Svendborg Avis 1863-1963 (4)

Svendborg Avis 1863-1963 (4)