Biskop Knud Gyldenstjernes brev om hr. Jørgen Pedersen's kald til Ollerup (1536)

| | |
Liber Copiarum 1565ff, s.181 Sunds Herreds Provsti (LAO)

 De katolske biskopper på FynDe katolske biskopper på FynDen fynske biskop Knud GyldenstjerneDen fynske biskop Knud GyldenstjerneTranskription v. tidligere landsarkivar Anne Riising

Domini Episcopi Canuti Breff om Her Jørgens Kald til Olderup

Canutus de stella aurea Dei gracia ad diocesim Otthoniensem
electus, dilecto nostro domino Georgio Petri


nostre diocesis presbytero salutem in Domino sempiternam.
Cum siquidem tua ad nos porrecta continebat supplicatio
nobis scilicet dilectum dominum Andream Inguari curatum
ecclesiæ parochialis Olderup nostræ diocesis, tam
numerose etatis onere propediem confectum esse ac
eius senii incommodis ita continuo vexari, quod officiis
parochialibus, que ei pro munere suo incumbunt, absque
coadiutore commode amplius preesse non possit. Quo permotus
is dominus Andreas te ut eius senectudinis baculum
in coadiutorem suum in vita eius, ac post mortem
in successorem sibi delegerit dandum. Quod sic
esse vt premittitur ex publico instrumento desuper confecto
per te coram nobis exhibito satis verificatum comperimus .
Quamobrem tam eius domini Andreæ qui tanto senio
conficitur indemnitatibus quam tuis meritis quibus apud
nos multiphariam commendaris consulere volentes
te ordinaria auctoritate dicto domino Andreæ in coadiutorem
deputamus ita scilicet quod ei quoad vigerit
perpetuus eris coadiutor in dicta ecclesia Olderup
per cessum vel decessum sis successor eius futurus,
licebitque tibi dicte ecclesie dum vacet vt premittitur
propria auctoritate absque alterius prouisione
suffragio apprehendere possessionem ac ipsam cum
juribus eius parochialibus in titulum deinceps retinere.
In cuius rei testimonium hasce literas
nostri signeti inferius appensione fecimus communiri.
Datum Otthonie die ipso sanctorum
Petri et Pauli apostolorum Anno mdxxxvi

Herr biskop Knuds brev om Her Jørgens Kald til Ollerup
Knud Gyldenstjerne af Guds nåde valgt til Odense Stift evindelig hilsen i Herren til os elskelige hr. Jørgen Petersen, præst i vort stift.
Din til os indsendte ansøgning meddelte at os elskelige hr. Anders Ingvarsen, sognepræst ved Ollerup kirke i vort stift, er svækket af sin høje alders byrde og til stadighed plages af alderdommens besværligheder, så at han ikke mere uden en egnet medhjælp kan varetage de opgaver, der påhviler ham som sognepræst. Tilskyndet af dette har hr. Anders selv udpeget dig til at være hans alderdoms støttestav og medhjælp i hans livstid og til efter hans død blive hans efterfølger. At det forholder sig således, som her er sagt, finder vi tilstrækkeligt bekræftet i det officielle papir der er udfærdiget derom, og som du har forevist os.
Derfor vil både tage hensyn til hr. Anders, som svækkes af høj alder, og belønne dine fortjenester, som du på mange måder har indlagt dig hos os, og derfor udpeger vi dig med lovlig myndighed til hr. Anders’ medhjælper i Ollerup således at så længe han lever, skal du være hans faste medhjælper i Ollerup kirke og ved hans afgang eller død skal du blive hans efterfølger
Det vil også blive dig tilladt, når kirken er vakant, som før sagt at du af egen myndighed uden nogen andens krav kan tage kirken i besiddelse med alle dens rettigheder i sognet og derefter med fuld ret beholde den.
Til bekræftelse af dette har vi bestyrket dette brev ved at vedhænge vort segl nedenunder.
Givet i Odense på apostlene Peter og Paulus’ dag [29. juni] anno 1536