Skattemandtal 1699 Egense sogn

| | | |
Mandtaller over kop- heste- og studeskatten 1699. Rentekammeret Danske Afdeling. Fyns stifts renteskriverkontor. 303. (2244-249) Rigsarkivet Kbh.

Efter Enevældens indførelse i 1660 findes en række ekstraskatter, navnlig i perioden 1676-1720; kun en del af disse omfatter hele befolkningen. Nævnes skal kop- kvæg og rentepengeskatten 1678 og en noget lignende skat fra 1699. Håndbog for danske Lokalhistorikere. side 429Egense PræstegårdEgense Præstegård

 

 

 

 

Nyborgs Amts matrikel 1701 Egense sogn https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/11777 

Rentekammeret mandtal 1699 Kop heste stude mv. Egense sogn

Mandtal ofver Egense Sogn til dend allernaadigst paabudne Kop Skat Anno 1699 dend 31 Decembr udj mine medhielperes ofverVerelse effter en Hvers angifvende, og saa Vit mig er bevist allerunderdanigst forfattet.
Præstens familia
Jeg selff og min Hustru; 1 Datter Mette, 1 Student Hans Nielsøn; 2 Drenge Niels Hansøn Laurtdtz Jensøn; 2 Piger Karen Lauridtzd. Maren Knudsdatter.

Vdj et Jordløs Huus paa Præstegaardens Grund boer en Mand Knud Hirsøn? med sin Hustru hafver en ...?

Vdj et andet Jordløs Huus paa Præstegaardens Grund, hafver ieg aff medynk, saasom hand ingen Degnebolig hafver, forundt Substituten Lauridtz Hansøn med sin Hustru HuusVerelse denne Vinter offver, og hand hafver intet videre til indkomst end 2 Tønder Byg af Degne Renter, det øfrige leverer hand til Svendborg Skole og hafver hverken Qvæg eller Bester.

Hvidkilde
Højædle og Velb: her CammerHerre Valdemar Christopher Von Gabel.
Hans Faamilia.
2 Laqaijer Adolph. Zacharias; 1 StaldKarl Christen Andersøn, Kudsk Niels Knudsøn. 8 Piger Karen Nielsd.; Karen Hansd.; Kirsten Rasmusd.; Maren Hansd.; Karen Hansd.; Maren Pedersdatter; Maren Rasmusd.; Anne Pedersdatter;

Rødemølle
Jens Christensøn Møller med sin Hustru; 1 Dreng Jørgen Rasmusøn. 1 Pige Dorthe Pedersdatter.

Hvidkilde Thiennere i Egense, som ere

Gaardmend

Lauritz Jensøn med sin Hustru
Peder Pedersøn med sin Hustru
Niels Nielsøn eenlig og ugift. 1 Pige Anne Andersd.
Rasmus Andersøn med sin Hustru. 2 Drenge Peder Hansøn og Hans Jensøn.
Rasmus Pedersøn med sin Hustru.

Skousboe

Johan Hansøn med sin Hustru. 3 Drenge Peder Ibsøn Hans Hansøn?? Bendt Jensøn???. 1 Pige Johanne Pedersdatter
Rasmus Rasmusøn med sin Hustru
Anders Rasmussen med sin Hustru. 1 Dreng Peder Gregersøn. 1 Pige Karen Nielsdatter.
Hans Pedersøn med sin Hustru. 2 Søner Laurtz. Rasmus.
Poul Marcursøn med sin Hustru. 2 Søner Jens. Hans; 1 Datter Johanne
Anders Povelsøn med sin Hustru 1 Pige Aplone Hansdatter
Hans Andersen med sin Hustru
Rasmus Jensøn med sin Hustru
Lauridtz Rasmusøn med sin Hustru
Povel Nielsøn med sin Hustru. 1 Dreng Hans Nielsøn. 2 Piger Anne Hansdatter. Kirsten Hansdatter

Lindskous Thiennere i Egense Som ere Gaardmend tilhørende Velb: her Cammerherre paa Hvidkild
Knud Hansøn med sin Hustru. 1 Søn Jørgen
Peder Hansøn med sin Hustru 1 Datter Anne
Hans Hansøn med sin Hustru. 1 Pige Kirsten Handatter
Lauridtz Hansøn med sin Hustru. 1 Søn Hans
Jens Nielsøn med sin Hustru. 1 Søn Hans. 1 Datter Anne

Gade Huus Mend som hafver hver en Koe tilhørende Velb her Cammer Herre

Niels Nielsøn med sin Hustru. 1Datter Kirsten
Jens Tyggesøn med sin Hustru
Lauridtz Rasmusøn med sin Hustru. 1 Søn Hans
Hans Marcursøn med sin Hustru

Gade Huus Mend som hafver inge Kiør, ligemaade tilhørende Velb her Cammerherre

Lauridtz Hansøn med sin Hustru. Jesper Marcursøn og Hustru
Lauridtz Hansøn i Skoolehuuset med sin Hustru
Peder Pedersøn med sin Hustru
Jacob Marcursøn med sin Hustru
Madtz Hansøn med sin Hustru 

Lind Skous thiennere i Egense som ere Gaardmend tilhørende Velbaarne Jomfru Birgitte Kaas

Jørgen Knudsøn med sin Hustru
Hans Lauridtzøn med sin Hustru. 1 Dreng Lauridtz MortenSøn. 1 Pige Kirsten Hansdatter.
Knud Michelsøn med sin Hustru

Skousboe
Christen Sørensøn med sin Hustru. 1 Dreng Hans Rasmusøn


Gade HuusMend i Egense, som hafver hver en Koe, tilhørende Velb Jomfru Birgitte Kaas
Anders Hansøn med sin Hustru
Christen Hansøn med sin Hustru
Jørgen Pedersøn med sin Hustru
Morten Jensøn med sin Hustru
Laurs Hansøn med sin Hustru
Frederik Frederiksøn med sin Hustru
Jens Andersøn med sin Hustru. 1 Pige Kirsten Mortensd.
Jens Michelsøn med sin Hustru

Gade Huus Mend i Egense som hafver intet Qvæg tilhørende forbemelte Velb: Jomfru

Jep Pedersøn med sin Hustru
Hans Pedersøn med sin Hustru

Strøbønder i Egense

Thienner til Egeskou Povel Lauridtzøn med sin Hustru
. 1 Dreng Rasmus Hansøn. 1 Pige Karen Rasmusdatter

Thienner til Kromstrup Niels Gundersøn? med sin Hustru. 1 Datter Kirsten

Thienner til Peder Snedker i Qverndrop Povel Christophersøn med sin Hustru

Strøbønder i Skousboe

Rasmus Pedersøn Eenlig og Vgift Thienner til Fiellebroe
I Gaarden hos ham ere to Højaldrende og forarmede Folk Hans Eriksøn med sin Hustru, som tilforn boede
i Gaarden, men for armoed maatte afstaa dend, og ofverlade alt det der vaar i Gaarden til dend som Gaarden antog, og har derfor intet at gifve til Skat.

Thienner til Fiellebroe Jep Hansøn med sin Hustru.

Thienner til Sl. Doctor Hans Lethes Arfvinger i Kiøbenhafn Svend Jensøn med sin Hustru. 1 Dreng Laurigtz Jensøn. 1 Pige Maren Clauesdatter.

Gade Huus Mend i Skousboe som hafver ingen Kiør

Thienner til Hvedholm.
Niels Rasmusøn med sin Hustru

Uldrich Richertsøn med sin Hustru

Endnu paa samme godtz boer i et jordløst Huus en Mand Niels Nielsøn med sin Hustru, som er højelig forarmet, af aarsag at hand fattis paa sit Siun, og derfor intet kand fortienne, men hand hafver fem smaa Børn, som gaar omkring og tigger føden til sig og deris Forældre.

Rytterbønder i Egense

Anders Andersøn med sin Hustru. 1 Dreng Jørgen Rasmusøn. 1 Pige Karen Rasmusdatter
Rasmus Rasmusøn med sin Hustru. 1 Pige Anne Matsf.

Skousboe
Peder Rasmusøn med sin Hustru. 1 Søn Jørgen
Hans Nielsøn med sin Hustru

HandtVerkesFolk er her i Sognet ingen uden alene en Vaag Grof Smed, som ikke kand betienne Sognemendene med at forbedre et PlogJern, og uskyldig kand bære til et? for HandtVerksMand formaar og ike at udReede skat for HandtVerksMand, vandt samptlig SogneMendene, men vil ydmygst stræbe at udReede Skat som en Huusmand hafver en Koe Rasmus Jørgensøn med sin Hustru
boer paa Velb Jomfru Birgitte Kaases Godtz til LindSkou

Fattige her i Sognet af hvilke nogle boer i Gade Huuse eller Jordløse Huuse, nogle som for armod ere komne af de Gaarde og Huuse de tilforn hafver iboet; Somme ere Højaldrende, Somme brøstfeldige paa Heelbred og Sengeliggende, men alle efter Sognefolkenes Beretning, og saa viit mig er bevist yders og højelig forarmede.

Oluf Ibsøn med sin Hustru. Michel Rasmusøn og Hustru
Jørgen Jensøn og Hustru. Jørgen Hansøn og Hustru
Lauridtz Jensøn og Hustru. Peder Jensøn og Hustru.
Christopher Knudtzøn. Hans Knudtzøn og Hustru. Knud Hansøn og Hustru. Jørgen Lauridtzøn og Hustru. Jacob Pedersen og Hustru. hans Hansøn. Kirsten J..?- Anne Jørgensdatter. Kirsten Hansdatter. Kirsten Højens. Rasmus Lauridtzøn og Hustru. Maren Højens. Anne Rasmusdatter. Mette Juel. Peder Jørgensøn. Oluff Rasmusøn og Hustru. Karen Bisgaard. Karen Michels. Anne Pedersdatter. Rasmus Nielsøn og Hustru. Bodild Bisgaard. Johanne Hansdatter. Maren Klauens. Anne Lisses. Maren Rasmusdatter. Inger Oeboes. Boel Madtzes. Kirsten Lauridtzdatter. Aplone Christensdatter. Giertrud Lauridtzdatter- Maren hansdatter. Marcur Povelsøn. Anders Rasmusøn? og Hustru.

Rente penge angaaende at ..gifve.

Da er jeg fattige Mand i dend Post meget vel undskyldt, thi Gud bedre mig mine Vilkaar ere icke at ieg kand sette Penge paa Rente, men ieg saa sandt hielp mig Gud og hans Hellige ord, har laant og optaget til mine Udgifter og Kongens skatter hos en og anden mange Penge i disse besuerlige Aar som nu har veret, da her i Sognet og i Egnen har veret meget stor misVext nogle aar efter hinanden.

Jeg sidder snart i det Ringeste Kald som er i ald Fyens Biscopes Stiftt, og ieg, Gud bedre mig, settes lige i Udgift mod andre Præster som hafver mine indkomster mange Gange dobbelt. Jeg takker min Gud og min Naadige ArveKonge for det lille stycke Brød ieg nyder, og vilde aldrig begere meere, maatte ieg kun vorde saa lykkelig, at mine Udgifter allernaadigst maatte vorde anseet efter min Indtegt, at iscke yderst armod, som nær er for Haanden skulle trenge mig for hart.

Og skulle ieg Summere mine Middel, naar min Gield blef betalt, vilde ieg endeel grut? for, og endeel blu.s? ved at vere min slette tilstand bekiendt.

Dette saa i Sandhed at vere efter en hvers angifvende og saa vit mig er bevist vidner ieg med egen Haand.

Egense Præstegaard den 18 Decembris Anno 1699

Axel Christensøn