Svendborg Avis 1863-1963 (3)

Svendborg Avis 1863-1963 (3)