Vejstrupgård

| | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 860f .

Beliggenhedsplan 1808Beliggenhedsplan 1808Nicholaus Pedersen "de Wixtorp" var 1372 medudsteder af et vidne på Gudme herredsting. 1437 nævnes Hostret Kæp af Wigstrop. Om disse var adelige og ejere af en hovedgård i byen, er uvist, om end sandsynligt.

I slutningen af 1400t. boede der flere medlemmer af den adelige Stubberupgårdsslægt i byen. Væbner Peder Lauridsen af denne slægt nævnes i Vejstrup 1473-83. Væbner Peder Eriksen af samme slægt nævnes her 1483-98. Også en væbner Karl Lauridsen nævnes i Vejstrup 1493-98, men det er uvist, om han tilhørte denne slægt. 1535 blev Vejstrupgård inddraget under kronen og forlenet til landsdommer i Fyn Jakob Brockenhuus (+1546), der som lensmand fulgtes af broderen Claus Brockenhuus til Søndergårde (+1566), hvis enke Marine Eilersdatter Friis (+1576) formentlig havde Vejstrupgård til sin død. Kort efter er Vejstrupgård kommet i privat eje. Oluf Gaas (+1618) nævnes hertil fra 1583 og fulgtes af sønnen, landsdommer på Langeland, Niels Gaas til Tøjstrup (+1623), hvis søn Chr. Gaas døde 1637 som slægtens sidste mand, hvorefter søsteren Kirsten Gaas (+1677) ved ægteskab 1638 bragte Vejstrupgård til Erik Kaas (Mur-Kaas) til Lindskov (Lehnskov) (+1670), af hvis sønner Rudbek Kaas (+senest 1689) sen. blev eneejer. Han fulgtes af enken, Jytte Nielsdatter Banner, som 1692 søgte om tilladelse til at lægge Vejstrupgård under Lindskov. Deres datter Sophie Christine Kaas (+1731), 1. gang g.m. Rudbek Gagge til Skovsgård (+1708), 2. gang m. major Jørgen Kaas (+1756) skødede 1709 Vejstrupgård ( 67 1/2 td. hartk.) til forpagter på Fjællebro Jacob Rasmussen, som 1713 ved auktion måtte sælge den (132 tdr. hartk.) til konsumtionsforvalter i Rudkøbing Rasmus Pedersen, der 1722 skødede den til Hans Kellinghuusen. Denne skødede 1749 Vejstrupgård (ca. 95 1/2 tdr. hartk.) til kammerass. Oluf Borchlund og byfoged Chr. Møller, af hvilke førstnævnte 1751 udkøbte sin medejer, hvorpå han udvidede Vejstrupgårds jordegods betydeligt, 1756 med 165 tdr. hartkorn i Hesselager, Vormark og Frørup og 1757 med 46 tdr. hartk. af Vormarkgårds gods. Vejstrupgårds næste ejer var byfoged i Rudkøbing, sen. generalauditør og politimester i København Johan Thomas Henrik Flindt (+1805), g.m. ovennævnte Chr. Møllers enke. Han skødede 1771 Vejstrupgård til ritmester, sen. major Bernt (Bernhard) v. Westen (+1796), som 1783 skødede den for 28.000 rdl. til vicelandsdommer, sen. stiftamtmand i Ribe og etatsråd Hans Koefoed (+1822), der 1791 tillige købte Klingstrup. Han skødede 1799 begge godserne til hertug Frederik Christian af Augustenborg (+1814), men tilbagekøbte dem 1802 og erholdt 1803 bevilling på at udstykke Vejstrupgård, uden at den mistede sin frihed. Derpå overførte han en parcel af Klingstrups hovedgårdstakst og største delen af bøndergodset m.v. til Vejstrupgård, fra hvilken han derefter de flg. år bortsolgte 426 tdr. hartkorn bøndergods. 1810 solgte han Vejstrupgård (hovedgårdstakst ca 22, bøndergods 28, skovskyld 7, og kirketiende 20 tdr. hartk.) for 140.000 rdl til etatsråd Simon Andersen Dons til Hesselagergård (+1828), som yderligere frasolgte gods og 1812 (skøde 1813) videresolgte den til et interessentskab bestående af agent O.B. Suhr, dennes svigerfader, købmand Rasmus Møller, Nyborg, samt dennes slægtning forpagter Hans Møller, Brændegård (+1849), hvilken sidste 1816 blev eneejer. Han overdrog 1857 Vejstrupgård til sønnen Hans Bredahl Møller (+1874), der fulgtes af enken, Fru Bredahl Møller, f. Petersen (+1912), hvis søn ritmester H. Bredahl Møller (+1917) derpå overtog den. Hans dødsbo solgte 1918 Vejstrupgård til firmaet Petersen & Jensen, Svendborg, som 1921 solgte den for 525.000 til P. Christiansen. Godsarkiv LAO.

Litt: Svend Larsen DS1Herreg. III. 1943. 248-52.

Den nuværende grundmurede, hvidpudsede hovedbygning, der er opf. 1754 blev efter at Klingstrup hovedgård var blevet forenet med Vejstrupgård 1791 hovedsæde for de to gårde. Hovedbygningen blev derefter forsynet med et ekstra stokværk, samt seks zinkdækkede kupler -én på hvert af bygningens hjørner og én på hver langside - de nedtoges dog atter 1842. IndskriftstavleIndskriftstavleOver indgangsdøren er anbragt en indskriftstavle, som VejstrupgårdVejstrupgårdfortæller, at gården er opført efter brand 1622 af Niels Gaas og rest. 1781 af Hans Koefoed. Hovedbygningen, der er en enkeltfløj, har to stokværk over en høj kælder; taget der er afvalmet, er dækket af røde tegl. Nord for ligger avlsgården og mod syd en stor have.