Dagliglivet på teglværkerne

| | | | | |

Petersminde Teglværk ca 1903Petersminde Teglværk ca 1903

 Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889

Antal ansatte på Petersminde og Egebjerg TeglværkerAntal ansatte på Petersminde og Egebjerg Teglværker

 

 

 

 

 

 

Arbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde Teglværk

Arbejdskontrakt 1909 Petersminde TeglværkArbejdskontrakt 1909 Petersminde TeglværkArbejdskontrakt 1909 Petersminde Teglværk (2)Arbejdskontrakt 1909 Petersminde Teglværk (2)

 

 

 

 

 

 

Voldssag fra 1886 hvor teglværksarbejder Jens Jørgensen, Egebjerg blev overfaldet af gdjr. Jens Madsen og dennes søn Niels Jensen, ligeledes Egebjerg. Kilde: dokumenter til politiprotokollen, Sunds-Gudme herredsfogedarkiv, LAO
 
Fremlagt i Sunds-Gudme Herreders Politiret den 29. Juli 1886

Til Sunds- Gudme Herreders og Lehns Birks Politiret.
Da jeg i Lørdags Aftes den 17 dennes begav mig fra mit Arbeide paa Steenstrup ny Teglværk til mit Hjem i Egebjerg, blev jeg af Gaardmand Jens Madsen i Egebjerg og dennes Søn Ungkarl Niels Jensen overfaldet med Skjældsord og Slag. Navnlig bibragte Sidstnævnte mig en med Rive to Slag over Armen og tilføiede mig de i vederlagte Lægeattest omhandlede Læsioner, medens Faderen her rev mig min Madæske og Dunk, der hang sammenknippede over skulderen; da jeg forlangte mine Ting tilbage, blev saadant nægtet, hvornæst jeg undlod af Frygt for yderligere Overlast, da jeg i Forening med en tilkaldt Mand en halv Timestid efter kom tilbage for at faae mine Ting, fandtes de henlagt paa Veikanten, men ved Eftersyn af Madæsken savnedes en Tikroneseddel, der var udbetalt mig i Arbeidsløn og som jeg havde lagt i Æsken indsvøbt i et Stykke Papir, da jeg ingen Pengepung havde med mig.
I fornævnte Anledning beder jeg herved de nævnte Mænd indkaldte for den ærede Ret, hvor jeg vil paastaae dem ansete efter Lovens Strænghed for deres anførte Forhold og tilpligtede at erstatte mig dels Sagens Omkostninger, dels de anførte 10 Kr., som ere mig frakommen formedelst deres Forhold mod mig, dels Betaling for Lægeattesten 3Kr.
Egebjerg den 21. Juli 1886
                                 Ærbødigst Jens Jørgensen

Paa Grund af foranstaaende Klage indkaldes Gaardmand Jens Madsen og Ungkarl Niels Jensen af Egebjerg til at møde under Sunds-Gudme Herreders og Lehns Birks Politiaret, som holdes paa Tinghuset, Svendborg Raadhus Torsdagem dem 29- dennes Form. Kl. 11 for, saafremt Forlig ei opnaaes, at lide Sag...?
og den for det i Klagen anmeldt. Forelæggelse og? Lørdag er afskaffet ved Frd. 3. Juni 1796.
Sunds Gudme Herreders Kontor den 21. Juli 1886.
                                  Aug. Schmidt

Aaret 1886 den 22. Juli haver vi Kirkeby Sogns ..............
Stævnevidner lovlig forkyndt denne Indkaldelse for Gaardmand Jens Madsen i Egebjerg og dennes Søn, Ungkarl Niels Jensen personlig i Deres eget Paahør paa Deres Bopæl, hvilket vi herved bevidne i Kraft af den af os engang aflagte Eed, under vore Hænders Underskrift og paatrykte Segl.
H.Rasmussen             Hans Johansen

lægeattest - fremlagt i Sunds-Gudme Herreders Politiret den 29. Juli 1886

Kristian Jacobsen, Læge, Svendborg
Undertegnede har idag undersøgt Husmand Jens Jørgensen af  Egebjerg, som angiver, at han for 3 Dage siden af en anden Person er bleven tilføjet 2 Slag med en Rive på venstre Arm. Der ses nu en stærk blaalig-gul dekolofation?  af Huden på den udvendige side af venstre Arm strækkende sig opad til noget  over midten af overarmen og nedad til midt på underarmen. Svarende til det dekolorerede? Parti er der nogen Hævelse og ømhed, og på den udvendige Side af Albueleddet findes en c. 3/4 tommer lang afskrabning af huden. Der er intet, der taler imod, at læsionen er opstaaet på den af patienten angiven måde.
Svendborg den 20de Juli 1886

Denne attest er betalt med 3 Kr.
 

Tvist mellem teglværksejerne Karl Laursen og Claus Andersen 1896.
Kilde: politidokumenter, Sunds-Gudme herredsfogedarkiv, LAO

Teglværksejer og godsejer Claus AndersenTeglværksejer og godsejer Claus AndersenLaursens Teglværk, Steenstrup den 17.12 1896.
I anledning af at jeg erfarer at Teglværkseier Klavs Andersen hersteds hyppig befordrer Mursten paa Landeveien med smalfællede Vogne, formener jeg at nævnte Andersen maa have erhvervet sig en Dispensationsret fra denne Lovbestemmelse som forbyder nævnte Transport. Er jeg derfor saa fri allerunderdanigst at forespørge Deres Velbaarenhed om jeg ikke ogsaa kunde komme i Besiddelse af en saadan
                                        Aller Ærbødigst
                                        Karl Laursen
Hr. Herredsfoged Thiele, Svendborg.
Påt: 5.1. 1897

Politiassistent Røssel
Svendborg den 30 December 1896
Til Sunds Gudme Herreders Kontor

Rapport

I Anledning af hoslagte Skrivelse af 17 ds. fra Teglværksejer Laursen i Stenstrup, hvorved Teglværksejer Claus Andersen sammesteds sigtes for Overtrædelse af "Tillæg til Politivedtægten for Svendborg Amts Landjurisdiktioner" indfandt jeg mig Gaars Dato hos bemeldte Teglværksejer Claus Andersen.
Denne blev ikke antruffen men hans Søn Anders Peter Andersen som deltager i Ledelsen af hans Teglværker forklarede paa Anledning , at der i Løbet af Efteraaret er transporteret en Del ubrændte Mursten fra det Claus Andersen tilhørende Teglværk i Kirkeby til hans Teglværk i Stenstrup paa en med 2 Heste forspændt Vogn med smalle Fælge og almindelig Sporvidde, hvilket Køretøj tilhørte Claus Andersen, men benyttedes ellers ikke i Teglværksdriften, da det hørte til Claus Andersens Avlsgaard i Stenstrup By. Transporten var foregaaet ad Landevejen.
Teglværksejer Laursen blev ikke antruffen, men Brændemester Christiansen paa hans Teglværk forklarede paa Anledning, at det var ham der havde underrettet Laursen om, at Claus Andersen havde benyttet smalfælgede Vogne. I hvor stort Omfang dette var sket vidste Kpt. ikke, men han havde set at der i Løbet af Efteraaret var transporteret en Masse raa Sten paa en smalfælget Vogn fra Andersens Teglværk i Kirkeby til hans Teglværk i Stenstrup.
                                   P.C. Røssel
Påt: 5,1. 1897

Sag om hvorledes sygdom tvang arbejdsmand Jens Nielsen til tiggerstaven
Kilde: politidokumenter.Sunds Gudme Herreder.LAO

Hømarken Svendborg den 8. Juni 1896.
Til Sunds og Gudme Herreders Kontor i Svendborg.
Rapport

Dags Aften Kl.c.7 kom en Person ind i Undertegnedes Hjem i Hømarken og foreviste mig medfølgende Bønskrift, hvilket han bad mig at læse igjennem. Da Undertegnede saa at dette var et Bønskrift affordrede jeg bemeldte Persons Navn hvilket han opgav som
Indsidder Jens Nielsen boende i Mads Ladefogeds Enkes Hus ved Langhøj Teglværk i Stenstrup.
Paa Anledning opgav Komp. selv at have udfærdiget bemeldte Bønskrift, og i de sidste Dage at have indsamlet de paa denne anførte Beløb dels i Brudager og Omegn og opgav ligeledes  ikke at have modtaget nogen Gave i Hømarken paa Byens Grund.
Undertegnede fratog ham derefter bemeldte Bønskrift, hvilken hermed følger hoslagt.
          L.Andersen
          Politiassistent
 

Bønskrift

Undertegnede Arbejdsmand Jens Nielsen Søn af Tømmermand Niels Hansen af Gislev blev som saa ofte er Tilfældet med saamange altfor tidlig Familieforsørger i smaa Kaar. Dog har han paa en ærlig Maade erhvervet Opholdet til sig og sin Familie i 14 Aar. Skjønt Ingen ved eller kan sætte sig ind i smaa Folks Stilling hvor ofte de maa savne det daglige ; Thi enhver skjønsom Mand skjuler Fattigdommen saalænge han kan; Dog kan jeg i   Aar ikke se mig i Stand til at skaffe Brødet til min  Familie. Da Vorherre i dette Foraar har hjemsøgt mig saa haardt at jeg i over 2 Maaneder har været bunden til Sengen af Gigtfeber. Jeg sidder dog med 6 hver Dag. Og min Kone venter hver Dag sin Nedkomst saa hun er ude af Stand til at fortjene det Allerringeste idet hun mere maa ligge end gaa. Hvorfor vi begge i Guds Navn fremkommer med Bøn om en lille Hjælp i den yderste Nød og vil være taknemmelig for den allerringeste Gave.
Arbejdsmand J.Nielsen og Hustru

Jakob Pedersen 50 Øre
Rasmus Jørgensen 25 Øre
Gunther Kesostein? 20 Øre
Jens Larsens Enke 25 Øre
Rasmus Hansen Kohave  25 Øre
Rynkebygaard 200
Niels Hansen Smed 25
J.Petersen 25
Hans Nielsen 25
Hans Christensen 25
P. Larsen 50 Ø
R. Andersen 25
Chr. Knudsen 20
Sadelmager H. Hansen 25 Øre
Uhrmager Niels Poulsen
Jens Christensen 25
Skræder A.E.Nielsen 25
Jens Lindholm 25
Lars Jørg. Larsen 50
Jørg. Andersen 50
A. Henriksens Enke 50
P.Hansens Enke 50
Anders Pedersen 50
Gartner Kristensen 25
L. Rasmussen 50
L. Rasmussen 50
Hans Christiansen 25 øre
...?...
Skræder R. Jørgensen 25 øre
Niels Pedersen 25
J. Rasmussen 25
Hans Peder Hansen 50 Øre
Anders Hansen 25 Øre
Jens Hansens Enke 30 Øre
Christen Andersen 25 Øre
Lars Mortensen 25 Ø
Rasmus Pedersen 25 Ø
 Peder Larsen 25 Ø
Rasmus Hansen 25
Hans Andersen, Brudager (friskolelærer) 50
Jens Bech 50Øre
Niels Larsen
K.P.Klausen 25
L.Jensen 25
M.Rasmussen  ?
Kristen Rasmussen 50
Peder Nielsen 25
Henrik Rasmussen 50
Skræder C. Larsen 200?
Rasmus Nielsen 20 Ø
Peder Pedersen 25 Øre
Kristen Pedersen 50 Øre
 

Politiassistent Røssel
Svendborg den 22. Juni 1896
Til Sunds-Gudme Herreders Kontor

Rapport

Efter Ordre har jeg anstillet Undersøgelse i Anledning af hoslagte Sag betræffende Arbejdsmand Jens Nielsens Betleri ved Hjælp af et Bønskrift.
Bemeldte Arbejdsmand Jens Nielsens Hustru, der opgav sit fulde Navn Ane født Hansen, født i Hesselager den 30. Maj 1862 og nægtede sig forhen tiltalt eller straffet, (Note: Har før været straffet for Skudsmaalsfalsk) forklarede paa Anledning , at hun havde skrevet det omhandlede Bønskrift, og Jens Nielsen havde gaaet om med det efter Samraad med hende. Hun forklarede endvidere, at i afvigte Efteraar flyttede de fra Østerskærninge til Brændegaard i Vesteraaby Sogn, hvor de boede indtil de i Marts Maaned flyttede til deres nuværende Bolig. I de sidste 2 Maaneder af den Tid de boede ved Brændegaard var Jens Nielsen syg saa at han ikke kunde fortjene noget; det var gigt han led af og han var den meste Tid sengeliggende, dog havde han ikke Læge. Han havde ellers Arbejde paa Brændegaard og Forpagter Svendsen dersteds vil formentlig kunne bevidne, at han var syg. Som Følge heraf var det meget smaat for dem de de kom til deres nuværende Bolig, de havde paadraget dem nogen Gæld som skulde betales, af Vesteraaby-Aastrup Sogneraad havde faaet 20 Kr. i Fattighjælp, hvorfor de ikke vovede nu at forlange Fattighjælp og Kptinden var meget svag som Følge af, at hun ventede sin Nedkomst som indtraf den 6. f. M. De har nu 5 Børn, det ældste 13 Aar gammelt.
Arbejdsmand Jens Mogensen Rasmussens Hustru boende i samme Hus som Jens Nielsen forklarede paa Anledning, at Jens Nielsen havde ikke været syg i den Tid han havde boet der, hvorimod han stadig havde været paa Arbejde paa Teglværkerne. Konen havde født et Barn først i forrige Maaned. Forøvrigt forklarede Kptinden, at Jens Nielsens vare ret ordenlige Folk,men det var meget smaat for dem.Saavidt Kptinden havde bemærket var Jens Nielsen ikke drikfældig.
Det oplystes, at Jens Nielsen har siden han kom til at bo ved Langhøjs Teglværk har haft stadigt Arbejde først paa dette og i de sidste 3 Uger hos Teglværksejer Krøyer. Begge disse Teglværker saavel som Jens Nielsenns Bolig er i Kirkeby Sogn. Han har haft 2 Kr.30Øre om Dagen i Arbejdsløn og angives som en middelmaadig og ret skikkelig Arbejder.
Forpagter Qvade paa Lehnsskov, forklarer, at Jens Nielsen arbejdede hos han i den Tid c. 3 Aar han boede i Østerskærninge og han var i den Tid en orenlig Arbejder. Det var fattigt for ham, men noget ufordelagtigt ved Kpt.  ikke at meddele om ham.
Af de paa Bønskriftet anførte Bidragydere har jeg afhørt Gartner Christistensen, L. Rasmussen og L. Rasmussen, nemlig Gartner P. Christensen Rynkeby Mark, Friskolelærer L.Rasmussen i Ringe og Mejeribestyrer L. Rasmussen sammesteds. De forklarer alle, at de have ydet Bidrag som paa Bønskriftet anført og at de personlig have paategnet Bønskriftet deres Navn og Bidragets Størrelse,
Ingen af Komparenterne har noget at klage over i Jens Nielsens Opførsel, men forklarer alle, at han optraadte bekedent hos dem. Det er c. 2 Maaneder siden han var hos Komparenterne med Bønskriftet.
Yderligere Oplysninger ere hidtil ikke erhvervede.
              P.C.Røssel

NB: Sagens udfald kendes ikke, men fra Kirkeby flyttede de til Trunderupgård ved Kværndrup, hvor de blev retsforfulgt for betleri.

I 1907 stiftede teglværksarbejderne fagforening
Erindringer fra Stenstrup Teglværker for 40 år siden
kilde:avisartikel ???

Hr. redaktør
De bedes optage følgende:
Det var i foråret 1907, vi var et lille antal mænd,som var antaget. Teglværket var under bygning og blev ikke færdig til, at vi kunne køre før den 24. maj; i tiden forud arbejdede vi så med forskelligt. Da var timelønnen 22 øre, 11 timers arbejde, kr. 2.42 pr. dag. Da vi så fra den 24. begyndte at lave sten viste det sig, at vi ikke kunne tjene ret meget, ca. 14-16 kr. pr. uge, det var jo nyt maskineri, og leret var ikke det bedste. Vi var jo lidt misfornøjede med  fortjenesten. Da vi havde kørt nogle få uger, fandt ledelsen på at skrive os af for 20 kr. pr. uge; det bemærkes, vi kun fik 12 kr. udbetalt ugentlig. Der gik så ikke ret længe, før vi talte sammen om, at hvis vi kunne få lidt mere i akkorden, så ville vi hellere nøjes med, hvad vi tjente, fremfor de få kroner som nådesgave. Jeg kan tilføje, Ledelsen bestod af Hans Knudsen, sagfører Nielsen, begge Svendborg, og Jørgen Jørgensen som bestyrer, som boede ved siden af værket. En lørdag aften i juli var vi nået så vidt,at vi havde fået noteret vort krav   med underskrifter på et ark papir, som blev overrakt Jørgensen. Den gang fik vi jo udbetalt pengene om lørdagen efter fyraften. Han læste så skrivelsen, men sagde med det samme, at det hverken ville eller kunne han gå ind på. Efter dette meddelte vi ham, at så mødte vi ikke om mandagen. Vor akkord var 17 øre for de hvide og 19 øre for de røde pr. 1000; vort krav var 2 øres forhøjelse på hver sort. Tidlig mandag morgen forlød det, at der skulle komme nogle arbejdere fra Svendborg med 8.toget; vi var så henne og så efter, men der var ingen. Da dette så ikke hjalp med at få os i arbejde, forlød det, at der skullekomme en del folk fra Odense senere på dagen; vi var så henne ved alle togene fra Odense, men heller ikke derfra kom der nogen. Teglværket, hvor konflikten opstod, var det værk, som ligger ved Stenstrup St. Da der så ingen folk var med toget fra Svendborg, tog vi om formiddagen en tur ud til de andre værker, men vor bestyrer havde jo i forvejen meddelt sine kolleger, hvordan det stod til; vi nåede kun til Pedersminde, da stod A.P. Andersen og tog imod os. Han sagde omtrent sådan:" Hvad er det I går og laver, I skulle skamme jer!Gå hjem og arbejd!"
Vi gik længere ud ad, men alle var de og skælde os ud. Der var ikke tale om at måtte komme ind og se til deres folk. Vi opsøgte så teglbrænder Hans Nielsen, Stenstrup, nu handelsmand. Ved hans hjælp fik vi arrangeret et møde på Stenstrup kro onsdag aften med bistand af et par herrer fra Svendborg og fik så stiftet den nuværende fagforening. Der mødte mange arbejdere den aften og meldte sig i. Teglværksejerne var også mødt, men overfor hos stationsforstanderen; de skulle jo se, om der kom nogen til dette møde.
Det skal siges, at i flere år før første krig gik det ikke så godt. Ejerne fandt jo for at skade foreningen på så meget som muligt. Når der kom nye folk og søgte arbejde, så huskede de altid at sige til dem: Ja her er jo nok en fagforening, men den vil jeg ikke råde dig til at gå i. Efter dette var det ikke altid let for os at få dem med. Flere små konflikter var der nogle år frem i tiden, men der var altid så mange uorganiserede til at gå i vore pladser, at de kunne køre med maskineriet. Folk kunne også den gang sige til os. Hvis konflikten kommer, så skal vi nok også gå. Men kom den så,ja, så gik de i vore pladser. Jeg har også oplevet forud for en forhandling, når vi   talte til dem om at melde sig i, når det så var  overstået, så kunne de sige:Nej, når I ikke skaffede os mere, så vil vi ikke i fagforeningen. Det huskes endnu, Det gamle Aktieværk kaldet den gang, som var under gamle Laursen, som han blev kaldt i daglig tale; Han bebudede, at denne fagforening skulle han nok sørge for at få ødelagt som de to foregående. Det nåede han ikke. Jeg husker, det var vistnok 1908, han fik fat i en del polakker, men det var kun, efter hvad jeg husker, en del af sommeren; de var ham vist for dyre. Der blev gjort alt for at hæmme de organiserede, men om aldrig det så så sort ud til tider, var der en lille fliok, der aldrig gav op. De modarbejdede de organiserede i flere år, både ejerne og de arbejdere, der stod udenfor. D.A.F. for Stenstrup og Kirkeby består stadig. Med tak for optagelsen.
Valdemar Andersen
Belvedere 31, Svendborg.

Arbejdsmændenes Fagforening for Stenstrup og Omegn.
Drivhusmaler Sv. Å. Sørensen, Hundstrup fortæller 15.12. 1996:


Initiativtagere til fagforeningen var
Marius Lauridsen - [må være Mads Lauridtsen kaldet Mads Jyde i Birkehøj i Ulbølle?]
Ditlev From [arbejdede på Petersminde Teglværk]
Hans Jørgen Sørensen [Sv.Å. Sørensens far] [kontrolbestyrer]
teglbrænder Hans Nielsen
Niels Jacob Pedersen