Vejstrup sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 858ff.

Vejstrup sogn består af følgende byer: Vejstrup (*1372 Wigstrop; udskiftet 1795 og 1805); m. kirke

Samlinger af gårde og huse: Lillemølle Huse.

Gårde: hovedgård Tiselholt (1473 Tizelholth, Tyzelholth; Vejstrupgård (1546 Vixstrup Gaard); Spilleborg.

På kirkegården er begravet politikerne Hans Christensen, +1868, og Christen Hansen, +1901, samt højskoleforstander Jens Lund, +1922.

Valgmenighedskirken (Betaniakirken) er opført 1874-75 efter tegning af bygmester Hansen, Svendborg. Skib, kor og korsarme er bygget af råt tilhugne granitkvadre, tårnet af store teglsten, alt i nygotisk stil med takkede gavle. Tårnet, der tjener som våbenhus, har pyramidespir. Kirkerummet har spidsbuede tøndehvælv. Altertavlen, Jesus i Betania, er malet af Chr. Dalsgård 1877 og 1921 indsat i egetræsramme, skåret efter tegning af M. Bidstrup. Granitfont. Stor støbt lysekrone, bestående af tre ringe og globus. Kirkens opførelse kostede 28.700 kr.

På kirkegården, hvor der er ligkapel, er 1921 rejst en mindesten for valgmenighedens første præst Rasmus Pedersen, +1902; her er endvidere begravet valgmenighedspræst Anders Nørgaard, +1943 (mindesmærke af Gunnar Hansen), og komponisten Oluf Ring, +1946.

Litt: Højskolebladet 1900, sp. 1900, sp. 369 og 393. A. Højmark og Uffe Hansen. De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. 1944. 214-25. Anders Nørgaard. Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie. 1925.

Vejstrup folkehøjskole oprettedes 1867 af en kreds af egnens folk. Dens første forstander var C.M. Kragballe, derefter L.B. Poulsen (sen. frimenighedspræst i Bovlund, Haderslev amt), fra 1870 Jens Lund (+1922), der 1912 overdrog skolen til dens mangeårige lærer Thøger Dissing, som 1927 solgte den til Peder Bukh. Efter 1930 gik skolen i stå, indtil den 1940 omdannedes til ungdomsskole.

Den oprindelige bygning fra 1867-68 senere flere gange udvidet, gennemgik en større ombygning og udvidelse 1949-50. Ved skolen er 1923 rejst mindesten for Jens Lund og hustru. 1856-84 var der friskole i Vejstrup.

Ved Vejstrup å, som vistnok i ældre tid har været langt betydeligere, da den fik tilløb fra nu forsvundne søer (Sortemose, Bøllemose m. fl.) findes ved en af åen dannet vinkel, omtrent midt mellem Klingstrup Mølle og Vejstrupgårds Mølle , et voldsted, bestående af en tilsyneladende naturlig, høj banke, der mod vest og sydvest har været beskyttet af åen og mod nord, øst og sydøst af et system af tredobbelte grave og volde, som dog er stærkt udjævnede undtagen på en strækning i øst og sydøst, hvor anlægget virker imponerende trods den tætte bevoksning.

Tiselholt voldsted ligger velbevaret i den vestlige udkant af Tiselholt park og består af en oval ret lav borgbanke omgivet af dobbelte grave med en mellemliggende vold. Mod syd spores ladegårdsholmen. På borgbanken ses murbrokker og en del af et kampestensfundament.

Uden for gravene er der fundet grundsten til en lang, smal bygning. Bygningen, der blev ødelagt i Grevens Fejde, har været firefløjet med et tårn i det sydvestlige hjørne. Inde i den ene fløj var en brønd.

Ved Vejstrup å ligger i en dyb slugt en af Fyns smukkeste vandmøller. Den havde 2 overfaldshjul til 1943 og arbejder stadig (1957) med ét hjul. I den snævre dal er der kun plads til en ringe vandreserve, og da den ovenforliggende Klingstrup Mølle endnu var i drift (til 1946), måtte Vejstrup -mølleren ofte køre til Klingstrup Mølle med det halve af sit korn. Det vand, der havde malet dette korn, blev opsamlet i Vejstrup Mølles dam og kunne derpå benyttes til at male den anden halvdel af kornet - på Vejstrup Mølles kværne.

En forsvunden landsby Agedrup (1795 Agedrup Skift) har ligger vest for Vejstrup. Den nordlige del af Vejstrup kaldtes tidl. Nørreballe.

Fredede oldtidsminder. I Dybendalgårds have et anseligt dyssekammer af 6 bæresten og en stor dæksten. Øst for Vejstrup rester af et andet dyssekammer. Sløjfet øst for Vejstrup 6 stengrave, hvoraf de 4 har været langdysser og 11 høje. På Tiselholts mark er fremkommet et samlet fund af 3 sværd fra ældre bronzealder.

På en mark ved Lindegården i Vejstrup opgravedes 1948-49 skårene af en lerpotte med 15.964 mønter fra Erik Mændved-Christoffer II's tid nedlagt ca 1330 (Fritze Lindahl. Møntfundet fra Vejstrup. Nord. numismat. Årsskr. 1949-29-38).

I Vejstrup sogn fødtes 1781 politikeren Hans Christensen, 1811 politikeren Christen Hansen, 1844 ingeniøren og industrimanden Vilh. Jørgensen.

Litt: Th. Dissing. Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans Slægt, SvendbAmt. 1931. 99-138. 1934. 96-138. Vidsk. Medd. fra Naturhist. Forening. 1875. 421.