Sankt Jørgens hospital i Svendborg

| | | | | | |

Sankt Jørgens Hospital (nuv. bygninger opf. 1738; rest. 1961)Sankt Jørgens Hospital (nuv. bygninger opf. 1738; rest. 1961)Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Svendborg købstad, side 573

Sankt Jørgens HospitalSankt Jørgens HospitalSkt Jørgens hospital har sin oprindelse fra en Skt. Jørgens gård for spedalske, til hvilken Skt. Jørgens kirke hørte i middelalderen.

Gårdens navn forekommer første gang i et testamente fra 1291; senere betænktes den med gaver i testamenter bl.a. 1295 og 1339. 1332 skænkede drosten Laurids Jonsen den nogle ejendomme i Sørup (3 dombreve af 1372 og 1374) tilkendte Valdemar Atterdag hospitalet dette gods). Det synes at have været en ret betydelig stiftelse, der havde flere besiddelser, deriblandt en større avlsgård Brydegården; af en statut fra 1486 fremgår det, at der var 8 karske lemmer (d.e. brødre) til at samle almisse til de syge og pleje disse. Efter reformationen vedblev Skt. Jørgens gården, der i den seneste middelalder havde været en kgl. forlening, at bestå som syge- eller som fattighus, en tid lang under familien Rønnow's patronat. 1590 fik den en ny fundats; fattiglemmerne, af hvilke der dengang var 24, husedes i 26 små boder; 1735 udkom atter en ny fundats, hvori lemmernes antal fastsattes til 22; ved kgl. resolution af 1811 ændredes tallet til 15. 1738 opførtes en ny, grundmuret bygning af Johan Lehn (+1760)Johan Lehn (+1760)Johan Lehn til Hvidkilde i stedet for nogle ældre bindingsværkshuse. De 8 beboere fik fri bolig og hver årlig 320 kr. samt brændsel, pleje og lægehjælp. Besidderen af Hvidkilde betalte skatter og afgifter og vedligeholdte hospitalet. Dette, der ejede en kapitalformue på ca 65.000 kr, deri var indbefattet 3 legater (det Rønnowske, det Qvitzowske og det Lehnske), bestyredes under stiftsøvrighedens tilsyn af et tremandsudvalg: ejeren af Hvidkilde, sognepræsten ved Skt. Jørgens og en læge.
Ved vejen mellem Skt. Jørgens hospital og Svendborg har tidligere stået et trækrucifiks, der ifølge sin indskrift var rejst over en kvinde, som 1629 fandtes myrdet på stedet.