Andelsselskabet Langelands Folkeblad.

| | |
Selskabets forhandlingsprotokol. Privat eje. Stiftet 3. december 1905
Forhandlingsprotokollen for tidspunktet for kopieringen opbevaredes hos daværende fhv. sognerådsformand i Helsned Aksel Jørgensen.

Aar 1905 den 3. December afholdt det til Udgivelsen af et radikalt frisindet Venstreblad paa Langeland dannede Andelsselskab, konstituerende Generalforsamling paa Hotel Langeland.
Gaardejer Jørgen Rasmussen, Sletø, valgtes til Dirigent, hvorefter nedenstaaende Love for Selskabet vedtoges Post for Post og sluttelig i sin Helhed.
   1ste Afsnit
 Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal

    § 1
Selskabet Navn er Andelsselskabet Langelands Folkeblad..

    § 2.
Selskabets Hjemsted er Rudkjøbing, under hvis Jurisdiktion det i alle forekommende Tilfælde henhører.

    § 3-
Selskabets Formaal er Udgivelsen af et radikalt, frisindet Venstreblad for derveda t støtte en virkelig demokratisk Politik.

   2det Afsnit
 Selskabets Grundfond og Driftskapital.

    § 4
Selskabets Grundfond er de Garantibeløb, der nu eller senere vil blive tegnede.

    § 5.
Bestyrelsen og Repræsentantskabet bestemmer, naar Garantitegningen sluttes.

    § 6.
Den fornødne Driftskapital tilvejebringes ved Laan.

    § 7.
Bestyrelsen kan ikke uden Generalforsamlingens Samtykke optage Laan til et større Beløb end ialt 30.000 Kr.

   3die Afsnit
  Andelshavernes Retsforhold

    § 8
Andelshaverne hæfte indbyrdes i Forhold til den af hver især tegnede Garanti. Ingen kan i noget Tilfælde komme til at udrede større Gæld end det af ham garanterede.
    § 9.
Andelene kan ikke uden Bestyrelsens skriftlige Samtykke overdrages til andre.

   4de Afsnit
    Generalforsamlingen
 
    § 10
 Generalforsamlingen har indenfor de ved Lovene fastsatte Grænser den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender.

    § 11
Generalforsamlingen afgør, om og naar de tegnede Garantibeløb eller Dele heraf vil være at indbetale.

    § 12
I sidste Halvdel af hvert Aars Februar Maaned afholdes ordentlig Generalforsamling i Rudkjøbing efter forud med 14 Dages Varsel derom udgaaet Bekendtgørelse, indrykket 3 Gange i Selskabets Blad. Varslet regnes fra den første Bekendtgørelse.

    § 13
Overordentlig Generalforsamling afholdes i Rudkjøbing efter Bekendtgørelse paa Samme Maade som bestemt i § 12 og med mindst 8 Dages Varsel.
Overordentlige Generalforsamlinger kan finde Sted efter Bestyrelsens eller den ordentlige Generalforsamlings Beslutning eller efter skriftlig Forlangende af mindst 30 Medlemmer, hvilket Forlangende tillige skal angive Hensigten med den overordentlige Generalforsamling Afholdelse. Generalforsamlingen bliver i sidste Fald at afholde senest 3 Uger efter, at Forlangendet derom er meddelt Bestyrelsen.

    § 14
Bekendtgørelse om Generalforsamlinger skulle indeholde en kort Angivelse af Forhandlingsemnerne.

    § 15
Ethvert Medlem er stemmeberettiget, men har kun een Stemme, uanset Størrelsen af det garanterede Beløb. Stemmeretten kan udøves ved Fuldmagt, dog skal Fuldmægtigen selv være Andelshaver.
Ingen maa repræsentere mere end 1 Medlem foruden sig selv.

    § 16
Generalforsamlingen vælger en Dirigent der leder Forhandlingerne og afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen.

    § 17
Paa den ordentlige Generalforsamling foretages:
a, Meddelelse om Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar.
b, Fremlæggelse og Vedtagelse af det reviderede Regnskab          tilligemed Angivelse af Selskabets Status samt Bestyrelsens      Forslag til Overskudets Fordeling.
c, eventuelle Forslag fra Andelshaverne. Saadanne Forslag maa       være indgiven skriftlig til Bestyrelsen inden Udgangen af        Januar Maaned.
d, Valg af Repræsentanter.
e, Valg af Bestyrelse.
f, Valg af Revisorer

    § 18
Paa en Overordentlig Generalforsamling kan kun behandles de Forslag, der har foranlediget dens Indkaldelse samt Ændringsforslag til disse.
 

    § 19
Paa Generalforsamlingen afgøres alle Sager ved simpel Stemmeflerhed.
Beslutninger gaaende ud paa Forandring af Selskabets Love, Forandring af Selskabets Formaal eller Selskabets Opløsning kunne kun vedtages paa en overordentlig Generalforsamling, og til Vedtagelse udkræves, at mindst Halvdelen af Andelshaverne er repræsenteret, og at derhos Beslutningen vedtages med en Majoritet af 2/3 af de afgivne Stemmer.
Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Antal Andelshavere ikke være repræsenteret, anses Forslaget for bortfaldet, medmindre der inden Generalforsamlingens Slutning af Forslagsstillerne forlanges en ny Generalforsamling indkaldt. Denne sidste Generalforsamling afholdes inden Forløbet af 14 Dage og sammenkaldes ved Bekendtgørelse som i § 12 bestemt med 8 Dages Varsel. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de afgivne Stemmer uden Hensyn til Antallet af de mødte.
Fuldmagter til at møde paa den første ikke fuldtallige Generalforsamling skulle fornyes for at kunne gøres gældende paa den sidste.

    § 20
Skriftlig Afstemning over de foreliggende Forhandlingsemner skal finde sted, naar Bestyrelsen eller mindst 10 af de mødte Medlemmer forlanger det. Valg skal dog altid ske skriftlig.
 
    § 21
Om det paa Generalforsamlingen passerede derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger skal der optages en Beretning i Selskabets Forhandlingsprotokol, hvilken Beretning, der underskrives af Dirigenten og de tilstedeværende Medlemmer af Bestyrelsen, anses for fuldt bevisende i enhver Henseende efter at være oplæst for og vedtaget af Generalforsamlingen.

         5te Afsnit
   Repræsentantskab og Bestyrelse

    § 22
Generalforsamlingen vælger et Repræsentantskab bestaaende af 22 Medlemmer, saavidt muligt 2 fra hver af Øens 11 Kommuner. Medlemmerne af Repræsentantskabet er endvidere Bladets Redaktør og Bestyrelsens FOrmand. Repræsentantskabet sammenkaldes af Bestyrelsen, saa ofte denne finder det nødvendigt, og skal træde sammen forud for hver Generalforsamling og drøfte alt hvad der vil være at forelægge denne. Det fungerer som Bindeled mellem Bestyrelsen og Generalforsamlingen. Dets Opgave er med Undtagelse af det i § 5 omhandlede Tilfælde raadgivende. Bestyrelsens Formand er Formand for Repræsentantskabet.

    § 23
Repræsentantskabets Medlemmer vælges for et Aar. Genvalg kan finde Sted.

    § 24
Generalforsamlingen vælger en Bestyrelse bestaaende af 7 Medlemmer. Bestyrelsen vælger selv en Formand og Næstformand, og den bestemmer selv sin Forretningsorden. Formanden sammenkalder Bestyrelsen, leder dens Forhandlinger, over hvilke der føres Protokol, og drager Omsorg for, at de tagne Beslutninger bringes til Udførelse. I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende.

    § 25
Selskabets Firma tegnes af Formanden i FOrening med et andet af Bestyrelsen valgt Bestyrelsesmedlem.

    § 26
Af Bestyrelsens Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen efter Tur skiftevis 4 og 3; første Gang afgaar 4 Medlemmer efter Lodtrækning. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges.

    § 27
Indtræder Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, forsaavidt den anser det nødvendigt, selv et Medlem til at fungere i Tiden til nærmest paafølgende Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den ledigblevne Plads. Det saaledes valgte Medlem fungerer kun for den Tid, hvori det Medlem, i hvis Sted han er valgt, vilde have at fungere.

    § 28
Bestyrelsen har den overordnede Ledelse af alle Selskabets Anliggender; den har Tilsyn med Forretningsgangen og afgør alle administrative Anliggender. Bestyrelsen udnævner og afskediger Redaktionen og efter Samraad med denne Selskabets øvrige Funktionærer samt afslutter Kontrakter med disse.

   6te Afsnit
 Regnskabsaflæggelse, Revision og Reserve-
 fond samt Anvendelse af Overskud

    § 29
Selskabets Overskud anvendes efter Bestyrelsens nærmere Forslag enten i et eller flere af efternævnte Øjemed.
a, til Afdrag paa Laan,
b, til Afskrivning paa Materiel og Inventar
c, til Opsamling af Reserve- og Fornyelsesfond
Hvad ikke maatte medgaa hertil, kan anvendes til Fremme af almennyttige og politiske Formaal paa Langeland.

    § 30
Forretningsaaret er Kalenderaaret, og det første Aar regnes fra Selskabets Stiftelsesdag.

    § 31
Revisor foretages af to Medlemmer, der vælges paa en ordentlig Generalforsamling for et Aar ad Gangen. Genvalg kan finde Sted.

    § 32
Regnskabet skal af Bestyrelsen afgives til Revision inden Januar Maaneds Udgang.

Derefter foretoges Valg af Bestyrelse, Repræsentanter og Revisorer.
Som Bestyrelse valgtes:
Sogneraadsformand H.A. Andreasen, LIndelse
 Proprietær M. Boesgaard, Kinderballegaard
Dyrlæge Caspersen, Snøde
Sagfører M. Gasberg, Rudkjøbing
Møller N.P. Hansen, Illebølle
Gaardbestyrer A. Keilgaard, Fodslette
Læge S. Sørensen, Humble
Som Repræsentanter valgtes
Købmand N.J. Flindt, Lohals
Købmand Søren Jørgensen, Hougaardene?
Smed V.C. Sørensen, Lejbølle
Gaardejer H.P. Hansen, Bødstrupgaard
Husmand Chr. Dinesen, Stengade
Gaardbestyrer Jørgen Rasmussen, Sletø
Gaardejer Frederik Jensen, Kadsebølle
Sagfører S. Chr. Sørensen, Rudkjøbing
Lærer Carl Hansen, Rudkjøbing
Montør Jens Nielsen, Rudkjøbing
Smed H.M. Hansen, Godthaab
Husmand Hans Madsen, Eskebjerg
Bolsmand Anker Jørgensen, Lindelse
Husejer Hans Christensen, Vindeby
Fisker Niels Larsen, Illebølle
Gaardejer Chr. Hansen, Herslev
Tømrer Flindt, Humble
Mejeribestyrer K.K. Tange, Humble
Gaardejer Chr. Pedersen, Fodslette
Sognefoged P.C. Rasmussen Oure
Gaardejer Jørgen Petersen, Sædballe
Bødker J.D. Hansen, Søndenbro
Som Revisorer valgtes
Lærer Carl Hansen, Rudkjøbing
Sagfører S. Chr. Sørensen, Rudkjøbing

Generalforsamlingen sluttet

Som Dirigent N.P. Hansen  M. Gasberg
H.A. Andreasen  A. Keilgård

Aar 1905 den 5. December afholdtes Bestyrelsesmøde. Samtlige Medlemmer var mødt.
Som Formand valgtes Møller N.P. Hansen, Illebølle, og som Næstformand Sagfører M. Gasberg, Rudkjøbing.
Selskabets Formue tegnes i Overensstemmelse med § 25 af Formanden og Næstformanden i Forening.
Som Redaktør af Bladet antoges cand theol, Højskoleforstander Oscar Geismar, Risgaard, Hørby med en Gage af 2400 Kr. aarlig. Det overlodes til Formanden og Næstformanden at afslutte fornøden Kontakt med ham. Til disse overdroges det ligeledes at antage Faktor og fornødent Trykkeripersonale, Kontorpersonale, Bude etc.
Det vedtoges at antage det af Kbmd Alex Jensen gjorte Tilbud om Leje af de fornødne Lokaler med en aarlig Leje af 500 Kr. Lokalernes Indretning overlodes det Formanden og Næstformanden at lade foretage.
Formanden og Næstformanden bemyndigedes til at gjøre Indkjøb af Maskiner til Trykkeri og Sætteri samt fornødent Inventar. Det overdroges til disse at træffe enhver Disposition, som maatte blive nødvendig for at faa Bladet ud hurtigst mulig.
 Man vedtog at sætte Abonnementsprisen til 1 Kr. 50 Øre Kvartalet + 50 Øre i Postpenge. De Numre, der maatte udkomme i December Maaned d.A. tilstilles Abonnenterne gratis.
Endvidere vedtoges det hurtigst muligt at udsende Lister til Abonnementstegning.
Bladets Trykkeri vedtoges det at benævne "Exprestrykkeriet".
 Mødet hævet.
 N.P. Hansen M. Gasberg H.A. Andreasen
 A. Keilgård

Aar 1905 den 17 December afholdtes Bestyrelsesmøde. Formanden og Næstformanden meddelte, at de i Henhold til den d. 5. ds. meddelte Fuldmagt havde kjøbt Bornholms Dagblads Trykkeri med Maskiner og Materiel for en Pris af 6000 Kr.
Det vedtoges fra og med den 20. ds. at udsende et gratis Prøveabonnement i et OPlag af mindst 1750 Expl daglig indtil 1. Januar 1906.
Formanden og Næstformanden meddelte endvidere, at til Faktor var antaget R. Chr. Rasmussen fra Svendborg.
 N.P. Hansen M. Gasberg
    A. Keilgård

Aar 1906 den 2. Oktober afholdtes Bestyrelsesmøde. Redaktøren afgav Beretning om Selskabets Virksomhed og Status.
    M. Gasberg

Aar 1907 den 12. Februar afholdtes Bestyrelsesmøde. Regnskabet for Aaret 1906 var tilstede og blev gjennemgaaet og drøftet.
Siden Formanden, Møller N.P. Hansens død, havde Næstformanden Sagfører M. Gasberg fungeret som Formand. Han oplyste at han under 2. Januar d. A. fra Proprietær M. Boesgaard, Kinderballe, havde modtaget en Skrivelse, hvori dennne anmoder om at blive fritaget for Hvervet som medlem af Bestyrelsen fra førstk. Generalforsamling.
Bestyrelsen vedtog at udtale, at man intet har at erindre imod, at M. Boesgaard udtræder af Bestyrelsen, og at der for hans Mandats Vedkommende finder nyt Valg Sted paa førstkommende Generalforsamling.
Der foretoges derefter Lodtrækning om, hvilke to Medlemmer af Bestyrelsen, der skulle afgaa, og faldt Loddet paa Dr. Sørensen, Humble og Gaardbestyrer Keilgaard, Fodslette, der saaledes afgaa.
Den fung. Formand bemærkede, at der intet Forslag var fremkommet fra nogen Andelshaver jfr. Lovenes § 17c.
    M. Gasberg

Aar 1907 den 16. Februar afholdtes Møde af Repræsentantskabet.
Det aflagte Regnskab for Aaret 1906 var tilstede og blev døftet.
Repræsentantskabet henstillede at tilraade Generalforsamlingen ved det forestaaende Valg at vælge to af Bestyrelsens Medlemmer blandt Garanterne paa Nordlangeland.
Repræsentantskabet vedtog for sit Vedkommende og under Forudsætning af Bestyrelsens Tilslutning at slutte Garantitegningen.
P. Flindt ?? Chr. Dinesen J. Pedersen
Carl Hansen Geismar H.M. Hansen
    M. Gasberg
 
Aar 1907 den 23. Februar afholdtes efter forudgaaet lovlig Bekjendtgjørelse Generalforsamling (ordinær) med Dagsorden som ommeldt i Lovenes § 17.
Den fung. Formand, Sagf. Gasberg, bød Velkommen samt mindedes den ved Døden afgaaede Formand, Møller N.P. Hansen, ILlebølle, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig.
Til Dirigent valgtes Mejeribestyrer Kr. Tange, Humble
a & b Den fung. Formand gav Meddelelse om Selskabets Virksomhed  samt oplæste det reviderede Regnskab med dertil hørende  Antegnelser af Revisorerne og Bestyrelsens Svar paa disse  Antegnelser. Regnskabet balancerede med et Underskud paa  1196 Kr. 30 Øre. Mod Regnskabet havde ingen noget at  indvende, trods Opfordring til at udtale sig derom.
 Det godkjendtes derefter.
c,  Intet Forslag var fremkommet til Beslutning.
d,  Valgte blev:
For Snøde Stoense Hou Maler Hansen, Tressebølle
    Kbmd. N.J. Flindt, Lohals
Bøstrup   Kbmd. S. Jørgensen, Hougaardene?
    Murer Christiansen, Mileskov?
Tranekær - Tullebølle Gdr. Ant. Christiansen, TJør?
    Bmd. Chr. Dinesen, Stengade
Simmerbølle  Bmd. Ingv. Lauridsen, Pelykke
    Gdr Fred. Rasmussen, Pelykke
Rudkøbing   Montør Jens Nielsen,  Rudkøbing
    Lærer Carl Hansen
Skrøbelev   Fabrkt. H.M. Hansen, Godthaab
    Hmd. Hans Madsen Eskebjerg, Kragholm
Longelse- Fuglsbølle Maler Sørensen, Sletten
    Gdr. Chr. Hansen, Sdr. Longelse
Lindelse   Bmd. Anker Jørgensen, Lindelse
    Skomager Rs. Hansen, Statene
Humble   Tømrer FLindt, Humble
    Mejeribestyrer Tange, Humble
Tryggelev Fodslette Gdr. Chr. Petersen, Fodslette
    Sognefoged gdr. P.C. Rasmussen, Oure
Magleby   Gdr. Jørg. Petersen, Sædballe
    Bødker J.D. Hansen, Søndenbro

e, Genvalgt blev Dr. Sørensen, Humble og Gaardbestyrer A.  Keilgård, FOdslette samt nyvalgtes Smed V.C. Sørensen,  Lejbølle, og Bmd. Johan NIelsen, Østrehuse.
f, Genvalgtes Sagfø. Sørensen og Lærer Carl Hasen.

Lønningsforholdene: Forsaavidt angaar Redaktøren og Faktoren forhandledes udenfor Dagsordenen. Generalforsamlingen vedtog at opfordre Bestyrelsen til at udarbejde et Tantiemesystem, hvorefter Redaktøren og Faktoren faar Andel i eventuelt Overskud.
 Generalforsamlingen hævet
 Dirigent M. Gasberg

Aar 1907 den 23. Juli afholdtes Bestyrelsesmøde.
Til Formand for Bestyrelsen valgtes Dr. Sørensen, Humble, til Næstformand valgtes Sogneraadsformand H. Andreasen, Statene.
Det vedtoges at afholde Bestyrelsesmøde i den første Maaned i hvert Kvartal efter nærmere Tilsigelse.
 Caspersen Johan Nielsen V.C. SØrensen
  M. Gasberg S. Sørensen

15/12 Bestyrelsesmøde.
Foranlediget ved Redaktør Geismars Forflyttelse til Kolding afholdtes Møde for at antage en ny Redaktør.
1/ Det vedtoges at indrykke et Avertissement i Politiken om  en Redaktør.
2/ Det vedtoges at nedsætte et Udvalg paa 3 Medlemmer til at  undersøge og gøre Indstilling til den samlede Bestyrelse.
3/ Til Medlemmer af Udvalget valgtes M. Gasberg, Keilgård og  S. Sørensen.
 S. Sørensen  A. Keilgård M. Gasberg
  V.C. Sørensen  H.A. Andreasen

31/12 07 afholdtes Bestyrelsesmøde.
Det paa forrige Møde nedsatte Udvalg vedtog at indstille Redaktør H. Christiansen og cand phil H. Nørregaard til Pladsen som Redaktør af Folkebladet.
Det vedtoges at anmode Hr. H. Kristiansen at overtage PLadsen

Der forelaa et Andragende fra Frk. Johanne Jørgensen om at faa Gagen forhøjet fra 40 til 50 Kr. maanedlig.
Det vedtoges at bevilge hendes Andragende.
      M. Gasberg

Aar 1908 27. Februar afholdtes Repræsentantskabsmøde i Rudkøbing. Formanden Læge Sørensen bød Velkommen og forelagde Regnskabet for Repræsentanterne, der godkendte dette. Repræsentanterne ankede over, at de ikke var bleven spurgte tilraads ved Redaktørskiftet.
     Holger Kristiansen, Protokolfører

Aar 1908, 27. Februar afholdtes Generalforsamling i Rudkøbing.
Formanden Læge Sørensen bød Velkkommen og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Til Dirigent valgtes Mejerist Tange, Humble.
Formanden aflagde derefter Beretning for det forløbne Driftsaar. Bladet har haft en god Fremgang saavel med Hensyn til Abonnenter og Annoncer samt Akcidenser. Regnskabet udviser et Overskud paa godt 800 Kr.
Formanden gav dernæst Meddelse om Redaktørskiftet og udtalte en Tak til den bortrejste Redaktør Geismar for de mange kvikke Artikler, han havde skrevet i Folkebladet. Formanden fik Generalforsamlingens Bemyndigelse til at sende Geismar Selskabets Tak. Maler Hansen udtalte en Tak til Geismar og udbragte et stærkt besvaret Leve for denne.
Kassereren fremlagde Regnskabet, der godkendtes enstemmigt.
Af Bestyrelsesmedlemmerne afgik Sagfører Gasberg, Dyrlæge Caspersen og Gaardejer Andreasen.
Dyrlæge Caspersen genvalgtes og nyvalgtes Lærer Hansen, Rudkøbing og Mejeribestyrer Tange, Humble.
Repræsentantskabet genvalgtes med Undtagelse af Lærer Hansen, Rudkøbing og Mejeribestyrer Tange, Humble, der valgtes ind i Bestyrelsen, i deres Sted valgtes Sagfører Sørensen, Rudkøbing og Laurids Madsen, Hesselbjerg.
Til Revisor genvalgtes Sagfører Sørensen og nyvalgtes Sagfører Gasberg.
Dirigenten sluttede Generalforsamlingen med at ønske Red.  Kristiansen velkommen og udbragte et Leve for Folkebladet.
      Holg. Kristiansen
K. Kristensen Tange    Protokolfører
 S. Sørensen Carl Hansen A. Keilgård
      V.C. Sørensen

Umiddelbart efter Generalforsamlingen afholdtes Bestyrelsesmøde. Til Formand valgtes Læge S. Sørensen. Til Næstformand valgtes Lærer C. Hansen.
Det vedtoges at yde Typograferne et Nytaarsgratiale paa 50 Kr. til hver og Faktor Rasmussen 100 Kr. Aarlig.

 S. Sørensen Carl Hansen K. Kristensen Tange
  V.C. Sørensen A. Keilgård

8/12 1908 afholdtes Bestyrelsesmøde.
1/ Regning paa nogle Bøger som Redaktør Geismar havde købt  paa Bladets Regning. Det vedtoges at betale Regningen  15.75 Kr.
2/ Andragende fra Frøken Johanne Jørgensen om Lønforhøjelse!  Det vedtoges at give hende et Gratiale til førstkommende  Nytaar paa 50 Kr.
3/ Det vedtoges fra Nytaar ikke at benytte den indlagte  Vandhane?
5/ Som Anerkendelse af Redaktørens Virksomhed i det forløbne  Aar skænker Bestyrelsen ham 100 Kr. til førstkommende  Jul.

 S. Sørensen A. Keilgård

Tirsdag den 23. Februar 1909 afholdtes Repræsentantskabsmøde paa Hotel Langeland i Rudkøbing, hvor Formanden fremlagde Regnskabet for det forløbne Aar. Man drøftede Hensigtsmæssigheden af en Udvidelse af Bladet. Der var almindelig Enighed om, at en Udvidelse vilde være af Betydning saavel for selve Bladet som ogsaa for det radikale Venstres Politik paa Langeland.

Efter det afholdte Repræsentantskabsmøde afholdtes ordinær Generalforsamling.
Til DIrigent valgtes Gaardbest. A. Keilgaard.
Formanden Læge Sørensen aflagde Beretning om Aarets Virksomhed. Det har været en jævn Stigning baade med Hensyn til Abonnenter og med Hensyn til Bladets økonomiske Stilling. Formanden udtalte under Forsamlingens Tilslutning en Tak til Redaktør Kristiansen for det gode Resultat.
Formanden aflagde derefter Regnskabet for Driftsaaret 1908, Regnskabet udviste en Indtægt af 21.055,05 og et Regnskabsmæssigt Overskud af 2960 Kr. 90 Øre.
Regnskabet godkendtes enstemmigt. Det overlodes til Bestyrelsen at nedskrive de udestaaende Fordringer med et saadant Beløb, som fandtes nødvendigt
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Læge Sørensen, A. Keilgaard, Smed Sørensen, Rudkøbing, Joh. Nielsen, Østrehuse. Samtlige afgaaende Medlemmer genvalgtes ved Akklamation og i Stedet for Lærer Carl Hansen, der er bortrejst, valgtes Sagfører M. Gasberg ligeledes ved Akklamation.
Til Revisor genvalgtes Sagfører Sørensen og nyvalgtes  Uldhandler A. Nielsen, Rudk[øbing]
Til Repræsentantskab valgtes:
Snøde:   Maler Hansen, Tressebølle (Genvalg)
    Møller Madsen, Snøde
Bøstrup:   Købmd S. Jørgensen, Hovgaardene (Ge    nvalg)
    Snedker Larsen, Fæbæk
Tranekær Tullebølle: Gmd. Ant. Christiansen, Tj? (Genvalg)
    Bmd. Chr. Dinesen, Stengade (Genvalg)
Simmerbølle:  Tømrer Jens Hansen, Kadsebølle
    Gmd. Fr. Rasmussen, Pelykke
Rudkøbing:   Montør Jens Nielsen, (Genvalg)
    Sagfører Sørensen (Genvalg)
Skrøbelev   Fabrikant Hansen, Godthaab (Genvalg)
    H.M. Eskebjerg, Kragholm (Genvalg)
Longelse   Maler Sørensen, Fuglsbølle (Genvalg)
    Gmd. Chr. Hansen, S. Longelse (Genvalg)
Lindelse   Bmd. Anker Jørgensen, Lindelse  ( do)
    Skomg. R. Hansen, Statene       ( do)
Humble   Tømrer Flindt     (do)
    Gmd Laurits Madsen, Hesselbjerg (do)
Tryggelev Fodslette Gmd. Chr. Petersen, Fodslette   (do)
    Sognefoged Rasmussen, Oure   (do)
Magleby   Gmd. Jørg. Petersen, Sædballe   (do)
    Bødker J.D. Hansen, Søndenbro   (do)

Paa Forslag af Sagfører Gasberg vedtog Generalforsamlingen at henstille til Bestyrelsen at udbetale de langelandske Husmandsforeninger 50 Kr. hver.

S. Sørensen Joh. Nielsen A. Keilgård
 K. Kristensen Tange V.C. Sørensen

I et efter Generalforsamlingen afholdt Bestyrelsesmøde genvalgtes Læge Sørensen til Formand.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 6. Maj 1909.
Det vedtoges at bevilge Bud Rasmussen 50 Kr. mere aarligt, saa hans aarlige Løn bliver 200 Kr.
Det overdroges Sagfører Gasberg sammen med Redaktøren at antage en ny Faktor.
Med Hensyn til Forberedelserne angaaende Folketingsvalget vedtoges det eventuelt at bevilge Demokratisk Forening et Beløb lige med, hvad Foreningen selv kan yde. Det overdroges Formanden og Højskoeforstander Tange at træffe den endelige Afgørelse i saa Henseende.
Bladet udsendes under Valgkampagnen i et saa stort Antal Ekspl., som Redaktøren finder formaalstjenligt.
Det vedtoges at antage en ekstra Typograf under Valgkampagnen,saa Stenotyperne? i den Tid kan udelades, og mere Plads kan anvendes til Vælgermødereferaterne.
Det vedtoges ifl fremlagt Fortegnelse at afskrive et Beløb af 507 Kr. 17 Øre.
Henstillingen om at udbetale 50 Kr. til Husmandsforeningerne tog man under Overvejelse, men det vedtoges med 5 St. mod 1 (Sagf. Gasberg) - Joh. Nielsen stemte ikke - at indstille, at denne Udbetaling under Hensyn til de store Valgudgifter, udsattes indtil videre.
 S. Sørensen Caspersen Joh. Nielsen
 K. Kristensen Tange V.C. Sørensen M. Gasberg                  A. Keilgård

Bestyrelsesmøde afholdtes Søndag den 20. Juni paa Højskolen, hvor det vedtoges at indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling for at drøfte Spørgsmaalet om Udvidelse af Langelands Folkeblad.
  S. Sørensen

Ekstraordinær Generalforsamling afholdtes paa Hotel Langeland i Rudkøbing Tirsdag den 29. Juni 1909.
Formanden bød velkommen og meddelte, at Formaalet var at drøfte Spørgsmaalet om Folkebladets Udvidelse. Naar der ikke i Bekendtgørelsen var nævnt noget direkte om Forhandlingsemnet beror det paa, at man fandt det uheldigt at reklamere med en Udvidelse, som Generalforsamlingen muligvis ikke ville godkende.
Formanden motiverede nærmere Planen for Udvidelsen.
Dyrlæge Caspersen valgtes til Dirigent.
Forsamlingen godkendte Indvarslingen til Generalforsamlingen.
Derefter drøftedes Betimeligheden af en Udvidelse. Sognefoged Rasmussen, Oure, mente ikke, Tiden endnu var kommen til en Udvidelse. Tømrer Flindt m.fl. anbefalede Udvidelsen. Efter nogen Forhandling vedtoges det med 16 Stemmer mod 7 at udvide Bladet. 3 stemte ikke. Bladet skal fra 1. Septbr. 1909 udgaa som 7 spaltet i samme Størrelse som Svendborg Amtstidende og koste 2 Kr. Kvartalet + Postp.
Paa Forslag af Bestyrelsen vedtoges det enstemmigt at tilføje Forhandlingsprotokollen følgende:
Generalforsamlingen udtaler:
 At Uddeling af Folkebladets Midler i de i § 29 sidste  Stykke nævnte Øjemed ikke kan finde Sted før Reserve- og  Fornyelsesfondet har naaet en Størrelse af 5000 - skriver  fem Tusind Kroner.
Det overlades til Bestyrelsen at træffe de fornødne Dispositioner med Hensyn til Anskaffelse af nye Maskiner i Anledning af Udvidelsen af Bladet.

 S. Sørensen M. Gasberg

Samme Dag 29/6 09 overdrog Bestyrelsen til Formanden og Sagfører Gasberg sammen med Redaktøren at anskaffe Maskiner og ordne det fornødne med Hensyn til Udvidelsen af Bladet.

S. Sørensen M. Gasberg A. Keilgård

Torsdag den 14. Oktober 1909 afholdtes Bestyrelsesmøde paa Ørstedspavillonen. Højskolef. K.K. Tange var fraværende.
Formanden bød velkommen og gav Oplysning om Bladets Stilling.
Det vedtoges at give Frk. J. Jørgensen et Julegratiale paa 50 Kr. ligesom i Fjor og Red. Kristiansen et do. paa 100 Kr.
Ligeledes vedtoges at forhøje Frk. Jørgensens Gage fra Nytaar 1910 fra 50 Kr. til 60 Kr. maanedlig.
Endelig vedtoges det at forhøje Faktor Gunnarsens Løn fra Nytaar 1910 fra 30 Kr. til 32 Kr. ugentlig, og at forhøje Redaktør Holg. Kristiansens Gage fra Nytaar 1910 fra 2400 Kr. til 2600 Kr. aarlig.
 Det besluttedes til December Termin at laane 7000 Kr. syv Tusinde - til Betaling af de nye indlagte Maskiner.

 S. Sørensen V.C. Sørensen Joh. Nielsen
 Caspersen M. Gasberg A. Keilgård

Torsdag den 24. Februar 1910 afholdtes Bestyrelsesmøde paa Bladets Kontor forud for Generalforsamlingen.
Formanden, Læge Sørensen, Johan Nielsen, Keilgaard og  Smed Sørensen var forhindret i at være tilstede. Næstformanden, Sagfører Gasberg, meddelte Oplysninger om Bladets Virksomhed og Regnskab.
Det vedtoges at godkende Revisorernes Forslag om at slette 91 Kr. 17 Øre af de udestaaende Fordringer som uerholdelige.
Endvidere vedtoges det at godkende den paa Regnskabet skete Afskrivning af 10% af Overskudet for 1908, saaledes at Bladets bogførte Værdi derefter blev 11.077 Kr. 35 Øre. Det vedtoges af forrige Aars Overskud ligeledes at afskrive 10% nemlig 1107 Kr., hvorefter Bladets bogførte Værdi bliver 9.970 Kr. 35 Øre. Af Resten af Overskudet vedtoges det at anvende 1000 Kr. til Afdrag af Gæld for 1909, som er betalt, og Restbeløbet vedtoges det at henlægge til et Reserve- og Fornyelsesfond.
Det vedtoges at anskaffe en Del nyt Skrift til et Beløb af ca. 400 Kr.
Der var ikke til Bestyrelsen indkommet Forslag til Behandling paa Generalforsamlingen.
Paa Forespørgsel af Redaktør Kristiansen vedtog Bestyrelsen at udtale, at den ikke havde noget imod, at han stiller sig til Valg til Folketinget ved det forestaaende Valg og ved eventuelt opnaaet Valg at yde et Tilskud til en Redaktionssekretær.

  M. Gasberg  Caspersen
   K. Kristensen Tange

Repræsentantskabsmøde afholdtes samme Dag paa Hotel Langeland.
Næstformanden aflagde Beretning og Regnskab.
Repræsentantskabet fandt intet at bemærke.

Samme Dag og Sted afholdtes ordinær Generalforsamling.
I Formandens Fraværelse bød Næstformanden velkommen.
Til Dirigent valgtes Tømrer Flindt, der konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Næstformanden aflagde derefter Beretning om Aarets Virksomhed og meddelte de nærmere Omstændigheder ved den foretagne Udvidelse af Bladet. Prisforhøjelsen af Abonnement havde ikke medført Tilbagegang i Bladets Holderantal.
Næstformanden aflagde ligeledes Regnskabet.
Beretning og Regnskab godkendtes uden Afstemning.
Til Repræsentantskabet genvalgtes alle de afgaaende med Undtagelse af Fabrikant Hansen, Godthaab, der er tilflyttet Byen. I hans Sted valgtes Gaardejer L. Henriksen, Skrøbelev.
Bestyrelsens Forslag til Anvendelse af Overskudet vedtoges enstemmigt.
Til Bestyrelsen genvalgtes de tre afgaaede Medlemmer: Sagfører M. Gasberg, Højskoleforstander K.K. Tange og Dyrlæge Caspersen.
Til Revisorer genvalgtes Sagfører S. Sørensen og Uldhandler A. Nielsen.
Redaktør Kristiansen henstillede til Andelshaverne at tilsende  Bladet alle Nyheder om hvad der foregaar indenfor Læsekredsen af Interesse.
Paa Forslag af Maler Sørensen, Fuglsbølle, vedtoges det at henstille til Bestyrelsen at servere Smørrebrød og Øl for de mødte ved næste Generalforsamling.
Paa Forslag af K.K. Tange vedtoges en Henstilling til Bestyrelsen om at arrangere et offentligt politisk Møde i Forbindelse med Bladets ordinære Generalforsamling.
Da ingen flere begærede Ordet, sluttede Dirigenten Generalforsamlingen.

Caspersen K. Kristensen Tange M. Gasberg P. FLindt
  A. Keilgård    Dirigent

I et efter Generalforsamlingen afholdt Bestyrelsesmøde valgtes til Formand Læge S. Sørensen og til Næstformand Sagf. M. Gasberg.
 K. Kristensen Tange Caspersen A. Keilgård
      M. Gasberg

Bestyrelsesmøde afholdtes paa Ørstedspavillonen i Rudkøbing Torsdag den 13. Oktober 1910. Alle Medlemmer var Mødte
Det vedtoges at anskaffe en Elektromotor til Sættemaskinen.
Angaaende Agitation for Bladets Fremgang overlodes det til Redaktøren at udsende Frieksemplarer i saa stor Udstrækning som findes fornødent.
Hj.Carlsen? har opsagt sin Leverance af Klicheer til 1. November. Det vedtoges at søge Billedklicheer skaffet tilveje gennem et andet Firma.
Det vedtoges at yde Red. Kristiansen et Løntillæg af 100 Kr. aarlig indtil Lønnen er naaet 3000 Kr.
 S. Sørensen Joh. Nielsen A. Keilgård
 M. Gasberg Caspersen K. Kristensen Tange
 V.C. Sørensen

   Bestyrelsesmøde
Torsdag den 23. Februar 1911 afholdtes Bestyrelsesmøde paa Bladets Kontor. Fraværende var Dyrlæge Caspersen, Joh. Nielsen og A. Keilgaard.
Det vedtoges at bevilge Faktor Gunnarsen et Løntillæg af 2 Kr. pr. Uge.
Ligeledes vedtoges det fremtidig at udbetale Revisorerne et Gratiale af 25 Kr. hver aarlig for at revidere Regnskabet.
Red. Johs. Madsen, Kolding, bevilgedes et Beløb i Understøttelse af 5 Kr. maanedlig foreløbig i 6 Maaneder.

   Repræsentantskabsmøde
Samme Dag afholdtes Repræsentantskabsmøde paa Hotel Langeland. Kun 8 Repræsentanter var mødt.
Formanden bød velkommen og gav en Oversigt over Bladets Virksomhed i det forløbne Aar og over Bladets Stilling.
Ingen af Repræsentanterne havde noget at fremføre.

   Generalforsamling.
Samme Dag afholdtes Generalforsamling paa Hotel Langeland Kl. 4.
Formanden bød velkommen.
Til DIrigent valgtes Højskolef. Tange.
 Formanden aflagde Beretning. Udvidelsen af Bladet, som vakte en Del Modstand, har vist sig at være formaalstjenligt. Vi har ca. 100 Abonnenter flere end før Udvidelsen. Det viste sig ogsaa at være rigtigt , hvad Bestyrelsen den Gang foreslog at hæve Prisen til 2 Kr. Ogsaa med Hensyn til Indtægterne er der god Fremgang.
Formanden fremlagde derefter Regnskabet og anstillede en Sammenligning mellem Regnskabet for 1909 og for 1910.
Regnskabet balancerer med 23.841.91 Kr., det nominelle Overskud er 2.754.55 Kr. Efter Forslag af Revisorerne afskrives Kr. 80.65 som uerholdelige Fordringer. Der afskrives 10% af Anlægssummen 2132.33 Kr., hvorefter Restbeløbet Kr. 541.57 henlægges til Reservefonden. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Læge S. Sørensen, Gaardbest. A. Keilgaard, Smed V.C. Sørensen og Bmd. Joh. Nielsen, Østrehuse. Sidstnævnte frabad sig Genvalg. De tre førstnævnte genvalgtes og i Stedet for Joh. Nielsen valgtes Snedker Larsen, Fæbæk.
Til Medlemmer af Repræsentantskabet valgtes.

Snøde:   Maler Hansen, Tressebølle
    Møller Madsen, Snøde
Bøstrup:   S. Jørgensen, Hougaarden
    Jørg. Jørgensen, Emmerbølle
Tullebølle:  A. Christiansen, Tjør?
    Chr. Dinesen, Stengade
Simmerbølle:  Tømrer Hansen, Kadsebølle
    Fr. Rasmussen, Peløkke
Rudkøbing:   Montør J. Nielsen
    Sagf. Sørensen
Skrøbelev:   L. Henriksen, Skrøbelev
    H.J. Carstensen, Torpe
Longelse:   Maler Sørensen, Fuglsbølle
    Chr. Hansen, Sdr. Longelse
Lindelse:   Anker Jørgensen
    Skm. Ras. Hansen, Statene
Humble:   Tømrer Flindt
    Laurids Madsen, Hesselbjerg
Tryggelev-Fodslette: Chr. Petersen, Fodslette
    Sognef. Rasmussen, Fodslette
Magleby:   Jørg. Petersen, Sædballe
    Bødker? Drejø?, Søndenbro

Til Revisorer genvalgtes Kbmd. A. Nielsen, og i Stedet for Sagfører Sørensen, der frabad sig Genvalg valgtes Sagfører Dinesen, Rudkøbing. Til Suppleant valgtes Sagf. Sørensen.
Under Eventuelt bragte Redaktør Kristiansen Andelshaverne en Tak for Samarbejdet i det forløbne Aar og haabede paa fortsat Forstaaelse og Velvilje.
Folketingsmand Dr. Phil. P. Munch, der var kommen tilstede, gav en Oversigt over de politiske Forhold, de henlagte Skattelovforslag, Grundlovsændringen ? og Stillingen i Regeringspartiet.

Kr. Kristensen Tange S. Sørensen
V.C. Sørensen A. Keilgård M. Gasberg

Bestyrelsen konstituerede sig med Læge Sørensen som Formand og Sagfører Gasberg som Næstformand.

 Aar 1911 den 11. November afholdtes Bestyrelsesmøde paa Bladets Kontor i Rudkøbing. Fraværende var Forstander K. Tange. Til Stede var efter Indbydelse Folketingsmand Dr. P. Munch.
Frk. Joh. Borris? Jørgensen androg om Løntillæg. Det vedtoges at yde hende 70 Kr. maanedlig fra 1. Januar 1912.
Redaktør Holg. Kristiansen gav nogle Oplysninger ang. Bladets Stilling. Tilgangen af Abonnenter har i det forløbne Aar været ca. 100. Ogsaa i økonomisk Henseende var der Fremgang.
Derefter drøftedes i ALmindelighed Selskabets Stillling som Andelsselskab.
S. SØrensen M. Gasberg A. Keilgård Caspersen
 V.C. Sørensen  N.K. Larsen

Den 27. Februar 1912 afholdtes den aarlige, ordinære Generalforsamling paa Hotel Langeland i Rudkøbing.
Ved det forudgaaende Repræsentantskabsmøde var der kun mødt nogle enkelte Repræsentanter, hvorfor Formanden henstillede at lade dette Møde udgaa. Ingen havde noget herimod at indvende.
Formanden Dr. Sørensen, bød velkommen til Generalforsamlingen og spurgte om nogen havde noget at indvende mod Generalforsamlingens Indvarsling.
Det var der ikke.
Til Dirigent valgtes Tømrer Flindt, Humble.
Formanden fremlagde derefter det reviderede Regnskab og gav en Oversigt over Bladets financielle Stilling. Han drog en Sammenligning mellem første Aars Regnskab, 1906 og det nu afsluttede Regnskabsaar for 1911.
Paa Forslag af Bestyrelsen og i Henhold til Revisorernes Bemærkning vedtoges det at slette et Beløb stort 127 Kr. 22 Øre paa Regnskabet som uerholdelige Fordringer.
Et Beløb til Annoncer i Langel. Av & Langel. Sociald. ang. politiske Møder afholdte af Red. Kristiansen, godkendtes.
Et Beløb til Langelandsflyvningens start? 125 Kr. godkendtes ligeledes.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Til Bestyrelsen genvalgtes Sagfører M. Gasberg, Rudk., Dyrlæge Caspersen, Snøde, Højskolef. K. Tange.
Samtlige Repræsentanter genvalgtes.
Til Revisorer genvalgtes Sagfører S. Chr. Sørensen og Kbmd. A. Nielsen, Rudk.
Formanden henstillede, under eventuelt, til Andelshaverne at overveje Spørgsmaalet om, hvorvidt det ikke vilde være heldigst at forandre Selskabet fra et Andelsselskab til et AKtieselskab.
Red. Kristiansen gav en Oversigt over Bladets Fremgang fra dets Start og indtil Dato.

I et samme Dag afholdt Bestyrelsesmøde konstituerede Bestyrelsen sig med Dr. Sørensen som Formand og Sagfører M. Gasberg som Næstformand.

S. Sørensen A. Keilgård K. Kristensen Tange
N.K. Larsen

Bestyrelsesmøde afholdtes i Rudkøbing den 9. Julie 1912.
Fra Redaktør Kristiansen forelaa en Forespørgsel om Bestyrelsens Stilling til Spørgsmaalet om Redaktørens Kandidatur i Otterupkredsen. For at give den ønskede Tilladelse stemte fire, Sagfører M. Gasberg, Dyrlæge Caspersen, Snedker J. Larsen og  Højskolef. Tange, (Fraværende var A. Keilgaard), imod at Redaktøren sørger for den nødvendige Medhjælp under Valgkampagnen og under Rigsdagssamlingen. Til Medhjælp under Valgkampagnen i 1913 yder Folkebladet dog et Beløb af indtil 100 Kr.
Det vedtoges med 3 St. mod 2 at forhøke Kassererske Fr. Jørgensens Gage med 5 Kr. maanedlig til ialt 75 Kr. mannedlig fra 1. Januar 1913, hvorudover Gagen ikke stiger.
 V.C. Sørensen M. Gasberg Caspersen
  N.K. Larsen
   S. Sørensen A. Keilgård

1913
Den 27. Febr. 1913 afholdtes ordinær Generalforsamling paa Hotel Langeland. ca 40 Andelshavere var mødt.
Formanden Dr. S. Sørensen bød velkommen og udtalte sin Glæde over, at det afsluttede Regnskabsaar viste et særdeles smukt Resultat.
Formanden fremlagde derefter det reviderede Regnskab.
Til Dirigent valgtes Sogneraadsformand H.A. Andreasen.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Det overlades til Bestyrelsens Undersøgelse og Afgørelse at afskrive de af Revisoren anførte uerholdelige Fordringer.
Det vedtoges paa Forslag af Bestyrelsen at overføre Overskudet - 10% Afskrivning til Reservefonden.
Til Bestyrelsen genvalgtes Dr. S. Sørensen, A. Keilgaard, V.C. Sørensen og Snedker Larsen, Fæbæk.
Til Revisor valgtes Sagfører S. Chr. Sørensen og H.A. Andreasen, Statene.
De afgaaende Repræsentanter genvalgtes.
I et efter Generalforsamlingen afholdt Bestyrelsesmøde genvalgtes Dr. S. Sørensen som Formand og Sagfører M. Gasberg som Næstformand.

S: Sørensen N.K. Larsen V.C. Sørensen
 A. Keilgård K. Kristensen Tange

Aar 1913 den 31. Juli afholdtes Bestyrelsesmøde i Rudkøbing hvor da forhandledes:
1. Der forelaa et Forslag fra Bestyrelsen om at omdanne  Selskabet til et AKtieselskab. Det vedtoges enstemmigt,  og der fremlagdes Udkast til nye Love for Aktieselskabet,  hvilke ligeledes vedtoges enstemmigt. Det vedtoges  derefter overensstemmende med Lovens § 13 at indkalde til  en overordentlig Generalforsamling i første Halvdel af  September Maaned.
2. I Anledning af at Redaktør Kristiansen er valgt til  Folketingsmand vedtoges det at ansætte en Redaktionssek retær, som lønnes af Redaktøren mod at denne erholder et  Tilskud af 400 Kr. aarligt. Der nedsattes et Udvalg  bestaaende af Formanden, Tange og Gasberg til i Forening  med Redaktøren at antage en Redaktionssekretær.

S. Sørensen M. Gasberg N.K. Larsen V.C. Sørensen
 K. Kristensen Tange A. Keilgård Caspersen

Aar 1913 den 14. September afholdtes extraordinær Generalforsamling.
Dagsorden: Forandring af Selskabets Love.
 Til Dirigent valgtes Sogneraadsformand H.A. Andreasen, Statene.
Formanden oplæste det af Udvalget udarbejdede og af Bestyrelsen vedtagne Forslag til nye Love. Forslaget oplæstes af Formanden, hvorefter det gennemgikkes Punkt for Punkt.
Generalforsamlingen viste sig ikke at være beslutningsdygtig, idet der ikke var mødt det i Lovenes § 19 ommeldte Antal Garanter.
Bestyrelsen fastholdt Forslaget og vedtog at indkalde til en ny Generalforsamling med samme Dagsorden.
Generalforsamlingen hævet
     M. Gasberg S. Sørensen?
Som DIrigent
H.A. Andreasen

Aar 1913 den 25. September afholdtes extraordinær Generalforsamling.
Dagsorden: Forandring af Selskabets Love i Fortsættelse af den ? afholdte ikke beslutningsdygtige Generalforsamling.
Til Dirigent valgtes Sogneraadsformand H.A. Andreasen, Statene.
Formanden oplæste det af Udvalget udarbejdede og af Bestyrelsen vedtagne Forslag til nye Love. De gennemgikkes Punkt for Punkt.
Forslaget vedtoges. Mødt var 29 stemmeberettigede Andelshavere, heraf stemte 22 for Forslaget, 6 stemte imod og 1 stemte blank.

Som Dirigent S. Sørensen M. Gasberg
H.A. Andreasen

Den 16. Oktober 1913 afholdtes Bestyrelsesmøde paa Hotel Langeland.
Det vedtoges at udfærdige og udstede Aktiebreve efter de ny Love til 1. Januar 1914.
Endvidere bestemtes, at den resterende Del af Aktiekapitalen indkræves, naar Folkebladet faar Brug for Kapital ved Køb af Ejendom.
Paa Dyrlæge Caspersens Anbefaling vedtog Bestyrelsen at supplere sig med Gaardejer Kr. Blochmann, Tressebølle, i Stedet for Hr. Caspersen, der bortrejser til November d. A.

S. Sørensen K. Kristensen Tange A. Keilgård                     Caspersen V.C. Sørensen
  finis

Aar 1914 den 8. Marts afholdtes Bestyrelsesmøde paa Hotel Langeland.
Det vedtoges efter Andragende fra Frk. Jørgensen at forhøje hendes Gage fra 1. Maj d. A. til 85 Kr. maanedlig.
Af Bladets Overskud vedtoges det at anvende 500 Kr. til Anskaffelse af ny Skrift.
Resten af Overskudet overføres til næste Regnskab.
 S. Sørensen V.C. Sørensen M. Gasberg
  Kr. Blochmann

Aar 1914 8. Marts afholdtes den ordinære Generalforsamling.
Formanden Dr. S. Sørensen, bød velkommen og oplyste, at Grunden til, at Generalforsamlingen var udsat til den 8. Marts var Hensynet til det offentlige Møde, som afholdes samme Dag, og hvortil Kredsens Folketingsmand, Forsvarsminister Dr. P. Munch ventes at komme tilstede.
 Til DIrigent valgtes A. Keilgaard.
Formanden fremlagde derefter det reviderede Regnskab, der balancerer med 26.831 Kr. 46 Øre.
Overskudet udgør 4.091 Kr. 31 Øre. Statusopgørelsen balancerer med 24.779 Kr. 36 Øre.
Formanden ledsagede Fremlæggelsen med en Oversigt over den økonomiske Fremgang gennem Aarene.
Regnskabet godkendtes.
Det vedtoges at lade et Beløb af 297 Kr. 60 Øre udgaa som uerholdelige Fordringer.
Bestyrelsens Forslag til Overskudets Anvendelse vedtoges.
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Sagfører M. Gasberg og Højskoleforstander K. Tange, samt Gaardejer Kr. Blochmann, der er tiltraadt i Dyrlæge Caspersens Sted. De genvalgtes alle.
Til Revisorer genvalgtes Sagfører S. Chr. Sørensen og H.A. Andreasen.
Redaktør Kristiansen fremsatte nogle Bemærkninger om den bladlige Side af Folkebladets Virksomhed.
Dirigenten hævede derefter Generalforsamlingen med at udtale en Tak til Redaktøren, hvortil Forsamlingen sluttede sig.

S. Sørensen M. Gasberg
 K. Kristensen Tange Kr. Blochmann
 A. Keilgåd V.C. Sørensen

I et efter Generalforsamlingen afholdt Bestyrelsesmøde, hvor denne konstituerede sig med Dr. S. Sørensen som Formand og Sagfører M. Gasberg som Næstformand.
Til Udvalg i Henhold til Lovens § 22 valgtes K. Tange, M. Gasberg og Formanden.
Som Bladets Repræsentant til Det radikale Venstres Landsmøde valgtes Formanden samt som Suppleanter A. Keilgaard og V.C. Sørensen.

S. Sørensen A. Keilgård M. Gasberg Kr. Blochmann
     K. Kristensen Tange

Aar 1914 den 23. April afholdtes Bestyrelsesmøde. I ANledning af et fremkommen Tilbud om Købet af Hr. Johs. Bays tidligere Gaard paa Østergade nedsattes et Udvalg til at forhandle om Sagen. Udvalget kom til at bestaa af Læge Sørensen, Smed V.C. Sørensen og Sagfører M. Gasberg.
Bestyrelsen vedtog at Købesummen ikke maatte overstige 32000 Kr. Samtlige Bygninger, derunder Hjelmen maa medfølge.
Ejendommens sydøstlige Grænse maa være en Linie trukket fra Hjelmens sydøstlige Hjørne og til det Punkt hvor Grøften danner et Knæ.
    M. Gasberg Kr. Blochmann
 A. Keilgård V.C. Sørensen

Bestyrelsesmøde afholdtes i Rudkøbing den 16. Juli 1914.
Det i Anledning af Ejendomskøb nedsatte Udvalg meddelte, at det den 25. April d. A. havde købt Kbmd. Johs. Bays Ejendom paa Østergade til en Sum af 32.750 Kr.
Det vedtoges i Anledning af dette Ejendomskøb at optage et Laan i Langelands Sparekasse til December Termin stort: 25.000 Kr.
Det vedtoges at indkalde Aktiebeløbene til December Termin og samtidig at udstede Aktiebreve.
 Det overlodes til Sagfører M. Gasberg og Redaktør Kristiansen at sørge for Realisation af de overflødige Bygninger.
Det vedtoges at anskaffe en ny Trykkemaskine til 9 Spalter til Installering i den ny Ejendom og samtidig forsøge indført nyt Format, saaledes at Bladet bliver 5 à 6 Spalter med 6 Sider.
Redaktionssekretær Jean Ove Petersen (*) bevilgedes 10 Kr. i Tillæg maanedlig fra 1. September.

 S. Sørensen K. Kristensen Tange Kr. Blochmann
A. Keilgård V.C. Sørensen M. Gasberg N.K. Larsen

(*)  Redaktionssekretær Jean Ove Petersen. Om min farfar kan jeg fortælle, at han levede fra 1892 til 1944. I journalistverden kaldte han sig Jean, i det private hed han Ove. Han kom til Knarreborg Station ca. 1905, da hans far, Emanuel Rudolf Pedersen, blev stationsforstander der. Jean blev student fra Odense Katedralskole i 1911 og begyndte at studere medicin i København. På grund af faderens pludselige død i 1913 måtte han dog afbryde studierne. Han blev journalist på Langelands Folkeblad og åbenbart redaktionssekretær, som det fremgår af din kilde. Jean blev senere redaktør på Social-Demokraten (det senere Aktuelt), hvor han var til sin pludselige og for tidlige død i 1944.
 
Det var under tiden i Rudkøbing at han traf min farmor. Det har afgjort haft indflydelse på at han flyttede til København, hvor hun var fast forankret. Jeans mor, stationsforstanderens enke, flyttede for øvrigt også til København, hvor de kom fra før Knarreborgtiden. Jeg har nogle billeder fra den periode.
 
Med venlig hilsen
Bente Lindboe Carl 

Aar 1914 den 4. Aug.. afholdtes Bestyrelsesmøde.
Til Forhandling forelaa Besættelse af Pladsen som Bogholderske og Kassererske i Anledning af at Bladets hidtidige Bogholderske og Kassererske paa Grund af Sygdom er fratraadt den 1 ds.?
Det vedtoges at antage Frk. Elna Hansen af Rudkøbing. Gagevilkaarene ansattes saaledes: 1ste Aar 600 Kr., 2det Aar 700 Kr., 3die Aar 800 Kr., 4de Aar 900 Kr., og 5te Aar og fremdeles 1000 Kr. Det vedtoges at tegne en ?forsikring for den antagne saaledes at Præmien betales af Aktieselskabet.

S. Sørensen K. Kristensen Tange

Bestyrelsesmøde afholdtes Søndag den 20 December 1914 paa Bladets Redaktion.
Fra Carl Nielsen, Kædeby forelaa Overslag og Beskrivelse til Ombygning til Trykkeri i AKtieselskabets ny Ejendom.
Murerarbejdet var anslaaet til Kr. 1900
Tømrerarbejdet    1400
og Snedkerarbejdet    650
Fra Murermester ? SKov forelaa derefter Tilbud paa Murerarbejdet til en samlet Sum af Kr. 2.437.00
Fra Tømrermester Fr. Rasmussen, forelaa Tilbud paa Tømrerarbejdet til en samlet Sum af Kr. 1400.00
Fra Snedkermester Ludvig Jensen, forelaa Tilbud paa Snedkerarbejdet til en samlet Sum af Kr. 700.00
Tilbudene fra Tømrer og Snedker antoges.
Det vedtoges at søge nærmere Forhandling med Murer Skov og eventuelt indkalde nye Tilbud.
Det overdroges Snedker N.K. Larsen at føre Tilsyn med Bygningsarbejdet.
Arbejdet skal være færdig senest 1. Maj 1915.
Det vedtoges at yde 25 Kr. til fattige i Rudkøbing til Jul.
Ligeledes vedtoges det at yde Red. Fr. Højmark, Aarhus, der er erklæret fallit, et Beløb af 25 Kr.

 S. Sørensen N.K. Larsen V.C. Sørensen          A. Keilgård K. Kristensen Tange  Kr. Blochmann

Bestyrelsesmøde afholdtes Søndagen d. 25/3 1915.
Der forelaa et andragende fra 3 af typograferne om dyrtidstillæg, som ikke kunne tiltrædes.
Bestyrelsen foreslår at overføre indeværende års overskud til næste års regnskab.

K. Kristensen Tange
 

 Bestyrelsesmøde afholdtes paa Bladets Kontor i Rudkøbing den 17. Juni 1915.
Det vedtoges at anskaffe ny Trykkemaskine m.m. i Henhold til foreliggende Tilbud fra Hr. Fabrikant Eickhoff. Maskinerne leveres omkring 1. Juli. De gamle Maskiner, Presse, Falseapparat og G? tager EIckhoff i Bytte.
Bestyrelsen overtog Skøde paa den ny Ejendom i Østergade til Betaling af Ejendommen optages et Laan i Langelands Sparekasse paa 25000  - Femogtyve Tusind - Kr.
Det vedtoges at søge de resterende AKtiebeløb indbetalt ved personlig Henvendelse til hver enkelt.

S. SØrensen H.A. Andreasen Kr. Blochmann
 V.C. Sørensen N.K. Larsen A. Keilgård

Den 7. November 1915 afholdtes Bestyrelsesmøde hos Red. Holger Kristiansen. ALle med Undtagelse af Chr. Blochmann var mødt.
Formanden oplyste, at det den 20 d. A. er 10 Aarsdagen for Bladets Start og forelagde Spørgsmaalet om, hvorvidt der i den Anledning burde afholdes en Festlighed.
Det vedtoges at afholde en Fest Søndag den 19. Decbr. 1915. Der forhandles med Forsvarsminister Munch og Indenrigsminister Rode om at faa dem til at komme tilstede og samtidig om, hvorvidt der i Forbindelse med Festen skal afholdes offentligt Møde. Det overlodes Formanden og H.A. Andreasen sammen med Redaktøren at arrangere det videre fornødne.
Det vedtoges at optage et Laan paa 5000 - skriver Fem Tusind Kroner - til at klare Terminen med.

 S. Sørensen H.A. Andreasen V.C. Sørensen
  N.K. Larsen A. Keilgård