Års blad 2006 for Drejø Sogns LokalArkiv.

| | | | |

Vedtægter for Drejø Sogns LokalArkiv.


§1. Foreningens navn er Drejø Sogns LokalArkiv (DSLA). Arkivets hjemsted er Drejø, Svendborg Kommune, og dets arbejdssted er Drejø Sogn.

§2. Foreningens formål er:
- at indsamle, registrere og bevarer arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Drejø Sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængeligheden, og gennem udadvendt virksomhed til at fremme kendskabet til og styrke interessen for Drejø Sogns historie.

§3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§4. DSLA er medlem af SLA-Fyn, sammenslutningen af Lokalarkiver SLA samt sammenslutningen af sydfynske arkiver SCHACK. DSLA deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA eller SLA-Fyn. I øvrigt samarbejder DSLA med andre arkiver og beslægtede institutioner, og kan bestemme sin egen arbejdsplan herefter.

§5. DSLA forestås af en styrelse på 3 medlemmer, hvoraf mindst 2 med bopæl på øen, udpeget af generalforsamlingen. Styrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at der efter tur afgår 2 i lige år og 1 i ulige år. Desuden vælges hvert år en suppleant, som kan deltage i styrelsesmøder uden stemmeret. Generalforsamlingen er DSLA`s højeste myndighed efter gældende regler fra SLA, og afholdes hvert år normalt inden 1. april generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Drejø Posten samt opslag i ”Kassen”. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være styrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Arkivlederen fungerer som styrelsens sekretær. Formand og kasserer tegner foreningen. Ved optagelse af lån eller større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige styrelses-medlemmer.
Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.
Enhver, som er interesseret, kan optages som medlem af foreningen DSLA, mod betaling af det årlige kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

§6. Styrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingens tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA`s standartinstruks for arkivledere.
Styrelsen ansætter/afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.

§7. Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således
at SLA`s tilgængelighedsregler respekteres.

§8. Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget og overholdelsen heraf.

§9. Drejø Sogns LokalArkiv etableres og drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offent-
lige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.

§10. Regnskabsåret følger kalenderåret. DSLA`s regnskab revideres af 2 revisorer valgt af
generalforsamlingen for 2 år, således at der efter tur afgår 1 revisor hvert år. Årligt vælges
1 revisorsuppleant.

§11. Pengemidler, som arkivet råder over, skal indestå på en for arkivet oprettet konto
i et pengeinstitut.

§12. Arkivets årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på DSLA`s generalforsamling.

§13. Skulle Drejø Sogns LokalArkiv ophører sit virke, skal arkivalierne anbringes efter nærmere
aftale med kommunalbestyrelsen og SLA-Fyn, så de forbliver i offentlig eje og den offent-
lige tilgængelighed er garanteret..
Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter styrelsens beslutning.
Hvis der genetableres et SLA-godkendt arkiv på Drejø, skal arkivalierne tilbageføres hertil.

§14. Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Medlemskab af SLA kan
først opnås, når disse vedtægter efter indstilling af SLA-Fyn er godkendt af SLA, idet en
sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskab af disse overordnede sammenslut-
ninger.

§15. Disse vedtægter kan ændres på forslag fra Generalforsamlingen og besluttes med almin-
deligt stemmeflertal, når mindst ½ af foreningens medlemmer er tilstede, eller når mindst 2/3
af de fremmødte stemmer herfor. Ændring i vedtægter godkendes herefter som anført i § 14.

§16. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed ind-
kaldt ekstraordinær general-forsamling, og kan besluttes med alm. Stemmeflertal, når mindst
½ af foreningens medlemmer er tilstede, eller når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalfor-
samling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset antal medlem-
mer, der er tilstede.

Således vedtaget på Drejø Lokalhistorisk forenings årsmøde til ikrafttræden den 2. marts 2000,
og revideret på Drejø Lokalhistorisk forenings årsmøde den 12. februar 2001, samt vedtægtsænd-
ringer vedtaget på Drejø Sogns LokalArkivs generalforsamling den 28. febr.2002.

Else Hjort Nielsen, arkivleder og sekretær

Aktiviteter i år 2006.
Renoveringen i 2005:

Inden renoveringen af Arkivet gik i gang, sluttede Arkivet sæsonen med en samling af gamle skoleelever fra Drejø Skole 1945, og et arrangement ved flyvergraven på Drejø Kirkegård den 5. maj i forbindelse med 60 års mindedagen for afslutning af 2. Verdenskrig.
Hele sommeren og det meste af efteråret 2005 gik herefter med renovering af lokalerne til den gamle skolestue. Da ALT var lagt i kasser og sat på stand by-depot, blev der ikke rigtig mulighed for egentlig arkivarbejde. Året er derfor mest gået med at besvare breve fra folk, som har haft forespørgsler af den ene eller anden art, og som derfor har ligget og ventet på en besvarelse.
Et bestillingsarbejde med at udsmykke færgen ”Højestene” med Arkivfotos er på plads og så småt ved at være klar til ophængning.

Åbent- Hus:

Den 1. oktober 2005 holdt Arkivet Åbent-Hus med en lille reception. Der kom o. 20 besøgende med blomster, vin og chokolade, så det var med en vis stolthed, vi kunne fremvise de nyrenoverede lokaler.
Et længe savnet depot har vi indrettet i det ene toilet rum, hvor alt inven-tar blev fjernet, og i stedet fyldt op med hylder. Vi har nu fået en masse hyldeplads, 20 m i skolestuen og ca. 10 m på depotet. – Det er rigtig dejligt. Computerne har fået eget bord med skuffer under, og det roder ikke længere rundt med ledninger o.s.v. Der er kommet styr på det hele nu. Desuden har vi i år også fået bredbånd, så vi nu forhåbentlig får mulighed for også at være med på Arkibas.

Formandens beretning for 2005


Året, hvor alt var faldet på plads med hensyn til værested for arkivet og et pænt beløb fra Skov- og Naturstyrelsen til indkøb af reoler, arbejdsbord, fladskærme, gardiner, nye lamper og andre mindre, men for os i det daglige arbejde, væsentlige ting.
Med venlig assistance, af fingernemme mænd her på øen, var vi klar til at flytte på plads i nymalede lokaler i løbet af efteråret.

Forinden alt arbejdet med istandsættelsen, havde arkivet i samarbejde med Menighedsrådet et vellykket arrangement i forbindelse med 5. maj, 60-året for Danmarks befrielse.

Arkivet havde udarbejdet en lille folder, der fortæller om flyvergraven på Drejø. Else havde med ildhu fået kontakt til så godt som alle på skolebilledet fra 1945 og inviteret dem til morgenkaffe på arkivet inden vi i samlet trop gik til ”krigergraven”. Da datoen 5. maj 2005 faldt på Kr. Himmelfartsdag, var der efterfølgende gudstjeneste. Det var en fornøjelse for os på arkivet at se og føle den gensynsglæde, der var mellem de gamle skolekammerater.

Undertegnede har i løbet af 2005 deltaget i en del møder på ”Museet” i Svendborg. Arkiverne i Svendborg, Gudme og Egebjerg er nu nået frem til at have fået underskrevet vedtægterne for den forening, der under navnet ”Schack” skal varetage arkivernes fælles interesser i den ”Nye Svendborg Kommune”. Vedtægterne er også underskrevet af borgmesteren.

Tirsdag d. 1/11 kunne vi så langt om længe åbne dørene til et nyistandsat arkiv og vores lille reception havde fin tilslutning. Det af Langå VVS sponsorerede blandingsbatteri er blevet en hel uundværlig ting for os. TAK!!

På Store Rejsedag d. 26/11 deltog arkivet med en lille stand, hvor temaet var Ø-skoler og vi medbragte billeder og undervisningsmateriale fra Drejø Skole.

Arkivet har igen i år modtaget effekter fra personer rundt omkring i landet. Ikke mindst fra Anna (fra Nyager), nemlig de første vedtægter for Andelsmejeriet ”Bækskilde.

Efterhånden har vi samlet en del fra Birkholm, men Hjortø kniber det lidt mere med.

Det er en tilfreds bestyrelse, der glæder sig til arbejdet i de lyse lokaler med de nye arbejdsredskaber, så 2006 kan bare komme an.

Birgit Hjeresen, formand

Arkivleder: Else Hjort Nielsen, Drejø Skov 1, 5700 Svendborg, Tlf: 6222 1248
Formand: Birgit Hjeresen, Skovvejen 5, 5700 Svendborg, Tlf: 6221 0621
Kasserer: Susanne Jacobsen, Husmandsvej 15, 5700 Svendborg,   Tlf: 6221 5942