Guldfund på Lundeborg Mark 1585

| |

Skuemønt (forside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (forside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (bagside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (bagside) fra Lundeborg 1585I Danske Magazin 17. hæfte (1746) har en af artiklerne overskriften: "En Skue=Penge af Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585". - Fundet blev gjort i Frederik III's mønt- og medaljesamling, der var en særlig afdeling af kongens kunstkammer. Redaktionen på Danske Magazin var lidt i vildrede med tydningen af inskriptionen på møntens bagside, LVMDEBORG ell. LVNDEBORG, men lokalkendte "underrettede os om", at "det sidste findes paa Hesselager Gods .. som Niels Friis fordum haver eiet. .....Dette Sted er en liden Landsby, eller rettere nogle smaa Hytter, hvor de Friser tilforn have haft deres Tegl-Ovne, men som nu beboes af Fiskere".


Ved at studere møntens hele inskription konkluderede Danske Magazins redaktion, "hvorledes dette Stykke Guld først i sin nu havende Form er kommet til Veie, nemlig at det med flere af samme Slags, er giort af en gammel Skat, som er bleven opgraven paa Lundeborg Mark udi Fyen Aar 1585".

Litt: Georg Galster: Guldfundet fra Lundeborg, Fyen. 1585. Numismatisk Forenings Medlemsblad 1936. Årg. 14. s. 190-92.