Svendborg Avis 1863-1963 (5)

Svendborg Avis 1863-1963 (5)