Da Jens Lund på Vejstrup højskole blev ramt af økonomiske sanktioner

| | | |

Venstre i Svendborgkredsen. 
 

Rundskrivelse 1881.
 
  
Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO
Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn


Vejstrup HøjskoleVejstrup HøjskoleI Svendborg Amts Skoleråds sidste møde, den 29 f.m., forelå der, som det vil være det ærede sogneråd bekendt, andragender fra de tre højskoler heri amtet om tilskud af skolefonden.
Medens det fra den ene side blev foreslået at yde hver af de tre højskoler et lige stort tilskud, da de have et lige stort elevantal, var der, efter hvad der hidtil foreligger, andre i rådet, som af flere, skolen og dens virken uvedkommende grunde, helt og holdent ville udelukke højskolen i Vejstrup fra tilskud. Det sidste forslag gik vel ikke igennem, men det lykkedes heller ikke at få det første igennem, idet det med 1 stemmes majoritet blev vedtaget, at Vejstrup højskole ikkun skulle have et tilskud af 400 kr., hvorimod der blev bevilget 600 kr. til Ryslinge højskole og 400 kr. samt ekstra for i år 100 kr. til den i Ollerup.
Da det erfaredes rundt omkring i de kommuner, hvori vi er bosiddende, at den ene stemme, der forvoldte, at Vejstrup højskole blev støttet ringere end de andre, skyldtes amtsrådsmedlem L. Hansen, som er valgt til amtsrådets større halvdel af delegerede fra amtets sogneråd, medens de øvrige amtsrådsmedlemmer, der have opnået valg på samme måde, stemte for at give et lige stort tilskud til alle tre skoler, vakte det overalt en meget stærk misfornøjelse mod hr. L. Hansens optræden i denne sag, hvor han langtfra har handlet i overensstemmelse med ønskerne hos den befolkning, han repræsenterer.
I håbet om, at de forskellige sogneråd i amtet nære samme anskuelser i så henseende som befolkningen i de af dem repræsenterede kommuner, have vi på opfordring herved tilladt os at fremkomme med en henvendelse til samtlige sogneråd i amtet med forslag om, at disse vedtage at tilkendegive hr. amtsrådsmedlem L. Hansen, at han i denne sag ikke har handlet i overensstemmelse med sine vælgeres ønske, og at disse derfor må opfordre ham til at indgive begæring om entledigelse fra sin bestilling som amtsrådsmedlem, hvilket han ikke længere indtager med sine vælgeres tillid.
Under forventning af, at det ærede sogneråd vil tiltræde denne vor udtalelse, bedes det af sin midte at udvælge et medlem til at medunderskrive en henvendelse som anført til hr. L. Hansen.
Sognerådets behagelige resolution i denne anledning bedes velvilligst tilstillet medunderskrevne gårdejer L. Hansen Juul, Egense mark pr. Sørup station.

Ved nærværelse i Svendborg, den 8. juli 1881.


L. Hansen Juul, Egense
S. Hansen, Egense
Poul Sørensen, Kogtved 
Poul Juul,  Sørup
       
P.A. Saxdorff, Sørup

Rasmus Nielsen, Rødskebølle 
Søren Madsen, Rødskebølle 
P. Poulsen, Skårup 
       
Fr. Pedersen, Skårup P. Hansen, Skårup 
 L. Pedersen, Holmdrup; Hans Andersen, Øster Åby
       
P. Erik Nielsen, Åbyskov, Skårupøre C. ALbrechtsen, Bjerreby
 Niels Sørensen, Gjesinge ;A-J. Ømann, Melby
       
Niels Larsen, Tved     Hans Thomsen,Tved    Peder Mortensen,Tved
 
       
Poul Henriksen, Tved; Rasmus Pedersen, Ollerup
 
 


...............
Note:  Venstre havde fremgang ved valget af den større del af amtsrådet i Svendborg amt, tirsdag den 27. april 1880. Mens der hidtil havde været 4 fra venstre samt L.P. Clausen, Ærø fra højre lykkedes det nu at få Clausen udskiftet med venstremanden, gårdfæster Jens Larsen, Kragnæs på Langeland. Venstres 5 medlemmer af rådet stod nu lige med den mindre dels 4 + den kongevalgte formand, amtmanden. Mindesten for Sofie Laurent og Jens LundMindesten for Sofie Laurent og Jens LundJens Lund, forstander på Vejstrup højskole havde forsøgt Højskoleforstander Jens LundHøjskoleforstander Jens Lundat sætte den radikale sognefoged P. Hansen, Øster Skerninge igennem i stedet for den moderate L. Hansen, Nr. Broby, men forsøget blev afværget af de moderate valgmænd, ikke mindst p.g.a., at Mikael Pedersen stod til genvalg. Resultatet blev altså genvalg af Niels Hansen, Oure, Mikael Pedersen, Svindinge, Lars Hansen, Nr. Broby og Anders Hansen Tange, Gestelev, nyvalg af Jens Larsen i stedet for L.P. Clausen.