Efterretninger til Selskabet for Indenlandsk Husflid (1815)

| | |

Frederik Juel (1761-1827)Frederik Juel (1761-1827) Frederik Juel 1761-1827Frederik Juel 1761-1827 Mindesten for Frederik JuelMindesten for Frederik Juel Valdemars SlotValdemars SlotEfterretninger ved  Frederik Juel
Valdemar Slot den 26de November 1815 
til Amtmand Schumacher

I Følge Deres Høivelbaarenheds meget ærede Forlangende, at underrettes om Fabriqvers, Manufakturers og Huusflidens Tilstand her paa Landet, giver jeg mig den Ære at tilmelde Dem følgende.

Her har fordum været een ikke ubetydelig Fabrik af uldne Tøier, men samme har, ved Fabrikanten Hr. Trauendorfs tiltagende høje Alder, stedse aftaget, og er nu ved hans Dødsfald gandske indgaaet, og siden den Tid, er intet her paa Landet som fortiener at nævnes som noget der drives fabrikmæssig, undtagen

 

Bådeværft på Tåsinge ca 1900Bådeværft på Tåsinge ca 1900Skibsbyggeriet. Samme forestaaes for nærværende Tid af 7 Mestere, der i sidste Aar have ladet løbe af Stabelen 10 Fartøier - større og mindre fra Brigger til Jagter paa 2 a 300 Tdr. inclusive og have endnu tvende staaende paa Stabelen. Under disse Mestere have arbeidet af Landets Beboere 27 som Tømmermænd, 4 som Nagleskiærere, og 6 a 8 som Saugskiærere. Endvidere have de sat i Virksomhed til deres Skibsbyggerie: 1 Baadsbygger, 4 Snedkere, 2 Smedde, og 1 Reebslager med sine Folk, hvilket i alt udgiør et Personale af circa 50 Personer, der ved Skibsbyggeriet have arbeidet, og, naar jeg regner, at de fleste ere Familiefædre, have deraf omtrent ernæret sig 150 a 200 Mennesker.

 

Svendborg havn med skibsværft ca 1855Svendborg havn med skibsværft ca 1855Foruden disse arbeider adskillige herfra Landet paa de meget betydelige Skibsverfter som tvende Thorsenger have anlagt ved Svendborg, ligesom og adskillige Fremmede, f. Ex. af Øen Thurøes Beboere, arbeide paa Skibsverfterne her.

 

 

Denne Næringsvei, forbunden med Søefarten, har giort det muligt, at i Flækken Troense, der er opbygt paa 3 eller 4 nedlagte Gaardes Grund, have hidtil kundet ernære sig et Antal af circa 5 a 600 Mennesker, der i det hele vare i Landgangen ved TroenseLandgangen ved Troensetemmelig Velstand, indtil den ved Københavns bombardementKøbenhavns bombardementDen danske flådes bortførelse 1807Den danske flådes bortførelse 1807Krigen stoppede Næringsvei, bragte samme til at synke saa dybt at de ei saa let igien vil opnaae deres forrige Forfatning; maaske tør man haabe at den herværende udmærkede Kultur af Frugttræer - som i Aar have givet et godt Udbytte - vil kunde virke noget dertil.

Antallet af Haandværkere er ikke ubetydeligt, men dog neppe saa stort som Øens Fornødenheder kunde udkræve, og desaarsag er det ogsaa i kiendelig Tiltagende, især have i de sidste Aar Vævernes Antal betydelig formeret sig.

Blandt Træearbeidere udmærker sig især et mekanisk Genie, en Bødker navnlig Hans Stær boende i Troense, der efter at have giort endeel Haandmøller af særegne Indretninger, nu har bygget en horizontal Vindmølle paa sit Huus, der er lykkedes ret godt, og har Udseende til ved nogle Forbedringer, han derpaa agter at anbringe, at kunne blive særdeles anbefalende.

Af brændebesparende Ildsteder findes her adskillige, der godt svare til Hensigten, men i Særdeleshed et Slags Bagerovn, med, om samme circulerende Røggang, der meget udbreder sig, og efter mine Tanker fortiener at blive mere almindelige.

Bygningsmaaden af stampet Jord (Pisé) har alt været anvendt her for 20 Aar siden, og hvad der dengang deraf blev opført staaer endnu ligesaa godt som den Dag det blev giort. Af Leer er i Aar en Bygning opført, som tegner meget godt, og flere deraf ere bestemte til næste Aar, de synes endnu at have Fortrin for Pisé-Bygninger.

Huusfliden iblandt Qvindekiønnet, er omtrent her paa Øen som i Amtet, i Almindelighed meget roesværdig; blandt Mandkiønnet er den i skiøn Tiltagende især i Bierrebye Sogn, hvor den værdige Hr. Pastor og Ridder Møller, ved at stifte Læse- og Industrie-Selskaber, og igiennem disse at virke, har bragt det derhen, at en stor Deel af Mandfolkene, der forhen benyttede de lange Vinteraftener til Tobaksrøgen og Kort-Spil, nu tilbringe dem med allehaande nyttige Arbeider. Ligeledes har han giort sig i høieste Grad fortient, ved at forbinde med den sædvanlige Underviisning i Skolerne, Underviisning i haugedyrkning og Industrie-Arbeider, af hvilke sidste mange drives allerede med et saa udmærket Held, at paa mere end et Sted, Børn have bidraget for en stor Deel til deres fattige Forældres Ophold i afvigte Vinter; og det bør efter mine Tanker blandt andet at anmærkes, at i sidste Vintermaaneder beløb sig det af Skolepigerne i Bierrebye Sogn foreviiste og i Industrie-Protocollen antegnede Spind, til over 10 Skippunds Vægt.

Se også om Frederik Juels Dramatiske Selskab

Se også om Frederik Juel der omkring 1800 indførte engelsk landbrugsteknologi til Tåsinge

BilagStørrelse
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800.pdf9.19 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_2.pdf8.32 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_3.pdf8.85 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_4.pdf9.6 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_5.pdf9.09 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_6.pdf8.31 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_7.pdf9.16 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_8.pdf8.51 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_9.pdf8.13 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_10.pdf9.48 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_11.pdf8.31 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_12.pdf9.14 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_13.pdf8.5 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_14.pdf9.54 MB
Frederik_Juel_Hauptbuch_1796-1800_15.pdf3.36 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12.pdf9.22 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_2.pdf9.68 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_3.pdf9.31 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_4.pdf9.3 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_5.pdf8.3 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_6.pdf8.43 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_7.pdf8.17 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_8.pdf8.6 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_9.pdf9.5 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_10.pdf9.02 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_11.pdf9.11 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_12.pdf9.7 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_13.pdf8.65 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_14.pdf9.07 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_15.pdf9.56 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_16.pdf8.75 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_17.pdf9.19 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_18.pdf9.63 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_19.pdf9.32 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_20.pdf8.93 MB
Frederik_Juel_Hovedbog_1801-12_21.pdf6.75 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813.pdf8.84 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_2.pdf8.51 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_3.pdf8.71 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_4.pdf8.35 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_5.pdf9.3 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_6.pdf6.59 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_7.pdf3.44 MB
Frederik_Juel_Breve_bilag_1784-1813_8.pdf6.75 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813.pdf8.3 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813_2.pdf8.47 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813_3.pdf7.35 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813_4.pdf9.18 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813_5.pdf6.34 MB
Forvalter_J-Hansen_Breve_1769-1813_6.pdf3.71 MB
Tåsinge_journal_1796-1802.pdf9.37 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_2.pdf9.27 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_3.pdf8.64 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_4.pdf8.43 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_5.pdf8.88 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_6.pdf9 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_7.pdf8.27 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_8.pdf8.91 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_9.pdf8.84 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_10.pdf8.69 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_11.pdf7.99 MB
Tåsinge_journal_1796-1802_12.pdf1.73 MB