Flintholm Gods skifteprotokol 1791-1817, del 2

| | |
Flintholm Gods skifteprotokol 1791-1817, Del II afskrift af Karin Jørgensen
 • Sophie Hansdatter, Hundstrup, som boede og døde hos sønnen Søren Rasmussen, II-2, 29.01.1791
 • Arvingerne var den afdøde enkes børn:
 • Hans Rasmussen, smed i Ollerup
 • Peder Rasmussen, husmand i Egeskov
 • Søren Rasmussen, boende i gården i Hundstrup
 • Rasmus Rasmussen, smed her i Hundstrup.
 • Vurderingsmænd: Johan Jørgen og Peder Hansen, begge husbeboere i Ulbølle.
 • Hans Svendsen, beboer i Sterrehuset, II-2b, 08.02.1791
 • oo Karen Henrichsdatter, lavværge gårdmand Rasmus Nielsen, Hundstrup
 • Henrich Hansen, 23 år
 • Svend Hansen, 14 år
 • Anne Chatharine Hansd., 28 år, som er rejst til Holsten, det vides ikke hvor hun opholder sig.
 • Johanne Marie Hansd., 21 år
 • Eva Hansd., 17 år
 • Mette Hansd., 17 år.
 • Som formynder for børnene var gdm. Anders Nielsen, Hundstrup til stede.
 • Vurderingsmænd Johan Jørgen og Peder Hansen, husbeboere i Ulbølle.
 • Ungkarl Jens Hansen, som tjente selvejergdm. Christopher Hansen i Hundstrup. II-4b, 15.02.1791
 • Hans arvinger var:
 • Anne Christensd., en halvsøster til afdøde, oo husbeboer Jeppe Rasmussen i Høje by,
 • Lunde sogn, og har i dette ægteskab 4 børn:
 • Rasmus Jeppesen, 21 år
 • Christen Jeppesen, 18 år
 • Karen Jeppesd., 25 år
 • Maren Jeppesd., 23 år.
 • Marie Olesdatter, Hundstrup, II-7b, 01.12.1791
 • oo husbeboer Rasmus Jensen.
 • Anders Rasmussen, 14 år
 • Lars Rasmussen, 10 år.
 • Tilsynsværge børnenes farbroder gdm. Niels Jensen i Hundstrup.
 • Vurderingsmænd: Niels Smith og Johan Jørgen, begge husbeboere i Ulbølle.
 • I boet var følgende gæld:
 • til hmd. Ole Knudsen 11 rd.
 • til mandens broder gdm. Henrich Jensen 10 rd.
 • 3. ditto gdm. Niels Jensen, 8 rd
 • til hmd. Hans Rasmussen ibd., 6 rd.
 • Kirsten Hansdatter, Hundstrup, II-10b, 01.08.1792
 • oo Jeppe Larsen Krog
 • Rasmus Jeppesen, 30 år
 • Lars Jeppesen, 25 år
 • Anders Jeppesen, 22 år
 • Vurderingsmænd: Niels Smith og Johan Jørgen, husbeboere i Ulbølle.
 • Peder Murmesters enke Kirsten Nielsdatter, Hundstrup, II-13, 27.04.1793
 • Arvinger er hendes 2 børn
 • Niels Pedersen, 24 år
 • Kirsten Pedersd., 29 år.
 • Da børnene ingen formynder havde, havde de antaget Hans Hansen Holmdrup i Hundstrup som værge.
 • Vurderingsmænd Johan Jørgen og Jørgen Rasmussen, Ulbølle.
 • Jonathan Møller i Ågrønhuset., II-14b, 25.07.1796
 • oo Dorthe Benedikte Kalmer
 • Frands Friederich, 19 år
 • Anders Rasmussen, 12 år
 • Jens Carl Christian, 8 år
 • Marie Friderica, 23 år
 • Grethe, 18 år
 • Ide, 14 år
 • Dorthea Christine, 5 år.
 • Som lavværge for enken mødte Niels Jensen, gdm. i Hundstrup, og som formynder for børnene
 • var mødt hmd. Poul Albert i Ulbølle på deres farbroders vegne, som bor i Holsten.
 • Vurderingsmænd: Peder Pedersen og Anders Henrichsen, begge gdm. i Ulbølle.
 • Da enken var frugtsommelig, blev skiftet ikke sluttet, men udsat til den 24. oktober.
 • Maria Hansdatter, Hundstrup., II-16b, 26.08.1796
 • oo 1 Mogens
 • Hans Mogensen, 34 år, gdm. i Hundstrup
 • Maren Mogensd., gift med hmd. Rasmus Hansen i Sallinge, Arreskov gods, som er død
 • Hans Rasmussen, 19 år, tj. gdm. Hans Christian i bem. Sallinge
 • Karen Mogensd. gift med hmd. Mads Jeppesen i Vester Skerninge på præstegårdens grund
 • Chatrine Marie Mogensd., 32 år, som broderen Hans Mogensen var værge for.
 • oo 2 Søren Rasmussen
 • Vurderingsmænd: sognefoged Anders Henrichsen og lægdsmand Peder Pedersen, begge gdm. i Ulbølle.
 • II-17, 24.10.1796, blev skiftet efter Jonathan Møller genoptaget, og enken erklærede, at det havde vist sig,
 • at hun ikke var frugtsommelig.
 • Møller Hans Nielsen i Elleskov Mølle, II-18, 13.11.1798
 • oo Anna Margrete Rasmusd. og hendes med den salige mand avlede børn: (disse børn er fra hans
 • 2. ægteskab med Karen Peitersd., Brahetrolleborg sk. II-137, 10.04.1773)
 • Peder Hansen, boende i Sandholt Mølle
 • Niels Møller på Brahetrolleborg
 • Lars Hansen, boende i Elleskov Mølle
 • Anne Hansd. oo Knud Christensen i Hørup Mølle, som er død og har efterladt sig
 • Baltazar Friederich, 9 år, hos faderen i Hørup Mølle.
 • Enkens lavværge var gdm. Marqvar Nielsen i Hundstrup
 • Vitterligsvidner: sognefoged Anders Degn og gdm. Anders Ladefoged, begge i Hundstrup.
 • Enken meddelte, at hendes sal. mand havde lånt Niels Skov i Strandhuse 10 rd.
 • II-19b, 22.4.1799 fortsættelse af ovennævnte skifte som herved afsluttes.
 • Snedkersvend Knud Pedersen Raundrup, som var hos Jens Bødker, Hundstrup, II-20b, 07.06.1799
 • Navnene på arvingerne vides ikke, men Hans Andreasen, Hundstrup blev antaget som deres værge.
 • Vurderingsmænd: Cort Jacobsen og Christen Larsen, begge Hundstrup.
 • Det blev besluttet at indkalde arvingerne igennem aviserne, og at sælge efterladenskaberne på auktion.
 • Mariane Petersdatter, Hundstrup, II-21b, 1799
 • oo gdm. Søren Rasmussen, Hundstrup
 • den afdødes arvinger:
 • den afdødes moder Apelone Petersd., enke efter Peter Busch boende i Galteløkkehuset ved Hundstrup
 • halvbroder Hans Busch, guldsmed i Ålborg
 • halvsøster Maren Petersd. gift med skibsmand Alexander Weiler i Sønderborg
 • fuldbroder forpagter Lars Busch på Skierved ved Grenå
 • helbroder Peter Friis, vagtmester i Stockholm i Sverige
 • helsøster Dorthea Catrine Petersd. gift med skovfoged Jens Larsen ved Svendborg
 • helsøster Anne Petersd. hjemme hos sin moder i Galteløkkehuset.
 • fortsættes
 • fortsat
 • Kun den sidstnævnte søster var til stede, for de øvrige udvalgte skifteretten gdm. Niels Jensen i Hundstrup
 • til værge.Vurderingsmænd: gdm. Marqvar Nielsen og hmd. Hans Andreasen, begge Hundstrup.
 • Enkemanden meddelte at hans kone havde yderligere en helbroder Jørgen Petersen Busch, som boede i Flens-
 • borg, men var død og havde efterladt sig 2 pigebørn, hvis aler og opholdssted han ikke vidste noget om.
 • På grund af de manglende arvinger blev skiftet foreløbig udsat i 12 uger.
 • II-23b, 27.1.1800 fortsættelse af skiftet, men ingen havde meldt sig fra den afdøde broders side, og skiftet blev
 • derefter afsluttet.
 • Johanne Pedersdatter, Hundstrup, II-25, 25.03.1800
 • oo gdm. Niels Jensen Hundstrup og
 • den afdødes eneste søn og arving selvejergdm. Rasmus Graa i Vester Skerninge.
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged Anders Hansen Degn og gdm. Christen Hansen, begge i Hundstrup.
 • Rasmus Graa overlod hele boet til gdm. Niels Jensen.
 • Fæstegårdmand Rasmus Nielsen, Hundstrup, II-25b, 16.06.1800
 • oo 1
 • Niels Rasmussen, hmd. i Hundstrup
 • Anne Johanne Rasmusd., tjenende i Gundestrup Mølle
 • Else Marie Rasmusd., gift med hmd. Peder Hansen i Stågerup
 • oo 2 Anne Michelsdatter, lavværge gdm. Hans Michelsen, Vester Åby
 • Mads Rasmussen, 25 år hjemme hos moderen i gården
 • Anna Rasmusd., 23 år, tjenende i Gundestrup Mølle
 • Bodel Rasmusd., 20 år, tjenende i Gundestrup Mølle
 • Som værge for pigerne, som dog er fuldmyndige, var mødt gdm. Niels Pedersen af Gundestrup, som var
 • nærmeste slægt på faderens side.
 • Vurderingsmænd: sognefoged Anders Hansen Degn og gdm. Christen Hansen, begge Hundstrup.
 • Hmd. Rasmus Rasmussen, Hundstrup, II-27b, 02.03.1802
 • oo Johanne Rasmusdatter, lavværge hmd. Christen Christensen, Hundstrup
 • Rasmus Rasmussen, 10 år, hjemme hos moderen.
 • Født værge for sønnen var hmd. Jørgen Philipsen, Hundstrup.
 • Vurderingsmænd: sognefoged Christen Hansen og Anders Rasmussen, begge gdm. i Hundstrup.
 • Christen Mortensen, boende hos sin broder Lars Mortensen i Hundstrup, II-30, 07.01.1804
 • Arvingerne var:
 • Lars Mortensen, en helbroder
 • Hans Mortensen, ditto, gift og arbejder som tømmermand i Nakskov
 • Anders Mortensen, som skal have været gift og bosiddende i Ourehuset ved Nakskov.
 • Han skal have efterladt sig 3 sønner og 1 datter, men det vides ikke hvor de opholder sig.
 • Peder Mortensen, ugift og opholder sig i Nærå sogn som væver.
 • Kun Lars Mortensen var til stede, og skifteretten antog hmd. Lars Gussen, Hundstrup som værge
 • for de fraværende. Den afdøde havde tjent hos gdm. Anders Hansen i Ollerup.
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged og gdm. Christen Hansen og hmd. Niels Rasmussen, begge Hundstrup.
 • Dette skifte blev genoptaget 18.2.1804, og den 31.3.1804, hvor det blev afsluttet.
 • Indsidder Søren Larsen, som boede i et hus under Flintholm hos hmd. Lars Mortensen, II-32b, 19.05.1804
 • Arvingerne er hans søskende:
 • helbroder Poul Larsen, hmd. i Heden
 • helsøster Anne Larsd. og helsøster Karen Larsd.,
 • som begge har været gift og bosiddende i Horne, men for nogle år siden er afgået ved døden.
 • De har begge været gifte og efterlader sig hver en datter, den ene er gift og bosiddende i Bøjden,
 • den anden ligeledes gift og bosiddende i Horne, men videre vides ikke.
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged Christen Hansen og hmd. Niels Larsen, begge Hundstrup.
 • Skiftet blev genoptaget den 9.6.1804. II-23b, 11.08.1804 blev det genoptaget og afsluttet, da ingen
 • arvinger havde meldt sig.
 • II-32b, 18.06.1804: Fortsættelse af skiftet efter Christen Mortensen, da der var indløbet underretninger fra Lolland.
 • Den afdøde Anders Mortensen havde efterladt sig:
 • Henning Bendix, 15 år
 • Johanne Cathrine, 14 år
 • Niels Andersen, 11 år
 • Jens Andersen, 8 år.
 • Endvidere arvede den afdødes moder Karen Pedersd. en broderlod. Skiftet blev herefter afsluttet.
 • Fæsteren Jens Hansen Krog i Hundstrup., II-24, 08.11.1804
 • oo 1
 • Anders Jensen, 28 år, tjener på Rødkilde
 • Rasmus Jensen, 26 år tjener på Skovsgaard ved Fjellebro
 • Peder Jensen, 22 år er dragon i Odense,
 • oo 2 Anne Cathrine Nielsdatter . Lavværge Peder Nielsen, Hundstrup
 • Hans Jensen, 11 år, opholder sig i Kværndrup
 • Anne Kirstine Jensd., 8 år, i huset hos moderen.
 • På børnenes vegne var til stede som tilsynsværge hmd. Lars Gussen, Hundstrup.
 • Skiftet blev udskudt til om 30 dage. 27.12.1804 blev skiftet genoptaget og afsluttet.
 • Anders Nielsen Ladefoged, fæster på Højgård., II-36, 15.01.1810
 • oo Inger Jørgensd. med sin ældste søn Jørgen Andersen, som tjener på gården som lavværge.
 • Anne Marie Andersd. gift med Hans Nielsen, selvejer af en parcel på Lysmosegård i Bogense
 • sogn ved Kerteminde.
 • Jørgen Andersen
 • Johanne Andersd. gift med selvejer Mads Rasmussen i Hundstrup
 • Karen Andersd. gift med gårdfæster Lars Hansen Gemahl i Gundestrup
 • Kirsten Andersd., gift med selvejer Jens Jacobsen i Stenstrup sogn.
 • Vurderingsmænd: sognefoged Hans Jensen af Gundestrup og gdm. Christen Hansen i Hundstrup.
 • Skiftet blev udsat, og igen genoptaget den 12.2.1810, hvor det blev afsluttet.
 • Anne Andersdatter, Hundstrup. II-37b, 11.07.1811
 • oo hmd. Jørgen Philipsen
 • Lisbeth Kirstine, 18 år, hvis søskendebarn gdm. Mads Christensen fra Nyboegårde
 • under Brahetrolleborg var til stede.
 • Vurderingsmænd: sognefogden Jørgen Andersen Høj og gdm. Christen Hansen, begge af Hundstrup.
 • Fæsteren Anders Hansen Degn i Hundstrup. II-39, 30.11.1811
 • oo 1
 • Christopher Andersen, 39 år som tjener her i gården.
 • Anne Marie Andersd. gift med selvejerhmd. Mads Nielsen i Høje by, Lunde sogn.
 • oo 2 Karen Rasmusdatter, lavværge hmd. Jens Rasmussen, Hundstrup
 • Karen Andersd., som tjener her i gården, 28 år
 • Bodil Andersd., 25 år, tjener i Elleskov Mølle
 • Rasmus Andersen, 23 år, tjener i Elleskovs Mølle
 • Hans Andersen, 21 år, opholder sig her i gården
 • Anders Andersen, 20 år, ligeledes her i gården.
 • Som værge for de umyndige og mindreårige var til stede Christen Rasmussen Kiergaard i Vester Skerninge.
 • Vurderingsmænd: sognefoged Jørgen Andersen Høj og gdm. Christen Hansen, begge i Hundstrup.
 • Skiftet blev udsat og genoptaget den 19.2.1811, hvor det blev afsluttet.
 • Kirsten Jensdatter på Løjtvedgården i Hundstrup, II-41b, 25.07.1812
 • oo Morten Rasmussen.
 • Jens Mortensen, 19 år
 • Rasmus Mortensen, 16 år
 • Mads Mortensen, 13 år
 • Børnenes fødte værge: gdm. Simon Jensen af Vester Skerninge.
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged Jørgen Andersen Høj og gdm. Marqvar Nielsen, begge Hundstrup
 • Skiftet blev udskudt indtil videre, og genoptaget 12.10.1812, hvor det blev afsluttet.
 • Fæstehusmand Christen Christensen, Hundstrup. II-43, 14.09.1812
 • oo Maren Rasmusd. fremviste et mellem hende og manden oprettet testamente af 29.6.1812.
 • Til den afdødes andre arvinger var hensat 8 Rd., de var fire brødre:
 • Knud Christensen, indsidder i Hundtofte
 • Jørgen Christensen tjenende som gårdskarl på Hvidkilde
 • Anders Christensen, gårdmand i Hundtofte
 • og en halvbroder gdm. Christen Rasmussen, Stenstrup.
 • Maren Povelsdatter, Hundstrup, II-43b, 02.02.1813
 • oo fæstehusmand Niels Nielsen, Hundstrup.
 • Der blev ikke foretaget registrering, da ægtefællerne havde oprettet testamente 14.6.1804.
 • Fæstehusmand Hans Cortsen i Hundstrup. II-43b, 20.08.1813
 • Vitterlighedsviner: sognefoged Jørgen Andersen Høj og gdm. Christen Hansen.
 • oo Karen Jensd. var frugtsommelig, lavværge degnen Jacobsen
 • Peder Hansen, 3 1/2 år
 • Lars Hansen, 2 1/2 år
 • Børnenes værge den afdødes broder selvejerhusmand Jacob Cortsen i Ollerup. Der blev lavet registrering,
 • men skiftet udsat til enken havde gjort barsel. Den 20.12.1813 blev skiftet genoptaget. Siden sidst havde
 • enken født en datter Karen. Skiftet blev herefter afsluttet.
 • Tømmermand Lars Mortensen i Hundstrup, II-45b, 17.04.1814
 • enken havde besluttet at sidde i uskiftet bo med de umyndige børn.
 • Anne Margrethe Rasmusdatter, Elleskov Mølle. II-45b, 12.10.1814
 • Arvinger var hendes børn med hendes første ægtemand Niels Marqvardsen i Hundstrup
 • gdm. Marqvar Nielsen, Hundstrup
 • afdøde husmand Peder Hansen af Hundstrup, hans enke Johanne Nielsd.
 • Vidner: sognefoged Jørgen Andersen og smed Rasmus Rasmussen, Hundstrup.
 • Som lavværge for enken Johanne Nielsd. var gdm. Søren Rasmussen mødt.
 • Dorthe Rasmusdatter, Hundstrup II-46, 27.12.1814
 • oo Peder Hansen Boe, Hundstrup
 • Enkemanden angav at han ikke havde nogle børn med afdøde, men at hun efterlod sig en datter
 • Anne gift med hmd. Rasmus Pedersen Greve i Hundstrup, der ligeledes var til stede.
 • Enkemanden og Rasmus Greve havde aftalt, at Rasmus Greve overtaget boet mod at sørge for
 • Peder Hansen Boe. Vidner sognefoged Jørgen Andersen og hmd. Jørgen Philipsen, Hundstrup
 • Hjulmand Niels Larsen, som beboede et hus i Hundstrup. II-46b, 17.03.1815
 • oo Maren Jacobsdatter, antagen lavværge hmd. Hans Hansen Holmdrup
 • Tilstede for sognefogeden Niels Pedersen formedelst svaghed, var Jørgen Høj og hmd. Lars Gussen, begge Hundstrup.
 • Enken foregav at manden ikke efterlod sig nogle børn, men at han skulle have haft en søster i nærheden af
 • Kerteminde, som skulle være død, og hun vidste ikke om hun havde nogle arvinger. Hmd. Christopher Hansen
 • af Hundstrup blev derfor beskikket værge for evt. arvinger. Enken havde en broder Christen Jacobsen i Fåborg.
 • Skiftet blev herefter udskudt til anden tid. II-49, 04.07.1815 blev det genoptaget og afsluttet, da ingen arvinger
 • havde meldt sig.
 • Fæstegårdmand Søren Rasmussen, Hundstrup. II-48b, 10.06.1815
 • oo Karen Rasmusd. med lavværge degnen hr. Jacobsen
 • Rasmus Sørensen, 14 1/2 år
 • Hans Sørensen, 13 1/2 år
 • Mette Sophie Sørensd., 12 år
 • Peder Sørensen, 10 år
 • Jens Sørensen, 8 år
 • Anne Marie Sørensd., 6 år
 • Johanne Sørensd., 20 uger.
 • På de umyndige børns vegne mødte selvejergdm. Jeppe Hansen i Ollerup for hans fader Hans Rasmussen.
 • Efter registrering blev skiftet udsat indtil videre. Genoptaget 08.11.1815 og afsluttet.
 • Vidner Jørgen Andersen og Niels Marqvardsen af Hundstrup, den sidste for sognefogden i dennes lovlige forfald.
 • Fæstegårdmand Marqvar Nielsen i en udflyttet gård i Hundstrup. II-49, 12.08.1815
 • oo 1
 • Niels Marqvardsen, 36 år, tjenende i gården
 • oo 2 Johanne Rasmusdatter, lavværge gdm. Morten Rasmussen, Hundstrup
 • Mette Cathrine Marqvardsdatter, 30 år, ligeledes hjemme. Formynder hendes morbroder
 • Rasmus Rasmussen i Mynderup
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged Niels Pedersen, Gundestrup og Jørgen Høj af Hundstrup.
 • Efter registrering blev skiftet udsat til den 11.09.1815 kl. 9, hvor det blev genoptaget og udsat til den
 • 08.11.1815, hvor det blev afsluttet..
 • Lars Gussen, indsidder hos fæstehusmand Christen Hansen, Hundstrup, II-55, 11.01.1816
 • oo Mette Kirstine Christensdatter
 • Anmeldte fæstehusmand Christen Hansen i Hundstrup at den gamle Lars Gussen, som hidtil havde været ind-
 • sidder hos ham var afgået ved døden, og han fremviste et testamente mellem den afdøde og hans
 • enke Mette Kirstine Christensd., som ligeledes er indsidder hos Christen Hansen, hvorefter den længst-
 • levende skal forblive i uskiftet bo, og derefter skal hele boet tilfalde nævnte Christen Hansen.
 • Fæstegårdmand Christen Hansen, i en udflyttet gård i Hundstrup. II-55, 21.02.1816
 • oo 1
 • Peder Christensen, 41 år, bosiddende på Langeland under Steensgård Gods.
 • oo 2 Anne Rasmusdatter , lavværge degnen hr. Jacobsen
 • Hans Christensen, 31 år
 • Anne Marie Christensd., 28 år
 • Maren Christensd., 24 år
 • Kirsten Christensd., 21 år.
 • Værge for de tre umyndige pigebørn mødte deres morbroder Rasmus Rasmussen i Mynderup.
 • Vitterlighedsvidner: for sognefogden i dennes svaghed mødte Peder Nielsen Degn i Gundstrup og Jørgen Høj.
 • Skiftet blev registreret og udsat til 21.03.1816, hvor det blev afsluttet.
 • Ellen Nielsdatter, Hundstrup, II-58b, 31.03.1816
 • oo bødker Jens Christensen i Hundstrup
 • Sønnen ungkarl Christen Jensen var blevet enig med faderen om at overtage boet.
 • Lars Hansen Møller, Elleskov Mølle, II-59, 08.11.1816
 • oo Anne Christophersdatter
 • Hans Larsen, 19 år og i Odense Lærde Skole
 • Karen Larsd., 17 år
 • Christopher Larsen, 15 år
 • Peter Larsen, 10 år
 • Anne Marie Larsd., 10 år
 • Peder Larsen, 6 år
 • Johanne Larsd., 3 år.
 • fortsættes
 • fortsat
 • Som tilsynsværge for de umyndige børn blev i farbroderen Niels Hansen møllers fravær i Odense, antaget
 • Bertel Sørensen, gdm. i Eskebjerg.
 • Enken var tilstede med lavværge hr. proprietær Lollesgaard på Langeskov., som fremlagde en erklæring af
 • 26.08.1816, hvorefter hun havde tilladelse til at sidde i uskiftet bo så længe hun forblev enke.
 • II-60b, 01.04.1817: blev skiftet afholdt efter ønske fra den efterlevende enke Anne Christophersdatter.
 • Arvingerne var børnene som meldt ved registreringen sidste år, men br. 6 Anne Marie Larsdatter, 10 år
 • var siden død. Børnenes værge var deres farbroder sn. Niels Møller, ... ? i Odense.
 • Boet blev ansat til 20.000 Rd, som deltes med halvdelen til enken og resten til børnene.
 • Fæstehusmand Niels Nielsen i Hundstrup, II-60, 08.03.1817
 • oo Agnete Larsdatter, som fremlagde et testamente, hvorefter hun kunne sidde i uskiftet bo mod at
 • betale til mandens arvinger 4 rd.
 • Husmand Rasmus Rasmussen smed i Hundstrup. II-63, 25.02.1818
 • oo Karen Pedersd. havde i adskellige år siddet i uskiftet bo, men ønskede nu at skifte med deres
 • sammen havende barn
 • Peder Rasmussen, 6 år
 • Vitterlighedsvidner: sognefoged Niels Pedersen, Gundestrup og gdm. Jørgen Andersen af Hundstrup.
 • Som værge for det umyndige barn var tilstede gdm. Lars Henrichsen i Mynderup.
 • Enken var tilstede med sin lavværge Morten Rasmussen, Hundstrup og de tilkendegav sammen med
 • den afdødes gamle forældre, at den afdøde ikke efterlod sig andet end sine klæder, da resten af bohavet
 • tilhørte de gamle forældre, og at barnet først når disse afgår ved døden, vil tilkomme dette som arv.