Oure kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 856f.

Oure kirkeOure kirkeOure kirkeOure kirkeOure kirkeOure kirkeRomansk ligsten o. Tyge Gregersen (runer og vikingetidsornamentik)Romansk ligsten o. Tyge Gregersen (runer og vikingetidsornamentik)Den statelige kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Michael, ligger på en bakkeknude ud til landevejen. Ældst er det romanske skib, opført af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre af granit. På begge skibes flankemure sidder midtfor et lille kvadersat romansk vindue.

Den oprindelige syddør, der ligeledes er kvadersat, står som udvendig niche i muren. Koret er i gotisk tid udvidet til skibets bredde, af kamp med blændingsprydet, kamtakket munkestensgavl; i senmiddelalderen er i koret indbygget et fornemt stjernehvælv, og ved samme tid er det svære vesttårn tilføjet, af munkesten med kamp i nederste stokværk. Trappehus i syd. Tårnet har blændingsgavl med trappekamme; vestgavlen er dog helt ombygget i nyere tid. Tårnrummet, der har fladt ribbehvælv fra o. 1600, giver nu plads for et orgelpulpitur. Under dette er der ved en spærremur afskilt en lille forhal mod vest, hvorfra adgangen til kirken er. Et våbenhus ved skibets sydside nedreves 1882. Såvel tårn som kor har spidsbuet arkade mod skibet, der har moderne bjælkeloft. I skibets vægge findes aflange, fladbuede nicher. - Moderne ligkapel på kirkegården (1956). Sankt Mikael's m. dragen (ca. 1500)Sankt Mikael's m. dragen (ca. 1500)På skibets vestvæg maleri fra o. 1500, Skt. Michael som dragedræber, restaureret 1945 af Egmont Lind. Kalkmaleri (1581)Kalkmaleri (1581)Kalkmaleri (1581)Kalkmaleri (1581)Kirken blev 1579-81 på den daværende sognepræsts bekostning dekoreret med bibelske kalkmalerier, i skibet til dels fremdrages 1941, i koret istandsat 1882 og ved den lejlighed så stærkt opmalet, at man 1941 foretrak at overkalke dem.


AlterpartiAlterpartiDøbefontDøbefontPrædikestol fra 1577Prædikestol fra 1577Altertavlen, der stammer fra 1941 (Hans Rasmussen), er formet omkring en på Tiselholt funden, sengotisk nådestols-fremstilling, utvivlsomt fra midtfeltet i kirkens gl. altertavle, der ifølge Jacob Madsens visitatsbog (ed. Crone. 181) tillige rummede en Maria- og en Johannesfigur. Disse er forsvunden, men nye kopieredes efter tilsvarende figurer i Vejstrup kirke; i fløjene frakturindskrifter. Den ældre altertavle med maleri fra 1847 af C.A. Zehngraf (Kristus med brødet og vinen), er nu opstillet i forhallen. Gotiske alterstager af malm. Romansk granitdøbefont af Storebæltstype, men akantusranke under mundingen. Over korbuen et lille sengotisk krucifiks. Smuk ungrenæssanceprædikestol fra 1577, af samme billedsnider som stolen i Vejstrup. Af en groft udhugget niche i skibets sydvæg fremgår det, at prædikestolen tidligere har været anbragt lidt vestligere i kirken. Nye stolestader. De to klokker, der hænger i fin, gl. klokkestol, er fra 1624 og 1738.

Gravsten i kor o. sognepræsten Andreas Hansen Bygmester (+1591)Gravsten i kor o. sognepræsten Andreas Hansen Bygmester (+1591)Gravsten i kor o. præsten Iver Nielsen Krag (+1629)Gravsten i kor o. præsten Iver Nielsen Krag (+1629)I korets sydvestlige hjørne findes en lille gravkrypt, hvori står kister med baron Fr. Güldencrone, +1781 og Edele Margrete Pultz,. f. G., +1803. I koret er opstillet ligsten over sognepræst, magister Andreas Hansen Bygmester, +1591 samt over præsten Iver Nielsen Krag(e), (+1629). I korets sydmur er indmuret en smuk romansk ligsten over Tyge Gregersen. 1941 fandtes omtrent ud for skibets oprindelige norddør brandgrave fra jernalderen.
En indskriftløs, jernbunden dørfløj fra kirken, formentlig senmiddelalderlig er efter en tid at have været gulv i et badehus på Tiselholt i Stiftmuseet i Odense.

Sognepræst Poul Domino Rigoli (+1863)Sognepræst Poul Domino Rigoli (+1863)