Humble Skytte- og Forsamlingshus

| | | | |
Forhandlingsprotokol for Interessentskabet Humble Skytte- og Forsamlingshus
Forhandlingsprotokollen opbevaredes på tidspunktet for kopieringen hos daværende sognerådsformand ? Jørgensen i Helsned, Humble sogn.

Forhandlingsprotokol for Interessentskabet Humble Skytte- og Forsamlingshus til Brug ved Gjeneralforsamlingerne og ved Bestyrelsens Møder [Privat eje]

Aar 1884 d. 17 Februar afholdt Bestyrelsen for Interessentskabet "Humble Skytte og Forsamlingshus et Møde. Følgende Sager forhandledes

1. Til Formand for Bestyrelsen udvalgtes for Aaret 1884 - 85 N. Joh. Petersen
2.  Bestyrelsen vedtog følgende Forretningsorden

    § 1.
Formanden leder Forhandlingerne ved Bestyrelsens Møder og besørger disse indførte i Forhandlingsprotokollen, han fører al Korrespondance i Selskabets Anliggender og besørger de af Gjeneralforsamlingen eller Bestyrelsen tagne Beslutninger udførte, og sammenkalder til Bestyrelsens Møder naar han selv eller et af Bestyrelsens andre Medlemmer forlanger det.
Angaaende Husets Benyttelse afgjør Formanden det nærmere, efter den ham af Bestyrelsen givne Bemyndigelse. I Tilfælde hvor det kan blive Spørgsmaal om Tilladelse til Husets Benyttelse bør gives, sammenkaldes altid til et Bestyrelsesmøde, hvor Sagen afgjøres.

    § 2.
Et af Bestyrelsens Medlemmer udvælges til Regnskabsfører og Kasserer, hvis Hverv det er at forestaa Regnskabsvæsenet, modtage alle Indbetalinger og foretage alle Udbetalinger samt affatte Aarsregnskabet og ved Gjeneralforsamlingen fremlægge dette ledsaget af Revisionens Bemærkninger. Det aarlige Regnskab affattes inden 1ste Februar hvorefter det afgives til Revision.

    § 3.
Der udvælges et Medlem til at forestaa Kjørselen ved Bygningsarbeidet hvis Hverv det er at føre en Liste over de af de enkelte Interessenter ydede Kjørsler og tage Bestemmelse om hvilke Interessenter der bliver at tilsige til at udføre disse.

    § 4.
Bestyrelsen nedsætter for 1 Aar et Bygningsudvalg paa 3 Medlemmer, som have at varetage Selskabets Interesser under Bygningens Opførelse og navnlig vaage over at der omgaas tilbørlig med de anskaffede Materialer, og at Arbeidet bliver forsvarligt udført. 

    § 5.
Den samlede Bestyrelse tager Bestemmelse om Indkjøb af Bygningsmaterialer og træffer Akkord med eventuelle Entrepenærer der ønske at overtage Bygningsarbeider.

    § 6.
Ingen Beslutning kan tages ved Bestyrelsens Møder naar ikke mindst 4 Medlemmer ere tilstede. Simpel Stemmeflerhed gjør Udslaget.

Der efter forhandledes følgende Sager:
 
3. Til at fungere som Regnskabsfører og Kasserer udvalgtes Martin Jensen
4. Til at forestaa Kjørselen ved Bygningens Opførelse udvalgtes J. Madsen
5. Bygningsudvalget bestaar af følgen 3 Medlemmer: H.M. Klausen, M. Jakobsen og K. Bendixen
6. Det besluttedes at lade trykke 80 Expl. af Partbreve og Love.
7. Det overdroges til H. Hansen og N. Joh. Petersen at sørge for at en Kontrakt mellem Selskabets Interessenter bliver oprettet.
8. Det vedtoges at optage et Laan stort 5000 Kroner i
Langelands Sparekasse.
N. Joh. Petersen H.M. Klausen K. Bendixen M. Jacobsen Martin Jensen Hans Hansen

Aar 1884 d. 27. Fbr. blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor nedestaaende Medlemmer vare tilstede og hvor følgende Sager forhandledes.

1. Formanden meddelte: at han af Direktionen for Langelands Sparekasse havde modtaget Meddelelse om, at Sparekassen var villig til at yde Interessentskabet det forlangte Laan paa 5000 Kr. imod at Bestyrelsen garanterer for at Laanet bliver afdraget med 200 Kroner aarlig de første 10 Aar og med 300 Kroner aarlig de næste 10 Aar, samt at der svares 4 p. Ct. aarlig i Rente og iøvrigt paa Sparekassens almindelige Betingelser.
2. Den i denne Anledning udstedte Obligation underskreves, og det vedtoges, at indsætte Pengene i Langelands Bank og kun udtage dem efterhaanden som der ville blive Brug for dem.
3. Det overdrages til N. Joh. Petersen og H.M. Klausen at modtage Pengene i Sparekassen og indsætte de 3000 Kroner i Langelands Bank.
4. Det besluttedes at indvarslet til en Gjeneralforsamling, ved hvilken Partbrevene til Interessenterne bliver at uddele, og Interessentskabskontrakten underskrives.
N. Joh. Petersen M. Jacobsen Martin Jensen Hans Hansen Jørgen Madsen K. Bendixen H.M. Klausen

Aar 1884 d. 9. Marts blev en extraordinær Gjeneralforsamling afholdt hvor Følgende Sager forhandledes.

1. Bestyrelsen gjorde Forsamlingen bekjendt med den anskaffede Tegning og Overslag til Huset og bemyndigedes til at træffe Overenskomst med Entreprenører som kunne ønske at overtage Arbeidet.
2. Det til Ordningen af Interessentskabets indbyrdes Forpligtelser affattede Document underskreves af 40 Interessenter og disse modtage deres Partbreve.
3. Da det er forbundet med praktiske Vanskeligheder at Interessentskabets Pengekasse er beroende hos M. Jensen Taalmodighed. Besluttede at M. Jakobsen for Fremtiden overtager Regnskabs- og Kassererbestillingen.
4. Det besluttedes at indlede Underhandlinger med Arkitekt Bentsen i Vallekilde om Overtagelsen af Snedker og Tømmerarbeidet ved Bygningen.
 5. Næste Bestyrelsesmøde vedtoges at afholde Lørdag d. 15 Eftmd. Kl. 5. d. M.
N. Joh. Petersen Jørgen Madsen K. Bendixen Hans Hansen M. Jacobsen Martin Jensen H.M. Klausen

Aar 1884 d. 15 Marts blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor Interessentskabskontrakten underskreves af 17 Interessenter.
Endvidere forhandledes følgende Sager.

1. Der afsluttedes Akkord med Murer Madsen i Humble om Udførelsen af Murarbeidet ved Husets Opførelse for en Sum af 540 Kroner, der bliver iøvrigt at oprette en særlig Kontrakt indeholdende nærmere Bestemmelser herom.
2. Det besluttedes at overdrage Bygmester Bentzen i Vallekilde Tømmer- og Snedkerarbeidet samt Lægning af Taget for Overslagssummen.
N. Joh. Petersen K. Bendixen Jørgen Madsen H.M. Klausen Martin Jensen Mogens Jacobsen

Aar 1884 d. 21 Mai blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor Undertegnede vare tilstede
Følgende Sager forhandledes.
1. Det besluttedes at udbyde Glarmester- og Malerarbeidet ved Huset i Entreprise og lade Bekjendtgjørelse indrykke i Langelands Avis og Tidende saaledes at Tilbudene bliver at indgive skriftlig senest d. 1 Juni.
N. Joh. Petersen Mogens Jacobsen K. Bendixen
Jørgen Madsen Hans Hansen H.M. Klausen

Aar 1884 den 7. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager blev forhandlede.
1. Det besluttedes at overdrage Maler P. Hansen i Nørreballe, Malerarbeidet ved Huset for 110 Kroner at udføre efter hans derom indgivne Tilbud.
2. At overdrage Glarmester B. Moses i Rudkjøbing Glarmesterarbeidet for 45 Kro ligeledes at udføre efter hans derom indgivne Tilbud.
3. At tilbyde de, der have bekommet Mursten, at betale samme med Penge beregnet efter 24 Kr pr. 1000 Stk. eller levere samme Sort Sten igjen.
4. At faa Huset assureret snarest mulig.
K. Bendixen H.M. Klausen Mogens Jacobsen
   Martin Jensen

Aar 1884 d. 3. September blev et Bestyrelsesmøde afholdt og hvor følgende Sager forhandledes.

1. Det besluttedes at Husets Indvielse skulle finde Sted Onsdagen d. 10. d. M. Eftmd. Kl. 3 ved et Møde i Huset og rette Opfordring til Høiskoleforstanderne Jørgensen fra Høng og Lund fra Veistrup samt Sognepræsten om at tale ved den Leilighed.
2. Det overdroges til H.M. Klausen at anskaffe 300 Stk.  Adgangstegn til Brug i Huset.
3. Entreen ved Indvielsesfesten fastsattes til 15 Øre.

N. Joh. Petersen M. Jacobsen K. Bendixen
 Hans Hansen H.M. Klausen Jørgen Madsen

Aar 1884 d. 11. September blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor følgende Sager forhandledes.

1. Det besluttedes at indvarslet til en extra Gjeneralforsamling hvor Bestyrelsen vil forelægge.
 a, Forslag til Opførelsen af en Reisestald
 b, Fremlægge en Oversigt over Interessentskabets Status.
 c, Forslag om hvorledes et eventuelt Underskud paa Regnskabet bliver at dække.
 d, Bestyrelsen anmoder Gjeneralforsamlingen om en Udtalelse om paa hvilke Betingelser Skytterne maa benytte Huset samt ligeledes paa hvilke Betingelser Musikforeningen maa holde sine Øvelser der.
2. Gjeneralforsamlingen afholdes i Huset Søndagen d. 21. d.  M. Eftmd. Kl. 4.

N. Joh. Petersen Mogens Jacobsen Martin Jensen
Jørgen Madsen H.M. Klausen K. Bendixen

Aar 1884 d. 21 September blev en Gjeneralforsamling afholdt hvor følgende Sager forhandledes.

1 Det besluttedes at bygge en Reisestald nord for Huset og i samme Længde som dette. Ydermurene opføres af Grundmur og tækkes med Tagpap.
2. Bestyrelsen fremlagde en Oversigt over Interessentskabets Status
3. Det besluttedes at dække et eventuelt Underskud paa Regnskabet ved at opkræve 10 Kr. af hver Interessent.
4. Det besluttedes at eftergive Præsterne Hoiyrup? og Vegener, Gjestgiver Hansen Tryggelev og Kjmd Koch i Humble det i Vedtægterne § 6 omhandlede Vederlag af 10 Kr. som senere tiltraadte Interessenter.
N. Joh. Petersen Hans Hansen Mogens Jacobsen
H.M. Klausen Martin Jensen Jørgen Madsen
K. Bendixen

Den 28. Januar 1885 blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor følgende Sager forhandledes.

1. Der foretoges Lodtrækning om hvilke Medlemmer af Bestyrelsen der bliver at fratræde denne ved den forestaaende Gjeneralforsamling. Lodtrækningen gav det Resultat at K. Bendixen, H. Hansen, M. Jakobsen og N. Joh.  Petersen skulle fratræde.
2. Det besluttedes at afholde den ordinære Gjeneralforsamling Lørdagen d. 14. Februar Kl. 2 Eftmd.
N. Joh. Petersen, Jørgen Madsen, H.M. Klausen
Mogens Jacobsen, Hans Hansen, K. Bendixen, Martin Jensen

Aar 1885 d. 14. Februar blev en ordinær Gjeneralforsamling afholdt i Huset hvor følgende Sager forhandledes.

1. Bestyrelsen gav en Meddelelse om Selskabets Virksomhed i det forløbne Halvaar.
2. Det besluttedes at virke hen til at der i Fremtiden fortsættes med Afholdelsen af Foredrag og navnlig ved tager det at holde et par møder maanedlig, til næste Vinter hvor der vil blive foretaget Sangøvelser afholdt Foredrag og Oplæsning af forskjællige Forfattere. Entreen til saadanne Møder fastsættes til 10 Øre.
3.  Det vedtoges at afholde et større Foredragsmøde i Efteraaret i Lighed med hvad der alt er i finder Sted i flere Forsamlingshuse og Højskoler.
4. Regnskabet for Aaret 1884 fremlagdes og godkjendtes af Gjeneralforsamlingen.
5. De af Bestyrelsens Medlemmer der fratraadte efter Lodtrækning nemlig K. Bendixen, H. Hansen, M. Jacobsen og N. Joh. Petersen gjenvalgtes.
6. Til Revisorer for Aaret 1885 gjenvalgtes Knudsen og Lorentzen.
 Mødet sluttes
N. Joh. Petersen Mogens Jacobsen Jørgen Madsen
A. Andersen? Hans Hansen Knudsen
M. Wolden? Lorentzen Anders N. Olsen
K.S. Knudsen H.P. Navne N. Madsen?

Aar 1885 d. 5. Marts blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer af Bestyrelsen vare tilstede. Følgende Sager forhandledes.

1. Til Formand for Aaret 1885 gjenvalgtes N. Joh. Petersen.
2. Det besluttedes at opkræve 9 Kroner hos hver Interessent til Dækning af Underbalancen paa Regnskabet for forrige Aar.
3. Bestyrelsen for Afholdelsen af et almindeligt Skolemøde, andrager om at faa Huset til et saadant Møde d. 26 Marts, tilstodes paa Betingelse af at der erlægges 20 Øre af hver Deltager i Mødet.
N. Joh. Petersen, Jørgen Madsen, Martin Jensen, Mogens Jacobsen, H.M. Klausen, K. Bendixen

Aar 1885 d. 31. August blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor der forhandledes om Forberedelser til det paatænkte Efteraarsmøde.

Det besluttedes at afholde dette Møde i midten af October Maaned og anmode Dhr. Jens Bek, Mellerup, Anders Jørgensen i Høng og Karl Rønne i Høve om at komme herover og holde Foredrag. Endvidere vedtoges det at affatte en Indbydelse til Mødet og tilstille ansete Mænd herpaa Øen hver et Exemplar med Anmodning om at interessere sig for Sagen. Adgangstegn til Foredragene betales med 15 Øre Stykket, til alle Foredragene erholdes Tegn til 60 Øre Stykket. Det overdroges til M. Jakobsen, K. Bendixen og N. Joh. Petersen at udstede Indbydelsen og lade trykke 100 Exemplarer af samme.
Mødet sluttet.

N. Joh. Petersen M. Jacobsen Martin Jensen
Jørgen Madsen Hans Hansen K. Bendixen
 

Aar 1885 d. 16 December blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Bestyrelsesmedlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes.
 
1. Et Selskab bestaaende af unge Mennesker væsentlig Børn af Interessenterne, andrager om Tilladelse til at benytte Huset til et Bal, der agtes afholdt sidst i denne Uge.  Tilstodes mod en Godtgjørelse af 4 Kroner og paa Betingelse at Beskadigelser paa Bygningen erstattes og Ballet ophører Kl. 4 næste Morgen.
2. Det besluttedes at paabegynde de ved sidste Gjeneralforsamling besluttede Møder, hvor Oplæsning og Sangøvelser skal finde Sted, saaledes at det første af disse Møder afholdes Onsdagen d. 30. d. M. Eftmd. Kl. 6.
3. Dramatisk Forening i Humble Sogn meddelte Bestyrelsen, at den agtede at lade anskaffe Kulisser og Tæpper som den var villig til at skænke til Huset som Vederlag for Husets Afbenyttelse ved nogle Dilettantforestillinger som fandt sted afvigte Vinter. Bestyrelsen modtog denne Gave med Taknemmelighed.
4. 3 Regninger paa Sager til Husets Udsmykning til et samlet Beløb af 29 Kr. 24 Øre anvistes til Udbetaling.
Da Intet mere var at forhandle oplæstes Protokollen og Mødet sluttedes.

N. Joh. Petersen K. Bendixen Hans Hansen
M. Jacobsen Martin Jensen H.M. Klausen
 Jørgen Madsen.

Aar 1886 den 10. Februar afholdtes den aarlige Generalforsamling i Huset hvor følgende Sager forhandledes.

1.  Bestyrelsen gav en Oversigt over Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar.
2. Det besluttedes at kjøbe den Kakkelovn der allerede er anbragt i Huset for 10 Kroner.
3. At give Tømrer Hans Møller Jørgensen Tilhold om at gjøre Husets Tag i forsvarlig Stand, og hvis han ikke vil gjøre det, da lade det gjøre i stand af en Mand som Bestyrelsen dertil synes skikket.
4. At fortsætte med Foredragsmøder som hidentil og navnlig afholde et større Efteraarsmøde i 2 Dage.
5. At fortsætte med smaa Møder som i den senere Tid hver anden Uge, og navnlig bibeholde dem for Sommer Halvaaret saaledes at der er fri Adgang for uformuende og Tjenestefolk.
6. Hvis Øens Folketingsmand skulde forlange Huset for der at mødes med sine Vælgere da er saadan frit for Alle.
7. At uformuende har fri Adgang til politiske Møder.
8. Forlanges Huset til Møde af Demokratisk Forening, da er Prisen 4 Kr.
9. Det overlades Bestyrelsen at lade Stalden istandsætte efter bedste Skøn, og anskaffe en Løgte ved Huset.
10. Som Bestyrelsesmedlemmer i stedet for Gmd. H.M. Klausen i Humble og Gmd. Jørgen Madsen i Hesselbjerg valgtes Møller Andersen i Hesselbjerg og Johannes Drost Ristinge. Martin Jensen gjenvalgtes.
11.  Revisorerne Knudsen og Lorentsen gjenvalgtes.
12. Regnskabet godkjendtes.

Kristoffer Bendixen M. Petersen N. Joh. Petersen
 Martin Jensen
 
Aar 1886 d. 20 Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede. Følgende Sager forhandledes.

1. Til Formand for Aaret 1886 valgtes N. Joh. Petersen
2. Det besluttedes at anskaffe nogle Adgangskort til Brug for de Smaakaarsfolk der i Følge Gjeneralforsamlingens Beslutning i Fremtiden have gratis Adgang til Foredragsmøderne, og ville disse Kort der maa lyde paa Navn kunne erholdes hos Bestyrelsens Medlemmer, og der bliver af disse at affatte en Liste over de Folk til hvilke Adgangskort ere uddelte.
3. Til at bestyre Kjørselsvæsenet til Huset valgtes Møller Andersen.
 Mødet sluttet.

N. Joh. Petersen Hans Hansen K. Bendixen
Johannes Drost Martin Jensen

Aar 1886 d. 16. Juni holdt Bestyrelsen Møde i Forsamlingshuset for at tage Bestemmelse om at faa gjort Taget i Stand der har vist sig utæt. Blikkenslager Rasmussen i Lindelse var mødt og tilbød at lægge Taget om saaledes at det bliver tæt, samt tillægge alle Materialer for 300 Kr., dog forbeholder han sig ret til at anstille Prøve om Stenene kan aftages uden at gaa itu. Rasmussen var da villig til at paabegynde Arbeidet sidst i Juli eller Begyndelsen af August Maaned d. A. Der bliver iøvrigt at oprette en skriftlig Kontrakt mellem Bestyrelsen og Rasmussen herom.
Mødet Sluttet

N. Joh. Petersen Johannes Drost Møller Andersen Mogens Jacobsen Martin Jensen
E. Rasmussen

Aar 1886 d. 6. August holdt Bestyrelsen et Møde for at forhandle om hvad der var at gjøre for at faa Taget paa Forsamlingshuset gjort i Stand da det er utæt.
Bestyrelsen var af den Mening at det skulde forsøges at tætte det med Kit, men da man befrygtede at dette muligvis ikke vilde føre til det forønskede Resultat besluttedes det at indvarsle til en extraordinær Gjeneralforsamling for at give Interessenterne Leilighed til at udtale sig om man skulde forsøge en Kitning eller om man skulde Lægge Taget helt om.
Gmd. Anton Jensen i Nordenbro haver kjøbt Sadelmager C. Hansens Part i Huset og udbad sig Bestyrelsens Samtykke hertil. Herimod havde Bestyrelsen Intet at erindre.
Mødet Sluttet

N. Joh. Petersen

Aar 1886 d. 15. August blev en extraordinær Gjeneralforsamling afholdt hvor der forhandledes om paa hvad Maade man skulde søge Taget tættet enten ved en Kitning udvendig eller indvendig eller lade et nyt Tag oplægge. Man enedes om at forsøge tilveiebragt Tilbud om et nyt Tag forinden nærmere Bestemmelse tages og iøvrigt omstille flere Forsøg med at få Taget taget ned uden at spolere Stenene.
 Mødet Sluttet.
N. Joh. Petersen K. Bendixen
Hans Hansen?

Aar 1886 d. 17. August blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Man afsluttede Akkord med Blikkenslager Rasmussen i Lindelse om at for en Betaling af 150 Kroner skulde tage Taget af Forsamlingshusets søndre Side og atter oplægge det saaledes at det bliver tæt saa at det kan holde Vand ude. Rasmussen har foruden at udføre Arbeidet tillige at tillægge alle nødvendige Materialer og kan ikke erholde den akkorderede Sum udbetalt forinden det efter en Regn med Storm viser sig at Taget er i Stand til at holde Vandet ude.
Endvidere erholdt Rasmussen Bemyndigelse til at anstille Forsøg med at tage Taget ned paa den nordre Side og oplægge det paa samme Konditioner som den søndre Side men har iøvrigt Frihed til at trække sig tilbage fra Arbeidet paa denne dersom han ikke formener at kunne udføre det paa de omskrevne Betingelser.
Mødet sluttet.

N. Joh. Petersen Mogens Jacobsen K. Bendixen
Hans Hansen Martin Jensen
Møller Andersen Johannes Drost
E. Rasmussen

Aar 1886 d. 20. Nbr. blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes:

1. Det besluttedes at afholde de ved Generalforsamlingens Beslutning vedtagne mindre Møder med Oplæsning og Foredrag saaledes at der afholdes et à to Møder maaned lig.
2. En Regning fra Blikkenslager Rasmussen for Omlægning af den søndre Side af Taget paa Forsamlingshuset stor 150 Kr. anvistes til Udbetaling.
3. Kassereren bemyndigedes til at optage et Laan til Dækning af Interessentskabets Udgifter i den nærmeste Tid.
4. Gaardeier N. Madsen i Helsned har meddelt at han ønsker at overdrage sin Part i Forsamlingshuset til S. Krøyer i Helsned. Bestyrelsen formente ikke at kunne gaa ind herpaa.
5. Dramatisk Forening erholdt Tilladelse til at afholde sine forberedende Møder i Huset.
Da intet mere var at forhandle sluttedes Mødet.

 N. Joh. Petersen Martin Jensen
Møller Andersen Hans Hansen Johannes Drost

Aar 1886 d. 5. December blev et Bestyrelsesmøde hvor undertegnede Medlemmer var til Stede.
1. I Anledning af at Gjæstgiver Hansen i Tryggelev har forlangt Forsamlingshuset til en paatænkt Maskerade
vedtoges det at svare at Bestyrelsen fandt det uforenelig med Husets Bestemmelse, at det bliver afbenyttet i et saadant Øiemed.

 N. Joh. Petersen Martin Jensen
M. Jacobsen Møller Andersen K. Bendixen

Aar 1887 d. 18. Januar blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare til Stede. Følgende Sag forhandledes.

1. Spørgsmaal om Størrelsen af det Vederlag Dramatisk Forening skal yde for Afbenyttelsen af Huset for de afholdte Forestillinger m.v. Vederlaget fastsattes til 50 Kroner.

N. Joh. Petersen Møller Andersen Hans Hansen
Johannes Drost K. Bendixen Martin Jensen

Aar 1887 d. 4. Fbr. blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor følgende Sager forhandledes.

1. Det besluttedes at afholde den ordinære Gjeneralforsamling d. 19 d. M. Eftmd. Kl. 3

N. Joh. Petersen M. Jacobsen Møller Andersen
 Johannes Drost Hans Hansen

Aaret 1887 d. 19 Februar blev den Aarlige Generalforsamling afholdt i Huset, hvor følgende Sager forhandledes:

1. Bestyrelsen gav en Oversigt over Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar.
2. Generalforsamlingen besluttede at fortsætte med Foredragsmøder som sidste Aar.
3. Det vedtoges at der Fastelavns Mandag skulde afholdes Bal for Ungdommen, hvilket vedtoges at koste 15 Kr.
4. Totalafholdsforeningen fik Tilladelse til at benytte Huset til sine Møder mod selv at afholde Lys og Varme, og tillige erlægge 1 Kr. til Rengjøring pr. Møde.
5. Mikael Hansen, Humble valgtes i stedet for Mogens Jacobsen, den øvrige Bestyrelse gjenvalgtes.
6.  Regnskabet fremlagdes og godkjendtes
7. Revisorerne gjenvalgtes.

N. Joh. Petersen Møller Andersen
Johannes Drost Hans Hansen Mikael Hansen
?Jacobsen H. P Navne Anders Nielsen Olsen
 K.S. Knudsen M. Jacobsen

Aar 1887 d. 26. Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt. Følgende Sager forhandledes.

1. Til Formand for Bestyrelsen for 1887 valgtes N. Joh.  Petersen
2. Til Kasserer valgtes K. Bendixen.
3. Til at Bestyre Egtkjørselen gjenvalgtes Møller Andersen.
4. Til Dækning af Underskuddet paa Regnskabet for 1886 vedtoges det at opkræve 8 Kroner pr. Interessent.
5. Gartner Madsen, Tryggelev har begjæret Huset til Afholdelsen af et christeligt Foredrag. Tilstodes for et Vederlag af 5 Kroner.
 6. Nogle Interessenter i Huset andrager om at faa Huset til afholdelsen af et Bal d. 27 d. M. Tilstodes for 15 Kroner.
7. Det vedtoges at Meierieier A. Andersen i Humble skal yde et Vederlag for 6 Kroner for Benyttelsen af Huset ved en af ham arrangeret selskabelig Sammenkomst.
Mødet Sluttet

 N. Joh. Petersen Møller Andersen
Mikael Hansen Hans Hansen
 Martin Jensen K. Bendixen

Aar 1887 d. 25. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede. Følgende Sager forhandledes:

1. Det besluttedes at indvarsle til en extraordinær Gjeneralforsamling Onsdagen d. 6. Juli hvor Bestyrelsen agter at forelægge Spørgsmaal om Tagets Istandsættelse paa den nordre Side af Huset og ligeledes om Istandsættelse af Taget paa Staldbygningen 
Mødet sluttet

N. Joh. Petersen Mikael Hansen K. Bendixen
 Martin Jensen H. Hansen

Aar 1887 den 7. Juli afholdtes en Extraordinær Generalforsamling for at tage Bestemmelse om Tagets Omlægning paa den nordre Side af Forsamlings Huset. Det vedtoges, at Taget skal omlægges, og Omlægningen udbydes til Lisitasion, dog saaledes, at det overlodes til Bestyrelsen at vælge den Mand til at udføre Arbeidet, som de fandt bedst skikket der til.
Og at efter bedste Skøn gjøre Taget paa Stalden i stand.
Da intet mer var at forhandle hævedes Mødet.

I.A. Hansen, J.M. Jørgen Pil, K. Bendixen, J. E. Knudsen
M. Jacobsen,??, Mikael Hansen, M. Wolder?, Møller Andersen
Martin Jensen, Jørgen Nielsen Jensen, K.S. Knudsen
Hans Hansen, R.H. Schow, Johannes Drost, Lorentzen

Aar 1887 d. 22. Juli blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor Undertegnede Medlemmer vare til Stede. Følgende Sager forhandledes:

1. Det bestemtes at modtage et Tilbud fra Pastor Rønne om at holde et Møde her den 29 d. M. Entreen ansattes til 10 Øre
2. Bestyrelsen vedtog at anmode Dhr. Jens Bek, Mellerup, Pastor Rønne, Høve og Kristensen Randers Ollerup om at komme herover at tale ved Efteraarsmødet. Skulde nogen af dem være hindret i at Møde besluttedes det at anmode Alfred Povlsen, Ryslinge om at komme ved det omskrevne Møde.
N. Joh. Petersen Mikael Hansen Hans Hansen
K. Bendixen Martin Jensen Møller Andersen
   Johannes Drost

Aar 1887 d. 3. August blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor foruden samtlige Bestyrelsesmedlemmer tillige Blikkenslager Rasmussen fra Lindelse efter Bestyrelsens Opfordring var til Stede.
Man forhandlede om Omlægning af Taget paa den nordre Side af Forsamlingshuset. Rasmussen gjorde Tilbud om at tage Taget ned for 44 Kroner, eller ogsaa for 8 Øre for hver Sten han tager hel ned og atter kommer hel op. Dersom det viser sig at han faar over 2/3 af det samlede Antal til Nytte da faar han kun 6 Øre pr. hel Sten. Oplægningen tilbød han for 56 Kr. med Tillæg af Søm og Kit. Tagrygningen bliver at sætte i Stand i samme Akkord og uden Forhøielse i Prisen, hvorimod Tætning ved Skorstenen bliver for særlig Betaling. Arbeidslønnen kan ikke udbetales før det efter et stærkt Regnveir med nordlig Vind viser sig at Taget er tæt. Arbeidet bliver at paabegynde strax og fremmes saa hurtig som mulig.
Bestyrelsen modtog Tilbudet. Mødet sluttet

N. Joh. Petersen Martin Jensen K. Bendixen
Mikael Hansen Møller Andersen Hans Hansen
E. Rasmussen Johannes Drost

Aar 1887 d. 23 December afholdt Bestyrelsen et Møde, hvor undertegnede Medlemmer var til Stede. Følgende Sager forhandledes:

1. K. Bendixen og N. Joh. Petersen fremsendte Forslag om Afholdelsen af en extraordinær Gjeneralforsamling til Afgjørelse af Spørgsmaalet om Anskaffelsen af Kakkelovne til Huset, samt om Inddrivelse af en Restance som Gjæstgiver Hansen i Tryggelev er skyldig til Interessentskabets Kasse og hvis Beløb er 10 Kroner for en tidligere Opkrævning og 8 Kroner for sidste Opkrævning.  Bestyrelsen vedtog at en saadan d. 4. Januar 1888. [?]
2. Forskjellig unge Karle har forlangt Huset til Afholdelsen af et Dansegilde. Bestyrelsen vedtog at svare, at den var villig til at overlade Sognets Ungdom Huset til et
saadant Gilde en Gang i Vinter, men vil dog ønske af
Hensyn til forskjellige Omstændigheder at Gildet kan
udsættes til Fastelavnstid.

N. Joh. Petersen Møller Andersen Johannes Drost
Mikael Hansen Hans Hansen K. Bendixen
 

Aar 1888 d. 4. Januar blev en extraordinær Gjeneralforsamling afholdt ved hvilken Bestyrelsen fremsatte Forslag om at anskaffe en ny Kakkelovn til Huset. Angaaende Prisen for en saadan havde Bestyrelsen Brevvexlet med Jernstøber Lange i Svendborg i Henhold til hvilken Lange var villig til at sælge Interessentskabet en ny Kakkelovn passende til Forholdene for 180 Kr.; endvidere kunne han tilbyde en brugt men saa god som ny Ovn der oprindelig har kostet 145 Kr. for 90 Kroner. Efter nogen Forhandling herom bemyndiges Bestyrelsen til at anvende indtil 100 Kroner til en ny Kakkelovn.

Kjøbmand Wolders Børn har forlangt Huset til Afbenyttelse førstkommende Lørdag. Gjeneralforsamlingen gav Tilladelse hertil uden Vederlag, men mod at Huset gjøres rent efter Afbenyttelsen.
  Mødet sluttet.
N. Joh. Petersen Hans D. Larsen H.P. Clausen
K. Bendixen Hans Hansen K.S. Knudsen
Hans M. Hansen J.M. Jørgenesen Piil

Aaret 1888 den 4 Februar blev den aarlige Generalforsamling afholdt, hvor følgende Sager forhandledes.

1. Regnskabet oplæstes og godkjendtes.
2. Med hensyn til Virksomheden i dette Aar, da bliver der ved Møders Afholdelse som i de foregaaende Aar.
3. De efter Tur fratrædende Bestyrelsesmedlemmer blev gjenvalgte
4. Ligeledes gjenvalgtes Revisorerne.
    Mødet sluttet

Møller Andersen I.A. Hansen H. Hansen
Jørgen Madsen Anders Nielsen Olsen
 M. Petersen

Aar 1888 d. 3. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer var til Stede. Følgende Sager forhandledes:

1. Til Formand for 1888 valgtes N. Joh. Petersen
2. Til Kasserer for samme Tid valgtes K. Bendixen.
3. Til at bestyre Kjørselsvæsenet i dette Aar valgtes M.  Andersen.
4. Til Mødet i Morgen bestemtes det at tage en Entre af 20 Øre.
Mødet sluttet

N. Joh. Petersen Johannes Drost Mikael Hansen
Hans Hansen K. Bendixen Møller Andersen

Aar 1888 d. 12. August holdt Bestyrelsen Møde hvor der forhandledes Følgende

1. Det besluttedes at Deltagerne i det til i Dag berammede Foredrag yder 25 Øre i Entre.
   Mødet sluttet
N. Joh. Petersen K. Bendixen Johannes Drost Møller Andersen Hans Hansen

Aar 1889 d. 20. Februar holdt Bestyrelsen Møde hvor følgende Sager forhandledes

1. Det besluttedes at afholde den aarlige Gjeneralforsamling Lørdagen den 2. Marts
2. Sognets Skytteforening har forlangt Huset til Afholdelse af deres aarlige Gymnastikfest til Søndagen den 24. d. M.  Tilladelsen gaves saaledes at Festen som sædvanlig hører op senest Kl. 2.
3. Det vedtoges at afkræve de vedkommende der restere med Indbetaling af Betaling for Brugen af Huset som følger
a, Bal af Interessenter d. 8. Februar f.A. 15 Kroner.
b, Skyttelaugets Gjeneralforsamling d. 18. Marts f. A. 2 Kroner og for Extra Gjeneralforsamlingen i Juni 2 Kr.
c, Demokratisk Forenings Generalforsamling d. 25. Marts 2 Kroner
d, Demokratisk Forening for Frederik d. 7. Mindefest 4 Kroner
e, For afholdelsen af 2 Mejerimøder 2 Kroner for hver
f, Foderstofforeningen for Stiftelsesmøde og Gjeneralforsamling d. 17. Fbr. d. A. 2 Kr. for hver.
Mødet sluttet

N. Joh. Petersen Møller Andersen K. Bendixen Hans Hansen Martin Jensen Johannes Drost

Aar 1889 d. 2. Marts afholdtes den aarlige Gjeneralforsamling i Huset hvor følgende Sager forhandledes:

1. Bestyrelsen gav en Oversigt over Virksomheden i det forløbne Aar.
2. Aarsregnskabet fremlagdes og godkjendtes.
3. Med Hensyn til Virksomhedsplanen i indeværende Aar
vedtoges det at fortsætte med Foredragsmøder og et større Efteraarsmøde som hidindtil og med Hensyn til Baller vedtoges en Udtalelse af Gjeneralforsamlingen om at disse for Fremtiden hører op senest Kl. 3.
4.  Bestyrelsesmedlemmerne K. Bendixen og M. Hansen i Humble, N. Joh. Petersen i Helsned og H. Hansen i Kjædeby
fratræder efter Tur. I Deres Sted valgtes R.H. Schow,
Rasmus Drost og Niels Hansen i Humble og Martin Petersen i Kjædeby.
5. Til Revisorer for dette Aar valgtes Knudsen, Ø. Kjædeby og Lorenzen Hesselbjerg
     Mødet sluttet
N. Joh. Petersen K.S. Knudsen M. Petersen
Anders N. Olsen A Andersen Jørgen Madsen
K. Bendixen,? Bay Carl Christensen Mads Jensen O.C. Guldborg Johan M. Jørgensen Piil H.P. Klavsen
H.P. Navne

År 1889 den 6 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde, hvor undertegnede Medlemmer af Bestyrelsen var tilstede. Til Formand valgtes Johannes Drost, til Regnskabsfører valgtes Martin Jensen, til at besørge Kørslen valgtes Møller Andersen. Da Rasmus Drost vedblivende nægtede at modtage Valg som Bestyrelsesmedlem vedtoges det at afholde Ekstraordinær Generalforsamling samtidig med Demokratisk Forening for at fo valgt et Medlem i hans Sted. Det vedtoges at anskaffe et nyt Komfur til Brug i Huset.
Mødet sluttet.

Johannes Drost Martin Jensen R.H. Schow
M. Petersen Møller Andersen Niels Hansen

År 1889 den 16 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde hvor underskrevne Medlemmer var tilstede og følgende Sager forhandledes.
Det overdrages R. Skov og Niels Hansen Humble at kjøbe et Komfur til Forsamlingshuset. Det overdroges Schou at gjøre Akkord med Snedker Rasmus Larsen om at hejse Flaget ved Forsamlingshuset efter den vedtagne Regel, samt at Snedkeren anbringer en Dør op til Balkonen for et Vederlag af 6 Kr. Det vedtoges at pålægge Skytterne at de, når de afbenytte Huset til deres Øvelser, da sætter deres Rekvisitter i orden igen, samt lukker Dørene forsvarlig og aflevere Nøglen hos Volder. Mødet sluttet.

Johannes Drost Møller Andersen M. Petersen
Martin Jensen Niels Hansen R.H. Schou

År 1889 den 24 Marts afholdtes ekstraordinær Generalforsamling hvor Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer fandt Sted. De valgte blev H.P. Navne, Helsned og Mads J. Madsen, Ristinge, sidstnævnte istedenfor J. Drost.
Generalforsamlingen sluttet.
Johannes Drost K.S. Knudsen M. Petersen
Møller Andersen H.P. Navne

Aar 1889 d. 28 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede, følgende Sager forhandledes.

1. Til Formand for Aaret 1889 valgtes H.P. Navne
2. Den Gjødning som henligger i Forsamlingshusets Hestestald solgtes til Læge Viberg for 4 Kr., tillige gjordes Akkord med ham om at han skal have den Gjødning, der samles i Stalden for 4 Kr. aarlig med den Forpligtelse at tage den engang om Maaneden.
3. Det akkorderes med Snedker Rasmus Larsen om, at han skal heise Flaget ved Forsamlingshuset, naar der er almindelig Flagning i Byen, og hvorfor han skal have 1 Kr. om
Aaret.
4. Det besluttedes at opkræve 1 Kr. af hver Interessent til at dække Underskuddet fra forrige Aars Regnskab. Mødet sluttet.
H.P. Navne Niels Hansen Martin Jensen
R.H. Schow M. Petersen Mads J. Madsen
Møller Andersen

Den 4. April afholdes Bestyrelsesmøde hvor Undertegnede Medlemmer var tilstede, hvor Følgende Sager Forhandlede.
Det vedtoges at Arbejde hen til at faa Povlsen fra Ryslinge til at holde et Foredrag i den nærmeste Fremtid og kunde det skee da at faa Hans Appel til samme Thi det vedtoges at tage ham med det samme.

M. Petersen R.H. Schow Møller Andersen H.P. Navne
Niels Hansen Martin Jensen

Aar 1889 den 28. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Fra Lærer Knudsen var indkommen Forlangende om at faa Huset til Afbenyttelse førstk. Søndag til Kl. 12 af et mindre Selskab. Tilladelsen meddeles. Betalingen er fastsat til 6 Kr.

H.P. Navne N. Hansen M. Petersen R.H. Schow
  M.J. Madsen Møller Andersen

 Aar 1889 den 1. November afholdtes et Bestyrelsesmøde hvor Undertegnede Medlemmer vare tilstede.

Da Musiker Hermann Petersen i Rudkjøbing har forlangt Forsamlingshuset til Afholdelse af en Koncert og sluttet Bal, vedtoges det at give Tilladelse, hvorfor han betaler 15 Kr. samt selv lader Huset opvarme og oplyse eller erlægger 2 Kr. til Bestyrelsen.

H.P. Navne Niels Hansen R.H. Schow Møller Andersen

Aar 1889 den 11 decbr. blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes:

Det overdroges til Kassereren at laane 200 Kr. til Afdrag paa Laanet i Forsamlingshuset nu i Terminen.

Da der er afholdt 4 Mejeri møder vedtoges det at der skal betales 2 Kr. for hver.

Da her vil blive afholdt et Foredragsmøde paa Søndag bestemtes det at tage 20 Øre i Entre.

Da intet mere var at forhandle sluttedes Mødet.

H.P. Navne Martin Jensen Niels Hansen
 R.H. Schow Møller Andersen Mads J. Madsen

Aar 1890 blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes:

Danselærer P.O. Beck har forlangt Forsamlingshuset til Afbenyttelsen til en Danseskole i en nær Fremtid, hvilket tilstodes ham for en Betaling af 25 Kr. hvis der ikke bliver over 50 Par, ellers 50 Øre pr. Elev.
Musiker Herman Petersen, Rudkjøbing har forlangt Huset til Afholdelse af en Koncert og sluttet Bal den 6. Februar d.A. tilstodes for en Betaling af 25 Kr.

H.P. Navne Niels Hansen Martin Jensen
 R.H. Schow Mads J. Madsen

Aar 1890 d. 30te Januar blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede. Følgende Sag forhandledes:

Tryggelev Fodslette Skytteforening har forlangt Forsamlingshuset til Afholdelse af et Bal den 8de Februar, hvilket tilstodes for en Betaling af 20 Kr. hvis der bliver c. 60 Par, skulde der blive et noget større Antal da 25 Kr.

M. Petersen R.H. Schow Niels Hansen H.P. Navne

Aar 1890 d. 24. Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor følgende Sager forhandledes og hvor underskrevne Medlemmer vare tilstede.
 
Det besluttedes at afholde Generalforsamling i Huset Onsdagen d. 5. Marts d. A. Eftmd. Kl. 9.
Mødet sluttet.

H.P. Navne R.H. Schow M. Petersen Martin Jensen
Niels Hansen Mads Madsen

Aaret 1890 d. 5. Marts blev den aarlige Generalforsamling afholdt, hvor følgende Sager blev forhandlede.

1. Bestyrelsen gav en Oversigt over Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar.
2.  Generalforsamlingen besluttede at fortsætte med Foredragsmøder som sidste Aar, dog vedtoges det at
arbejde hen til at faa et Skolemøde.
3. Aarsregnskabet fremlagdes og godkjendtes.
4. Det besluttedes at dække Aarsunderskuddet ved Opkrævning.
5.  Bestyrelsesmedlemmer Martin Jensen, Brandsby, Møller Andersen, Hesselbjerg fratraadte efter Tur, i deres Sted valgtes J. Niels Jensen, Brandsby og Kristian Guldborg, Hesselbjerg. Mads Madsen, RIstinge gjenvalgtes.
6. Revisorerne gjenvalgtes.
     Mødet sluttet.
H.P. Navne Møller Andersen A. Andersen M. Petersen
 P. Hansen Niels Hansen H. Larsen

Aar 1890 den 8. Marts blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes.

1. Til Formand i det følgende Aar valgtes H.P. Navne.
2. Til Kasserer N. Hansen.
3. Til at føre Ægtlisten valgtes Chr. Guldborg.
4. Fra Musiker Hermann Petersen i Rudkjøbing var indkommen en Skrivelse, hvori han bad Bestyrelsen om Nedsættelse i den akkordere Betaling for den Koncert han afholdt i Forsamlingshuset d. 6. Februar. Bestyrelsen fandt ikke Anledning til at gaa derpaa.
5. Fra Danselærer Beck var ligeledes indkommen en Skrivelse hvori han og androg om Nedsættelse i sin Betaling for Huset til Danseskolen. Bestyrelsen fandt ikke at kunne gaa ind derpaa, men formente at kunde give ham lidt Moderation i Betalingen for Afdansningsballet.
   Mødet sluttet
H.P. Navne N. Hansen R.H. Schow
M.J. Madsen J.N. Jensen C.H. Guldborg

Aar 1890 d. 16. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes:

Fra Bestyrelsen for Kvindesamfundet i Kjøbenhavn var kommen en Skrivelse, hvori de tilbød at sende en Taler herover, vis vi ønskede det; vi tog imod Tilbudet og da vi senere fik Brev fra Frøken A. Brosbøll, at hun var villig til at reise herover og holde et Foredrag bestemtes at afholde et Møde d. 25 Juni; tillige bestemmedes at opfordre Præsterne Sabro i Magleby og Kock i Humble til at tale ved nævnte Møde, til at anmode de nævnte Præster valgtes R. Skov og Chr. Guldborg.
        H.P. Navne
Mads Madsen R.H. Schow C. Guldborg Niels Hansen

Aar 1890 den 5. Juli blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor undertegnede Medlemmer vare til stede.
 Følgende Sager forhandledes:
Formanden meddelte at han havde modtaget Brev fra P. Boisen Kerteminde, hvori han skrev at han vilde komme herover og holde et foredrag i Huset d. 16. Juli, da Pastor Sabroe ikke kunde komme, til det forrige Møde havde Fmd. anmodet ham om at komme tilligemed P. Boisen, hvilket han lovede.

Det bestemtes at tage 25 Øre i Entre ved Mødet d. 16? ds.
       Niels Hansen
C. Guldborg R.H. Schow Mads J. Madsen
       H.P. Navne

Aar 1890 d. 21. Juli blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede Medlemmer vare til Stede. Følgende Sager forhandledes.

Efter tidligere Brevvexling med Karl Rønne angaaende Afholdelse af et Efteraarsmøde var her nu ankommen en Skrivelse, hvori han meddeler at han og Højskoleforstanderne Bjerre fra Sorø og Dam fra Brøderup vilde komme den 15 og 16 September , vis vi ønskede det, det besluttedes at modtage Tilbudet saafremt at Høsten for Ende inden den Tid.

R.H. Schow C. Guldborg Mads J. Madsen
 Niels Hansen H.P. Navne

Aar 1891, den 4 Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede. Følgende Sager forhandledes.

1. De unge i Humble By haver forlangt Huset til Afholdelse af et Bal Fastelavns Mandag, tilstodes for 15 Kr.
2. Da Danselærer Petersen p.t. Lindelse har forlangt Huset til en Danseskole besluttedes at svare, at han kan faa Huset for en Betaling af 25 Kr. for indtil 50 Elever og 50 Øre for hver Elev der overstiger nævnte Antal.
3. Det bestemtes at afholde den aarlige Generalforsamling i Huset Lørdagen d. 28 ds. Eftmd. Kl. 2.

H.P. Navne M. Petersen Niels Hansen
 C. Guldborg J.N. Jensen R.H. Schow

Aar 1891 den 20 Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt, hvor undertegnede Medlemmer vare tilstede. Følgende Sag forhandledes:

Da det Spierske Skuespillerselskab har forlangt Huset tilleie førstkommende Tirsdag og Onsdag, tilstodes det for en Betaling af 15 Kr. for første Aften og 10 Kr. for sidste Aften. Scenens opstilling maa de selv sørge for.
H.P. Navne C. Guldborg R.H. Schow
 J.N. Jensen Niels Hansen
 

Aar 1891 den 28 Februar afholdes den aarlige Generalforsamling hvor følgende Sager forhandles.

Bestyrelsen gav en Oversigt over Virksomheden i det forløbne Aar.
1. Det besluttedes at fortsætte med Virksomheden som hidtil.
2. Regnskabet fremlagdes og godkjendes.
3. Bestyrelsesmedlemmer R.H. Skov, Niels Hansen i Humble, H.P. Navne og Martin Petersen fragaar efter Tuur. I Deres sted Gjenvalgtes Sognefoged H.M. Guldborg og Hans Bay af Humble, Erik Sørensen i Helsned og Niels Peter Knudsen i Kjædeby.
4. Revisorerne Gjenvalgtes.
Mødet Sluttes
 M. Petersen C. Guldborg Niels Hansen
Mads Madsen Lorentzen R. H Schow
K.S. Knudsen N. Joh. Petersen

Aar 1891 den 11 Marts afholdtes et Bestyrelsesmøde hvor undertegnede Medlemmer var tilstæde og følgende Sager forhandles.

1. til Formand valgtes J.N. Jensen, Brandsby
2. til Sekretær valgtes H.M. Guldborg, Humble
3. til at føre Ægtlisten valgtes Kr. Guldborg, Hesselbjerg
4. Da de unge Skytter har forlangt Huset til Afholdelse af et Bal, hvilket tilstodes for en Betaling af 15 Kroner.
Da der ikke var mere sluttedes Mødet.

J.N. Jensen H.M. Guldborg Hans Bay
  N.P. Knudsen C. Guldborg

Den 18 September 1891 afholdtes et Bestyrelsesmøde hvor følgende Sager forhandledes.

1. Ifølge tidligere Brevvægsling med Pastor Rønne forelaa Skrivelse fra ham om at han og Pastor Elmkvist? og Højskoleforstander Dam fra Boulstrup kan komme her over og holde Efteraarsmøde og A. A..elsen? kommer ogsaa det skal være den 30 September og 1 Oktober hvilket vi var enige om at det skulde være de nævnte Dage. Da intet mere forelaa sluttedes Mødet.
J.N. Jensen C. Guldborg H.M. Guldborg
N.P. Knudsen Erik Sørensen Hans Bay

Aar 1891 den 18 November afholdtes et Bestyrelsesmøde hvor følgende Sager behandledes.

1. Der forelaa Skrivelse fra Dansk Foredragsforening om vi vilde være Medlem af den paa anførte Betingelser. Naar vi fik Talere derfra skulde vi give mindst 10 Kroner for hvert Foredrag og betale Talerens rejse herover. VI saa os ikke i stand til at modtage det Tilbud.
2. Gjødningen som Doktor Viberg tidligere har kjøbt og givet 4 Kroner for om Aaret det vil han ikke mer han har sagt den helt af. Saa har Tømrer P. Flindt kjøbt den for i år til den Pris af 2 Kroner. Da der ikke forelaa mere sluttedes Mødet.
 J.N. Jensen Mads J. Madsen H.M. Guldborg

Aar 1892 den 11 Februar afholdtes et Bestyrelsesmøde hvor underskrevne Medlemmer var tilstæde og følgende Sager forhandledes.

1. Det besluttedes at afholde den aarlige Generalforsamling Løverdagen den 20 dennes Klokken 2 Eftermiddag.
2. Det besluttedes at faa Peder Flindt til at opmaale Gulvet og give os et Overslag over hvad det vil koste at lægge et nyt Gulv ovenpaa det gamle. Da der ikke var mere sluttedes Mødet.
 J.N. Jensen H.M. Guldborg C.H. Guldborg
 N. P. Knudsen Hans Bay.
 

Aar 1892 den 20 Februar afholdes den aarlige Generalforsamling hvor følgende Sager forhandledes.

Bestyrelsen gav en Oversigt over Virksomheden i det forløbne Aar.
Regnskabet fremlagdes og godkjendes.
Der forhandles om at lægge et nyt Gulv. Det vedtoges, det overlades til Bestyrelsen.
Det besluttedes at fortsætte med Foredragsmøder som hidtil.
Det vedtoges at Mads Truelsen skal have Gjødningen som her falder af ved Huset, derfor skal have tilsyn med Huset.
Bestyrelsesmedlemmer Niels Jensen og C. Guldborg, Mads Madsen fratraadte efter Tur; i deres Sted Valgtes Peder Bay Ristinge, Jørgen Nielsen Hansen, Hesselbjerg, Martin Egert, Brandsby.
til Revisorer Gjenvalgtes Knudsen og Lorentsen.
Hvis Interessenterne bliver enige om at afholde et Bal, hvor kuns ukonfirmerede maa komme med sattes Prisen til 5 Kr.
Hvis en Interessent vil leje Huset til at afholde et Bal for sine Venner da er Prisen 5 Kroner men han maa da ogsaa afholde udgifterne derved med lys og varme.
   Da der ikke var mere sluttedes Mødet.
 K.S. Knudsen J.N. Jensen
N. Joh. Petersen H.M. Guldborg
       N.P. Knudsen
       Rasmus Drost

Aar 1892 den 25 Februar blev et Bestyrelses Møde afholdt hvor underskrevne Bestyrelses Medlemmer vare tilstæde. Følgende Sager forhandledes.

Til Formand valgtes Martin Jensen Eggert, til Regnskabsfører valgtes H.M. Guldborg, til at føre Kjørsels Listen valgtes Jørgen N. Hansen, da intet mere forelaa slutter Mødet.

H.M. Guldborg N.P. Knudsen
Erik Sørensen? Bay Hans Bay
Jørgen N. Hansen

Aar 1892 den 30 Marts blev et Bestyrelses Møde afholdt hvor underskrevne Bestyrelses Medlemmer vare tilstæde, følgende Sager forhandledes.

 Det vedtoges at Huset skulde pudses udvendig og det blev bestemt at H. Bay skulde akkordere med en Mand om Arbejdet.

Martin Eggert H.M. Guldborg? Bay
Jørgen N. Hansen Hans Bay Erik Sørensen
 

Aar 1892 den 6. Juli blev afholdt et Bestyrelsesmøde, hvor undertegnede Bestyrelses Medlemmer var tilstæde og følgende blev forhandlet.

1. Efter forud vedtagen Bestemmelse fra sidste Generalforsamling besluttede Bestyrelsen at det ny Gulve skulde lægges i August Måned, og det blev vedtaget, at P. Flindt skulde udføre Arbejdet.
2. Da Tagpappet på Staldbygningen er i utilbørlig Stand blev det besluttet, at de skulder gjøres forsvarlig i Orden, det vedtoges at P. Flindt udfører Arbejdet, Ligesom det blev besluttet han skulde sætte et Fjelleværk imellem Huset og Stalden i den vestre ende på Sluppen og Vinduer samt Døre skulde males udvendig.

 Martin Eggert Jørgen N. Hansen
H.M. Guldborg N.P. Knudsen Erik Sørensen Hans Bay

Aar 1892 den 3 August blev afholdt et Bestyrelsesmøde, hvor undertegnede Bestyrelsesmedlemmer vare tilstæde og følgende blev forhandlet.

P. Flindt var sagt til at møde tilligemed Bestyrelsen for at træffe Overenskomst med at lægge det ny Gulv samt istandsætte Staldhuset tillige at opstille det ny Plankeværk, hvilket opnaaedes.

H.M. Guldborg Martin J. Eggert N.P. Knudsen Erik Sørensen Hans Bay

Den 14 September 1892 blev afholdt et Bestyrelsesmøde, hvor undertegnede Bestyrelsesmedlemmer var tilstæde og følgende blev forhandlet.
Ifølge tidligere Brevvexling med Pastor Rønne angaaende Afholdelse af et Efteraarsmøde har vi faaet Meddelelse fra ham, at han vil komme den 28-29 dennes i Forening med Pastor Rørdam og Højskoleforstander Bjerre fra Sjælland som Taler.

Martin J. Eggert N.P. Knudsen Erik Sørensen
H.M. Guldborg? Bay Hans Bay
 Jørgen N. Hansen

Aar 1892 d. 5/12 blev et Bestyrelsesmøde afholdt hvor undertegnede vare tilstæde og følgende blev forhandlet.

1. Da en Danselærer Skøtt p.t. i Tullebølle har forlangt at faa Huset til en Danseskole, besluttede vi at svare ja til en Pris af 35 Kr.
2. Da Kredsformanden for Skytteforeningen har forlangt at få indlagt Bom samt Ribber ind i Huset til brug ved svensk Gymnastik besluttede Bestyrelsen at udsætte det til Generalforsamlingen.
  Martin J. Eggert
 ? Bay Jørgen N. Hansen H.M. Guldborg Hans Bay
  N.P. Knudsen Erik Sørensen
 

Aar 1893 16/2 blev afholdt et Bestyrelsesmøde, hvor underskrevne Bestyrelsesmedlemmer var tilstæde og følgende blev forhandlet.

1. Lærer R. Nielsen, Tryggelev har kjøbt Anton Hansens part i Humble forsamlingshus, og udbad sig Bestyrelsens
Samtykke hertil; hertil havde Bestyrelsen intet at erindre.
2. Gæstgiver Hansen i Tryggelev har forlangt at faa Huset til Afholdelse af en Maskerade d. 26. dennes, hvilket tilstodes ham for en Betaling af 15 Kr.
3. Da Bænkene i Huset er forfalden besluttede vi de skulde have en reparation og H.M. Guldborg lovede at træffe Overenskomst med Snedker P. Flindt om Udførelsen om Arbejdet.
4. Det blev bestemt at afholde den ordinære Generalforsamling Lørdagen d. 25. dennes, Kl. 2 Eftermiddag.
        Mødet sluttet
Martin J. Eggert H.M. Guldborg
 ? Bay N.P. Knudsen Jørgen N. Hansen
    Hans Bay

Aaret 1893 den 25de Februar afholdtes den aarlige Generalforsamling hvor følgende Forhandledes.

1. Regnskabet fremlagdes og godkendes.
2. Det vedtoges at Drengen maatte afbenytte Huset til en Fest mod en Betaling af 2 Kroner.
3. Med Hensyn til en Bom til Svensk Gymnastik, overlodes det til Bestyrelse[n] for saavidt at Huset lider ingen Beskadigelse.
4. Det besluttedes med Foredragsmøder som hidtil.
5. Det vedtoges at H.M. Clausen, M. Jakobsen, R. Drost, R.  Skov skulde betale hver 5 Kroner for de afholdte Baller i  Efteraaret
6. Det vedtoges at affordre Karl Hansen sit Partbrev.
7. Valg af 4 ny Bestyrelsesmedlemmer i stedet for H.M.  Guldborg, H. Bay, E. Sørensen, P. Knudsen. Valgt blev  Erik Iversen, Haugbølle, H.T. Larsen, Helsned, Kjøbmand  Koch, Jens Hansen, Humble.
8. Revisorerne Gjenvalgtes.
  Da der ikke var mere sluttede Mødet.

H.M. Guldborg Erik Sørensen J.N. Jensen
Anders Nielsen Olsen Møller Andersen Carl M. Nielsen
Carl Christensen Rasmus Drost M. Petersen
 

Aar 1893 blev der afholdt Bestyrelsesmøde, undertegnede Medlemmer var tilstede, følgende Sager Forhandledes

1. Til Formand valgtes Jens Hansen
2. Til Regnskabsfører valgtes Kjøbmand Koch
3. Til at føre Ægtprotokollen gjenvalgtes Jørgen Hansen.
4. Skuespiller Krag Rudkjøbing forespurgte om at Leje Huset  den 12 Marts bevilges mod at betale 15 Kr samt selv  opstille Scenen.

Da intet mere var at Forhandle sluttedes Mødet.
J. Hansen
R. Kock Jørgen Hansen  H.P. Larsen
Martin J. Eggert  ? Bay

Aar 1893 25/3 blev et Bestyrelsesmøde afholdt undertegnede Medlemmer var tilstede.

1. Gaardejer E. Jakobsen i Lindelse har kjøbt Gæstgiver J.P.  Rasmussens Part i Huset og udbad sig Bestyrelsens samtykke; herimod var intet at erindre.
2. Da det forventes at Skuespiller Petersen vil komme og  afholde Koncert blev det vedtaget at han maatte faa Huset  til 15 Kr. hver Aften.
3. Da Karl Hansen boende før paa Ristinge nu i Lohals  resterer 13 Kr. som han ikke vilde betale er hans Partbrev inddraget og han saaledes ikke mere er Parthaver.
   Mødet sluttet
Jens Hansen Jørgen Hansen H.P. Larsen
 E. Iversen R. Kock Martin J. Eggert ? Bay
 

Aar 1893 den 16 Mai blev et Bestyrelsesmøde afholdt undertegnede Medlemmer var tilstede.

Det blev vedtaget at afholde Efteraarsmøde som de foregaaende Aar som Talere vil vi se at formaa Pastor Bjerre Sorø til at komme at tale og overlade til ham at bestemme en Taler til og saa vil vi se at formaa to Præster til her fra Øen.
  Mødet Sluttet
J. Hansen? Bay E. Iversen
 H.P. Larsen R. Kock J. Hansen

Aar 1893 den 20. Juni blev et Bestyrelsesmøde afholdt Undertegnede Medlemmer var tilstede følgende Sager forhandles.

1. Da der den 17 dennes blev afholdt et Møde i Rudkjøbing  fra forskjellige Forsamlingshuse og Foredragsforeninger  om en sammenslutning med hensyn til Foredragsholder at  kommer en Foredragsholder her over kommer han til de  andre Forsamlingshuse ogsaa. Tiltraadtes af Bestyrelsen  dog paa den Maade der udnævnes et Udvalg fra de  forskjællige Foreninger om at bestemme, hvad Talere der  skal komme.
2. Da der er Forespurgt om Kjøbmand Knudsen, Ristinge maatte  laane to Borde her fra Huset tilstodes for en Betaling af  50 Øre for hvert Bord og det blev tillige bestemt at               udleje Borde til Andelshavere til nævnte Pris og aflevere  dem i ubeskadigede Stand.
     Mødet Slutter
       J. Hansen
 J. Hansen H.P. Larsen? Bay

Aar 1893 den 21/12 blev et Bestyrelsesmøde afholdt, undertegnede Medlemmer var tilstede.

1. Da Jakob A. Petersen i Haugbølle ønsker at blive Parthaver vedtoges det at overdrage ham det Karl Hansen  tidligere på Ristinge har haft da det er inddraget
formedelst Restance, hvorimod han betaler det aarlige
Bidrag for 1893 med 3 Kr.
2. Der var fremsat Begjæring om at opstille en Bom til  Svensk Gymnastik. Bestyrelsen udsætter det til General forsamlingens afgjørelse.
3. Da der er Tale om at Gartner Nyeland fra Villevorde vil  komme i Januar Maaned at holde Foredrag. Bestyrelsen var  villig til at modtage ham.
    Mødet Sluttet
Jens Hansen Martin J. Eggert R.H. Kock? Bay
 

Aar 1894 den 6. Februar blev et Bestyrelsesmøde afholdt undertegnede Medlemmer var tilstede.

1. Det besluttedes at afholde Generalforsamling Lørdagen den  17 Februar Kl. 2.
2. Det overdrages til Kock at lade Dørlaasen istandsætte.
3. Det besluttedes at lade en Renseluge i Skorstenen indsætte og overlodes til Kock at lade Arbejdet udføre.
    Møde Sluttet
J. Hansen Martin J. Eggert  R. Kock
Hans P. Larsen Jørgen N. Hansen
? Bay

Aar 1894 den 17 Februar afholdtes Generalforsamling.
 Følgende Sager vare til Forhandling.
1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
2. Forsamlingshuset maa ikke udlejes til Danselokale og  Maskerade; det maa benyttes til Skuespil og Koncert med  Dans til Kl 12. Iøvrigt maa det som hidtil afbenyttes til  Brug ved festlige Lejligheder, og disse skal ophøre Kl 3;  i Tilfælde af, at den her fastsatte Tid overskrides, de  erlægger dobbelt Betaling.
3. For politiske Møder, samt for Møder, hvortil er  indvarslet af Medlemmer blandt Interessenterne betales 2  Kr.
4. Ægtkørslerne, Forsamlingshuset vedkommende, besørges som  hidtil, og de kørepligtige, som nægter at køre, maa finde  sig i, at Kørselen bliver lejet paa deres Regning.
5. Naar en Interessent lejer Huset til et Gilde, da betales  10 Kr.

 Aberat [apparat] til Svensk Gymnastik blev vedtaget at  opføre ved fortøjning gjennem Husets Mure
 Pudsning af Huset overlades til Bestyrelsen.
 Proprietær Becks Partbrev bibeholdes af Beck
 Valg af 3 Bestyrelses [medlemmer] i stedet for J. Hansen,   Martin Jensen, P. Bay, der efter tour fratræder. I deres  sted valgtes Johannes Drost, Ristinge, A.N. Olsen,
Hesselbjerg, Carl Christensen, Kjædeby
 Revisorerne Gjenvalgtes for næste Aar.
 Kjøbmand Møller er antaget til Vært for kommende Aar.

Martin J. Eggert P? Bay
 Jens Hansen  Anders Nielsen Olsen

Den 24 Februar 94 afholdtes Bestyrelsesmøde samtlige Medlemmer vare mødte, og følgende Sager forhandledes.
 Til Formand valgtes Johannes Drost, Ristinge.
 Til Regnskabsfører valgtes Købmand Kock, Humble.
 Til at forestaa Ægtkørslen valgtes A.N. Olsen,  Hesselbjerg. Mødet sluttet.

 JOhs. Drost R. Kock Anders Nielsen Olsen
 J. Hansen H.P. Larsen E. Iversen
  Carl Christensen

Den 12te Mai 94 afholdtes Bestyrelsesmøde, hvor undertegnede Medlemmer vare mødte og følgende Sager forhandledes.

Det tillodes Søndagsskolen at afholde deres Møder i Huset i Sommermaanederne.
Det overdroges Købmand Kock at lade Huset istandsætte indvendig.
Det vedtoges at lade trykke 15 ny Partbreve.
Det vedtoges at lade Lindelse Sangforening synge i Huset Søndag 20. Mai, og tage Indtægten om Øvrigheds Tilladelse opnaas, i modsat Fald skal Huset overlades Sangforeningen til gratis Afbenyttelse til deres Slutningsbal.

Anders Nielsen Olsen Johannes Drost
Carl Christensen R. Kock
 H.P. Larsen
 

Aar 1894 7de Juli afholdtes Bestyrelsesmøde, hvortil følgende Sager forhandledes.

Det besluttedes at afholde Møde den 12te Juli med Pastor Gøtke fra Amerika som Taler. Til det sevanlige Efterårsmøde blev det vedtaget at henvende sig til Uffe Birkedal og Pastor Elmkvist som Talere. For så vidt ingen af disse kan komme, overlades det til Formanden at henvende sig til andre Talere. Det besluttedes kun at indbyde 2 fremmede Talere.

Anders Nielsen Olsen  Johannes Drost
Jens Hansen R. Kock

Aar 1894 den 24de September Bestyrelsesmøde, hvor følgende Sager forhandledes og undertegnede Medlemmer vare mødte.

Det vedtoges at afholde det sædvanlige Efteraarsmøde den 3die og 4de Oktober. Som Talere vare indbudte K. Rønne og Højskolelærer Gevnø, og det vedtoges at henvende sig til N. Johansen, Ollerup, for at formaa ham til at komme og holde i  det mindste 1 Foredrag.

Anders Nielsen Olsen
 H.P. Larsen Johannes Drost R. Kock

Aar 1895 Febr. 27de afholdtes Generalforsamling.
Følgende Sager forhandledes

1. Det vedtoges at Bestyrelsen maa ordne Interessentskabets  Gældsforhold paa bedst mulig Maade.
2. Det vedtoges at det aarlige Regnskab bliver at afslutte  hvert Aars 31 Dcbr og at en Oversigt vedlægges  Regnskabet.
3. Regnskabet fremlagde og godkendtes.
4.  Det vedtoges at Bech og Grev Ahlefeldt skal affordres det  skyldige Beløb, hvis de skulde nægte at betale, saa skal  der indvarsles til en extraordinær Generalforsamling,  hvor det nærmere bliver at bestemme, hvilken  Fremgangsmaade der skal anvendes overfor de to Herrer.
5. Det vedtoges at der i det kommende Aar skal vedblives med  at afholde Møder, med Foredrag samt Efteraarsmøde, som de  foregaaende Aar.
6. Alle øvrige Sager angaaende Husets Brug bliver, som det  er tidligere bestemt.
7. Til Bestyrelsesmedlemmer for de to kommende Aar valgtes
 N. Joh. Petersen, Helsned
 Carl Hansen, Humble
 Chr. Bendixen, ibd.
 Mads Eggert, Brandsby
Protokollen oplæst. Generalforsamlingen sluttet.
 K.S. Knudsen Joh. Drost Carl Christensen
R. Kock Anders Nielsen Olsen Rasmus Drost

Den 6te Marts 1895 afholdtes Bestyrelsesmøde, hvor følgende Sager forhandledes og undertegnede Medlemmer vare mødte.

Til Formand for kommende Aar valgtes N. Joh. Petersen, til Regnskabsfører valgtes Carl Hansen og til at forestaa Ægtkørselen genvalgtes A.N. Olsen.
Det vedtoges at henvende sig til de sydfynske Højskoleforstandere Jens Lund, Alfred Povlsen og Kristensen Randers for at faa dem som Talere ved det sædvanlige Efterårsmøde.
Det overdroges Formanden at ordne Husets Gæld paa den fordelagtigste Maade.

Johs. Drost Mikael Hansen Carl Christensen
N. Joh. Petersen Mads Jensen Chr. Bendixe
 

Den 31 Mars 1895 holdt Bestyrelsen Møde for at tage Bestemmelse om Størrelsen af det Vederlag som Vælgerforeningen paa Langeland skal betale for at afholde et Vælgermøde i Huset. Lørdagen d. 7 April d. A. Det vedtoges at der herfor skal betales 10 Kroner.

N. Joh. Petersen Anders Nielsen Olsen
 Carl Christensen Mads Jensen
 
Den 13 decbr 1895 holdt Bestyrelsen Møde hvor følgende Sager forhandledes.

1. Det vedtoges at opkræve 2 Kr. af hver Interessent til  Dækning af Underbalancen i indeværende Aar.
2. Det vedtoges, ikke at laane Husets Borde og Bænke ud til  nogen offentlig Forsamling, Fest, Dyrskue eller lignende  uden for Huset, med mindre Bestyrelsen i hvert enkelt  Tilfælde giver sit Samtykke.
3. Bestyrelsen vedtog at der maatte udlaanes 2 Borde til Brug i en Aftenskole i Afholdshuset i Vinter paa den Betingelse at Bordene tilbageleveres i uskadt Stand hver Gang der er Brug for dem i Huset og at der betales 1 Kr. i Leie.
 Mødet sluttet.

N. Joh. Petersen Mads Jensen Chr. Bendixen
Carl Christensen Michael Hansen

1896 d. 8. Febr. holdt Bestyrelsen Møde for at tage Bestemmelser om Afholdelsen af den ordinære Gjeneralforsamling. Det overlodes til N. Joh. Petersen at bestemme Tiden for samme, hvorefter Bestyrelsen vedtog at forelægge Gjeneralforsamlingen Forslag om at Betaling for Afbenyttelse af Huset i Fremtiden skal erlægges af de unge Skytter og at saadanne Selskaber der afholder Bal i Huset uden iøvrigt at have andet Formaal i Fremtiden skal give forhøjet Betaling om hvis Størrelse det udsattes med at bestemme indtil videre.
 

Generalforsamling blev afholdt den 29/2 96.

Formanden fremlagde Virksomheden fra forrige Års.
Regnskabet godkendtes.
Det vedtoges, at Skytterne må afbenytte Forsamlingshuset til Gymnastik frit, men må finde sig i at stå under Bestyrelsens Kontrol, således, at denne, hvis Advarsel mod Misbrug af Husets Ejendele ikke frugter, da kan Bestyrelsen negte dem Benyttelsen af Huset
Det vedtoges med Hensyn til Ballers Afholdelse at dette forbliver som forrige År.
Valg af Bestyrelse i stedet for Anders Nielsen Olsen, Hesselbjerg, Carl Christensen, Kædeby, Johannes Drost, Ristinge. Valgt blev Peder Bay, Ristinge, Niels P. Hansen, Hesselbjerg, Hans Hansen, KJædeby.
Revisorerne gjenvalgtes.
. afskriften sluttes her!

NB: Det vides i dag ikke, hvor Humble Forsamlingshuses forhandlingsprotokol befinder sig. HN.