Hr. Claus har mistet sit anneks Stenstrup!

| |

Kilde: Register paa præsternes underholdning i Nyborg len 1554. (Wad: Fra Fyens Fortid, bd. 1 (1916), s. 133.

Kværndrup og Stenstrup sogne:

Kværndrup kirkeKværndrup kirkeQuerndrop. Her Claus hauer mist syn annex Stenstrop, som ther tiill var, och sider paa en aalfaar veg hoss then enne och beger fordye nogen hielp aff kongethiende och att motte nyde nogit kyrke iordtt att brugge sielluff, som dog aarlig for ett pundtt bøgh aff for vyn oc aulet att holle tiill kyrken.

 

 

 

Stenstrup kirkeStenstrup kirkeStenstrop. Her Iørgen. Aullen tiill hans prestegard i Sandbergismarck ij ørtug land, iiij less eng, Østermarck iiij ørtug landt, xv lees eng.
Thien iiij ørtug rog, bøg iij ørtug, haure iij ørtug, v mk dy iij offersdage, ther auff kand en prest sig icke behielpe vden nogen hielp aff kongethien, met myndre kyrken leggis samen mett en anden paa enthen siider, som then vor før tiill Querndrop.

 

Bekræftet genpart af kongebrev 7. januar 1555Bekræftet genpart af kongebrev 7. januar 1555Dette dokument fortæller os, at Stenstrup sogn før 1554 var anneks til Kværndrup sogn, så Stenstrup har formentlig indtil da været betjent af en kapellan.
Stenstrup sogn var ikke så stort, at det selv kunne aflønne en præst, hvorfor kongen ved brev dateret 7. januar 1555 bevilgede et tilskud ved at lade præsten beholde "halvparten af kongetienden".

Note: Sognepræst Mogens Rasmussen, Stenstrup arbejder med den teori, at Stenstrup sogn før Reformationen hørte under Dalum Kloster og at de kirkelige embeds forretninger i sognet blev udført af ansatte herfra.