Svendborg byfogedregnskaber 1607-1661

| |
Svendborg byfogedarkiver 1607-61