Skjoldemose Hovedgård

| | | | | | |

Hardenbergs-Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogHardenbergs-Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogSkjoldemose tilhørte Mette Pedersdatter (Present) , der 1. gang var g.m. Laurids Jensen (Panter ), 2. gang m. Eiler Hardenberg og 3. gang m. hr. Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak til Torbenfeldt (+o.1493). På skiftet efter hende og hendes 2 afdøde børn Johan og Kirstine 1475 tilfaldt "1/2 td. smør i Skyoldemosæ", hvilket man har tolket som identisk m. hovedgden S., men måske snarere kun er en andel i S., svigerdatteren Mette Bertelsdatter (Tinhuus) (+tidligst 1500), enke efter hr. Joachim Hardenberg (+senest 1475), på hendes børns vegne. Af disse faldt Erik Hardenberg 1500 i Ditmarsken, Mette Hardenberg (+tidligst 1528) ægtede rigsråden hr. Markvard Rønnow til Hvidkilde, og Anne Hardenberg døde efter 1535 som abbedisse i Maribo kloster.

Sen. ejedes S. af Erik Hardenbergs søn Corfitz Hardenberg (+tidligst 1548), som efterlod den til sønnerne Erik (+tidligst 1595), og Christen (+1562?), Knud (+ o. 1565) og Jacob (+ 1561) samt døtrene Margrethe (+ 1610) og Anne Hardenberg (kendt som Fr. II.s ungdomselskede, + 1589). Knud Hardenberg udkøbte sine søskende og efterlod S. til datteren Mette Hardenberg (+ 1617), der 1585 ved ægteskab bragte den til kansleren Christen Friis til Borreby (+1616). Efter hendes død arvedes S. af fasteren Margrethe Hardenbergs datter af 1. ægteskab m. Palle Grubbe (+senest 1561)Mette Grubbe (+ml 1638 og 1640), som var g.m. Axel Rosenkrantz til Glimminge (+1630). Den arvedes   Epitafie o. Johan Friis og Holger Rosenkrantz i Nyborg kirkeEpitafie o. Johan Friis og Holger Rosenkrantz i Nyborg kirke Holger RosenkrantzHolger Rosenkrantzaf sønnen Holger Rosenkrantz "den rige" (+1647), hvis datter Anne Rosenkrants (+1688) var g.m. Otte Krag til VoldbjergOtte Krag til Voldbjergrigsråden Otte Krag til Voldberg (+1666).

 

 

 

 

 

Hun fulgtes af sønnen Niels Krag (+1713), hvis enke, Sofie Nielsdatter Juel (+1722) derpå ejede den, dog mul. kun på sin umyndige søn Etatsråd Niels Krag (+1740)Etatsråd Niels Krag (+1740)Niels Krags (+1740) vegne. Dennes enke, Sofie Justdatter Juel (+1785) måtte 1753 for at redde S. købe den af sønnen Fr. Chr. Krag (+1763 som Epitafium over slægten Krag på EgeskovEpitafium over slægten Krag på Egeskovslægtens sidste mand).

 

 

 

 

 

Hun efterlod den if. testamente af 1/10 1773 til professor,  konferentsråd Balthazar Gebhard Obelitz (+1806), som 1797 (skøde 1798) solgte S. (i alt ca. 181 tdr. hartkorn) til C.F. BergC.F. BergChr. Fr. Berg (+1851), hvis datter Betty Berg (+1834) 1827 på S. blev g.m. digteren Poul Martin Møller. 1854 solgte Bergs dødsbo S. til kmh. Albrecht Christopher greve Schaffalitzky de Muckadell (+1858) på dennes umyndige søn, sen. hofjægerm. Carl Henrik Ditlev Vilh. baron Schaffalitzky de Muckadells (+1901) vegne, som overtog den efter faderens død. Han fulgtes af sin ældre broder, kmh. Erik Engelke greve Schaffalitzky de Muckadell (+1905), hvis dødsbo 1905 solgte S. til Justus Sigismund Ulrich (+1949), hvis sønner Niels Brock Ulrich og Per Chr. Theodor Ulrich er dens nuv. ejere. - Godsarkiv LAO.

Litt: William Norvin i DS1Herreg. III. 1943. 36-43. DLanbr. III. 1930. 214-15. Harald Kier. Bidrag til Skjoldemoses Hist., Svendborg Amt. 1915. 3-50.

 

IndgangspartiIndgangspartiHovedbygningen er if. indskr. på sandstenstavle over indgangsportalen opf. af Otte Krag 1662; tavlen er forsynet m. Kragernes våben. (Se Niels Stehr 19/12 1759). Bygn., der består af en enkeltfløj er opf. af røde mursten i krydsforbandt på en høj sokkel af granitkvadre.

 

 

 

 Kælder u. hovedbygningKælder u. hovedbygning

Der er to stokv over den høje kælder, og taget er dækket af røde tegl. Beliggenhedsplan ca 1800Beliggenhedsplan ca 1800

 

 

 

 

 

For omkr. 100 år siden lå hovedb.og ladegård på et rektangulært indgravet voldsted; Maleri 1825 af Christian StrodtmannMaleri 1825 af Christian Strodtmannmotiv m. smedie og møllemotiv m. smedie og møllenuv. terræn giver ringe oplysning derom.

 

 

 

Carl Henrik Ditlev Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell lod bygn.  restaurere 1868.Gavlen med 1662Gavlen med 1662 Ved denne lejlighed fjernedes gl. kalkpuds fra facaderne, og bygn. fik svungne gavle, samtidg fjernedes forskellige små bygninger.

AvlsgårdenAvlsgårdenEfter en brand på avlsgården 1881 måtte disse bygninger delvis fornyes; de flyttedes da længere bort fra hovedbygningen. Justus Sigismund Ulrich lod 1916 den efterhånden stærkt forfaldne gd. istandsætte.

 

 

 

fra gårdsidenfra gårdsidenHovedbygningen fik tårnagtigt fremspring på sydfacadens midte, med indgangsportal prydet af billedskærerarbejde i egetræ, indvendig forandredes bl.a. forhallen og en del andet stokværk.

 

 

 

Skove: Til Skjoldemose Mølleskov, Bårvekrog og Bommose Made (i alt ca. 130 ha), endvidere Tågeholm (ca. 10 ha) og lidt skov (ca. 12 ha) umiddelbart ø.f. gården. Terrænet er gennemgående kuperet. Jorden god skovjord. Bøg hovedtræarten.Skjoldemose med omgivelser 1816Skjoldemose med omgivelser 1816

Trap Danmark, 5. udgave Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, side 685:

Skove: Nordl. i Ollerup sogn Mændenes Løkke (35 ha)  under Skjoldemose i Stenstrup so. Terrænet er kuperet. Jordbunden gennemgående god skovjord, om end partier af mager beskaffenhed forekommer. Hovedtræarterne er bøg og rødgran.

 

VoldstedVoldstedI Skov Mændenes Løkke ligger et betydeligt Voldsted, formodentlig det tidl. Skjoldemoses Plads. Voldstedet bestaaer af en stor, lav, nærmest cirkulær Borgplads (ca 70 m. i Diam.)  omgivet af en Grav, der nu er tør. Om den opr. har været tør, er vanskeligt at afgøre. Til den ene Side ses Spor af en Ydervold. Mod N. og V. skiller Graven Borgpladsen fra et Terræn, der ligger i Højde med denne, medens der er Mose til de andre Sider. I NV. er Graven opfyldt, saa der dannes en Overgang. Paa den ikke ganske plane Borgplads ses spredt en Del store Kampesten, ligesom der i Skraaningen ud mod Graven sidder Kampesten, navnlig synlige i Nærheden af Overgangen.

BilagStørrelse
Skjoldemose.pdf6.77 MB
Det ældste Skjoldemoses historie.pdf70.34 kB