Klokke 1504 Stenstrup kirke - Nyborg Skt. Knudsgildes segl

Klokke 1504 Stenstrup kirke - Nyborg Skt. Knudsgildes segl

N.Olivarius - inskriptioner på inventar i Stenstrup og Lunde kirker (1808)N.Olivarius - inskriptioner på inventar i Stenstrup og Lunde kirker (1808)Pilgrimsmærker klokke 1504 Stenstrup kirke (1808)Pilgrimsmærker klokke 1504 Stenstrup kirke (1808) 

Kapellan N. Olivarius skriver i indberetning til Oldsagskommissionen 1808 som følger: Den ene af Stenstrup Kirkeklokker har Inskriptionen No5 paa den øverste Rand. Den er paa sine Steder vanskelig at læse for Ordet foran Maria, hvilket jeg mener skal være Ihesus. Mi tæt efter md. veed jeg ei at forklare, med mindre det er den latinske Endestavelse af quingentesimo, da det halve o kunde ved Ælde være blevet udslettet. Imellem dette mi og Ihesus er et ledigt Rum paa hvilket intet synes at have staaet. Efter min Formening lyder inskriptionen saaledes: anno domini millesimo quingentesimo, Ihesus, Maria, Her Niels Mazen Præst.
Bagefter dette sidste Ord ud mod Kirkegaarden staae Vaabnene No 6 og 7. Det første har i Randen en meget fiin Skrift, hvilket jeg ligesaalidet, som Billederne i de 3 Circler No 8 kan kjende, da alt er meget forrustet. Det øverste Feldt paa No 7 har noget, der ligner et Oxehoved, og mere har staaet ved Siden, men er nu ukjendeligt. Midt paa Klokken indmod Taarnet findes Figurerne No 9 og 10 og paa den modsatte Side en Medaillon No 11, som viser, at Klokkestøberen enten var fra Nyborg eller dog et Medlem af det derpaa den Tid værende St. Knuds Gilde

Klokkestøber:1500-1525 .....Munsson og en anden, unævnt støber (Uldall 215-220), fynsk : Allerup, Espe, Flødstrup, Herrested, Rynkeby, Stenstrup og Vester Åby. Se her


Allerup kirke

Ifølge Odense byes historie (Bd. I, 1982, s. 346) fik Allerup kirke ligeledes i 1504 en klokke støbt af Munsson med Nyborg Sct. Knudsgildes segl indtrykt i kirkeklokken.  "Man aner forbindelser til købmandskredse i Nyborg".