Grundplan 1749 - Nielstrup

Grundplan 1749 - Nielstrup
Ejeren af Nielstrup Jørgen Ernst v. Hobe skrev i en indberetning i 1743: "Denne Gaard er aldeeles en gl Gaard, som vil siiges at skulle i fordum tiid have været et Munche Closter og er endnu en gl. grundmuuret Bygning, og hvem dend have Bygget viides ikke. Men efter sigelse er den først beboet Ao 1500 af Hr. Johan Oxe, og hans Hustrue Frue Mette Giøe af Krenkerup, derefter Ao 1550 er den beboet af Johan Oxe den yngre og Inger Bilde og siden er den beboet af Hr. Ditløf von Qvalen og siden af en Herre naunl: Povel Laxmand og derefter af Hr. Ejler Høg og efter Sal: Høgs Død, er den bleven separeret for Gield til de Biller og Troller og Krager, hvoraf min Sal. Kone som var een af de Nissener fra Holsten sig dette have tilkiøbt, som ieg endnu Jørgen Ernst von Hoben er beboende": (Nyborg Amt 1743. Topografisk Saml. (LAO))