Gudbjerg kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, side 870.: 

Gudbjerg kirkeGudbjerg kirkeGudbjerg kirkeGudbjerg kirkeKirken ligger på en højning midt i byen. Dens ældste dele er det romanske kor og skib af granitkvadre på en usædvanlig høj, profileret dobbeltsokkel. En lille højtsiddende romansk vindue ses på skibets nordside. I senmiddelalderen er koret, der oprindelig havde apsis, udvidet mod øst, af munkesten med anvendelse af kvadre fra den romanske østgavl, også de krumhugne.

ViekorsViekorsGranitsten fundet under kirkegulvetGranitsten fundet under kirkegulvetEt fladbuet, mangefalset vindue i østgavlen er nu blændet. Kor og skib har hver to fag 8-delte sengotiske krydshvælv på lave, falsede piller. Ligeledes i sengotisk tid tilføjedes et stort våbenhus ved syddøren samt et tårn mod vest, begge af munkesten. Tårnet har trappehus i syd uden spindel. Alle gotiske tilbygninger har trappegavle, våbenhuset endvidere blændingsprydet gavlfelt. Tårnrummet, der er forbundet med skibet ved en høj, spidsbuet arkade, har indbygget krydshvælv med ribber, hvis nedre del er profilerede. Ved korets nordside er i 1580'erne af Niels Friis til Hesselagergård opført et sakristi, af munkesten fra kirkeladen, der af samme grund nedreves (Jacob Madsens visitatsbog, ed. Crone. 191) Sakristiet har svungen renæssancegavl og grathvælv; op ad nordvæggen er muret en lille kamin, hvori siden en lille 1700tals vindovn er anbragt. Kirken har overalt nygotiske jernvinduer. (Kalkmalerier se her)

KirkerumKirkerumKirkerumKirkerumKirkerumKirkerumAlterAlterDøbefontDøbefontOrgelOrgelAltertavlen er en af S. Dahl 1860 malet kopi efter et maleri i Dresden af Francesco Francia (Kristi Dåb), indsat i stor nygotisk ramme. En nu forsvunden fløjaltertavle var efter sigende erobret i Sverige. Alterstager fra o. 1700, med Anders Skeels og Sophia Amalie Winds våben. Stor romansk døbefont af granit med bredt, akantusprydet mundingsbælte. Dåbsfad af sydtysk type fra slutningen af 1500tallet. Prædikestolen er et smukt højrenæssancearbejde fra o. 1600 med Niels Friis' og Vibeke Gyldenstiernes våben. Nye stolestader og orgelpulpitur i tårnrummet. I koret hænger en gravfane over Anders Skeel til Birkelse og Mullerup, +1702. I skibet mindeplade over Jens Theodor Kragh, sognepræst i Gudbjerg 1889-1908. Sammesteds er indmuret gravsten over sognepræst Isak Sidenius, +1852. I våbenhuset ligsten over præsten Hans Gamalielsen, +1640, Knud Andersen, forrige foged på Mullerup, +1670, og præsten Hans Nielsen Lopdrup, +1677.
Den store klokke er støbt i Rostock 1624, den mindre er fra 1851. På kirkegården er opstillet en granitsten med indhugne smedetegn: hammer, tang med hestesko, økse og plov; stenen er fundet under kirkegulvet. I våbenhusets vestmur er indmuret gravsten over provst Hans Chr. Wegener, +1831, og sønnen, gehejmearkivar Caspar Frederik Wegener, født i Gudbjerg 1802,+1893. På kirkegården endvidere ligsten over kammerherre Fr. Chr. Scheel, +1798, og hustru Catharina Elizabeth de Cicignon til Nakkebølle, +1815, og over etatsråd, apoteker Chr. D.A. Hansen til Mullerup, +1916. 1866 fandtes bag degnestolen, der da fjernedes, et middelalderligt røgelseskar, nu i Nationalmuseet

Gudbjerg kirkegård - Hofjægermester Einar Hansen (+1958)Gudbjerg kirkegård - Hofjægermester Einar Hansen (+1958)Gudbjerg kirkegård - provst Niels Wamberg (+1800)Gudbjerg kirkegård - provst Niels Wamberg (+1800)Gudbjerg kirkegård - forpagter Rasmus Christiansen, BrænderupgårdGudbjerg kirkegård - forpagter Rasmus Christiansen, Brænderupgård