Nielstrup Hovedgård

| | | | | | |

Nielstrup tilhørte i 1. halvdel af 1300t. den bekendte rige "unge" hr. Niels Brok til Hikkebjerg. På skiftet efter ham 1372 overlod sønnen, væbn. Esge Brok til Hikkebjerg  (+tidligst 1380) hovedgden Nielstrup m. "Woltemølle" og "Agards" møllested og alt faderens øvr. gods i "Vldorp" sogn til søsteren Johanne Nielsdatter Brok (+1372), enke efter Anders Jensen af Essendrup (nu Gl. Estrup) (+senest 1355).

Bjørn-Slægten fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogBjørn-Slægten fra Anne Eilersdatter Rønnows Slægtebog  Gert Bryske med frueGert Bryske med frueEfter hendes død synes ejendomsretten til Nielstrup at være kommet til hr. Johannes (Henneke) Moltke af Torbenfeldt (+1399) thi 1395 bekendte hendes søn, hr. Jens Andersen til Essendrup (+1408) at have Nielstrup i pant af denne for 100 mark sølv i gode sølvmønter uafløst i sin tid. Efter Jens Andersens død synes hr. Henning Kabel (+tidligst 1430) at være kommet i besiddelse af Nielstrup el. vel rettere en del af den, thi 1423 skrives Jep Basse hertil. Henning Kabel s datter, Elsebe Kabel (+1462) var 1. gang g.m. hr. Claus van Witzen, 2. gang m. hr. Bjørn Olufsen Bjørn til Steensgård (+tidligst 1433) og 3. gang m. Gert Bryske (+1441).

Hendes søn af 2. ægteskab, hr. Johan Bjørnsen Bjørn (+1475) ejede sen. Nielstrup, hvortil 1445 også skrives hr. Anders Eriksen Gyldenstjerne. Dennes datter, Beate Gyldenstjerne (+tidligst 1475) ægtede Johan Bjørnsens søn, væbn. Jachim Johansen Bjørn (+1467?), som skrives til Nielstrup 1463 og formentlig ved nævnte ægteskab er blevet eneejer af gden. Den tilhørte derpå deres søn, Jacob Bjørnsen Bjørn, som skrives til N. 1495.

 

 

 

 

 Kong Hans' mageskifte brev 1509Kong Hans' mageskifte brev 1509Fra ham er den formodentlig kommet til rigshofmesteren hr. Poul Laxmand (+1502), efter hvis drab den blev konfiskeret af kronen sa.m. hans øvr. gods. Kong Hans mageskiftede kort efter Nielstrup til hr. Bjørn Johansen Bjørn (+tidligst 1503),Gravsten for Johan Bjørn og hustruGravsten for Johan Bjørn og hustru hvis søn, hr. Johan Bjørnsen Bjørn (+1534) derpå ejede den til sin død og fulgtes af datteren Maren Bjørn (+1561), som ved ægteskab 1547 bragte den til Gravsten for Iver Lunge og hustruGravsten for Iver Lunge og hustruIver Lunge (Dyre) til Tirsbæk (+1587), der fulgtes af døtrene Gertrud Lunge (+1614), g.m. Eiler Bryske til Dallund (+1614), og Sophie Lunge, g.m. Ditlev von Qvalen til Søbo (+1605)..

 Efter Eiler Bryskes død kom Nielstrup til hans dattersønner Otte (+ugift 1631), Thomas (+ugift 1631) og Eiler Høeg (+1660), af hvilke de to første nævnes til Nielstrup 1628. Efter deres død blev Eiler Høeg formentlig eneejer, men han måtte kæmpe mod stigende vanskeligheder, og 1656 pantsatte han for 2878 rdl. Nielstrup m. bøndergods i Ollerup og Kirkeby til svogeren Niels Krabbe til Skellinge (+1663).

Efter hans død fik denne for en fordring på 8226 rdl. udlagt sig Nielstrup hovedgård m. al dens underliggende herlighed (99 tdr. hartk.), samt en gd. i Ollerup. Af det øvr. til Nielstrup hørende gods fik bl.a. borgm. i Svendborg Niels Lauridsen (+senest 1677) en part, ud fra hvilken det efterhånden lykkedes hans enke, Katrine, og hans børn Niels Nielsen og Anne Katrine Nielsdatter (+1713) at samle hele Nielstrup.

1682 skødede Niels Krabbes datter, Mette Sophie Krabbe (+1708) sin fra faderen arvede part i Nielstrup (19 tdr. hartk.) til Niels Krag til Egeskov (+1713), som 1684 skødede den til Niels Nielsen og Anne Katrine Nielsdatter, der 1686 fik 3 års henstand med at komplettere Nielstrup og 1689 yderligere et års forlængelse. 1695 skødede Niels Nielsen sin part til søsteren, som ved ægteskab bragte Nielstrup til kapt. Jørgen (Georg)Ernst von Hobe (+1749), der 1725 2. gang ægtede Edel Margrethe Brockenhuus von Løwenhielm (+1767). Hun bragte ved nyt ægteskab 1749 Nielstrup til Johan Lehn til Hvidkilde, hvorunder den siden er forblevet.

Litt: Aage Fasmer Blomberg i DS1Herreg. Ny Saml. II. 1945. 206-11. DLandbr. III. 1930. 204-05.

Grundplan 1749Grundplan 1749En beliggenhedsplan fra 1749 viser, at den trefløjede hovedbygn. opr. lå på et lille voldsted omgivet af vandgrave. I Dyrehaven ml. Hvidkilde og Nielstrup, ligger et endnu ældre voldsted.

 

 

 

 

 

Hovedbygningen blev nedbrudt i slutn. af 1700t. og måtte genopføres næsten helt på ny. Kort 1816Kort 1816Omkr. 1900 tilkastedes gravene om voldstedet og af den gl. bygn., findes nu kun en murrest , der viser murtykkelsen.Nielstrup 1840Nielstrup 1840 Nuv. hovedbygn., opf. o. 1820, består af en enkeltfløj, hvortil en anden fløj er bygget i forlængelse, om end noget forskudt. HovedbygningHovedbygningBygn. har eet stokv. over den høje kælder, murene er hvidpudsede, og tagene, der har halvvalm, er dækket af røde tegl.

 

 

 

 

Mod gårdsiden er den trefags midtrisalit i lighed m. hele kælderstokv. opdelt af rustikfuger, foroven

krones partiet af en trekantsfronton. Yderfagenes stokv. er over kælderen fremhævet ved et lille murfremspring. NielstrupAvlsbygningerAvlsbygningerudsmykning på gavludsmykning på gavlBindingsværkshus nord for hovedbygningBindingsværkshus nord for hovedbygningSa. m. avlsbygn. danner hovedbygn. en firkantet gårdsplads, hvor der vokser gl. træer.

 

 

 

 

 

Nielstrup ældste voldstedNielstrup ældste voldsted   Dyrehaven ved Nielstrup 1856Dyrehaven ved Nielstrup 1856Ø.f. Nielstrup i Dyrehaven ligger Gaardens gl. skovklædte Voldsted bestaaende af en lav firkantet Herregaardsplads, omtr. 50 m. paa hver Led, omgivet af Grave og Mose. Selve Herregaardspladsen har i det nordvestre Hjørne et Indhak. Dens østl. Side har et meget bugtet Forløb, mens de andre Sider er nogenlunde retlinede - Se også trætte 1548 ml Gertrud Parsberg og Mette Skram til Skjoldemose

BilagStørrelse
Poul Laxmand.pdf78.96 kB
Kong-Valdemars-Jordebog.pdf7.31 MB
Fårevejle.pdf4.05 MB