Voldsted i Mændenes Skovløkke, Ollerup sogn - evt. det tidl. Skjoldemoses placering?

Voldsted i Mændenes Skovløkke, Ollerup sogn - evt. det tidl. Skjoldemoses placering?

Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958), Stenstrup sogn, s. 42:

Skjoldemose, hgd.. 19/6 1475 Skyoldemosæ; 9/8 1501 Skyollemose; KancReg 18/9 1538 Skiolmosse; KancBrevb 21/1 1631 Skioldemosegaard; M1664 Skiollmosse hoffuedgaard; M 1844 Schioldemosze; Gst Skjoldemose. Navnet forklares i DS XI 178 af subst. Skjold, enten om "(svag) forhøjning eller i betydningen "skorpe, grønsvær".

1475 19. juni
Skifte efter fru Mette Pedersdatter, enke efter ridder Engelbrekt Albertsen til Torbenfeld

1475 19. juni
Repertorium 3638. Perg. med (7) segl: 2. CXXI 4 Tinhus. Claus Bryskes Arkiv? (RA) LDipl. (ufuldstændig) Der er formentlig 2 andre eksemplarer af dette brev, der anføres i Eline Gøyes jordebog s. 217.
Engelbricht Albrichtss R. I Torbernefeld, Metthe Berthelsdatther i Hweteholm, Hr. Jachim Harderenbyæres Efterleverske, Albricht Engelbricss R. i Annes. Clawes Bryske Høvidsmand paa Nesbyhoffuit, Jørien Daa paa Rønnebecksholm "wepnere". Mand. efter Botulphi Dag paa Nesbyhoffuit, overværende hæderlige og velbyrdige Mænd Doktor Cristofer Provst i Roskilde og Goske Teghenhwsse "wepnere", har vi været over et endeligt Skifte efter velbyrdige Kvindes Død Fru Metthe Pethersdatther, som Hr. Engelbrics Husfru var, og hendes Børn Johan og Kyrstine, hvis Sjæle Gud have, jeg Engelbricht paa mine egne Vegne, jeg Metthe Bertelsdather paa mine Børns Vegne, jeg Albricht paa mine egne Vegne, jeg Clawes Bryske paa min Husfrues Vegne Grete Engelbrichsdatther og jeg Jørien Daa paa min Husfrues Vegne Karine Engelbrichsdatther, i saa Maade, at jeg Engelbricht Albrichtss skal have efter Metthes min Husfrues og Johans og Kyrstines mine Børns Død: 1 Gaard i Ørebech i Boghe H. ... 1 Gaard i Skorderopp ..1 Gaard i Rwdhummæ i Stensteropp S. (Jeppe Falk, 3 Pd. Korn, 1 Skp. Smør, 12 Skill., 1/2 Svin), Hwyrffuisgardh paa Taasingh (2 Pd. Korn, 1 lub. Mk.) .... 1 Gaard i Hwndetoffthe (Hans Perss 18 Skill) 1 Gaard i Høgheropp (Anders Clawess, 1 Td. Smør), 1 Gaard i Møynderopp i Salinghe H. (Hans Jenss, 1 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 11 Skill.) 1 Gaard i Hwnsteropp (Mattes Hanss, 1 Ørte Byg, 1 Skp. Smør, 1 Skill. Grot) .... Jeg Metthe Bertelsdatther skal have disse Gaard paa mine Børns Vegne med det Gods, jeg paa deres Vegne tilforn havde, som de Breve "ludde", derpaa givne er, baade for mine Børns Del i Løwitzmosegardh og for al anden Del baade i det Gods i Fywn, Syælandh og anden Steds, hvor det ligger, mine Børn i Arv kunde tilfalde efter min Husbondes Død Hr. Jachim Hardhenbyære og fornævnte Fru Mette, "om well" for den Arv, mine Børns Fader kunde tilfalde i Syælandh efter sine Søskende Johan og Kyrstine, som er ...i Swntz H. i Stensteropp 1 Gaard (.. Ørte Korn og 1 Skp. Smør), i Løghethwed 1 Gaard (Jes Skredher, 1 1/2 Ørte Korn, 1 Skp. Smør og 4 Skill.) i Skyoldemosæ 1/2 Td. Smør ...Jeg Albricht Engelbrichtss skal have efter Fru Metthe min Moders Død disse Gaarde: Løwitzmose gardh med alt Noldemosæ med al fornævnte Gaards og Bys Tilliggelse og Saaroppe Mølle. Jeg Clawes Bryske paa min Husfrues Vegne efter hendes Moders Død Fru Metthe skal have: ... i Gwldthwedholm 1 Gaard (2 Pd. Korn, 1 Skp. Smør, 12 Skill., 1 Svin, 1 Lam, 2 Gæs og 4 Høns)...
Disse Gaarde lader vi os i forskrevne Skifte hver paa sin Side aldeles nøje med og giver hverandre ledig og løs for ydermere Skifte paa forskrevne Gods og giver hverandre derpaa fuld Afkalding. Og Methe Bertelsdatther paa mine Børns Vegne giver kvit Hr. Engelbricht, Hr. Albricht, Clawes Bryske og Jørien Daa paa begges deres Husfruers Vegne for det Gods i Syæland, der til kunde falde mine Børn efter deres Farbroder og Farsøster Johan og Kyrstine, og giver derpaa fuld Afkalding. Og jeg Engelbricht skal med det snareste udlægge fornævnte mine Børn deres Mødrene og, hvis der dem til Arv er falden i Syælandh efter deres Søskende Johan og Kyrstine. Findes og noget af dette Gods i Fywn mindre eller mere give til Landgilde, end det er i dette Brev indskrevet, skal det lignes mellem os. Findes og noget Gods her i Fywn, efter Fru Metthe imellem os bør at skiftes og (ej nu?) i dette Brev er indskrevet, skal det skiftes mellem os. Afvindes noget af dette Gods os med Rette efter Loven skal vi vederlægge hverandre saa godt Gods hver efter sin Andel. Vore Indsegl med forskrevne velbyrdige Mænds. datum etc.

1501 9. august
Repertoriet 9408. Perg. med 8 segl. Niels Ludvigssøn Rosenkrantz'z arkiv RA. LDipl.
Oleff Jenss Herredsfoged i Saling H., Laurens Lindegard i Lwnløsse, Anders Eskemand i Ølstet, Hans Bwlger i Lyding, Mates Mickelss i Salinghe, Niels Brwn sstds., Erick Boess i Hildersløff og Niels Lang i Espæ. Laurens Aften paa Saling H.'s Ting "bedes" beskeden Md. Niels Jonss i Øster Hessing om et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Knwt Jenss i Espæ, Jes hawre i Tøringæ, Jes Nielss i Kraeroppe, Mates Jenss, Hans Jenss, Hans Nielss i Biertæ, Anders Lindegard og Per Hanss i Lwnløsse; hvilke vidnede, at de samme Dag hørte og saa, at disse 2 Dannemænd Hans Holck i Skyollemose og Pæder Perss i Øster Hessing paa fornævnte Ting kendtes, at de var ærlig og velbyrdig Svend Niels Lodwiigss Lovhøringe til den Lov paa Lovhævd, som han gjorde paa Jordløsse Mark i saa Maade, at han selv 12. med gode Riddermændsmænd og jordegne Bønder bad sig saa Gud hjælpe, at saa megen "oskod" som han og hans Medarvinger havde i den Eng i Esgymosedam og met Rette ligger til Anders Hilliss Gaard i Jordløsse, som N.L. omgik samme Tid, er Guds og hans Medarvingers indtil Midtstrøm. Og sammeledes gjorde han Hævd paa al den Ejendom, som har brugt (!) og ligget til Anders Hilliss Gaard i hans "forellerns" Tid over al Jordløsse Grund, og paa al den Del, som af Rette kunde høre ham og hans Medarvinger til i Stranskow til fornævnte Gaard. den fornævnte Lov paa Lovhævd lovede hans Lovhøringe paa logstædet og sammeledes inden Tinget og mælte den stadig at blive. Item var Bispen og hans Foged paa Ørckel og Hr. Knwt Knabe tingstævnede til denne Lov paa Lovhævd at høre paa. Vore Indsegl. Datum et actum ut supra.

1538 18. september (Dan. Kanc. Registr. side 64)
Vi Chr. g.a.v., at vi af vor synderlige Gunst og Naade have gjort et venligt og evigt mageskifte med os elsk. Corvits Hardenberg til Skiolmosse, vor Mand og Tjener, i saa Maade, at han skal have to Gaarde i Stoggeroppe, som ibos af Hans Hanssen (skylder aarlig 3 Ørtug 4 Skp. Byg og 12 Sk. Penge) og af Jens Nielssen (skylder 1 Pd. Byg og 6 Sk. Penge) med al deres Tilliggelse, hvorimod han har udlagt os og Kronen til Vederlag en Gaard i Viby, som Niels Lønne ibor (skylder 6 Ørtug Byg Korn, 1 Skp. Smør, 1 Laam, 2 Gæs, 4 Høns og 2 Mk. Arbejdspenge) efter hans derpaa givne Bepligtelsesbrevs Lydelse, og forpligte vi os og vore Efterkommere, Konger i Danmarck, at fri, frelse og fuldkommen tilstaa forskr. Corvits Hardenbierg og hans Arvinger forskr. tvende Gaarde for hver Mands Tiltale; skete det saa, at Gaardene eller noget af deres Tilliggelse afvandtes dem, skulle vi i Stedet give og udlægge andet, lige godt Gods igjen baade af Skyld og Ejendom. Thi forbyde vi osv. Ottense, Onsd. efter Hellig Kors Dag exaltat, under vort Sekret (IV, 45 b)