Her igiennem Steenstrup gaar Landeveyen imellem Middelfart og Svendborg

| |

Stenstrup kirkeStenstrup kirkeStenstrup by 1816Stenstrup by 1816Egeskov - den nye landevej til SvendborgEgeskov - den nye landevej til Svendborg"Her igiennem Steenstrup gaar Landeveyen imellem Middelfart og Svendborg men der findes ingen Miile Pæle". Således skrev sognepræsten i Stenstrup den 19. juli 1743. (Nyborg Amt 1743, s. 1176. Top. Saml. LAO) Vejsyn 1748

Synsforretninger i tingbøgerne antyder at der var et trafikknudepunkt ved Egeskov Mølle, hvor Svendborg- Assens landevejen krydsede "Kongevejen" fra Nyborg til Bøjden. Sunds-Gudme herreders justitsprotokol 1792-1801. Folio 5a og 6a: Da forvalter Brechling fra Egeschou har befundet herreds broens totale brøstfældighed og meget farlige tilstand i Egeschous Gyde paa landeveien fra Svenborg til Assens, beliggende over det fra Egeschous Mølle kommende Bagvand (*), saa har han anmeldt dette for herredsfogden, som for først har seet sig anleediget at lade samme besigtige og tillige at lade giøre et overslag, hvad en nye herreds broe paa dette sted i det nøyeste kan koste. Til den ende blev af retten udmeldte tømmermand Jens Christensen i Snarup og tømmermand Hans Stephensen i Staagerup, som efter aften varsel haver at indfinde sig paa aastædet og med beste overlæg giøre et rigtigt overslag over bemeldte broes bekostning til nærmere jndsendelse paa behørig stæd. (*) Bàg vand /det/ kaldes de vand ved en mølle, som løber igennem og bàg hiulet.

Egeskov MølleEgeskov MølleMilepæl ved EgeskovMilepæl ved EgeskovVejbro ved Hågerup ÅVejbro ved Hågerup ÅEgeskov MøllegårdEgeskov MøllegårdEgeskov MølleEgeskov MølleI følge den under 5die Maii passerede udmeldelse indfandt sig herfor retten de 2de udmeldte tømmermænd, Hans Stephensen og Jens Christensen, som fremlagde deres skrivtlige overslag over den gandske brøstfældige herreds-broe, Drifte-Broen kaldet [Drift = græsgang], som gaaer over Egeschou Mølles Male - vand og over landeveien fra Nyborg til Faaborg og til Bøyden, hvis paalydende summa er = 174 rd 3 mark 8 skilling, da bemeldte synsmænd stadfæstede ved lovens eed efter deres beste skiønsomhed at have taxeret de behøvende materialer med videre som til same brug udfordres, hvilken forretning bliver beskreven meddeelt til nærmere jndsendelse paa behørig stæd.

Torsdagen den 20de sept: 1792 mødte for retten udmeldte 2de synsmænd Hans Stephensen og Jens Christensen som anmeldte, at de ifølge udmeldelsen havde synet den saakaldte Drifte Broe over Malevandet ved Egeschous Mølle og befundet den i alle maader forsvarlig ifølge det derover giordte overslag af dato 15de maii sidstl:, hvilket de til en ende havde havt ved haanden og confereret alt det til broen brugte tømmer efter overslaget, som alt i længde, størrelse og godhed befandtes forsvarlig, og dermed overeenstemmende. Entrepreneuren sr Brechling begiærte denne sidstholdte forretning beskreven meddeelt, som retten bevilgede.

17. januar 1793: I henseende til træebroens anmeldte totale brøstfældighed paa Egeschou byes veirmølle Mark, blev følgende 2de tømmermænd, nemlig Jens Christensen i Snarup og Hans Stephensen i Staagerup af retten udmeldte, til at taxere og giøre overslag paa en nye træebroes bekostning same stæd; Alt saaleedes som de agter inden retten at kunde stadfæste samme med lovens eed; Til nærmere jndsendelse og forestilling til amtets høye øvrighed og hans forventende nærmere resolution. Til hvilken ende denne udmeldelse bliver beskreven til forkyndelse for de udmeldte 2de mænd. 31. januar 1793: For retten mødte de sidstl: 17de jan: udmeldte 2de synsmænd, til at syne en broe ved Egeschou Veirmølle, navnlig Hans Stephensen og Jens Christensen, som fremlagde deres derover holdte synsforretning af gaars dato, af summa 133 rd 2 mark 8 skilling; Hvilken forretning de stadfæstede ved lovens eed. Og samme beskreven meddeeles efter hr: forvalter Brechlings begiæring in duplo.

27 juni 1793: Forv Brechling fra Eegeschou indsendte paa vedkommendes vegne, som har bygget broen paa Eegeschous Møllemark en færdige broe paa Eegeschous Vejr Møllemark.

Projekt - bro ved Hågerup - 1Projekt - bro ved Hågerup - 1 Landevejen ved Herbækshuse i Gislev sognLandevejen ved Herbækshuse i Gislev sogn Projekt bro ved Hågerup - 2Projekt bro ved Hågerup - 2Projekt bro ved HågerupProjekt bro ved HågerupProjekt bro ved Hågerup 4Projekt bro ved Hågerup 4Projekt bro ved Hågerup 5Projekt bro ved Hågerup 5Projekt bro ved Hågerup 6Projekt bro ved Hågerup 6Torsdagen den 18de julii 1793: J henseende til Gierslews sogne mænds anmeldelse at der paa lande veyen imellem Bøiden og Nyborg i Gierslev Kirckemark befandtes en vandskelig bæck Lange Broe kaldet, hvor over saavel i foraaret som efteraar, men isærdeeleshed om vinteren i tøebrud ingen uden fare paa liv og lemer, kunde passeere, begiærede disse Gierslev mænd 2de kyndige tømmermænd udmeldte af retten, som maatte taxeere og giøre overslag, hvad saadan en broe efter sin længde, breeden og dybhed kunde koste, paa det at de dermed kunde underdanigst forestille, s.f. hr: kammerherre og amtmand Schumacher denne broes fornødenhed, og ansøger om sammes opbyggelse snares muelig. Retten udmeldte til den ende tømmermand Christen Christophersen i Gierslev og Peder Tømmermand i Gudbjerg, som efter aften varsel haver at indfinde sig paa aastædet, og der at giøre saa nøye eet overslag som mueligt stykkeviis, alt efter deres bedste skiønsomhed og saaleedes som de kunde, med goed samvittighed stadfæste samme ved lovens eed.


25. juli 1793: For retten mødte de 2de under 18de julii udmeldte synsmænd Christen Christophersen og Peder Bech som fremlagde deres over broen i Gierslev Mark holdte overslags forretning, hvilken de stadfæsted ved lovens eed.

31. oktober 1793: Ved retten indfandt sig Jens Christensen af Snarup og Hans Pedersen af Steenstrup begge tømmermænd, som erklærede paa herredsfogdens udmeldelse at have indfundet sig dags dato ved den nye opbygte Slæbechs broe, og efterseet samme, da hafde befundet den i alle maader opbygt efter overslaget, og intet i nogen maade derpaa at bemangle, hvilcket de stadfæstede ved lovens eed. Da dette meddeeles entrepreneuren paa forlangende beskreven meddelt i tingsvidne form.

Sandager OverdrevSandager Overdrev26.juni 1794: For retten mødte de 2de af herredsfogden beskickede tømmermænd som anmeldte at de efter deres bedste skiønsomhed og samvttigheds overbevisning nemlig Hans Stephensen i Staagerup og Jens Christensen i Snarup havde indfundet sig i Qværndrup Mark ved Gultved Broen som i dette aar er af nye opbygt og befundet den i alle maader bygt efter overslaget, saa at derpaa aldeeles intet er eller kan være at udsætte; hvilket de stadfæstede ved lovens eed. -Ligeleedes indfandt disse mænd sig og forklarede at de havde synet og taget i nøyeste betragtning den nye steen broe som var anlagt paa Giislef byes Sandager Mark som er landeveyen mellem Nyborg og Bøyden, hvis omstændigheder der til nøyere forklaring anmeldte saaleedes, at den var 6 alen i viiden og 3 alen i breden samt at den var forsynet med forsvarlige hugne steen paa alle sider, baade under og over og fordybet saa dybt at vandet kan have sit friet afløb. Steen muuren var fuldkommen sadt af store hugne og kløvede steen paa begge sider; hvilket ... kunde skiønne at være lagte under 30 rd.; Samme til overkiørselen over broen for 16 rd.; de 4 hugne sten over jorden for 16 rd., at grave hullet til vandløbet og at tilkiøre fyldning paa begge siider af denne høye broe ansaae de for hundrede læs á læsset 12 skilling - er 12 rd. 8 skilling - er summa 74 rd 3 mark. Paa denne rigtighed aflagde de deres eed efter loven. Entrepreneuren Hans Christian Jensen i Krarup begierede sig dette beskreven meddeelt til afbetiening(?) paa sin tiid og stæd, som retten bevilgede.
 


Sallinge kro i Hillerslev sogn (indberetning 1779) lå bekvemt for dem, der rejste til og fra Fåborg, Odense, Kerteminde og Hindsholm, og især ved vintertide med onde veje og snefog tog de rejsende logementer der. Den lå også ved vejen mellem Assens og Svendborg , mellem Middelfart og Svendborg og  i almindelighed mellem Båg og Vends herreder og Svendborg, hvorfra de fleste fede varer kommer til Svendborg bys købmænd, og dette har formodentlig været anledningen til kroens første indretning".

Kro var der på det tidspunkt i Stenstrup. Om det også var den gamle drivvej for studedrifterne fra Svendborgegnen til Assens, hvor alt levende kvæg til eksport siden 1475 skulle fortoldes er vel tænkeligt. Ifølge Poul Enemark viser toldregnskaberne i Gottorp, at Svendborgs senere borgmester Claus Skriver helt tilbage i 1485 var studeeksportør. I 1496 påtræffer Enemark videre svendborgenserne Hans Goes (88 okser) og 14 dage senere Eggert Friis og Anders Pedersen (48 okser) på vej til Lybæk. (P. Enemark: Dansk Oksehandel, bd. 1, s. 207. (2003)

Landevejen til Assens har formentlig gået over Espe, Sallinge, Brobyværk , Hårby, Tylle (kro). Ved alle disse lokaliteter har der været eller er stadig kro. Ib Jørensen oplyser, at der siden 1708 legalt har været kro i Brobyværk. Af en topografisk optegnelse 1778 fremgår, at "Mesteren" ved den forlængst hedengangne våbenfabrik boede i det hus, hvor der siden kom "priviligered Gæstgiver Huus". En henvendelse til Hårby kro gav den oplysning, at kroen her kan dateres tilbage til 1659, og endelig oplyste lokalarkivet i Assens, at den sidste kro på vejen må have været Tylle Kro, som nu er nedlagt.