Svendborg Avis 1863-1963 (2)

Svendborg Avis 1863-1963 (2)