Langeskov Teglværk i Stenstrup sogn (1810)

| | |
Kilde:Salling herredsfogedarkiv.LAO Diverse dokumenter 1778-1840
Kort o. Stenstrup egnens teglværkerKort o. Stenstrup egnens teglværkerPastor Lars Fog i Stenstrup skriver 1803: "I Aaret 1800 kiøbte ieg af Selv Ejer Peder Madsen een Jordlod med overflødig Tørveskiær, som sadt i Hartkorn for 2 Td. 5 skp ½ alb og liigeleedes en Jordlod af Rasmus Hansen [blev siden ansat som teglbrænder af pastor Fog] en ved Hoebierg [Maløsebanke 1922], sadt i Hartkorn paa 6 skp 3 fdkr 2 5/6 alb; paa denne Jord Lod fandtes en stor Banke hvoraf halvdeelen Sand og halvdeelen Leer, tienlig til Tagsteen og til baade røde og hvide Muursteen, besluttede derfor at opføre med megen Bekostning een Teglhængt Teglovn, hvorudi kand brændes 30000 Tag= og Muursteen, en Tegl Steen Lade en til Muursteen og 1 ditto til Tørv, ved Verket har ieg anskaffet en Leer Maschine, hvorpaa Leeret bliver mahlet, saa Hestene behøve ikke at træde det; ved Verket haver 9 Huusmænd aarlig deres 9 mrk ugentlig foruden Teglmesteren; Leeret kiøres med Stude og Hestene til Maschinen og Tørve Agningen græsses og foeres paa Gaarden, som ieg ladet bygge paa Peder Madsens Jordlod. Ved Langeschou er og et Teglverk; men ligger i Hundstrup Sogn.


Tabel over de i Salling Herred værende Fabrikker, Manufacturer eller andre Anlæg med Antal Arbejdere af alle Classer, deres Materialer som forbruges og deres Mængde af Varer, som tilvirkes aarligen, samt deres Beliggenhed og hvilke Kjøbstæder de ere nærmest m.v. 
 
Langeskov
nærmest Svendborg Kjøbstad

Hvad slags Fabrik
Ingen Fabrik men et Teglværk

Entrepeneur eller Ejer
Ejer og Bestyrer P. Lollesgaard

Hvor mange Daglejere eller Andre
Dertil holdes en Teglbrænder og nogle Husmænd arbejde ved Verket. I de sidste 2 Sommere har stadig været brugt 6

Mængden af Fabricatet
Hvad derved brændes er uvist og afhænger af Afsætningen.Sidste Sommer blev kuns brændt en Ovn Steen. Den forrige Sommer 2 Ovne . Hver til 30000 Mursten og 5000 Tagsten

Omtrent Værdien af Fabricatet
Værdien kan ikke bestemmes, da den kommer an paa Afsætningen

Almindelige og særdeles Bemærkninger
Teglværket har været til omtrent 50 Aar. De Teglsten, som brændes ved Værket, sælges til Omegnens Beboere, som selv afhente dem, da det ikke ligger beqvemt til Udførsel søværts, men er 1 Miil fra nærmeste Strand.
 
 
 

BilagStørrelse
Teglværk ved Lerbjerg i Hundtofte 1800 - fæstebrev m. Rasmus Hansen.pdf4.8 MB

Pastor L.M. Wedel beskrivelse af Sydfyn

Teglværket i Stenstrup omtales i pastor Wedels sydfynsbeskrivelse 1802 http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/2360