Ollerup Demokratiske Forening 1885ff

| | | |


Kilde: forhandlingsprotokol 1885 f.ff, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv. 

Medlemsliste 1892
  
8. januar 1892
Hans Klausen
Jørgen Kristian Povlsen
Hans Jeppesen
Kristian Rasmussen
Peder Hansen Jeppesen
Peder Kristoffer Nielsen


Niels Jensen?
Hans Andersen Slot
Rasmus Slot
Lars Jørgensen
Anders Slot
Hans Jørgen Rasmussen
Tønnes Rasmussen
Rasmus Nielsen
Kristen Ærbo
Lars Hansen
Hans Jensen
Erik Riget
Rasmus Kristensen
Hans Rasmussen
Hans Jørgensen
 Johannes Hansen
Niels Nielsen
Ditlev Rasmussen
Hans Kristensen
Lars Rasmussen
Anders Møller
Hans Peder Hansen
Hans Eriksen
Laurits Høj
Jens Ditlev Jensen
Niels Johansen
Jørgen Slot
Ladefogdens
Kristen Andersen
Hans Nielsen, Åmosen
Jens Nielsen, Kohaven
Ditlev Andersen, Bromarken
Peder Hansen, Ollerup
Jens Søren?, Skovsgård
 

Medlemsliste 1892 i bearbejdet form
Hans Klausen, gårdejer, Ollerup
best. mdl. Demokratisk forening, brugsforening
Jørgen Kr. Povlsen, husmand, Stågerup
best. mdl. Demokratisk forening, regnskabsfører i brugsforening
best. mdl. sygekasse
Hans Jeppesen, skomager
best. mdl. Demokratisk forening, brugsforening
Kristian Rasmussen, landpost, Knarrebjerg
best. mdl. Demokratisk forening, brugsforening, sygekasse
Peder Hansen Jeppesen, husmand, Ollerup Kohave
best. mdl. sygekasse
Peder Kristoffer Nielsen, tømrer
best. medl. Demokratisk forening
Niels Jensen, arbejdsmand
best. medl. Demokratisk forening
Hans Andersen Slot, gårdejer, Stågerup
best. mdl. Demokratisk forening
Rasmus Slot
Lars Jørgensen, husmand, Ollerup
tillidspost i Demokratisk forening, best. mdl. i brugsforening og sygekasse
Anders Slot, gårdmand, Stågerup
Hans Jørgen Rasmussen, husmand, Kohaven
tillidspost i skytteforening
Tønnes Rasmussen, gårdejer, Skovmarken
best. mdl. Demokratisk forening, sognerådsmdl., best. mdl. brugsforening
Rasmus Nielsen, landpost, Ollerup
best. mdl. Demokratisk foening
Kristian Ærbo
Lars Hansen, murer, Knarrebjerg
best. medl., Demokratisk forening, sygekasse
Hans Jensen, tømrer, Knarrebjerg
Erik Riget, vejmand, Ollerup
tillidspost i sygekassen
Rasmus Kristensen, skræder, Ollerup
tillidspost i sygekasse
Hans Rasmussen, husmand i Bromarken?
tillidspost i sygekasse?
Hans Jørgensen, husmand, Knarrebjerg
best. mdl. Demokratisk forening
Johannes Hansen, husmand, Stågerup
sognerådsmedlem, best. medl. mejeri
sygekasse
Niels Nielsen Kudsk?, gårdejer, Stågerup?
Ditlev Rasmussen, gårdejer, Ollerup
sognerådsmedlem, best.medl. mejeri
Hans Kristensen, husmand, Knarrebjerg
fmd. forsamlingshus og friskole
Lars Rasmussen, gårdejer ?
tillidspost i friskole?
Anders Møller, (ungkarl) senere gdjr.
best. medl. mejeri,skytteforening
Hans Peder Hansen (Slot?), husmand, Knarrebjerg
best. medl. Demokratisk forening, brugsforening og sygekasse
Hans Eriksen, husmand, Knarrebjerg
Laurits Eriksen Høj
Jens Ditlev Jensen, gårdejer, Stågerup
best. medl. Demokratisk forening, tidl. sognerådsformd. fmd. og best. medl. brugsforening og sikkert meget mere
Jens Lavrits Jensen, ungkarl, Stågerup
søn af førnævnte Jens Ditlev Jensen, bl.a. kredsformd. for Venstre i Gudmekredsen, fmd. Ollerup forsamlingshus m.v.
Niels Johansen, lærer, Ollerup højskole
fmd. Demokratisk forening, fmd. Svendborg avis, sognerådsfmd., best. initiativtager til en række andelsforetagender, Åkilde mejeri, Fåborg andelsslagteri, Øernes foderstofforening, landstingsmedlem l894 m.v.
Jørgen Hansen Slot, gårdejer, Stågerup
best. medl. Demokratisk forening, tillidspost,brugsforening
Rasmus Jensen (Ladefoged), gårdejer, Stågerup
Kristen Andersen, husmand, Stågerup?
Hans Nielsen, Åmosen?
Jens Nielsen, hørsvinger, Kohaven
Ditlev Andersen, gårdejer, Bromarken
best. medl. Demokratisk forening, sognerådsmedlem, best. medl. mejeri og brugsforening
Peder Hansen, gårdejer, Ollerup
best. medl. brugsforening
Jens Søren, stenhugger, Skovsgård

NB: listen er et foreløbigt arbejde, som kan udbygges med oplysninger på bl.a. lokalhistorisk arkiv i Vester Skerninge.
 

Ollerup og Kirkeby sogneråd: Mødested: Lykkensdal i Egebjerg, hvor sognestanderskab og senere sogneråd holdt deres møder helt tilbage fra begyndelsen i 1842.Ollerup og Kirkeby sogneråd: Mødested: Lykkensdal i Egebjerg, hvor sognestanderskab og senere sogneråd holdt deres møder helt tilbage fra begyndelsen i 1842.Sognerådsmedlemmer i Ollerup og Kirkeby kommune

1879
Lars Jørgensen, husmand, Ollerup
Niels Larsen, husmand, Kirkeby
Hans Nielsen, husmand, Slæbæk, skattenægter
P. Rasmussen Degn, husmand, Dongshøjrup, bortrejst 1880


1880
Niels Hansen, gårdmand, Rårud, skattenægter
1881
Jens Nielsen, gårdmand, Ollerup
1882
Kristen Andersen, husmand, Stågerup, skattenægter
Jens Kristensen, gårdmand, Rårud
Hans Andersen, gårdmand, Skovmarken, skattenægter
Rasmus Slot, husmand, Ollerup
Hans Hansen, gårdmand, Bromarken, skattenægter
1885
Rasmus Hansen, træskomager, Dongshøjrup
Jørgen Pedersen, friskolelærer, Egebjerg
Niels Hansen, gårdmand, Egebjerg, (skattenægter)
Hans R. Gemahl, gårdmand, Kirkeby
1888
Johs. Hansen, husmand, Stågerup , skattenægter
Ditlev Andersen, gårdmand, Bromarken, skattenægter
Lars Pedersen, gårdmand, Skovmarken, død 1890, skattenægter
Hans Rasmussen, gårdmand, Slæbæk
Rasm. Kristoffer Nielsen, gårdmand Ollerup, skattenægter , 1890
Morten Madsen, gårdmand, Ollerup
1891
Anders Andersen, hmd., Kirkeby
Niels Mortensen, gårdmand, Dongshøjrup
Peder Nielsen, gårdmand, Slæbæk
Niels Kr. Johansen, gårdmand, Ollerup, skattenægter

NB:skattenægtelse var et politisk kampmiddel i Danmark i provisorietiden under konsejlspræsident Estrup, der gennemførte provisoriske finanslove uden om Folketingets Venstreflertal  - se f.eks. Chr. Hansen's dagbog, hvori han omtaler sønnen, senere folketingsmand Andreas Rosager' vægring ved at betale sin skat
 
Ollerup Demokratiske Forening * stiftet 1885*
Foreningens møder 1885
1ste Møde d. 15. Octbr.
Niels Johansen holdt et Foredrag om den politiske Stilling; han dvælede særlig ved Ministrene og betonede stærkt at tage Maal af Modparten.

2det Møde d. 13. Novbr.
I Om Skattenægtelse
II At støtte Morgenbladet
III Valget til Landboforeningen
IIII Den økonomiske Krig

3die Møde d. 24. Novbr.
Henning Jensen holdt et Foredrag om de forskjellige Regeringsformer

4de Møde d. 30 Decbr.
Redaktør Bondegaard Fra Svendborg talte om SKattenægtelse og Udpantning.

5te Møde d. 31. Januar 1886
Overretssagfører Malling-Holm holdt et Foredrag af blandet Indhold, særlig dvælede han ved Administrationen og DOmstolene.

6te Møde d. 10 Marts
Regnskabet blev fremlagt og ny bestyrelse valgt.


Demokratisk Forening, Ollerup
regnskab 1886 f...ff.

Kilde: Protokol 1886 f...f.. , Lokalhistorisk Arkiv i Vester Skerninge.
 

                                    

 15.okt. 85  til forsamlingshuset 2 kr.  0 øre
  papir 15 
 13. novbr. til forsamlingshuset2 kr.  
 24.  -   til forsamlingshuset2 kr.  
 24.  -   til Henning Jensen (afskediget Venstrepræst)23 kr.  ? øre
 30. decbr. til forsamlingshuset2 kr.  
 31. jan. 86   til forsamlingshuset2 kr.  
  en regnskabsbog  15 øre 
  indsendt til demokratisk fond83 kr. 72 øre 
  til Malling Holm (sagfører, Svendborg mdl. af Venstre)14 kr.   
  sparekassebog35 kr.  
  portoen for de indsendte penge  24  - 
  et stempel2 kr. 50  - 
 
  bekendtgørelse i Svendborg avis7 kr. 75  -  
 

 til Rasmus Nielsen, træskomand, for

indsamling til Berg (Berg blev fængslet efter uro i Holstebro)

3 kr.  
 10. marts    til forsamlingshuset 2 kr.  
    
  ialt147 kr.  69 øre
    
  Opgørelse   
  Indtægt 214 kr. 15 øre   
  Udgift  147 kr. 69 øre   
    
  kassebeholdning 66 kr. 46 øre
    

Ollerup Friskole d, 10. marts 1886.
                     Niels Johansen          Th. Hansen Leth

24. april 86  møllebygger Jensen, Stågerup  0 kr . 50 øre
22. maj       et telegram til C.Berg  1 kr. 75 -
10. juni       porto  10 -
24. juli      en billet fra Sørup til Odense 2 kr. 
  en   do  2 kr. 
30. aug.?  Bondegårds regning for avertissement til valg?  1 kr. 8 øre
16. decbr.  Bondegårds regning        do    70 øre
26.jan. 87    

 for afholdelsen af 4 møder (forsam-

lingshuset 16/5,3o/7,20/12)  

 8 kr. 
  porto  20  -
 16. febr. rejsegodtgørelse til Odensemødet 4 kr. 
 2. marts      møde i huset (forsamlingshuset) 2 kr. 
15. marts      Bondegårds regning, avertissementer 2 kr. 70  -
20. marts     generalforsamling 2 kr.  
  forskellige rejseudgifter i årets løb 4 kr. 
    
 20. marts 87 samlet udgift fra 10. marts 1886 til 20. marts 1887    
 afholdt 6 møder i forsamlingshuset a 2 kr 12 kr. 
 avertissementer  4 kr. 48 øre
 porto og telegrammer  2 kr. 55  -
 rejseudgifter i årets løb  12 kr. 
 ialt    31kr. 03 øre
 kassebeholdning fra forrige år  66 kr. 46 øre
 indvundne renter  2 kr. 77 øre
 summa   69 kr. 23 øre 
udgift  31 kr. 03 øre  
  
 kassebeholdning den 20. marts 1887  38 kr. 20 øre

Stågerup den 20. marts 1887.
                            Christen Andersen
                            Lars Pedersen
regnskabet fremlagdes til revisorer. Valgtes Peder Hansen og Niels Jensen, Ollerup.
Valg af bestyrelse. Valgt blev Lars Pedersen, Hans Klausen og Ditlev Andersen.
Vi undertegnede har gennemset regnskabet og ikke fundet noget at udsætte. Peder Hansen og Niels Jensen, revisorer.

2. juni 87   et møde af Carl Ewald  5 kr.   0 øre
 et brev til J. Busk (MF)   8  -
 et brev til Bondegård (redaktør   8  -
11. aug.  3 regninger Bondegård, avert 4 kr. 8 - 
 til forsamlingshuset  8 kr. 
 et brev til Ølstykke (Hansen-Ølstykke)    8 -
6. novbr. 2 billetter til Odense   4 kr. 
 brev til Bondegård    8 - 
 do         do        8 -
 2 regninger fra Bondegård  3 kr. 34  -
 1 brev Kr. Lohmann, Åsum (MF)    8  -
  1 regning fra Bondegård, avert  30  -
  1 foredrag af Kristensen-Randers 5 kr. 
2. juni       et møde 2 kr. 25  -
  kassebeholdning fra forrige år 38 kr. 20 øre
  indtægt for år 1887 02 kr. 25 øre
  ialt  40 kr. 45 øre
  udgift for år 1887 30 kr. 80 øre
  tilovers09 kr.  65 øre
  endvidere en sparekassebog 09 kr.  25 øre

Ollerup den 18de februar 1888
                            Lars Pedersen, Hans Clausen
                                   Ditlev Andersen
Vi underskrevne har gennemset regnskabet og fundet det i orden
                           Niels Jensen, Peder Hansen
                                            revisorer 
  

 

 indtægter 1888    
 kontant kassebeholdning 9 kr.  65 øre  
 i sparekassen 9 kr.  25 -
l16. juli  gave fra Kristensen-Randers 15 kr.  
 ialt  33 kr. 90 øre
   19 kr. 64  -
   14 kr. 26 øre
  renter   90 -
   ialt    15 kr.  16 øre
  udgifter 1888   
22. septbr.  til kredsbestyrelsen5 kr.   
15. aug. til Jørgen Hansen, forhen i Ollerup  1 kr. 32  -
21. oktbr.  til Kristen Andersen, Stågerup   66  -
13. novbr.  til Peder Hansen (Jeppesen),Kohaven     66  - 
                      
 ialt    7 kr. 64  øre
 skattenægtelse 
 
  
 betalt til Peder Jørgensens enke, Stågerup   66  øre
 betalt til Jørgen Kristian Povlsen, Stågerup  1 kr. 32   -
 betalt Julius Markvardsen, Ollerup  1 kr.  32   -
23. novbr.88   l avertissement generalforsamling  1 kr. 62  øre
24. septbr.89  l   do                do             1 kr. 08   -
  til kredsbestyrelsen 4 kr. 
  ialt 10 kr    
  transport 7 kr. 64   -
  til forsamlingshuset/ generalfors 2 kr. 
   ialt 19 kr. 64 øre 

Underskrevne har fundet regnskabet og funden det i orden
                                     Niels Jensen, revisor
 
 

Ollerup demokratiske vælgerforening afholdt generalforsamling i Ollerup forsamlingshus fredagen den 19 Sept Kl. 7 aften. Generalforsamlingen var indvarslet gennem "Svendborg avis".

Regnskabet fremlagdes af formanden gmd. Hans Clausen, Ollerup. Generalforsamlingen godkendte regnskabet
Der blev valgt en bestyrelse, som kom til at bestå af hmd. Jørgen Kr. Poulsen [Jørgen Chr. Poulsen], Stågerup, gmd. Jens Ditlev Jensen, Stågerup, gmd. Jørgen Slot, Stågerup, gmd. Hans Klausen, Ollerup og Niels Johansen, Bromark.
Før valget af bestyrelsesmedlemmerne satte formanden følgende forslag under afstemning:

Skal bestyrelsen vælges ved forholdstalsmåden?
eller skal vi følge den gamle måde, som har været benyttet siden demokratisk forening blev oprettet her i  Ollerup? nemlig at vælge ved almindelig stemmeflerhed.
Ingen stemte for det første forslag. Andet forslag blev enstemmig vedtaget.
Bestyrelsen valgte Niels Johansen til formand og Jens Ditlev Jensen til næstformand for det følgende år. Generalforsamlingen hævet.
Ollerup forsamlingshus den 19 Sept 1890
Niels Johansen Hans Clausen
Jens Ditlev Jensen J. Kristjan Poulsen Jørgen Slot

Søndag den 26 Okt. afholdt Ollerup sogns demokratiske forening møde, hvor formanden N. Johansen gav en meddelelse fra delegeretmødet.
Det blev vedtaget ved mødet, at demokratisk forening skulde afholde møde sidste fredag i hver måned foreløbig i de 6 vintermåneder.
På det sidste afholdte møde skal det bestemmes, hvad der skal forhandles på næste møde.
Det vedtoges at forhandlingsemnet for fredagen den 28 November er "Arbejderforholdene på landet, hvad der kan gøres for arbejderne med hensyn til alderdomsforsørgelsen, understøttelse i sygdoms- og ulykkestilfælde."
Niels Johansen Jørgen Hansen
Jens Ditlev Jensen  Hans Clausen

17 November afholdt Ollerup demokratiske forening bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmerne var mødte.
Der blev vedtaget at bestyrelsen skulde deltage i det møde som Bondegård og Niels Johansen havde indbudt til i Svendborg den 23 November 1890.
Bestyrelsen blev enige om at til det forestående månedsmøde fredagen d. 28 November skulde vi først behandle det spørgsmål, som er sat på dagsordenen, men derefter se at få en forhandling om sukker- og ølskatten, frem.
Ollerup den 17 November 1890
J. Kristjan Poulsen   Jørgen Hansen  Jens Ditlev Jensen
Hans Clausen Niels Johansen

28 Novbr. 1890 afholdt Ollerup demokratiske forening sit månedsmøde. Alderdomsforsørgelsesspørgsmålet blev forhandlet. Niels Johansen indledte og mange af medlemmerne deltog i  forhandlingen. Det blev vedtaget at vi til næste månedsmøde skulde forhandle sukker- og ølskatten. Mødet blev sat til den 19 December Kl. 7 aften og indledes af Rasmus Slot.
Niels Johansen J. Kristjan Poulsen
Hans Clausen Jens Ditlev Jensen

Fredagen den 19 December 1890 afholdt Ollerup demokratiske forening sit månedsmøde. Sukker- og ølskatten.
Rasmus Slot indledte forhandlingen om ovennævnte emne. Flere medlemmer deltog i forhandlingen som drejede sig særlig om vore nuværende politiske forhold.
Det blev vedtaget at foreningen meldte sig ind i den påtænkte politiske foredragsforening. Ligeledes vedtoges det af afholde et offentlig møde om det af Berg og Hørup indbragte forslag om "alderdomsforsørgelsen". Mødet skal afholdes i det ny år, bestyrelsen fik lov at bestemme tiden nærmere.
Niels Johansen J. Kristjan Poulsen
Jens Ditlev Jensen  Jørgen Hansen  Hans Clausen

Ollerup sogns demokratiske forening afholdt møde i forsamlingshuset i Ollerup den 14 Januar 1891. Grunden til at bestyrelsen ikke fulgte, hvad der blev vedtaget ved sidste møde (19 December) er, at der skal afholdes et offentlig foredragsmøde i Ulbølle, hvor vore folk måske vilde give møde og bestyrelsen mente da, at det var rigtigst at afholde dette møde i aften.

Medlemskort til den politiske foredragsforening i Svendborg amts 4de valgkreds blev uddelt.
Formanden oplæste B..?s foredrag som var gengivet i Politiken.
Det vedtoges at få en rigsdagsmand til et møde ved et  offentlig møde i februar måned.
Der førtes en forhandling om forleden politiske stilling.
Niels Johansen Hans Clausen
J. Kristjan Poulsen Jørgen Hansen

Søndag den 8 Marts afholdt Ollerup demokratiske forening et offentlig møde , som var godt besøgt, godt 200 var tilstede. Folketingsmand Bjerre holdt foredrag hvor han særlig lagde vægten på, at vi skulde stå fast og samle os om vor grundlovs bevarelse, da det er kærnen i den kamp, der føres for tiden og de der siger, at kampen drejer [sig] om andet, er ikke noget man må slå lid til. Der førtes et livlig ordskifte, hvor flere af de tilstedeværende havde ordet og gav tilslutning til det foredrag folketingsmanden havde holdt.
Niels Johansen Jens Ditlev Jensen J. Kristjan Poulsen
Jørgen Hansen  Hans Clausen

Bestyrelsen for Ollerup sogns demokratiske forening holdt bestyrelsesmøde den 12 Marts aften Kl. 7½.

Det vedtoges at afholde et møde i Ollerup forsamlingshus som sædvanlig. Man vedtog at sørge for at brugsforeningens medlemmer møder til den forestående generalforsamling.
Det vedtoges, at Niels Johansen skulle indlede en forhandling om sammensmeltnings forholdene på rigsdagen og hvad der har ført dem sammen.
Mødet bestemtes til Kl 7½ aften.
Niels Johansen Jens Ditlev Jensen J. Kristjan Poulsen
Jørgen Hansen Hans Clausen

12 Marts aften Kl. 7½ afholdt Ollerup demokratiske møde i Ollerup forsamlingshus. Da vejret var meget slemt, var der ikke mødt så mange, som der plejede.


Der blev vedtaget at arbejde for at alle medlemmerne af  Ollerup brugsforening skulde give møde på den forestående generalforsamling.
Efter en kort forhandling vedtoges det at foranstalte en indsamling af korn til uddeling blandt ...[mangler endnu]
Tirsdag den 1 December afholdt demokratisk forening møde og valgte en mand til at rejse til Kolding for at repræsentere kredsen ved folketingsmand Bergs jordfærd lørdag den 5 December. Kurvemager Peder Andersen i Stågerup blev valgt. Der blev indsamlet 13 Kr. 70Øre hvoraf de 10 Kroner skulde være rejsepenge og 3 Kr. 70 Øre skulde gå i demokratisk forenings kasse. Jens Ditlev Jensen, Stågerup blev som bestyrelsesmedlem valgt til at rejse til Svendborg for med de andre repræsentanter af valgkredsen at forhandle om for vort vedkommende at være med til at anskaffe en krans for hele valgkredsen og måtte han for de tilstedeværendes vedkommende love 5 Kr. til en krans om det var nødvendigt at yde så stort et bidrag-
1 December 1891
Niels Johansen Jens Ditlev Jensen
Jørgen Hansen J. Kristjan Poulsen

8 Januar 1892 aften Kl 6 afholdt Ollerup sogns demokratiske forening generalforsamling.

Det reviderede regnskab oplæstes og godkendtes af  generalforsamlingen.
Der valgtes 3 ny bestyrelsesmedlemmer i stedet for dem  der efter tur skulde gå ud af bestyrelsen. Ingen af dem  ønskede genvalg. De fratrådte var Jørgen Slot, Jørg. Kr. Povlsen og Hans Klausen
 De valgte: Hans Jørgensen, Hans Slot og Ditlev Andersen.
Det vedtoges at der skulde i lighed med foregående år  afholdes et møde hver måned for vinterhalvårets vedkom mende..
Ligeledes vedtoges det at arbejde på at få alle vore  politiske meningsfæller til at indtræde i foreningen.  Dermed sluttede generalforsamlingen.
Niels Johansen

Ollerup sogns demokratiske forening afholdt generalforsamling i Ollerup forsamlingshus d. 27 Marts 1893.

Regnskab for det sidste år fremlagdes til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlem i stedet for de efter tur  afgåede, valgt blev
Skomager Jeppesen og Hans Slot
Til revisor valtes Lars Jørgensen
Ollerup d. 27 Marts 1893

Ollerup Demokratiske forening holdt bestyrelsesmøde den 5 April 1893 og valgte Hans Jørgensen til Formand og Hans Andersen Slot til Næstformand.
Hans Jørgensen Hans Peder Hansen
    Hans Jeppesen

Indtægt fra 19 Sept. 1890 til 1 Januar 1892
Kassebeholdning fra forrige regnskab         4 Kr. 89 Øre
Medlemsbidrag                                           26 -   60  -
Overskud fra indsamling til Kolding          3 -   70  -
      Ialt    35 Kr. 19 Øre

Udgift fra 19 Sept 1890 til 1 Januar 1892
Betalt medlemsbidrag i Sortebro Kro          1 Kr. 64 Øre
Betalt foreningens bidrag til delegeretmødet
67 medlemmer à 10                                   6 -   70  -
Avertissement til Svendborg avis             3 -   06  -
Avertissement til Svendborg avis             5 -   20  -
Avertissement til Svendborg avis             2 -   34  -
Betaling til forsamlingshuset for 7 afholdte
møder à 2 Kr.                               14 -
Betaling til forsamlingshuset for 2 afholdte
møder à 2 Kr. og 1 møde à 1 Kr               5 -
Betaling for ildebrændsel for forrige vinter 2 -   50  -
Betalt for 2 møder i forsamlingshuset, men da
de moderate var med til afholdelse af det
ene møde betalte de 1 Krone, hvorfor vi kun
fik at betale                                3 -    -  -
      Ialt    43 Kr.  44 Øre

Udgift ialt 43 Kr. 44 Øre
Indtægter   35 -   19 -
                   8 Kr  25 Øre underskud
Ved gennemsyn af Regnskabet har vi fundet det korrekt [korigt]
Peder Hansen Jeppesen Niels Jensen  Revisorer