L.M. Wedels indenlandske rejse (1803)

| | |

L. M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser Med hensyn tildeels paa oeconom og statistiske Gjenstande I Aarene 1799-1804 Odense, 1806. Første hefte Kiøbenhavn, 1803 

Seerup er Annex til forrige (St. Jørgens), den ligger ret kiøn ved en Søe der er halvrund; Byen har en Snees Gaarde og nogle Huse, hvoraf endeel ere velbyggede. Et stort Gadekiær, gode Haver og veldyrkede Marker; fra St. Jørgens og hertil er en slem, bugtet steenet, sumpig Vej, derimod den Vej fra Svendborg til Hvidkilde og saavidt Baroniet strækker sig, er saa bred og saavel anlagt, indhegnet paa begge Sider med tætte Hækker, at den overtreffer den Vej fra Kiøbenhavn til Damhuset, thi her ere saa mange Naturens Afvexlinger og Behageligheder, som fryder Øjet, og kiørslen selv saa jævn paa den idelig vel vedligeholdte Vej under Buen af høje, ranke Træer, at ingen Færdsel kan være ønskeligere for den Rejsende. Paa begge Sider af denne Vej ligger Teglværk, Fabriqver af Bomuldstøj og Strømper, samt Blegepladser, jeg besaa det alt og fandt Indretningen fortreffelig, saavidt jeg kunne bedømme; thi meget overgik mine Indsigter, men Orden, reenlighed og prægtig Bygning var der i alle Verkstederne; Maskinerne smukke, og Folkene høflige og velvillige at vise hvad man ønskede og spurgte om. Teglværket forstod jeg mig dog noget paa, Anlægget var stort, Steenene gode og velbrændte, Indretningen næsten som paa de fleste andre større Værker af det Slags.
 
Om denne tegning oplyses kun at det er en "fynsk gård" bygget ved udskiftningen. (Landmandsbogen 1895)

Mange nydelige Huse og prægtige Bøndergaarde ved Siderne af Vejen, og alt dette er frembragt af Hvidkildes virksomme og patriotiske Ejere. Jeg kalder Bøndergaardene prægtige, saaledes ere de overalt paa Godset og Baroniet, 3 Længder, alle af Eegetømmer, selv Skillerumme, med brændte Steen i Tavlerne, udfugede, store Vinduer, malede Porte, Dørre, Gaule og Stakitter, nogle Gaarde vare for længst færdige beliggende i deres Enemærker, nogle stode endnu under Arbeide, skiønnere Gaarde har jeg ikke seet i det egentlige Danmark, de ere 40:50 Fag alle Længderne i beregnede, og Stakitter eller Steengiærder i Steden for den 4 Længde.
Seerup Kirke er liden og smuk udvendig, ingen Sirater indvendig, Kirkegaarden er beplantet med 48 høje Grantræer, Jeg
hørde Prædiken, og anmærkede at de fleste Folk vare tilvoxne, høje, raske og godt klædte, Kirken var gandske proppet fuld, de stode med Ærbødighed og Andagt, ved Udgangen talte jeg i Hast 170 Personer, men der vare vist flere, thi nogle smuttede mellem de andre, som jeg ikke bestemt kunde tælle. Deres Vogne og Heste uden for Kirkemuren vidnede om den der herskende Velstand og gode Kornegn.

Hvidkilde, en Herregaard, Borgegaarden bestaar af 3 grundmurede Fløje, 2 Etager med blaat Tag, Landevejen til
Faaborg løber saa tæt der forbi at alle Rejsende kan ses, der ere mange, store og smaae Værelser, kiønne og pyntcde, især en stor Sahl 28 Alen lang og 13 breed, gevælbte Kiældere og mange andre Beqvemmeligheder. Et Stakit lukker Borgegaarden, derimellem løbcr Landevejen, tæt derhos er en stor Søe, som bag til er bevoxet med stor Skov i en Runddeel; i Søen selv ere adskillige Holme, et par deraf med Træer, Buskase og et lidet Huus; for ved Søen mod Vejen er en Lysthave, engelske Anlæg, Irgange, Sejlsbaade, Fiskerredskab, Hvilebænke, Lysthuuse, fremmede Plantninger, Rørsiv, Joller, Flydebroe o.s.v.; desuden en liden nydelig Vandmølle, hvis Bæk styrter sig i Søen. Siden passerer man forbi tætte Hækker, høje Steendiger, Buegange, Alleer, adskillige nye Situationer, herlige Kornmarker, forbi Dyrehaven, hvor der er Træer af forskiellige Sorter, forbi dejlige jævne Enge og Moser ind i Frugthaven, bag ved Hovedbygningen, som er omhegnet af ranke, store Elle, Ask og Eegetræer; Haven har alt hvad man vente af en herskabelig Gartner, desuden adskillige fremmede Træer og Planter, saavelsom Pomeranzer, Laurbær og Myrtetræer. I Drivhuset og Ferskenkasserne sagde man mig vel Navne paa adskilligt, men jeg erindrer det ikke.
Ladegaarden ligger for sig selv, ligeledes Staldene, som alt er i god stand, hver Deel til sin Bestemmelse; megen betydelig Skov er der til Gaarden, Markerne indhegnede med Steen, Moser udtørrede, unyttig Buskase opryddet og Agerdyrkningen i en herlig Stand. Gaarden har 8 Hovedløkker hver omtrent af 69 Tdr. Land, hvoraf 3 Aarlig bruges og 5 hvile, drives først til Byg, siden Rug og derefter Havre; 5 Skovløkker, hver af 26 Tdr. Land bruges i 2 Aar til Boghvede og Rug. Enkelt Korntiende oppebæres i Natura af 949 Tdr. Hartkorri, som alt er udskiftet af Fælledskab; der avles Aarlig 3:400 Læs Kleverhøe og Enghøe omtrent det halve. Der græsses med Køer, Ungnød og Heste over 300 Høveder; der fødes Sviin paa Skoven med Olden over 200. Hoverigiørende Bønder ere 64. Her er en fortreffelig humlehave og anden Kiøkkenhave, en anseelig god Tørvemose, Fiskerie i Søen, Aaen og nærliggende Strand.

.