Langkildegård i Lunde sogn

| | | | | |
LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

LangkildegårdLangkildegård LangkildegårdLangkildegård

LangkildegårdLangkildegård

Langkildegård nævnes første gang 1497. Indtil reformationen tilhørte den Odensebispen, derefter kronen, som 1629 skødede den til Jakob Ulfeldt (+1630). 1642 kom den under Ørbæklunde, hvis ejer assessor Mathias Rosenvinge (+1714) 1705 bortfæstede den til Rasmus Hansen fra Espe, stamfader til slægten Langkilde, som har navn efter gården, og i hvis eje den forblev til 1954.

LangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegård1781 købtes den til selveje af sønnesønnen Hans Hansen Langkilde. Den tilhørte nu Langkilde-slægten, indtil den 1929 gik over til H. Langkilde Lauesen (+1954). Nuv. ejer B. Mex-Jørgensen.
Litt: DLandbrug. III. 1930. 216-17. H.P. Langkilde. En fynsk Slægtsgård og dens Beboere indtil Udskiftningen. Fynske Aarb. III. 1947. 256-86. Jens Therkelsen: Langkilde og Langkildegård. Svendborg Avis, 1929.

LangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdLangkildegårdHovedbygningen, opført 1844, er i to stokv. m. høj kælder og kvist mod gården; taget er skifertækket. S.f. hovedbygningen ligger have og park med sjældne træer.

3-400 m. SØ.f. Langkildegård ligger det træbevoksede Voldsted "Herregården", som bestaar af en svagt hvælvet rund Banke (ca 30-35 m i Diam.) Tidl. skal der have været Spor af en Voldgrav og en Mølledam, ligesom der skal være fundet Levninger af Murværk. Ingen af Delene er nu synlige. Ved Dræningsarbejde paa Marken lige ved Voldstedet er man dog stødt paa store Sten i Jorden.

LangkildegårdLangkildegårdLangkildegård skov (33 ha, hvoraf bøg 14, eg 3, andet løvtræ 8 og nåletræ 11) omfatter bl.a. Møllehave.

Fredede oldtidsminder: På marken sø.f. Langkildegård en høj, der kaldes "Herregården"; på toppen står en tilhugget sten, der har været brugt som gravsten. (jf. ovf.) -Sløjet: På sa. mark som "Herregården" har der været flere høje.

"Herregården" ved Langkildegården i Lunde sogn
 Lidt syd for Langkildegården ligger der en høj, som fra gammel tid er blevet kaldt "Herregården".
Første udgave af Traps beskrivelse af Danmark siger, at der på det tidspunkt (1858) fandtes murbrokker og spor af grave på stedet. Selv den kratbevoksede høj, som bærer navnet "Herregården" er nu næppe et voldsted, men snarere en af de gravhøje, hvoraf der har været flere i omegnen; men murbrokkerne kan formentlig godt have været rester af en middelalderlig bygning, i så fald vel en væbnergård, bolig for en mand af lavadelen. Sporene af den har vedligeholdt mindet om, at her engang har ligget en "herregård", og denne betegnelse er så, da tidens tand og plovens vandring over stedet havde udslettet alle klare og tydelige spor, blevet overført på den nærliggende gravhøj.
 Et studium af Geodætisk Instituts kort over egnen fører naturligt til den antagelse, at der lige syd for "Herregården" har løbet en syd fra [Stednavnene MølleLøkken og Møllehaugen antyder, at der et sted her har været en af de primitive vandmøller, som var i brug i middelalderen. Under den forrige ejer blev der fundet rester af stativ til et vandhjul] kommende bæk med fald mod vest og med afløb til Højerup å; - og at der i mindre end 400 m. afstand længere mod nord har løbet en anden bæk, hvis forløb mod vest i retning af Højes Ris og videre mod Hågerup å er let at følge. [H.P. Langkilde, 1948]
Fyns Stifts Museums sognebeskrivelse Matr. nr. 38, Langkildegård. Herregården, en ujævn og uregelmæssig, nu  nærmest firsidet høj, c.
2,25 m høj, tværmål ø-v c. 21 m, i n-s 23-24 m. Træbevokset i ager. På toppen ligger en tilhugget sten, der vist er bestemt til gravsten. Der har været ansøgning fra ejeren om at måtte benytte højen som gravsted. På samme lod har der været flere, nu fuldstændig sløjfede høje. I en af dem er fundet en guldfingerring (efter en anden kilde en sølvring), som kong Frederik VII fik.
Ved besigtigelsen efteråret 1947 gjordes følgende notat. Toppen og siden sv affladet. Siderne i det hele taget lidt ujævne; alt dog tilgroet med græs ligesom der er mange smukke gamle bøge og et gammelt smukt egetræ på højen. Midt på toppen rejstes gravstenslignende granitmindesmærke, men uden inskription.
Voldstedet "Herregården" ved Langkildegården, Lunde sg. Voldstedet besøgtes den 14. juni 1968. Den lille bankes tilstand og angivelser svarer fuldstændig til beskrivelsen fra besøg den 5.7. 1950. Banken skulle ikke være fredet, men ejeren oplyste, at det i hans skøde på gården udtrykkeligt omtaltes som "fredet voldsted", men vist nok uden angivelse af grænsen. En sådan bør ligge 5 m fra bankens fod, der er intet ved omgivelserne, der med sikkerhed kan udlægges som grave eller volde. Hvis fredningen revideres, er der ingen specielle hensyn at tage. Almindelige fredningsbestemmelser. Den 7. marts 1969.
(Sign) M. Aaman Sørensen