Flintholm Hovedgård

| | | | | | |

Alléen til FlintholmAlléen til Flintholm  Carl Bryske til Flintholm 1506Carl Bryske til Flintholm 1506Flintholm nævnes 1496. 1505-18 skrev Bryske-slægtenBryske-slægten væbner Carl Bryske (+senest 1521), 1531-36 hans enke fru Kirstine Ulfstand sig til gården, som allerede hans fader rigsråden Claus Bryske til Løgismose m.v. (+tidligst 1506) skal have ejet, og som siden hans søn Claus Bryske (+1564) og dennes søn Carl Bryske (+tidligst 1573) derefter ejede. Sidstnævntes moder fru Berite Eriksdatter Banner (+1591 på Flintholm) arvede sønnen og ægtede Knud Bille til Lindved (+1592), som 1581 skrev sig til Flintholm, og hvem ægtefællen havde forlenet sit gods i hans livstid. Det økonomiske opgør efter deres død førte til processer for herredagen. 1598-99 ejedes Flintholm af ovenn. fru Berites søsterdatter fru Karen Krabbe, enke efter Falk Gøye til Skersø og Starupgård (+1594).

 

Efter hendes død 1605 kom Flintholm til rigsråden, statholder på Kbh.s slot Breide Rantzau til Rantzausholm (nu Brahetrolleborg) (+1618) og hans søn sen. generalkrigskommissær Cai Rantzau, der døde allerede 1623. Siden gik gården i arv til Frands Lykke, hvis søster Anne Lykke (+1641) havde været g.m. ovenn. Cai Rantzau, og efter Frands Lykkes død 1655 til sønnen, den bekendte kaj Lykke. Da han 1661 for majestætsfornærmelse var dømt fra ære, liv og gods, takseredes Flintholm til 13.772 rdl. Forskellige af hans kreditorer, deribl. fru Kirsten Munks arvinger, gjorde udlæg deri, men Otte Krag til VoldbjergOtte Krag til Voldbjergrigsråden Otte Krag erhvervede 1663-65 gd. og gods. Efter hans død 1666 kom Flintholm (1688: 16.98 tdr. hartk. m. 45.9 tdr. land under plov) til sønnen sen. gehejmeråd Niels Krag (d. Ældre) til Voldbjerg (+1713) og siden til hans enke Sofie Nielsdatter Juel til Totterupholm (nu Rosendal) (+1722).

 

 

 

Derefter arvede deres søn etatsråd, sen. deputeret Epitafium over slægten Krag på EgeskovEpitafium over slægten Krag på EgeskovEtatsråd Niels Krag (+1740)Etatsråd Niels Krag (+1740)Niels Krag (d. Yngre) til Voldbjerg (+1740) gården, som hans enke Sofie Justdatter Juel (+1785) m. hovedgdshartk. 113/4 tdr. ager og eng og 43/8 tdr. skovskyld samt bøndergods 757/8 ager og engs hartk. og 41/4 tdr. skovskyld 1768 på auktion for 24.500 rdl. solgte til Jens LangeJens Langejustitsråd Jens Lange til Rødkilde.

 

 

 

 

 

Efter hans død 1790 overtog den Johan LangeJohan Langenæstældste søn Johan Lange (+1829) Flintholm og Rødkilde for 142.000 rdl. De flg. ejere var Frederik Reinholt Lange (+1846) og hans enke Margrethe Lange, f. Lassen (+1856); hun solgte 1856 gården for 75.750 rdl. til sønnen Chr. Fr. Reinholt Lange, som dog s.å. for 99.000 rdl. videresolgte den til sin broder cand. pharm. Johan Theodor Lange, der opførte nye avlsbygninger efter brand 1886 og beholdt Flintholm til sin død 1901. Dødsboet solgte n.å. gården for 250.000 kr. til løjtn. Johs. Mackeprang, som allerede 1908 Henrik Steenbach til Andrupgård; denne solgte 1917 Flintholm til propr. Erik Sauerbrey, som 1922 videresolgte ejendommen til propr. Otto Schæffer. 1928 købtes Flintholm af premierløjtn. Otto Christopher greve Knuth (-Christiansdal) for 280.000 kr. - Godsarkiv i LAF.

 

Flintholm set fra KrarupvejFlintholm set fra KrarupvejLitt: Axel Pontoppidan i DS1Herreg. Ny Saml. II. 1943. 234-39. DLandbr. III. 1930. 243f.

 

 

Nuv. hovedbygn., op. 1843-44, består af en hovedfløj og to sidefløje, der åbner sig mod den ligeledes trefløjede avlsgård, der opførtes efter en brand 1886, og sa.m. denne danner et til dels symmetrisk lukket anlæg. Indkørsel til gårdspladsIndkørsel til gårdspladsDen midterste af avlsgårdens fløje har en monumental indkørsel til gårdspladsen.HovedbygningHovedbygning Hovedbygn., der er hvidkalket m. tage tækket med røde tegl, har eet stokv., dog har inderfløjens tre midterste fag, der er fremhævet ved gennemgående frontispice og forsk. arkitektoniske detaljer, to stokv. mod gård og have. Nv.f. hovedbygn. ligger den store velholdte have, der foruden fiskedam indeholder mange sjældne træer.

I Flintholms Have er fundet murbrokker, formodentlig fra et ældre Flintholm.

Skove: Skovene til Flintholm er Kohaven og Hestehaven, i alt ca. 50 ha, hvoraf bøg 30, eg 1, andet løvtræ 7 og nåletræ 12-

BilagStørrelse
Flintholm.pdf57.21 kB
Flintholm-skøde-1768.pdf6.75 MB
Flintholm--1842.pdf8.11 MB
Flintholm-skøde-1856.pdf4.46 MB
Hundstrup-skolelodden-1804.pdf8.19 MB
Hundstrup-Smedelodden-1865.pdf3.31 MB

Carl Bryskes arkiv

Læs her