36 år med Egebjerg Kommune 7. del. 1994-97

| | |

Egebjerg 1994 – 1997
Egebjerg 25 år – A9 – Ollerup Efterskole – Sang og Musik

1994

»Egebjerg er en helt fin kommune«, konstaterer Otto Hulgaard i et interview i anledning af sin 90 års fødselsdag.
»De positive briller er de rareste at have på«, siger han og pudser dem en ekstra gang, inden interviewet starter.
Otto Hulgaard var tidligere sognerådsformand i Stenstrup og senere socialudvalgsformand i Egebjerg kommune. Han blev kaldt for Egebjerg kommunes fader, da han var »fødselshjælper« for sammenlægningen af de otte gamle sogne. (Omtalt her i skriftet: Før sammenlægningen i 1970)
Han glæder sig over den standard kommunens ældrepleje har og tænker tilbage på tiden før 1970, hvor man f.eks. i Stenstrup sogn kun havde én hjemmehjælper i hans tid, hun fik dog senere en medhjælper. På det område var det en stor gevinst med sammenlægningen af otte fattige sogne. For nu har de gamle og pensionisterne det godt, som han udtrykte sig.
»Men jeg havde regnet med at bakkerne var blevet fladet ud med tiden, og at uoverensstemmelserne ville falde væk«, føjer han til. (Der var den igen!)
 
Han savner en rutebil gennem Kirkeby – bare et par gange om ugen. Men glæder sig over, at han kan lave mad til Marie og ham selv, og at han kan vaske tøjet. »Før gik jeg bare i vejen, men det går meget godt. Jeg er ikke så dum til det, som jeg troede«.

1994 – var et landsstævneår

Et landsstævne – der fortsat tales om.
På Egebjerg siderne i Fyns Amts Avis er der kun blevet plads til to historier. (Omtalerne på Svendborg siderne var helt perfekte).
Den ene handler om jordbærhøsten, som DGI- formanden Poul Weber efter veloverstået landsstævne skulle i gang med. Sammen med sin kone Lene måtte de – dagen derpå – op kl. 5:15 for at være klar til at tage imod 45 - 50 plukkere.
Den anden historie har overskriften: »Kloak løb over efter landsstævnet«. De mange landsstævne-deltagere ca. 1.100, der var indkvarteret på Kirkeby skole, havde benyttet toiletter og brusere så flittigt, at kloaksystemet brød helt sammen med oversvømmelser til følge. Og det var ikke chokolade, det duftede af!

Stop for byggeri af sommerhus i Ballen

Denne historie fik megen spalteplads i dagspressen ikke alene i Fyns Amts Avis. TV var også på banen.
En kæmpe »tilbygning« i to etager var under opførelse, men blev stoppet af Egebjerg kommune. Og nu skulle Fyns Amt afgøre, om sommerhusejeren skulle have lov at bygge videre. Ellers krævede kommunen, at huset skulle rives ned.
Der var vel ikke nedlagt »navneforbud« i denne sag, men det er slående, at den meget anerkendte Odense arkitekt, med rødder i Svendborg, ikke er nævnt ved navn i den første omtale.
Men det bliver han en måned senere. Kristian Isager var bygherren, der stod bag det ulovlige byggeri. Han ansøgte Fyns Amt om dispensation – med tilbagevirkende kraft! – for byggeriet, men fik den ikke. Og inden 31. december skulle »tilbygningen« rives ned.

Ny forstander - nye ideer

Forstander Ole Pedersen, Den frie Lærerskole i OllerupForstander Ole Pedersen, Den frie Lærerskole i OllerupCitat: - »Den Frie Lærerskole tager hul på et nyt skoleår med lys i øjnene: Fuld belægning, 16 nye ungdomsboliger undervejs, ny efteruddannelse og ny forstander.« Ole Pedersen er hans navn.
Forretningsfører Mogens Kryger: - »Der er sådan en god stemning på skolen. Alt skal nok komme til at fungere.«

1994 var også året

 • Hvor det i januar blev oplyst, at der var fødselsrekord i 1993 – 134 babyer!
 • Hvor Jørn Hansen, Kirkeby, bliver ny formand for folkeoplysningsudvalget
 • Hvor der udstilles kunst og håndværk i krosalen i Vester Skerninge første gang
 • Hvor der blev foreslået et reglement for hønsehold – det rene pip!

1995 – et jubilæumsår

Nedrivning stoppet i tide
I januar måned mødtes en lang række mennesker på rådhuset. Turistgruppen i Egebjerg havde en plan om at gøre Langhøj Teglværk til et levende teglværksmuseum. Derfor havde man inviteret hele museumstoppen fra Fyn, lokale politikere og embedsmænd samt ledende folk fra fagbevægelser m.v. til et orienterende møde samt et besøg på teglværket.
Museumsfolkene udtrykte stor interesse og vilje til at arbejde videre med projektet.
Poul Weber var overbevist om, at der var fonde, som ville støtte projektet, men at det skulle præsenteres ordentligt, ellers var alle bedst tjent med, at det hele blev jævnet med jorden.
Mie Bendrup, formand for turistgruppe, betegnede – efter mødet – drøftelserne som meget positive.

Folkefest med Nimbus fra 1936 og helstegt pattegris

»Et veteranoptog med biler og motorcykler, der tager en tur rundt i hele området. En kæmpefest med helstegt pattegris og underholdning. Tovtrækning og fodbold mellem hold fra nord og syd«.
Sådan præsenteres jubilæumsarrangementerne for offentligheden for første gang.
De danske jernladies i Ollerup 1995De danske jernladies i Ollerup 1995Jubilæet startede allerede den 23. marts og fortsatte med arrangementer rundt om i kommunen frem til 1. april ved Egebjerg Mølle, hvor selve dagen startede med borgmester-ord, kaffe og kage. Der blev også plantet et egetræ ved møllen.
Og under overskriften: »Otte sogne holdt sølvbryllup« beskriver Torsten Nielsen på en fornøjelig måde hele dagens forløb. To billeder ledsager artiklen: Det ene handler om tovtrækning ved Egebjerg Mølle. Folkene fra nord vandt – også revanchekampen! På det andet ser man Aage Sækmose – kulturens formand – på førersædet af den gamle nimbus med Niels Bo Lauridsen i sidevognen og Olav Engholm på bagsmækken – et trekløver med markante holdninger!

Plan om efterskole fyldt med musik

Mie Bendrup og Olav Engholm – begge medlemmer af kommunalbestyrelsen – havde fået en ide. De ville starte en efterskole i Egebjerg kommune. Den skulle have musik og sang som det bærende. En arbejdsgruppe var sammensat. Og der blev indkaldt til møde den 29. marts på Den Frie Lærerskole, hvor alle med interesse for efterskole-projektet var velkomne.
På dette møde kom ca. 150 interesserede, og de fleste tegnede sig med det samme som støttemedlemmer. Forstander Ole Pedersen »varmede« på bedste vis forsamlingen op med levende ord.
 
Der blev talt meget om placeringen af skolen, og at det ideelle var Håndværkerskolen, hvor der fortsat var flygtninge. Økonomien var også en vigtig del af orienteringen og spørgsmålene. Og her fortalte bankbestyrer Frank Hausmann, der også var medlem af initiativgruppen, at det ikke var muligt at opstille et budget, når man ikke kendte til ejendomsudgifterne. En selvejende institution skulle dannes.
Ved den stiftende generalforsamling den 19. maj – på Den Frie Lærerskole – blev vedtægterne gennemgået og godkendt. En bestyrelse blev valgt. Den kom til at bestå af: Skoleleder Olav Engholm, lærer Mie Bendrup, musikskoleleder Leif Lauritsen, direktør Kurt Sorknæs, adjunk Anne Kirstine Primdahl, lærer Annette Gjørup og gårdejer Ejvind Madsen.
Bankbestyrer Frank Hausmann ønskede ikke at være medlem af bestyrelsen, han ville hellere stå udenfor og give økonomiske råd. Olav Engholm blev formand.
På det tidspunkt havde skolen 122 medlemmer.

Den 14. juni blev der nedsat flere udvalg, hvis formål var at markedsføre skolen på forskellig vis, så den blev kendt overalt ikke alene i nærområdet. Fonde skulle gøres interesseret i sagen. Der skulle mange penge i kassen! Allerede den 28. juni skulle grupperne melde tilbage, så der var tempo på!
Der blev også skabt et logo. Det blev senere udskiftet med et enklere og mere tidssvarende.

50 årsdagen for Danmarks befrielse

blev fejret overalt i landet også flere steder i Egebjerg.
I Hvidkildeskoven ved mindestenen for Lennart Greve Ahlefeldt-Laurvig Lehn blev dagen markeret.
Der blev afholdt flere mindegudstjenester bl.a. en musikgudstjeneste i Stenstrup kirke.

Den livsfarlige A9

Ellers var det hovedvejen mellem Svendborg og Odense der optog sindene og spaltepladsen i aviserne. Fra 5. august og året ud blev der bragt i alt 17 artikler og en masse billeder.
Den 9. maj bringer Fyns Amts Avis en helsides omtale med overskriften: »Kors-vejen«.
Til venstre er A9 fra Odense til Spodsbjerg aftegnet på et kort med 29 hvide kors. Alle kors repræsenterer en dødsulykke med ét til tre dødsofre. I alt 37 mennesker døde i perioden fra oktober 1986 til juli 1995. Dertil kommer 418 personer, der kom alvorligt til skade ved i alt 624 ulykker.
Til højre på siden er der to spalter med tekst, hvor de 29 dødsulykker kort beskrives. Årstal, dato og klokkeslæt og alder på de omkomne oplyses, men ingen navne.
Midt på siden er der to statistikker: Hvornår på døgnet ulykkerne skete – flest fra 14 til 19, og hvornår på året de skete – flest fra juni til september.
Overskrifterne er mange – et par eksempler: »8.408 kræver motorvej« – »Protester blev hørt« (Trafikminister Jan Trøjborg modtager de mange underskrifter af bådebygger Arne Wahl under stor mediebevågenhed.) »Farlig hovedvej sikres i rekordfart« – »Modstandere af motorvej skabte vrede«. osv. osv.

1995 var også året

 • Hvor der blev arrangeret »Sjov lørdag« for de unge.
 • Hvor Mary og Peder Svendsen List kunne holde deres 70 års bryllupsdag.
 • Hvor cykelstien i Kirkeby – igen er på dagsordenen.
 • Hvor 100 byggede en legeplads ved Ulbølle skole.
 • Hvor naboerne til Syltemaens campingplads protesterede voldsomt mod planer om en større udvidelse.
 • Hvor den gamle tyrestation i Vester Skerninge bliver til Egebjerggården, hvor bl.a. Egebjerg musikskole havde til huse.

1996

I januar er det en kendsgerning, at den nye efterskolen overtager flygtningecentret på Håndværkerskolen pr. 1. april 1997. Og dermed er navnet: Ollerup Efterskole - Sang og Musik.
Købesummen er ikke oplyst, men centret er vurderet til 12 mio. kr.
og nu skal der for alvor »kradses« penge ind og planlægges.
Den 17. april udsender Fyns Amts Avis et flot særnummer om skolen.
Carsten Andersen blev Ollerup Efterskole – Sang og Musiks første forstander – et rigtig godt valg!

Kun tre stabile landsbyer

I et nyt oplæg til en handlingsplan fra forvaltningscheferne bliver Egebjerg kommune opdelt i fem kategorier:
1. Spredt bebyggelse
2. Klynger af huse
3. Landsbyer: Uden dagligvarebutik og skole
4. Landsbyer: Truede
5. Landsbyer: Stabile

- Det er vigtigt, at borgerne er bevidste om, at sådan er forholdene i kommunen, siger Poul Weber om udkastet, som politikerne i slutningen af marts måned blev præsenteret for.
Og han føjede til: - Det er lidt af et forsøg på at gøre debatten nærværende.

I kategorien: Stabile landsbyer er der i oplægget kun blevet plads til tre, nemlig Stenstrup, Ollerup og Vester Skerninge.
Det vakte nogen undren i Kirkeby, Hundstrup og Ulbølle, især i Kirkeby, at deres landsbyer kom i kategorien truede landsbyer.
Det kom ikke bag på nogen, at Høje/Lunde, Øster Skerninge og Ballen blev placeret i landsbyer uden dagligvarebutik og skole.
Den sidste kategori, inden man kom til spredt bebyggelse, kaldes klynger af huse, der bl.a. omfatter: Egebjerg, Hundtofte, Fjellebroen, og Løgeskov.
Ud over statusbeskrivelsen, som den kaldes, indeholder planen også en optegnelse af, hvad der kan gøres i de forskellige kategorier. F.eks. bedre vandforsyning, kollektiv trafik m.m. – og sågar telefonbokse!

1996 var også året

 • Hvor børnepasningsgarantien for alvor kom på dagsordenen
 • Hvor Egebjerg musikskole holder en stor jubilæumskoncert i OD hallen
 • Hvor BUPL udtaler: - Egebjerg blæser på arbejdsmiljøet!
 • Hvor Kirkeby får sin egen træningsbane – de laver den selv!
 • Hvor »slaget« om Syltemaen Camping ender – naboerne vandt!
 • Hvor der gennemføres en borgerundersøgelse
 • Hvor man udvider og bygger til på Den Frie Lærerskole
 • Hvor man ikke kan enes om tingene på Egebjerg Friskole
 • Hvor temaavisen »Fremtidens Egebjerg« udsendes

1997
Langhøj Miljø- og Råstofhistorisk Center

Ringovnen ved Langhøj TeglværkRingovnen ved Langhøj TeglværkPå et offentlig møde på Stenstrup skole den 9. april blev forslaget til centret (med det svære navn) præsenteret. Et halvt hundrede interesserede var mødt op.
I Den lille Avis skrev jeg bl.a.: - »På bedste pædagogisk vis blev den 36 sider flotte handlingsplan IKKE udleveret, FØR dens indhold på inspirerende måde var blevet gennemgået af: Turistgruppens formand
Mie Bendrup, projektmedarbejder Winna Greve, geolog Erik Langer Andersen og arkitekt Per Weber.
Mie BendrupMie BendrupIngen var efter gennemgangen i tvivl om, at det er et endog meget ambitiøst projekt, der her er tale om. Et 10 – 12 mill. kr. projekt!
Den begejstring for projektet, som Den lille Avis i sidste uge gav udtryk for, er ikke blevet svækket det mindste – tvært imod.
Muligheden for at få skabt noget helt unikt er indlysende. Men – men der er lang vej hjem. Og skal det lykkes – og hvorfor skulle det ikke det? – så skal der en stor folkelig og lokal opbakning til.«
De fleste ved, at projektet ikke blev til noget.
Men hvorfor flyder det hele på pladsen – endnu? - »Såret« burde fjernes – helt!

En bevægende og flot start - for Ollerup Efterskole – Sang og Musik
»Med indvielsen fredag den 8. august og med modtagelsen af det første elevhold søndag den 10. er Ollerup Efterskole kommet flot fra start.
For alle, der var med, blev det en berigende oplevelse, hvor også de store ord med rette blev taget i anvendelse.
En begivenhed hvor vi, der var en del af det, på vores hud kunne fornemme det historiske vingesus. Vi var midt i noget enestående. En ny skole var søsat! Ollerup Efterskole – Sang og Musik – er i gang!«

Sådan indledte jeg min beretning om begivenheden i Den lille Avis den 13. august. Jeg kan endnu fornemme stemningen.
(Der er nogen, der har sagt, at Den gamle Redaktør er let at begejstre!)

»Syv års forskning i Niels Bukhs blakkede fortid«

Den 10. december kunne man se denne overskrift i Fyns Amts Avis og læse en artikel, som henviser til omtaler af Niels Bukh i gymnastikhøjskolens årsskrift.
Forstander Gunnar B. Hansen bad for syv år siden historikeren Hans Bonde om at finde sandheden om Gymnastikhøjskolens stifter Niels Bukh.
I årsskriftet skriver Hans Bonde bl.a. – »Når forstander Gunnar B. Hansen og jeg har ment det vigtigt én gang for alle at få sandheden om Niels Bukhs politiske forhold frem, skyldes det, at skolen efter Bukhs død i 1950 år efter år har måttet leve med – på den ene side mere eller mindre fantasifulde beskyldninger mod Niels Bukh og på den anden side med en massiv fortrængning i dele af den gamle elevskare over for Bukhs fulde virke.«

I min tid som redaktør på Den lille Avis har jeg flere gange mødt tidligere elever, der fordømmer Gunnar B. Hansens initiativ. De forstår ikke, hvad det skulle nytte at åbne arkiverne. De kan ikke genkende den virkelighed, som Hans Bondes doktordisputats beskriver og dokumenterer.
I den sag er jeg helt på linie med Gunnar B. Hansen og gymnastikhøjskolens nuværende forstander Uffe Strandby. Det var nødvendigt at gøre det. Og det var godt, det blev gjort!

Kommunalvalget 1997 betød at der kom syv nye medlemmer ind:

Asger Bent Bjerre (ved lodtrækning) og Anette Nørskov (A). Arne Ebsen (comeback) og Vibeke Rindom (Liste T). Birger Jensen, Torkil Christensen og Steen Gundertofte (V).
Valgets resultat:
Socialdemokraterne: 6 mandater - uændret. De radikale: 0 mandater - uændret
De konservative: 1 mandat - uændret
Liste T: 2 mandater - plus 1. Fremskridtspartiet: 0 mandater - uændret
Venstre: 8 mandater - minus 1
Poul Weber blev genvalgt med 15 stemmer mod to. Og der blev som forudsagt indgået en bred konstituering.

1997 var også året

 • Hvor der blev gjort status efter otte udbytterige borgermøder
 • Hvor Mogens Johansen bliver æresborger i Dolny Kubin
 • Hvor restaureringen af den gamle krosal tager sin begyndelse
 • Hvor teglværksspillet i Stenstrup planlægges
 • Hvor der var stiftende generalforsamling i Andelsforeningen »Grøn Guide i Egebjerg«
 • Hvor cykelstien i Kirkeby – igen er oppe at vende, nu tales der om et »gør det selv« projekt