Kong Christian 5's død og begravelse 1699

| | | |
Christian 5 og Frederik 4 sarkofag i Roskilde DomkirkeChristian 5 og Frederik 4 sarkofag i Roskilde Domkirke
Angl Sal Kristian den Femtes død 1699. [Fyns Biskop. Stiftets almindelige breve 1698-1726. Rigsarkivet/Landsarkivet. Odense]

Os elskelige velædle oc velærværdig Doct: Thomas Kingo, Biskop over Fyens Stiftt

Frederich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dÿtmersken, Grev udi Oldenborg og Delmenhorst.

Wor Bevaagenhed tilforn. Saasom Gud allermegtigste haver efter sin Guddommelige Villie og forsyn til sit himmelske Riges herlighed ved den timelige død bortkaldet Voris Elskelig kiere hl: Fader, Den Stormegtigste Konge og Herre hl: Christian den Femte, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dÿtmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, saa tilskikke Vj dig her udi en Formular, efter hvis anledning den sædvanligeBøn efter Prediken j Kirkerne skal indrettes; thj er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at du strax der om j det dig allernaadigst anbetroede Stift fornøden Anordning giør; Herhos følger og en udkastning til din troskabs Eed, som du haver et underskrive og Os allerunderdanigst at tilskikke. Der efter du dig allerunderdanigst haver at rette. Befalendes dig Gud. Skrevet paa Vor Slot Kiøbenhavn den 29 Augusti Ao 1699.

Under Vor Kongelig Haand og Signet FriderichR

Christian 5 og Frederik 4 sarkofag i Roskilde DomkirkeChristian 5 og Frederik 4 sarkofag i Roskilde Domkirke
Om en Dansk Klage Prædiken at giøre d. 2 Novembr paa den allerfrommeste Konges Kong Christian dend Femtes Sal Liigs Nedersettelses Dag

Os Elskel: Velærværdig Doc: Thomas Kingo Biskop over Fyens Stiftt

Friderich dend Fierde af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Vor bevaagenhed tilforn. Eftter som Vj haver for got anseet, Voris Elskel: Kiere hl: Faders, Sal: og høylofligJhukommelse, hans Liig dend 2 Novembris førstkommendis til dets nedersettelses sted udj Domkirken j vor Kiøbstæd Roskild at lade henføre, da er Voris allernaadigste Villie og befaling, at du samme Dag, Klocken et om efttermiddagen høystbemelte Voris Sal: hl: Faders Liigs begengelse desto meere at Ære, en Dansk Klage=Prædiken eftter hosfølgende textis anledning forretter, og derfor uden den anordning giør, at samme text vorder og til dend ende paa bemelte dag og tid udj alle dit anbetrode Stiftts underliggende Kirker paa dansk oplæst og forklaret, saa og at paa samme dag bliver ringet udj alle kirkerne der j Stifttet fra Klocken er elleve(11) om Formiddagen indtil Klocken er Eet; dermed skeer Vor Villie, Befalendis dig Gud. Skrevet paa Vort Slot Kiøbenhafn dend 17 Octobris Anno 1699.

Under vor Kongelig Haand og Signet FriderichR