Grundlovsværneforeningen af 1877

| |

Ved et møde i Middelfart 2.4. 1877 besluttede repræsentanter for venstre at danne Grundlovsværneforeningen. Det blev besluttet, at hver by, sogn og valgkreds skulle have sin forening, og i spidsen skulle der stå en fællesbestyrelse. Et udvalg med forstander P. Bojsen, Gedved, som formand blev nedsat for at føre beslutningen ud i livet.

Udkast til love for Grundlovsværneforeningen
 
    §.1:
Foreningens Formaal er at værne om den Folket i Grundloven hjemlede Ret til Selvstyrelse, idet Bevillingsmyndigheden og Betydningen af den almindelige Valgret holdes i Hævd, og Valgene til Rigsdagen og de kommunale Raad fremmes med dette Maal for Øje.

[Ændringsforslag af J. Terkelsen og Hansen Møller, Vejle Amts 4de Valgkreds:
    Til §.1.
Efter Ordene "Foreningens Formaal er", tilføjes: "ved alle lovlige Midler".]
    §.2
Som Medlem kan optages enhver uberygtet Mand, der slutter sig til Foreningens Formaal. Optagelsen sker ved Sogne-Afdelingens Bestyrelse.

[Ændringsforslag af J. Terkelsen og Hansen Møller, Vejle Amts 4de Valgkreds:
    Til §.2.
Sidste Punktum ændres til: "Optagelse sker ved Sogne-Afdelingens Bestyrelse; Udelukkelse ligeledes."]

    §.3.
Enhver Folketingskreds udenfor Kjøbenhavn, der har Medlemmer i Foreningen, danner en selvstændig Kreds. Denne bestaar af Afdelinger, een for hvert Sogn eller hver Kjøbstad. Dog kan et Sogn (eller Kjøbstad), hvor dets Størrelse eller Udstrækning gjør det ønskeligt, med Kredsbestyrelsens Samtykke udgjøre flere Afdelinger. Flere Sogne, der høre til samme Kommune, kunne, naar Medlemmerne maatte foretrække dette, udgjøre een Afdeling.
    §.4.
Sogneafdelingens Medlemmer vælge en Bestyrelse, hvis Antal beror paa Medlemmernes egen Bestemmelse,

[Ændringsforslag af B.P. Petersen, Vejle Amts 3die Valgkreds:
    Til §.4.
Til Paragraffens sidste Punktum: "Kredsformænd og Næstformænd vælges i Sognenes Møder ved Stemmesedler".]
 
    §.5.
I Tilfælde af Valg til Landstinget træde Formændene og Næstformændene for Kredsene i Landstingskredsen sammen for at forberede Valget. De vælge i dette Øjemed af deres Midte en Formand og en Næstformand.
I Tilfælde af Valg til Amtsraadet træde Formændene og Næstformændene i Amtsraadskredsen sammen for at forberede  Valget. De vælge i dette Øjemed af deres Midte en Formand og en Næstformand.
Folketingskredse, der henhøre til tvende Landstingskredse eller Amtsraadskredsen, deltage i Forberedelserne af Valget for begge Kredse.

    §.6.
Organisationen af Foreningen i de kjøbenhavnske Folketingskredse udsættes indtil videre.

[Ændringsforslag af Frederik Bajer, Holger T. Foss, Ad. Bandtholtz, R.P. Jensen, N.S. Krag og N. Knudsen:
    §.6.
Ordene "udsættes indtil videre" ændres til:"vedtages af den kjøbenhavnske Afdeling og stadfæstes af Fællesbestyrelsen".]

[Ændringsforslag af Anker Heegaard og Bing:
    §.6.
"Da Grundlovsværneforeningen i Kjøbenhavn, nærmest paa Grund af sin Optræden ved Grundlovsfesten i Aar, endnu ikke har fundet sin endelige Ordning, vil dens Anerkjendelse som Led af Landets almindelige Grundlovsværneforening først kunne finde Sted, naar de har valgt sin endelige Bestyrelse, repræsenterende den forenede kjøbenhavnske Opposition imod Provisoriet.
Der vil derefter som Undtagelse kunne indrømmes denne Afdeling 18 stemmeberettigede Repræsentanter, da den vil omfatte 9 Folketingskredse.]

[Ændringsforslag af J. Terkelsen og Hansen Møller, Vejle Amts 4de Valgkreds:
    §.6.
Den udslættes, uden at sætte noget i Stedet, hvorefter de øvrige Paragrafer blive at rette.]

    §.7.
Valg af Afdelingernes og Kredsenes Bestyrelse foregaar hvert Aar; Valgene foretages i Juni Maaned paa Møder, som indvarsles mindst 8 Dage forud.

    §.8.
Foreningens Generalforsamling, der har den øverste Myndighed i alle Foreningens Anliggender, bestaar af Formændene og Næstformændene i Kredsens Bestyrelse og af Fællesbestyrelsens Medlemmer.
Den sammenkaldes af Fællesbestyrelsen, naar denne anser det fornødent, eller naar mindst 1/3 af de Medlemmer, hvoraf Generalforsamlingen bestaar, forlanger det. Generalforsamlingen vælger selv sin Ordstyrer og vedtager sin Forretningsorden.
Adgang til Generalforsamlingen med Ret til Deltagelse i Forhandlingerne kan tilstaas af Fællesbestyrelsen. Dog have kun Generalforsamlingens Medlemmer Stemmeret.

[Ændringsforslag af J. Terkelsen og Hansen Møller, Vejle Amts 4de Valgkreds:
    Til §.8.
Som sidste Stykke, tilføjes:
"Naar 3/4 af Generalforsamlingens Medlemmer skjønne, at en eller flere Kredse, have overtraadt Foreningens Formaal, da har det nævnte Flertal Ret til at udelukke saadanne Kredse af Foreningen."

    §.9.
I Reglen sammenkaldes Generalforsamlingen med en Maaneds Varsel. Forslag til Beslutning indgives til Fællesbestyrelsen senest 8 Dage før Mødedagen.
Det afhænger af Bestyrelsen, hvorvidt og i hvilket Omfang offentlig Bekjendtgjørelse af disse Forslag forud skal finde Sted. I ethvert Fald er Generalforsamlingens Medlemmer berettigede til at erholde trykte Exemplarer af dem senest Dagen før Mødet.

    §.10.
Fællesbestyrelsen for Foreningen er samtlige Folketingsmænd og Landstingsmænd, som ere Medlemmer af Foreningen. Denne Bestyrelse vælger et Forretningsudvalg.

[Ændringsforslag af H. Madsen og H.S. Sørensen:
    §.10.
§ 10 affattes saaledes:
Generalforsamlingen vælger ved absolut Stemmeflerhed af sin Midte en Fællesbestyrelse af 5 Medlemmer. Rigsdagsmænd ere ikke valgbare. Dette Valg gjælder for 2 Aar, dog saaledes, at de 3 Medlemmer, der er valgte med det mindste Antal Stemmer, afgaar 1878. Ligeledes vælger Generalforsamlingen 2 Suppleanter, der efter den Orden, Stemmetallet ved Valget udviser, tiltræder Bestyrelsen i Tilfælde af Afgang eller anmeldt Forfald. Denne Bestyrelse vælger Aarlig af sin Midte en Formand og en Næstformand. Fællesbestyrelsen vedtager selv sin Forretningsorden. Den holder Møde mindst 2 Gange om Aaret. Fornyelsesvalg til Medlemmer af denne Bestyrelse kan foregaa ved skriftlig indsendt Stemmegivning fra Generalforsamlingens Medlemmer, uden at Sammenkaldelse af Generalforsamlingen er fornøden i dette Øjemed. Paa samme Maade kan Fællesbestyrelsen lade afgjøre andre Spørgsmaal af mindre Vigtighed. I egentlig politiske Spørgsmaal handler Fællesbestyrelsen i Overensstemmelse med det "forende Venstres Bestyrelse".]

[Ændringsforslag af Folketingsmændene Berg og Tauber:
§ 10 affattes saaledes:
Generalforsamlingen vælger ved simpel Stemmeflerhed i eller udenfor sin Midte en Fællesbestyrelse af 11 Medlemmer. Dette Valg gjælder for 2 Aar, dog saaledes, at de 6 Medlemmer, der ere valgte med mindste Antal Stemmer, afgaar 1878. Ligeledes vælger Generalforsamlingen 5 Suppleanter, der efter den Orden, Stemmetallet ved Valget udviser, tiltræder Bestyrelsen i Tilfælde af Afgang eller anmeldt Forfald. Denne Bestyrelse vælger aarlig af sin Midte en Formand og en Næstformand, som i Forening med andre (3?) dertil valgte Bestyrelsesmedlemmer, udgjør et Forretningsudvalg. Fællesbestyrelsen vedtager selv sin Forretningsorden. Den holder Møde mindst 2 Gange om Aaret. Fornyelsesvalg til Medlemmer af denne Bestyrelse kan under Forretningsudvalgets Ledelse foregaa ved skriftlig indsendt Stemmegivning fra Generalforsamlingens Medlemmer, uden at Sammenkaldelse af Generalforsamlingen er fornøden i dette Øjemed. Paa samme Maade kan Fællesbestyrelsen lade afgjøre andre Spørgsmaal af mindre Vigtighed.]
 [Ændringsforslag af C. Alberti
    §.10.
Til denne Paragraf føjes:"Fællesbestyrelsen fastsætter Foreningens Forretningsorden."

[Ændringsforslag til Bergs og Taubers Ændringsforslag til §.10:
I Stedet for Ordene "vedtager selv sin" sættes: "fastsætter Foreningens".]

    §.11.
Maaden, hvorpaa de Midler tilvejebringes, som ere nødvendige til Fremme af Foreningens Formaal, bestemmes for enhver Kreds` Vedkommende af dens Bestyrelse. Dog kan intet tvungent Bidrag opkræves, før der derom er taget Beslutning paa et almindeligt Møde af Sogne-Afdelingens Medlemmer. Reglerne for Anvendelsen og Bestyrelsen af disse Midler fastsættes af Kredsens Bestyrelse, der aarlig aflægger Regnskab paa det almindelige Møde i Sogne-Afdelingen i hvert Aars Juni Maaned. Regnskabsaaret regnes fra 1ste April til 31te Marts.

    §.12.
Til Bestridelse af Fællesbestyrelsens Udgifter udreder enhver Kreds aarlig fra 20 til 100 Kr. efter Kredsbestyrelsens egen Bestemmelse. Indbetalingen sker til Fællesbestyrelsen inden hvert Aars 1ste Maj. Yderligere Bidrag, som mulig maatte indkomme fra Kredsen eller Enkeltmænd, anvendes efter Bestyrelsens Skjøn til Fremme af Foreningens Formaal. Det aarlige Regnskab herover tilstilles Kredsenes Bestyrelser inden Midten af hvert Aars Maj Maaned.

    §.13.
Forandringer i disse Love kunne vedtages af Generalforsamlingen, naar to Trediedele stemme derfor. Et forkastet Forslag kan i Løbet af et halvt Aar paany fremsættes for en ny Generalforsamling og da afgjøres med simpel Stemmeflerhed.

I den foreløbige Bestyrelse for Grundlovsværneforeningen.
  P. Boisen J. Kl. Nielsen [Jens Clemen Nielsen]
  M. Nielsen S.A. Ovesen

Udkastet tiltrædes af Chr. Schnack med den Ændring til §. 2
at han ikke ønsker indtegnede Medlemmer.

[Trykt hos Valenting & Lund]

Følgende foreslaas til Bestyrelse:

Skoleforstander P. Bojsen,
Gaardejer Ovesen, Morsø
Skoleforstander Bjørnbak, Viby
Prokurator Weng, Skanderborg
Fuldmægtig Jensen, Hillerød
Sognefoged P. Jensen, Estrup
Gaardejer H. Pedersen, Engelstofte
 - Strandskov, Møn
Forpagter Madsen, Rønningesøgaard
Grosserer Holger Foss, Kjøbenhavn
Gaardejer M. Nielsen, Vesterdal [Morten Nielsen]  
Note 23. april 1878: Et flertal på 6 indenfor Grundlovsværneforeningens bestyrelse - grosserer Anker Heegaard, København, prokurator Clausen, Nykøbing S., købmand Groos, Kolding, prokurator Weng, Skanderborg, gårdejer Morten Nielsen, Vesterdal og højskoleforstander Jens Lund Vejstrup - fordømmer i en udtalelse til medlemmerne det forhandlende Venstres holdning. - Mindretallet - højskoleforstander P. Bojsen, Gedved, gårdejer Hans Frandsen, Gudum, gårdejer S.A. Ovesen, Solbjerg, gårdejer M. Jensen, Krogstrup, og gårdejer Jens Cl. Nielsen, Tømmerup - billiger vel heller ikke det forhandlende Venstres stilling, men vil ikke derfor beskylde dem for svigten af Venstres sag
 
 
Note: Redaktør Jørgen Pedersen har sammen med folketingsmand Anders Tange modvirket en sammenslutning mellem den fynske vælgerforening og Grundlovsværneforeningen. Først på året 1878 er der i Fyns Tidende ført en forhandling om dette spørgsmål.
Ved Grundlovsværneforeningens generalforsamling i Århus d. 18. september, hvor flere af Folketingets Venstres rigsdagsmænd havde givet møde, men ingen af d. forenede Venstres var tilstede, forkastedes P. Bojsens forslag med 102. st. mod 27. - Mindretallet træder ud af bestyrelsen, og højskoleforstander Jens Lund bliver formand i stedet for P. Bojsen.