Hattemagerske Anne Marie Jensdatter, Vester Skerninge

| | |
HøstsceneHøstscene

 

MalkepigeMalkepige

Præsten Joakim Junge i Bloustrød, der var født på Fyn, fortæller i sit værk om den nordsjællandske almue: "I Fyn så man 1795 konen Ane Marie Jensdatter af Vester Skerninge offentlig belønnet for at have forfærdiget 900 af de malede og ferniserede pap-solhatte, hvormed den fynske bondekarl sædvanlig gør sin kæreste den første present".

Et kig i folketællingen 1787 fra Vester Skerninge sandsynliggør, at der er tale om husmand og daglejer Jens Hansen Greve, 48 år og hustru Anne Marie Jensdatter, 29 år.

"En gammel Kone I Wester Skierninge i Fyn, navnlig Anne Marie Jens Datter, som desuden er saa sygelig, at hun ved andet Arbeide ey kan fortiene sit Brød, har selv lært sig at giøre saadanne Soelskiermer, som Bønder Pigerne der udi Egnen bruger, og ere forfærdigere af Pappapiir, malet med Olie Farve. Efter Attesterne har hun siden 1789 forfærdiget over 900 Stykker. Commissionen foreslaaer at hende for denne fliid, maatte gives en Gratification af 8rd.

Kunst Commissionen, den 28de Marts 1795"

Kilde: Det kongelige Landhusholdningsselskab. Kunstkommissionen 1793-1803. Erhvervsarkivet

L.M. Wedel foretog i maj 1800 en rejse fra Præstø til slægt og venner i Holsten. Hans rejsebeskrivelse udkom i 1803.

Ringe, en smuk velbygt Bye, har et godt Vertshuus og en flink Vert. Jeg gjorde en Promenade igennem Ringegade imedens Hestene bedede. Jeg lagde Mærke til nogle smaae spidse Skilderhuse til Skiul for Vogterne ved Qvæget; de vare dannede af Langhalm, som Hætten paa en Biekube og kunde omdrejes efter Vinden og af Størrelse af en Menneske. Der stode et næsten i hver Løkke, hvor Qvæget græssede, og under nogle fremtittede Hovedet af et Fruentimmer, med Blomster malet Soelhætte, som overalt er brugeligt der i Egnen; ingen Pige eller Kone gaaer ud, uden at have det pyntede laqverede Skiærm for Øjnene.