Stemning fra maj 1945

| | | | |
Politibetjent Jørgen Kristensen 4. maj 1945 med kone og døtrePolitibetjent Jørgen Kristensen 4. maj 1945 med kone og døtreTysk stamkort for Jørgen P. KristensenTysk stamkort for Jørgen P. KristensenMin mors fætter skrev i maj 1945, et interessant brev til familien på Fyn:
Maj 1945.

Brev fra hovedkasserer i Amagerbanken Harald Rasmussen til familien - gårdejer Hans Rasmussen, Rynkeby Hede, Ringe sogn. [Privat eje]

København, den 23 Maj 1945

Kære Allesammen.
Tak for Brevet med indlagte Smørmærker de kom lige tilpas. Ja det er godt at det gik saa forholdsvis smertefrit med Afslutningen paa Krigen. Vi havde jo nogle slemme Dage og de er ikke helt forbi endnu, idet der er ca. 50 Hipo-folk paa fri Fod endnu og saa sent som i Gaar har de frataget Frihedskæmperne 4 Biler og en Motorcykle, men vi maa jo haabe, at de snart bliver fanget.
Jørgen vidste vi i lang Tid ikke hvor var, og alle hans Kolleger kom efterhaanden til Frøslevlejren fra Tyskland undtagen 2, men endelig omkring den 10 April kom han til Frøslevlejren og saa hørte Olga en enkelt Gang fra ham. Naa efterhaanden kom hans Kolleger til Sverige, men Jørgen var igen uheldig. Vi ventede stadigvæk. Olga var i Frihavnen 3 Dage i Træk men ingen Jørgen. Saa den 3. Maj fik hun Besked, at han var paa Vej i Biler til København og den 4de om Morgenen var hele Familien saa ude i Frihavnen fra Kl. 6 om Morgenen for at tage imod ham. Han kom saa Kl. godt 10. Der var jo stor Gensynsglæde men jeg skal villig indrømme, at vi tudede allesammen, for han saa ikke godt ud. Tøjet hængte som en Klud paa ham, de havde haft en drøj Tur i Tyskland. Men hans Humør var der gudskelov ikke noget i Vejen med. Saa skulde de jo til Sverige, men saa da Kl. var 1 blev de allesammen frigivet og sikken en Glæde der blev. Om Aftenen var vi ude hos Olga og Jørgen for at hilse rigtig paa ham, og det han fortalte om Forholdene i Lejrene i Tyskland er næsten ikke til at beskrive. Hvis I har læst nogle af Beretningerne i Avisen om hvordan Fangerne levede og døde kan I forstaa lidt af det, men høre Jørgen fortælle om det paa sin rolige Maade,, er næsten ikke til at fatte. Det har været et rent Helvede. Samme Aften Kl 8.40 kom saa Budskabet om Vaabenstilstanden og det var jo en dobbelt Glæde, at vi kunde fejre den sammen med Jørgen. Ove mødte jo straks som Frihedskæmper, han er Chef for en Styrke paa 250 Mand ude paa Randersgade Skole og de havde en ret kraftig Skudveksling med Tyskerne som ikke vilde overgive sig. Tyskerne havde en Hjælpekrydser, som laa udenfor Havnen og den beskød Øster Gasværk, hvorved Ove mistede en Mand og 3-4 Stykker blev saaret. Ove har siden September ikke været paa arbejde ved Statsbanerne, han var sygemeldt, som det hed, men han var meget virksom med at uddanne sine Folk i Vaabenbrug ude omkring i Lejligheder eller ude paa Landet. Gestapo kom for at foretage Husundersøgelse hos Helga og Ove, men de havde faaet Nys herom og var fraflyttet Lejligheden Dagen før. Saa de har boet hver for sig det sidste halve Aar. Ja det har været nogle strænge Dage. Birthe var med i det illegale Arbejde med Fordeling af Blade og der var til stadighed nogle unge Mennesker som boede hos os, idet de ikke turde bo hjemme. Men saa en Dag blev en af Kammeraterne taget og saa maatte de jo flytte andre Steder hen.
Karens Nerver har jo ikke været saa gode, og dette skulde jo ikke gøre det bedre, men hvis vi ikke havde haft Ungdommen og alle de Familier, som har støttet Frihedsbevægelsen saa det vist ikke godt ud for vores kære gamle Danmark.
Men nu gaar det da bedre med os allesammen. Ove skal vist ikke hjemsendes foreløbig. Johannes mødte paa Statsradiofonien, men er nu igen paa Frederiksborg Slot. Han er nu ikke saa rask, det er noget med hans Hjerte, men vi maa jo haabe det bedste. Nu er det Eksamenstid for Birthe, hun skal op paa Søndag i Kemi, det er en streng Tid ,især naar de ikke har haft saa rolige Forhold at arbejde under. Ja bliv nu ikke forbavset, naar I ser os til Sommer, vi har jo truet med at komme saa ofte, men til Sommer skulde det gerne blive Alvor. Jeg har Ferie fra den 8 Juli i 14 Dage og hvis vi kan faa Færgebilletter saa kommer vi alle fire.
Jytte har Ferie fra den 24. Juni saa hun plager om at faa Lov at rejse før os, men nu faar vi se, det er jo ogsaa mange at faa paa Besøg selv om vi ved, at vi er velkommen. Det er da kedeligt, at I ikke er rigtig raske men det er forhaabentlig kun noget forbigaaende. Det er mange Aar siden, vi har været ovre hos Eder, men nu skal det ogsaa være Alvor. Vi glæder os ogsaa til at se hvordan Johannes og Marie bor og hvordan I allesammen har det.
Mange kærlige Hilsener til jer alle fra os alle fire
Harald.
Tobak kniber det desværre med i Øjeblikket, men haaber snart at faa igen.