Rødding Højskole

| | | | | | |
Rødding Højskole med Lars Frederiksen, Ryslinge som elev fra 1853-54Rødding Højskole med Lars Frederiksen, Ryslinge som elev fra 1853-54

 

Rødding Højskole 1855Rødding Højskole 1855

 

Journalsager i KultusministerietJournalsager i Kultusministeriet

Undervisningsdirektør K.E. Larsen fortæller om højskolen i Rødding https://www.youtube.com/watch?v=bsJbf0myYc4

 

 

Kultusministeriet 1851 sag 1774 Rødding højskole


Til Directionen for Høiskolen i Rødding pr. Haderslev


Den 17de Novbr 1851

Som Medlem af Directionen for Høiskolen i Rødding og paa dennes Vegne har Gaardeier og Rigsdagsmand L. Skau indgivet et Andr. til dette Ministerium om at der af det ved Finantsloven for indeværende Aar bestemte Beløb til høiere Bondeskoler maatte blive tilstaaet bemeldte Skole en Understøttelse.

Foranledninget heraf skulde Ministeriet tjenstlig tilmelde Directionen til behagelig Efterretning, at der i Betragtning af at Høiskolen i Rødding er tilgjængelig ikke blot for indfødte Slesvigere, men ogsaa for unge Mennesker fra Kongeriget og søges af et ikke ringe Antal Elever derfra, herved bevilges nysnævnte Skole en Understøttelse af 300 Rigsbankdaler af det i Finantsloven for indeværende Aar opførte Tilskud til høiere Bondeskoler, og skulle 300 Rigsbankdaler snarest muligt blive anvist til Udbetaling, naar Ministeriet modtager Underretning om paa hvis Navn Anviisningen ønskes udfærdiget (Underskrift)


Til Kultusministeriet !


Undertegnede tillader sig herved, som Medlem af Directionen for Høiskolen i Rødding i Haderselv Amt, og paa dens Vegne, at andrage paa Understøttelse til Skolen, som jeg antager kunde gives af den Pengesum, som Rigsdagen til dette Brug har bevilget.


At Skolen er den eneste i hele Riget af den Art, som, med Undtagelse af det Afbrud, der foranledigedes ved Krigen, saa hævdet sin Anseelse og ved en stærk Frekvents har godtgjort, at der baade føles Trang til Anstalter, og at den tilfredsstiller billige Fordringer, og at dette gjælder ikke alene for et enkelt Aar, men tvertimod for en Række af Aar; dette tør jeg forudsætte er Ministeriet velbekjendt. 


Skolen har hidtil bestaaet ved frivillige Bidrag; men deelshar storeTab i Krigsaarene foranlediget, at der i Regnskabet er indtraadt deficit [underskud]; deels er Frekvensen nu i saa stærk Tiltagende, at der udfordres ny Bygninger til Bopæl for Elever, hvortil imidlertid Pengene mangler; deels er Bidragernes Evne svækketbetydeligt under Krigen, saa vi i de første Aar ikke kunne regne paa store frivillige Tilskud, som tidligere.


Endelig skal jeg tillade mig yderligere at tilføje, at Directionen ikke erkjender nogen Forskjel paa Slesvig og Kongeriget, og have i Gjerningen beviist dette ved lige fra Skolens Stiftelse at optage Elever fra alle Egne i Riget og af alle Stænder.


For Tiden er der til Vinterhalvaaret anmeldt 33 Elever der deels hører hjemme i Slesvig, deels i Jylland, Fyen og Sjælland, og det er Sønner af Geistlige, og Verdslige, Proprietærer og Bønder, af Embedsmænd og Lægfolk, kort sagt af alle Klasser.


Jeg troer ikke det er fornødent at anføre mere til Motivering af nærværende Andragende, da jeg tør haabe at Skolens Belydning for hele Riget er hævet over enhver Tvivl, ligesom det vil væreindlysende, at en saadan Anstalt, der har en saa stor Maalestok og hvor 4 Lærere for Tiden udfolder en omfattende Virksomhed, behøver meget betydelige Tilskud.


Fra Bønderne i Slesvig vil der i Løbet af det første halve Aar efter en sandsynlig Beregning indkomme flere Hundrede Daler; men naar man skal bygge, er dette kun Lidet, og desuden vil disse Penge medgaae til løbende Udgifter.


I Henhold til disse Yttringer, tillader jeg mig at bede Ministeriet om en Understøttelse der svarer til Skolens Betydning og til de betydelige Krav, som den for Øieblikket gjør til kassen.


Kiøbenhavn den 3die Novbr 1851  


Allerærbødigst Laurids Skau

 

Journal nr 32-4 1852

 

Til 1) Hr Justitsraad og Godsinspecteur Povelsen R. af Dannebrog i Sorøe 2) Directionen for Høiskolen i Rødding, pr. Haderslev,3) Hr. Gaardeier og Rigsdagsmand L. Skau

 

Den 14. Januar 1852

Daden forrige Minister for Kirke og Undervisningsvæsnet har bevilget Høiskolen i Rødding en Understøttelse af 300 Rigsbankdaler af det i Finantsloven for indeværende Aar opførte Beløb af 2000 Rigsbankdaler til høiere Bondeskoler, og Directionen for nysnævnte Skole nu har anholdt om, at den saaledes bevilgede Understøttelse maatte blive anviist Gaardeier og Rigsdagsmand L. Skau til Udbetaling, saa skulde Ministeriet hermed tjenstlig anmode Hr. Justitsraaden om af den anførte Konto beh. at ville udbetale og tilstille bemeldte l. Skau , der for Tiden opholder sig heri Staden, den Summa 300 Rigsbankdaler (Underskrift KUM)

 

Til Høiskolen i Rødding

2. I Anl af Directionens begjæring i beh Skriv af 10 f. M. om at den Understøttelse af 300 Rigsbankdaler, der af den forrige Minister for Kirke og Undervisningsvæsenet er bevilget Høiskolen i Rødding ...., maatte blive anvist Gaardeier og Rigsdagsmand L. Skau til Udbetaling, har Ministeriet ved Skrivelse af D.D: beordret Justitsraad og Godsinspecteur Povelsen i Sorøe at tilstille bemeldte L. Skau det anførte Beløb af 300 Rigsbankdaler, hvilket hermed tjenstligt tilmeldes Directionen til behagelig Efterretning (Underskrift KUM)

 

Udtaget Ministeriets Skrivelse 17 Novbr 1851 N. 1774

 

Sk.. E. 20

3. I Anl af en fra Directionen for Høiskolen i Rødding indkomne Begjæring om at den ..... nysnævnte Skole af ........, maatte blive Dem anviist til Udbetaling, ... har .... Dem ..... Hvilket herved tjenstlig tilmeldes til behagelig Efterretning

(v. E. 1475) (Underskrift KUM)

 

I det Directionen herved i al Ærbødighed  for det høie Ministerium fremhæver sin dybtfølte Tak for den Rødding Høiskole, ifølge Ministeriets ærede Meddelelse af 17de f.M. høigunstigt tilstaaede Understøttelse af 300 Rigsbankdaler af det i Finantsloven for indeværende Aar opførte Tilskud til høiere Bondeskoler, hvor ved Skolens Virksomhed væsentlig vil fremmes, tillader Directionen sig derhos lige ærbødigst at andrage paa, at den saaledes bevilgede Sum maatte anvises udbetalt til Gaardmand og Rigsdagsmand L. Skau, der for Tiden opholder sig i Hovedstaden og som Medlem af Directionen er anmodet om at modtage Beløbet.

 

Directionen for Høiskolen i Rødding, Haderslev den 10de December 1851

 

Allerærbødigst H. Vilh. Hertel p.t. Formand  J. A.Schmidt p.t. Kasserer 

 

...

 

Journal nr 1887-8

 

Til 1) Hr. Justitsraad Godsinspecteur Povelsen, R. af Dbr, i Sorøe 2) Bestyrelsen for Høiskolen i Rødding pr. Haderslev

 

Den 28de Octbr 1852

 

Da Ministeriet ligesom f. A. har bevilget Høiskolen i Rødding en Understøttelse af 300 Rbd i indeværende Aar af det i Finantsloven opførte Beløb af 2000 Rigsbankdaler til høiere Bondeskoler, saa skulde Ministeriet herved tjenstligt anmode Hr. Justitsraaden om af bemeldte Konto beh. at ville udbetale og tilstille Formanden for bemeldte Høiskoles Bestyrelse, Cand. Theol Sofus Høgsbro i Rødding pr- Haderslev, den Summa 300 Rbd (underskrift KUM)

 

2 tilskud af 300 Rbd tilHøiskolen i Rødding

 

At Ministeriet under D.D: har beordret Justitsraad Godsinspecteur Povelsen i Sorøe at tilstille Bestyrelsens Formand, Hr. Cand Theol Sofus Høgsbro, det Høiskolen i Rødding ved Miniseriets Skr. af 8dedennes bevilgede Tilskud af 300 Rbd, det skulde Ministeriet herved tjenstligt tilmelde Bestyrelsen til beh. Efterretning af Sammes beh. Skrivelse af 14de næstefter (underskrift KUM)

 

 Til Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet!

 

I Anledning af det høje Ministeriums gunstige Skrivelse af 8 Oktbr, hvori undertegnede Bestyrelse underrettes om, at den naadigst er bevilget Rødding Højskole et Tilskud for i Aar af 300 Rbd, som ville blive udbetalte, naar nærmere Indberetning modtages om, imod hvis Kvittering Pengene ønskes anviste, udbedes det anviste til udbetaling fra Haderslev Vester Amtsstue, eller hvis dette ikke kan lade sig gjøre, fra Ribe Amtsstue imod Kvittering fra undertegnede Formand for Bestyrelsen.

 

I Bestyrelsen for Rødding Folkehøjskole at Rødding over Haderslev den 14 oktbr 1852

 

Underdanigst Sofus Høgsbro

 

 

BilagStørrelse
Laurids Skau's ansøgning 1851.pdf5.41 MB
Sofus Høgsbros beretning om Rødding Højskole 25.8. 1852.pdf54.37 kB
Dannevirke_(1839-1848)_-_1844-11-13.pdf3.25 MB
Dannevirke_(1839-1848)_-_1844-11-16.pdf3.54 MB
Beretning om Rødding Højskole ved Sofus Høgsbro.pdf7.19 MB
Elevoversigt Rødding 1853 .pdf116.14 kB
Laurids Skau 1844.pdf2.52 MB