"Strandlyst" - Syltemaen - Vester Skerninge sogn

| |

Af Gunnar Kjær Mortensen

Før 1778 var hele området mellem Præstens Skov og Jens Johansens ejendom dækket af skov, som kaldtes Smallehave.
Ved udskiftningen 1778-81, hvor gårdene, fra at have små strimler jord fordelt over hele sognet, fik deres jorder tildelt samlet, blev jorden i Smallehave fordelt således, at præsten fik den største samlede lod med skov ned mod stranden og agerjord nord for (nu Gammelgårds). Et område vest for præstens jorder blev inddelt i små skovlodder for fæstebønderne under Holstenshus. Området øst for Præstens Skov vedblev en årrække at være skov tilhørende Nakkebølle gods, og det fungerede nærmest som en slags overdrev for ungkreaturer eller gærdselskov for gårde og husmandsbrug i sognets sydøstlige hjørne.


1821 blev der udskilt en jordlod, matr. nr. 18-n til husmand og træskomand Niels Jensen, og han opførte et hus med beboelse i den ene ende og med stald og lo i resten. Huset kaldtes "Smallehavehus", og er nu den vestligste tidligere staldbygning tilhørende Keld K. Mortensen og Ingelise Lyrk. Niels Jensen ryddede skoven på sin jord og opdyrkede den til landbrugsjord. En af Niels Jensens børn hed Rasmus Nielsen og blev født 8. august 1830, og da han voksede op, kom han i lære som smed og lærte bøssemagerhåndværket og blev kendt vidt omkring på egnen.


Rasmus Nielsen flyttede fra Drejø til Vester Skerninge i 1859 og opførte "Strandlyst", hvor der også bev indrettet smedie. Han fik blot en stump jord, hvorpå huset blev opført, og man tog det ikke så nøje med skøde og den slags, idet det var hans faders jord, det blev bygget på. Men da hans faders ejendom skiftede ejer, bev man nødt til at få orden på den side af sagen, og der blev udstedt skøde af 12. november 1867 til Rasmus Nielsen.


Da Rasmus Nielsen flyttede op til Vester skerninge by, solgte han ved skøde af 29. november 1870 huset til Rasmus Christoffersen. Denne boede der i 6 år og solgte det ved skøde af 6. oktober 1876 til Søren Rasmussen. Denne boede der i godt 3 år og solgte det ved skøde af 23. januar 1880 til fisker Niels Peder Jensen. Denne boede der i knap 6 år og solgte det ved skøde af 6. marts 1886 til fisker Niels Peder Hansen fra Horne. Denne drev i en længere årrække fiskeri. I begyndelsen anvendtes smakkejoller, men efter århundredskiftet også motorbåd. Fiskeriet gik over al forventning ...
Niels Peder Hansen købte ved skøde af 16. december 1901 naboejendommen "Smallehavehus" af Lars Rasmussen Jul og få år senere "Sannehuset". På noget af jorden ned mod stranden blev anlagt tørreplads og tjæregryde. Lidt længere mod øst opførtes et lille røgeri. I en periode var fiskeriet så indbringende, at de var sognets største skatteydere, og bådene kom ofte ind med så store laster, at der knap var fribord ved ankomsten.


Niels Peder Hansens søn, Søren Peder Hansen, fik 28. juni 1912 skøde på en parcel mellem "Smallehavehus" og "Sannehuset" og hvorpå han opførte et nyt stuehus. Han boede der til 1936, hvor hele ejendommen blev solgt til husmand Peder Kjær Mortensen bortset fra føromtalte tørreplads, røgeri og det af Rasmus Nielsen opførte stuehus.
Ved skøde af 15. juli 1937 blev "Strandlyst" efter Niels Peder Hansens død overdraget de 3 arvinger Søren Peder Hansen, Johanne Julie Nielsen og Anne Katrine Knudsen, men da de hver især havde anden bopæl, blev huset udlejet. ... Ved skøde af 22. december 1967 blev huset overdraget den ene af arvingerne Anne Katrine og Knud Knudsen. De havde en mindre trævarevirksomhed i Årslev, og de anvendte "Strandlyst" som fritidshus indtil 9. august 1971, hvor huset solgtes til malermester Gunnar Hansen.