Svendborg Avis 1863-1963 (6)

Svendborg Avis 1863-1963 (6)