En sag for Københavns hemmelige politi i 1835 ved rytterstatuen på Amalienborg slotsplads

| | | |
Kong Frederik 6 på Københavns Fælled 1838Kong Frederik 6 på Københavns Fælled 1838
  
Et skandskrift mod P.C. Stemann 1835Et skandskrift mod P.C. Stemann 1835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde. Københavns politi Udtagne sager. Sager vedr. oprørske opslag m.m. 1830-1838. RA/Kbh.
Note: Der er en henvisning til provinsialstænderne som virkede fra 1835-1848. 
 
Kiøbenhavn den 6te April 1835

Herr Etatsraad

Til Gjensvar paa Deres behagelige Skrivelse fra igaar, som jeg dog først har imodtaget ??? undlader jeg ikke at meddele, at den omtalte Sag forholder sig saaledes.

Natten imellem den 4de og 5te dennes var der paa Lygtepælen ved Frederik den Femtes Statue paa Amalienborg, som vender mod Kongevagten i en Snor ophængt et smalt Brædt, hvorpaa der meget slet var aftegnet et Barometer, som viiste at den røde S..? var s..? meget høit og øverst stod Sturm og paa den anden Side af den aftegnede S... Cylinder stod Stemann.
Længere ned stod paa den ene Side Wind og paa den anden Kierulff; atter noget længere ned stod paa den ene Side Veränderlich, paa den anden Side Hs. Maiestät. Nederst stod Sehr Schön og paa den anden Side Stände = Versammlung.

I Dagbrækningen da intet Menneske endnu var paa Amalienborg Plads, gik den Vagthavende Underofficer tilfældigvis hen mod Statuen og fandt fornævnte Pasqvil [smædeskrift], som han nedtog og strax bragte til den Vagthavende Lieutenant Grev Rantzau, som leverede den til den Vagthavende Capitain Kirckhoff, som bragte mig Pasqvillen igaar Morges Klokken 8.

Jeg befalede, at hverken han, Lieutenanten eller Underofficeren maatte tale til Nogen herom.

Klokken 10 1/2 slet igaar Formiddag bragte jeg Hs. Majestæt Kongen bemeldte Pasqvil, som befalet der og paalagde mig ikke at omtale Sagen til Nogen, hvorpaa jeg svarede: at saadant havde jeg allerede befalet Capitainen, Lieutenanten og Underofficeren.

Imidlertid fortalte /: før Taffelet igaar:/ flere Personer mig fornævnte Begivenhed, og deriblandt Kammerdirecteur Lowzow, men Ingen vilde sige mig hvorfra de havde den, hvilket jeg meget havde ønsket for at erfare, om fornævnte Capitain, Lieutenant eller Underofficer havde overtraadt min Befaling, og at jeg derefter havde kunnet straffe dem. -

Sagen i sig selv er saa saare ubetydelig. - I Aarene 1790 til 93, og i Jødefeiden 1819 fik man slige Pasqviller dagligen i dusinviis.

En eneste Nidding var maaskee Fabriqviur af dem alle.

Her har Deres Høivelbaarenhed en fuldkommen Relation over den hele Sag.
Ærbødig .. Bülow

Just som dette Brev var slettet, modtog jeg Herr Etatsraadens Skrivelse af dagsdatum, hvoraf jeg seer at De alt har fornøden Underretning om den omhandlede Sag
S.T. .. Bülow

Herr Etatsraad, Ridder Bræstrup, Politidirecteuren i Kiøbenhavn