Series Pastorum - Kirkeby sogn

| | | | | |

Kirkeby KirkeKirkeby KirkeKirkeby Kirke 1878Kirkeby Kirke 1878Series Pastorum - Kirkeby sogn Kirkeby og Lunde sogne 1536-1644 
 
1/. Hr. Olrick -1541

Formentlig den sidste præst kaldet til embedet førend reformationen i 1536. Efter reformationen tyder meget på, at han bosatte sig i Svendborg og overlod embedsførelsen til en kapellan, vel nok på grund af vanskeligheder ved at omstille sig fra katolicismen til den lutherske lære. Han døde i 1541.

2/. Niels Juul 1558-85

Alterstage dateret 1581 Kirkeby kirkeAlterstage dateret 1581 Kirkeby kirkeKirkeby og Lunde sogne blev i 1541 annekteret til St. Nicolaj sogn i Svendborg, og Niels Juul har muligvis fungeret som en slags kapellan for Svendborgpræsten fra 1541-58, indtil Kirkeby og Lunde igen fik deres egen præst efter ansøgning fra Svendborgpræsten, som ikke fandt, at han med god samvittighed kunne betjene de to sogne. Midfaste søndag 1558 indgik Svendborgpræsten og den nye præst til Kirkeby og Lunde sogne, hr. Niels Juul et forlig om, hvorledes Svendborgpræstens underhold skulle sikres i overensstemmelse med kollatsbrevets bestemmelser fra 1541. Niels Juul nævnes sidste gang i 1585, men nøjagtigt hvornår han er død, vides ikke. Hans hustru hed Apelonie (en liden kvinde), med hvem han fik flere børn.

3/. Hans Lauritsen 1585-1619

Født omkring 1560 i Espe. Han er søn af daværende præst hr. Laurits Jespersen sammesteds. Gift med formanden Niels Juuls datter, Magdalene Nielsdatter Juul. I årene 1585-88 er han tiltrådt embedet som præst ved Kirkeby og Lunde sogne, hvor han i 1589 fik et godt skudsmål af biskop Jacob Madsen: "god stemme til den kirke, prædiker godt". Død 1619.

4/ Claus Nielsen Juul 1619-1644

Kirkeby gl. Præstegård -  1644-1795 annekspræstegårdKirkeby gl. Præstegård - 1644-1795 annekspræstegårdHer græssede Kirkeby-bøndernes køerHer græssede Kirkeby-bøndernes køerSøn af tidligere præst ved Kirkeby og Lunde sogn, hr. Niels Juul. Fungerede i en årrække som degn i Kirkeby sogn. Blev den 26/10 1619 ordineret i Hillerslev kirke. Ved kong Christian IV`s anordning af 20/11 1637 bestemtes, at Kirkeby sogn efter Claus Nielsen Juuls død skulle annekteres til Ollerup sogn, og Lunde sogn skulle til Stenstrup. Han døde i 1644, og er således den sidste af præsterne ved Kirkeby og Lunde sogne.

Kirkeby og Ollerup sogne 1644-1970

Sognepræster i Ollerup 1504-Sognepræster i Ollerup 1504-Sognepræster i Ollerup 1898-Sognepræster i Ollerup 1898-

5/Anders Pedersen Arrhensis 1644-1657

Født 10/8 1602 i Tranderup præstegård på Ærø, hvor hans fader Peder Andersen Vendelbo var præst. Ordineret 6/12 1628 i Hospitalet i Odense som præst til Ollerup sogn. Blev tillige præst i Kirkeby sogn i 1644 efter Claus Juuls død, indtil sin død i 1657.

6/ Peder Jensen Zeuthen 1657-1680

Født 1617 i Odense, hvor hans fader mag. Jens Zeuthen var sognepræst til Sct. Knuds kirke. Blev 25/7 1655 ordineret til kapellan hos forgængeren Anders Pedersen Arrhensis, efter hvis død han i 1657 blev sognepræst ved de to sogne. Han ægtede Maren Andersdatter, født omkring 1637, datter af ovennævnte Anders Pedersen Arrhensis. Peder Jensen Zeuthen døde 1680, 63 år.

7/ Lauritz Jacobsen Achthonius 1680-1709

Født 1641 i Østrup præstegård på Fyn, hvor faderen hr. Jacob Christensen Achthonius var sognepræst. Han blev omkring 1670 ordineret som kapellan til forgængeren hr. Peder Jensen Zeuthen; efter dennes død i 1680 blev han ansat som sognepræst ved de to sogne. Han var gift med den tidligere præsts enke Maren Andersdatter, som døde d. 18/11 1705. Hr. Achthonius døde d. 8/2 1709. Begge ligger begravet i hvælvet grav i tårnet til Ollerup kirke. På væggene omkring denne begravelse blev malet de 4 evangelister.

8/ Vitus Jensen Bering 1709-1753

Født 10/12 i Ronæs, Udby sogn, hvor faderen hr. Jens Pedersen Bering var sognepræst. Ordineret til sognepræst for Ollerup og Kirkeby menigheder d. 31/5 1709 af biskop Christian Rudolph Møller i Odense Hospitalskirke. Blev 5/10 1735 indsat som provst i Sunds herred. Han blev begravet d. 30/7 1753 under skriftestolen i Ollerup kirke.

9/ Thomas Mortensen Bredsdorff 1753-1773.

Ollerup præstegård (opf. 1761 - nedbrændt 1935)Ollerup præstegård (opf. 1761 - nedbrændt 1935)Født 1720 i Brædstrup v. Fredericia som søn af derværende præst hr. Morten Thomsen. Han var en overgang kapellan i Kølstrup, førend han i 1753 kom som ny præst til Ollerup og Kirkeby. 1754 ægtede han Cathrine Stoud Balslev, en datter af hr. Jens Balsløw i Tommerup. Blev i 1773 forflyttet til nabosognet Vester Skerninge, hvor han døde 14/9 1790. I 1761 opførte han et nyt stuehus til præstegården i Ollerup.

10/ Niels Føns 1773-1787

Født 1718. Lærer ved den latinske skole i Kolding. Blev i 1755 ordineret som præst på Drejø, hvorfra han i 1773 kom til Ollerup og Kirkeby. Han døde d. 19/4 1787.

11/ Rasmus Jacobsen Faaborg 1787-1797

Født i 1742 i Jylland; klokker og kateket ved Sct. Hans kirke i Odense, indtil han i 1787 kom til Ollerup og Kirkeby. Han var gift med Sophie Amalie Wamberg, en datter af klokker Wamberg i Odense; havde de to sidste embedsår Preben Lihme, senere præst på Drejø, til kapellan. Døde d. 13/5 1797.

12/ Jacob Christensen 1797-1821

Født i Køng 1757. Blev i 1788 ordineret til præsteembedet på Drejø. I 1797 tiltrådte han embedet i Ollerup og Kirkeby og 2 år senere blev han udpeget til provst i Sunds herred. han var gift med Margrethe Christence Behr fra Grenå. Død d. 13/9 1821.

13/ Thomas Christian Bredsdorff 1821-1838

Født 1795 i Vester Skerninge; søn af provst Morten Thomsen Bredsdorff sammesteds, altså en sønnesøn af ovennævnte Thomas Mortensen Bredsdorff. Blev i 1821 præst i Ollerup og Kirkeby. Tre år efter ægtede han Rasmine Møller, en datter af biskop Møller på Lolland. Blev 1838 forflyttet til Vissenbjerg sogn, hvor han døde d. 17/1 1847.

14/ Jens Sophus Brandt 1838- 1898

Pastor J.S. Brandt, OllerupPastor J.S. Brandt, OllerupFødt 3/1 1812 i Gamtofte; søn af pastor Gomme Jacob Brandt og Christiane Magdalene f. Haasum. Student 1829. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1836; kaldet 25/9 1838 til præst for Ollerup og Kirkeby, da kammerherre Holsten-Lehn til Hvidkilde for sidste gange udøvede jus proponendi. Samme år ægtede han i Sct. Jørgens kirke i Svendborg Margrethe Eline lange, datter af proprietær Lange til Østedgård v. Fredericia; hun døde 17/1 1865. Tre år efter ægtede han Alberta Christine Petrea Eilskov, datter af kancellieråd Eilskov i Odense. Blev ved kong Chr. IX`s regeringsjubilæum 15/11 1888 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Holdt d. 25/9 1898 sit 60 års embedsjubilæum og udnævnt til Dannebrogsmand. Han døde 15/12 1898 i Ollerup præstegård.

15/ Hans Peter Pontoppidan 1899-1905

Ollerup præstegård ca 1899Ollerup præstegård ca 1899Født 23/9 1860 i Fredericia som søn af sognepræst Dines Pontoppidan og hustru Birgitte Marie Christine f. Oxenbøl. Teologisk kandidat 1885. Medhjælper hos sognepræst Jensen i Øster Skerninge. Marts-okt. 1886 personel kapellan hos sognepræst Licht i Horne. Okt. 1886 kaldet til sognepræst til Tårup-Kvols-Borris sogne i Viborg stift, hvorfra han efter 7 års forløb forflyttedes til Storvorde og Sejlflod sognekald ligeledes i Viborg stift. Marts 1899 kom han til Ollerup og Kirkeby. Han var gift med Dorothea Louise Schmidt, født 25/12 1863 som datter af judikiarius ved overretten i Viborg Jørgen Ludvig Schmidt og hustru Betty, født Morville. Under 14/2 1905 blev han kaldet som sognepræst for Spjellerup og Smerup sognekald i Sjællands stift. Han var broder til digteren Henrik Pontoppidan og præsten Morten Pontoppidan.

16/ Viggo Peter Balslev Clausen 1905-1937

Sognepræst Viggo Clausen (1871-1937), OllerupSognepræst Viggo Clausen (1871-1937), OllerupFødt 27/5 1871 i Tjørnelunde, Finderup sogn, Holbæk amt, hvorfra forældrene Kristen Josefsen Clausen (født i Ærøskøbing 1842) og Martine Henriette Balslev (født i Hårslev 184) hurtigt flyttede. Det meste af sin barndom tilbragte han i Thy og Hanherrederne, hvor faderen havde forskellige præsteembeder. Student fra Viborg Katedralskole 1890. Teologisk kandidat 1897. 1899 ordineret som medhjælper hos valgmenighedspræst Nielsen, Bøvling-Lemvig. Sognepræst for Ollerup og Kirkeby menigheder 1905, provst for Sunds herreds provsti 1928. Han var gift med Ingeborg Laura Margrethe Brandt, født 13/1 1882 i Sct. Jacobs sogn, København som datter af oberstløjtnant Jacob Frederik Brandt, Hellerup og hustru Anna Benedicte Lucia Seehusen (Jacob Frederik Brandt var søn af ovennævnte Jens Sophus Brandt).
Viggo Clausen var den første sognepræst i Ollerup valgt i henhold til menighedsrådsloven af 1903. I hans tid blev kirkerne i Ollerup og Kirkeby smukt istandsat. I Ollerup kirke udførtes en del træskærearbejde af hans hustru, der Ollerup præstegård: Harald Balslev: Uddrag fra Fra fynske Præstegaarde (1944): "Sydfyn og Bredsdorff'erne" Aksel Dencker Jensen: Jomfru Ottilie ChristensenHans Nørgaard: Ollerup præstegårdOllerup præstegård: Harald Balslev: Uddrag fra Fra fynske Præstegaarde (1944): "Sydfyn og Bredsdorff'erne" Aksel Dencker Jensen: Jomfru Ottilie ChristensenHans Nørgaard: Ollerup præstegårdvar uddannet malerinde og billedskærer fra det kgl. akademi i København. Efter præstegårdens brand i 1935 gjorde han et stort arbejde for at den nye præstegård, der stod færdig et år efter branden, kunne blive en god og smuk bolig; det lykkedes også at forene de gamle traditioner med moderne håndværk. Pastor Clausen afgik ved døden d. 31/7 1937.

17/ Niels Hansen 1937-1963

Født 15/8 1893 i Raunsø, Vester Nykirke sogn; søn af gårdejer Ludvig Hansen og hustru Kirstine Marie Pedersen. Student fra Ribe Katedralskole 1914, teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1920. Niels Hansen blev i 1921 sognepræst i Staby ved Ulfborg, Ribe stift, hvor han var til han i april 1932 blev residerende kapellan ved Hans Tausens kirke i København. I 1937 og indtil sin afsked 1963 var han sognepræst i Ollerup og Kirkeby, hvor han boede til sin død.. Han var gift med Maja Iversen, født 24/12 1897 i Møborg sogn, Viborg stift, datter af sognepræst Anders Kristian Iversen og hustru Maja Larsen.

18/ Thorkild Balslev Clausen 1964-1969

Født 14/3 1912 i Ollerup; søn af provst Viggo Peter Balslev Clausen og hustru Ingeborg Laura Margrethe Brandt. Student fra Svendborg Statsgymnasium 1930; teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1939, hvorefter han var lærer ved gymnastikhøjskolen i Ollerup til han i 1941 blev kaldet til sognepræst for Vejlby og Hornå menigheder i Århus stift; herfra kom han i 1951 til Vedsted i Haderslev stift; 1954 til Tølløse i Roskilde stift, fra 1956-64 tillige provst for Merløse-Tuse herreders provsti; var sognepræst for Ollerup og Kirkeby menigheder 1964-69. Fra 1969 sognepræst for Veerst og Bække menigheder i Ribe stift. (Måtte under krigen 1940-45 i december 1944 flygte til Sverige på grund af at deltage i modstandsbevægelsen; blev feltpræst ved de danske styrker i Sverige - var i 1946 feltpræst for de danske styrker i Storbritannien (juni-november); var feltprovst ved Den danske brigade i Tyskland juni 1947 til september 1949). Han var gift med Ruth Jessen, født 13/12 1912 i Våbensted, Lolland, datter af forpagter Adolf Georg Carl Jessen og hustru Emilie Vendelboe Christiansen, Nielstrup, Våbensted sogn.

19/ Erik Storm 1970-1987

Født den 24.maj 1920 i København, søn af bogholder Karl Jørgensen og hustru Inga Lucia Pedersen. Den 3. januar 1943 gift med Elna Harriet Petersen, født den 18. juni 1920, på Frederiksberg.
Udlært ved handel og kontor i A/S Dansk Svovlsyre & Superphosphat-Fabrik 1936-39. senere bl.a bogholder ved Brede Klædefabrik og Philips A/S. 1945 ansat i A/S Ferrosan , København, her regnskabschef fra 1947 til 1967.
Realeksamen, handelsmedhjælpereksamen 1938. Diverse faglige kurser. Klassisk-sproglig studentereksamen fra Akademisk Kursus 1943. Efter fritidsstudier teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1965.

Residerende kapellan ved Husum kirke, København, den 1. december 1967, sognepræst for Ollerup og Kirkeby menigheder i Fyens stift den 25. september 1970.
Ordineret i Helsingør domkirke, Sct. Olai kirke den 15. december 1967.
 
20/ Asger Bent Bjerre  1987-    

Sognepræst Asger Bent Bjerre fejrer sin fødselsdagSognepræst Asger Bent Bjerre fejrer sin fødselsdag