"Den grønne sten" fra Nielstrup gods

| | |

Indberetning 1809 til Oldsagskommissionen.

Underdanig Indberetning Om Oldsager udi Ollerup og Kirkebye Sogn

Ovnkakkel fra NielstrupOvnkakkel fra NielstrupI underdanig følge Deres Højærværdigheds Skrivelse af 9de Juli d.A. giver jeg mig den Ære at anmælde at hvad Oldsager her kunde være at anmærke for Ollerup og Kirkebye Sogne er meddeelt Hr. Professor Nyrup og indført i Hans Fodrejse giennem Fyen, et grønt glasseret Teglsteens Billede undtagen, som skal have været anbragt over en Port paa Nielstrup og forestillet St. Nicolaus; hvor om der fortælles, at adskillige Munke skal have indfunden sig paa Nielstrup for dette Billedes Skyld, og naar de saae det have nedknælet for det. - Dette grønne Teglsteens Billede saae jeg paa Hvidkilde i afvigte Juli Maaned d. A., da Frue Baronessen anmældte, at da Geheimeraad Bylov til Sanderumgaard derom havde giort Forespørgsel, agtede hun at sende det til Ham, som efter Formodning igien indsender det til den Kongl. Commission for Oldsagers Opbevaring.

Ollerup Præstegaard den 30te Septmbr: 1809. - J. Christensen

Deres Højædle Højærværdighed
Doctor og Professor Theologiæ
Ridder Biskop Hansen
i Odense 
 
Nielstrup[Henvisning: Kaj Uldall: "Den grønne sten fra Nielstrup". Fynske Minder 1966-68, bd. 6. s. 206-15.]
 


Topografisk samling (LAO) Nyborg Amt 1743, s. 228:

Grundplan 1749 - Nielstrup: Ejeren af Nielstrup Jørgen Ernst v. Hobe skrev i en indberetning i 1743: "Denne Gaard er aldeeles en gl Gaard, som vil siiges at skulle i fordum tiid have været et Munche Closter og er endnu en gl. grundmuuret Bygning, og hvem dend have Bygget viides ikke. Men efter sigelse er den først beboet Ao 1500 af Hr. Johan Oxe, og hans Hustrue Frue Mette Giøe af Krenkerup, derefter Ao 1550 er den beboet af Johan Oxe den yngre og Inger Bilde og siden er den beboet af Hr. Ditløf von Qvalen og siden af en Herre naunl: Povel Laxmand og derefter af Hr. Ejler Høg og efter Sal: Høgs Død, er den bleven separeret for Gield til de Biller og Troller og Krager, hvoraf min Sal. Kone som var een af de Nissener fra Holsten sig dette have tilkiøbt, som ieg endnu Jørgen Ernst von Hoben er beboende": (Nyborg Amt 1743. Topografisk Saml. (LAO))Grundplan 1749 - Nielstrup: Ejeren af Nielstrup Jørgen Ernst v. Hobe skrev i en indberetning i 1743: "Denne Gaard er aldeeles en gl Gaard, som vil siiges at skulle i fordum tiid have været et Munche Closter og er endnu en gl. grundmuuret Bygning, og hvem dend have Bygget viides ikke. Men efter sigelse er den først beboet Ao 1500 af Hr. Johan Oxe, og hans Hustrue Frue Mette Giøe af Krenkerup, derefter Ao 1550 er den beboet af Johan Oxe den yngre og Inger Bilde og siden er den beboet af Hr. Ditløf von Qvalen og siden af en Herre naunl: Povel Laxmand og derefter af Hr. Ejler Høg og efter Sal: Høgs Død, er den bleven separeret for Gield til de Biller og Troller og Krager, hvoraf min Sal. Kone som var een af de Nissener fra Holsten sig dette have tilkiøbt, som ieg endnu Jørgen Ernst von Hoben er beboende": (Nyborg Amt 1743. Topografisk Saml. (LAO))Borgegaarden er gandske af Gruundmuur og bestaaer af et Corp de Logis og 2 Etager. Paa den fierde side er en høy Brandmuur for Haven - i denne Brandmuur er der funden døde Mennesker som har vaaren nedsadt i Tykkelsen af Muuren, som er bleven funden i denne Eyeres Tid.
Over Porten i Borgegaarden staar en Steen hvorudj er huggen nogle Figurer men hvad det betyder kand ikke siges, som mand kand ikke see det fuldkommen uden mand var paa en høy Stie. (Tilføjet med anden skrift: bygningen er ellers irregulier i sig selv og Opgangen er i et Taarn).
Ladegaarden er kuns liden af Bindingsværk og ganske irregulier, den er afskilt fra Borgegaarden ved en Grav.
Tou smaae Haver ligger paa hver side af Broen og gaar omkring Huusene".