Bondeuro på Østfyn i 1845

| |

Kilde:Politiforhørsprotokol 1845, Sunds-Gudme herreder, LAO 
  
Lærer Rasmus Sørensen, VenslevLærer Rasmus Sørensen, VenslevAar 1845 den 24 Juli blev paa Herredstinget et Forhør optaget til Oplysning om en af Skolelærer Sørensen conciperet Ansøgning til H.M. Kongen angaaende Landboeforholdene m.m., hvilken Ansøgning skal have circuleret til Underskrift af Landboerne i flere Sogne her under Jurisdictionen ifølge Amtets Skrivelse af 9de d ? der indeholder det Kongelige danske Cancellies Resolution af 3 f. Md.?  

Gårdejer og politiker Hans Christensen (1781-1868), VejstrupGårdejer og politiker Hans Christensen (1781-1868), VejstrupFor Forhøret fremstod Sognefoged og forhenværende Stænderdeputeret Hans Christensen af Veistrup, som formanet til Sandhed afgav at forhenværende Skolelærer Rasmus Sørensen personlig har henvendt sig til ham, med Indbydelse til Actietegning for Oprettelse af Actieforening blandt Bønder for Indkjøb af større Landeiendomme med Anmodning til Kpt. om at interessere sig for denne formentlige gavnlige Sags fremme. Ved samme Leilighed omtalte Sørensen, en af ham til Hans Majestæt conciperet allerunderdanigste Ansøgning angaaende flere Gjenstande, Landboeforholdene vedkommende og erkyndigede sig om denne Ansøgning var kommen Komp. tilhænde hvilket Komp. bekræftede, da Ansøgningen omtrent 4 Uger forud var bleven Komp. tilstillet fra Mads Hansen i Simmerbølle paa Langeland og efterat være forsynet med adskillige Underskrivter i Veistrup Sogn igjen afsendt til Oure Sogn.Cpt. bemærkede at Ansøgningen førend den blev afleveret til Comp. var bleven forsynet med askillige Underskrifter i Skaarup Sogn. Det er ikke Comp. bekjendt, hvor Ansøgningen fortiden er at finde, men Comp. veed blot at Bestemmelsen var at den skulde circulere fra Sogn til Sogn for at forsynes med Underskrifter.  Rasmus Sørensen har ikke mundtlig eller skriftlig anmodet Comparenten om at indsamle noget Bidrag, for Underskrifterne paa denne Ansøgning herimod der fra Langeland medfulgte en løs Seddel, der ikke var skrevet af Rasmus Sørensen, men hvori enhver, som underskrev opfordredes til at yde et lidet Bidrag efter eget Tykke at bestride de Omkostninger som vilde være forbunden, deels med Ansøgningens Concipering og deels med dens Overlevering til H.M..

- I Veistrup Sogn har, de Mænd som underskrev ogsaa tilbudet at yde nogle Skillinger i dette Øiemed men ingen af dem har endnu betalt noget til Comp.. Derimod har Comp. fra Hesselager, Øxendrup og Langaae Sogne modtaget en Sum af l2al3  Rdl., der beroer hos Comparenten, indtil der faaes Vished om de Udgifter som vil være forbundne med at faae Ansøgningen ved en deputation overleveret H.M.. Comparenten fremlagde Nr. 24 og 25 af Almuevennen for l845, der indeholder i det væsentlige Ord fra andet den heri Jurisdictionen til Underskrift i Circulation satte Ansøgning fra Rasmus Sørensen, samt den trykte Actie Indbydelse, som begge bleve tagne til Følge, hvorfor Comparenten bad bemærket, at Rasmus Sørensen har betinget sig l Skl? for hver Actie paa 25 Rdl. som efter denne Indbydelse maatte blive tegnet; men i Veistrup Sogn har blot Comparenten og Gmd. Johan Hansen tegnet sig som Actiehaver.  

Derefter fremstod Sognefoged Knud Jørgensen i Skaarup, som formanet til Sandhed afgav, at det er ham bekjendt at den omspurgte allerunderdanigste Ansøgning har circuleret og modtaget flere Underskrifter i Sognet,   hvorimod Comp. ikke selv har villet befatte sig dermed. Det er ligeledes Comp. bekjendt, at Rasmus Sørensen selv personligen har været i Sognet med Actie Indbydelsen. Comp. har hverken modtaget eller afsendt noget Bidrag i den Anledning. Comp. veed at foreslaaede Betaling for Ansøgningens Underskrift ere 1 Mk. eller derunder efter enhvers Behag.


Derefter fremstod Sognefoged Rasmus Larsen af Oure, som afgav en med forrige Comparent overensstemmende Forklaring for sit Vedkommende.


Derefter fremstod Sognefoged Hans Jensen af Brudager, som afgav at den omspurgte Ansøgning blev ham tilstillet fra Oure Sogn og ogsaa forsynet med nogle Underskrifter i Brudager, men Comp. har hverken selv underskrevet eller villet befatte sig med at indsamle noget Bidrag. Der skal være i Sognet ydet 9a l0 Mk., som skal være? hos Peder Nielsen, til Afbenyttelse, dersom Ansøgningen blive indsendt. - Comp. afsendte Ansøgningen til Gudme, hvor den paa samme Maade skal have circuleret og derfra været afsendt til Hesselager og fra Hesselager igjen til Langaae Sogn.


Derefter fremstod Sognefoged Anton Jensen af Langaae, som forklarede, at Ansøgningen blev ham tilstillet fra Hesselager Sognefoged og modtog i Langaae l6 Underskrifter, for hvilke hver erlagde 8 Mk ., dog var Comp. ikke selv blandt de underskrivende. Disse 8 Mk. tillige med Bidragene fra Hesselager og Øxendrup Sogne er tilstillede Sognefoged Hans Christensen i Veistrup.


Derefter fremstod Sognefoged Anders Pedersen i Øxendrup, som afgav at Ansøgningen kom til ham fra Langaae og underskrevet af 25 Gaardmænd og 11 Huusmand af hvilke de Første erlagde hver 1 Mk. og de sidste hver 4 Skl. som er afsendt til Hans Christensen i Veistrup.


Derefter fremstod Sognefoged Peder Larsen af Svindinge, der afgav at Ansøgningen er fra Øxendrup bleven sendt til Kroen i Svindinge, hvordan nogen Tid henlaae og blev forsynet med flere Underskrifter, dog uden at Comp. veed af hvor mange, thi Kroemand Christen Pedersen har modtaget 6 Rdl. 3 Mk. 8 Skl., som er indkommen for Underskrifterne for at skulle tilstilles Hans Christensen i Veistrup til hvem dette Beløb dog endnu ikke er afsendt.


Derefter fremstod Sognefoged Christen Hansen af Giislev, som afgav at Ansøgningen er ham tilstillet fra Svindinge og igjen fra ham afsendt til Kullerup og skal saavidt han veed fortiden beroe i Ørbek under Vinding Herred. -I Giislev Sogn blev Ansøgningen underskreven af flere Mænd af hvilke dog ingen har  erlagt nogen Betaling.- Forhøret sluttet. --