Andelsforetagender i Svendborg

| | |

 FAF's silo på Svendborg Havn set fra ØrkildFAF's silo på Svendborg Havn set fra ØrkildFAF - annonce 1902FAF - annonce 1902(Artikel i Illustreret Tidende  nr. 13 (år 1917?))

Andelstankens sunde principper har ingen steder haft bedre jordbund at vokse i end den, der har dannet dens grundlag herhjemme. Dens virke begyndte i en tid, da vort landbrugs rige muligheder kunne vinde så at sige alt ved at tage den op, og vort landbrugs mænd har siden da vidst, i hvor høj grad netop sammenslutningstanken har evnet at være løftestang for landbrugets fremvækst.

 Andelssagens kongstanke - dens demokratiske samarbejde, i hvilket godsejer og husmand løftede sammen og af hver sin evne bar sten til den bygning, det moderne danske landbrug danner, var da også i sig selv som skabt efter jævne danske forhold, og når Danmark nu er det foregangsland inden for landbruget, som det er, da skylder det utvivlsomt vort andelsvæsen en stor del af æren derfor.
Vort andelsvæsen indtager nu en særdeles fremskudt stilling indenfor vort erhvervsliv og da det for landbruget - vort hovederhverv - er blevet en så at sige altomfattende organisation, har det krav på en naturlig plads i enhver samlet skildring af vort folks erhvervsliv; men dernæst er dets indflydelse indenfor dette så forskelligartet og betydningsfuld, at selv en enkelt typisk andelsvirksomheds arbejdsvilkår og arbejdsveje kan påregne almen opmærksomhed ikke mindst i de kredse, der ikke direkte står i forbindelse med landbruget.
Fyens Andels Foderstofforretning, der har sit hovedkontor i Svendborg er netop et sådant typisk andelsforetagende. Det er grundlagt i 1901 og var oprindeligt organiseret i 27 lokalkredse, fordelte i det sydlige og vestlige Fyn. Virksomheden begyndte iøvrigt under forholdsvis beskedne forhold, idet den kun rådede over et mindre pakhus ved Svendborg havn, mens dens kontor måtte bo til leje oppe i byen.
Årene, der ko, skulle imidlertid hurtigt vise hvor sund en grundvold, denne virksomhed var baseret på, og i hvor høj grad andelstanken også på dette område havde rod i landbrugets praktiske liv. Allerede i 1903 måtte således pakhuset udvides betydeligt, og året efter opførte virksomheden eget pakhus ved Odense havn. Disse udvidelser var imidlertid langtfra i stand til at tilfredsstille den stadig stigende omsætning, og da pakhuset i Svendborg allerede 1905 viste sig utilstrækkeligt, besluttede man at udvide med vedblivende voksende vækst for øje, og det store silopakhus med tilhørende skibselevator, der nu indtager en fremtrædende plads i Svendborg havn, blev da bygget, mens man til kontorer opførte en særlig bygning, hvoraf en del - hvad forøvrigt senere vil blive omtalt - blev udlejet til Sydfynske Landmænds Smøreksportforening.
Mens hermed virksomhedens rammer udadtil var sikrede for en række års udvidelser, fortsattes den indre udvikling stadig, så den hurtig viste, hvor berettiget disse udvidelser var. Tilslutningen fik en mægtig forøgelse, der så igen skabte langt større forhold på alle virksomhedens områder. Der oprettedes således samtidig med silopakhusets ombygning filialer i Assens, Bogense, Fåborg osv., og disse afdelinger fik ganske naturligt den samme gode rod i landbruget, der var blevet modervirksomheden til del, ligesom de naturligvis havde samme ledelse og samme interesser.
Det ville være uoverkommeligt at gå i detaljer med hensyn til den udvikling virksomheden gennem tiderne siden da har gennemgået, men det vil som eksempel på fremgangen være anskueligt at vide, at virksomheden nu omfatter 115 lokalforeninger og brugsforeninger på Fyn, Tåsinge og Langeland, og at dens årlige omsætning andrager det betydelige beløb af ca. 8. millioner kroner.
Sydfynske Landmænds Smøreksport (The Farmers of South Funen Butter Export Association) er overordentlig nær beslægtet med foderstofforretningen. Ikke alene er det også her andelstanken, der danner grundlaget, også denne virksomhed har sin virkekreds indenfor landbruget, og hertil kommer som tidligere nævnt, at den er lejer af en del af foderstofforretningens kontorlokaler, ligesom den har overtaget sidstnævntes kælderlokaler.
Mens foderstofforretningen ifølge sin natur er en indkøbsforening, er smøreksport sammenslutningen en salgsvirksomhed og danner derfor et fortrinligt supplement til billedet af andelsvæsenets arbejdsveje.
Smøreksportforeningen begyndte sin virksomhed i 1895 med et medlemstal af 13 mejerier, der yderligere inden 1 års forløb blev forøget til 16. Efter det første år var omsætningen da også steget til over 1 million kr., og de forhåbninger, man på grund heraf turde stille, blev da heller ikke skuffede, idet omsætningen allerede 5 år efter var steget til over 2½ million kroner med et medlemstal af 24 mejerier, og denne udvikling er siden steget i så hastigt et tempo, at omsætningen for sidste år andrager 7.600.00 kr, mens 29 mejerier er medlemmer.
I 1905 flyttede foreningen ind i sine nye lokaler i andelsfoderstofforeningens ejendomme. Der indrettedes en smørkælder efter de mest moderne principper; således med et kølerum, hvis fortrinlige maskinanlæg blev leveret af A/S Ths. Th. Sabroe, Århus, og som om sommeren sørger for at kældrenes temperatur holdes nede. Når smørret med den elektriske elevator er ført direkte ind i de hvide isvogne, føres det ad skinnevejen til Odense- eller Esbjergdamperen eller ekspederes med Englandsdamper direkte fra Svendborg havn. Det bør i denne forbindelse nævnes, at foreningen køber smørret hos landmændene efter kvalitet, og derved i væsentlig grad altid har kunnet tilfredsstille aftagerne - væsentlig i England - derved er der skabt et tillidsforhold mellem sælger og køber af overordentlig stor betydning. Foruden til England har foreningen forøvrigt altid haft betydelig eksport til Tyskland, Schweiz, Frankrig og Østrig-Ungarn.
Såvel foderstofforretningens som smøreksportforeningens historie vidner om vort landbrugs og andelsbevægelsens fortrinlige samarbejde og resultater, og fremtiden vil sikkert vise, at udviklingen endnu stadig går fremad på basis af dygtige mænds arbejde.