Skoler i Egebjerg kommune

| | | |

Skoler i Egebjerg kommune

Notater i anledning af folkeskolens 200 års fødselsdag i 2014


Med skoleforordningen af 23. jan. 1739 kom der en skolebygning i næsten alle landsogne, en undtagelse var Vester Skerninge. Her skulle børnene efter planen undervises i Ulbølle degnebolig, som dengang lå Bystævnevej 6. Senest i 1783 ser det dog ud til, at der var ansat en skoleholder i Vester Skerninge og at børnene fra Vester Skerninge samledes til undervisning i hans private beboelse i Vester Skerninge by. Ifølge indberetninger år 1800 til Fyns biskop var det en undtagelse, hvis en skoleholder eller degnen havde en egentlig seminaristuddannelse.

Ulbølle antog i 1806 som ny degn Peter Jensen Korch (forfatteren Morten Korchs oldefar); han var egentlig snedkeruddannet og som sådan var han med til at bygge provinsens første skolelærerseminarium ved Brahetrolleborg gods, som blev taget i brug 1795. Men Ludvig Reventlow opmuntrede ham til tage en læreruddannelse, som han bestod i 1802. Efter et embede i Åstrup sogn, fik han stillingen som degn i Ulbølle i 1806, da sognets gamle degn døde. Den første seminarieuddannede lærer i Vester Skerninge, Peder Nielsen fra Gærup var også udgået fra Brahetrolleborg seminarium. Han nåede i 1866 endda at fejre 50 års jubilæum i embedet som lærer i Vester Skerninge. Og det ser ud til at Vester Skerninge fik sin første egentlige skole, samtidig med Peder Nielsens ansættelse. I 1816 tilkøbte sognet nemlig det hus, hvor skolen var indtil 1850, da man opførte en ny skole. I løbet af 1840erne blev der ansat en andenlærer. Søndermarkens skole blev bygget 1872, med lærer Hansen som den første enelærer. "Søndermark Biskole" rettere "Forskole" - tidligere fuldstændig skole med en lærer til sognet byggede en ny hovedskole 1906. En ny forskole blev bygget i 1898 i selve Vester Skerninge.

I Ulbølle døde i 1829 Peter Jensen Korch og hans afløser Anders Nielsen fik titel af skolelærer og kirkesanger, mens titlen degn gik af brug, efterhånden som de gamle degne faldt bort. Den sidste degn i de her behandlede sogne var formentlig David Schiær (1780-1862) i Ollerup, der beholdt titel af degn og skolelærer lige til sin død i 1862. Han var ansat i Ollerup skole i 54 år fra 1805-1859.

Skoleloven 1937 stillede krav til kommunerne. det blev nødvendigt at udvide skolerne og skaffe faglokaler til f.eks. sløjd og husgerning, men så kom 2 verdenskrig. Så der kom ikke gang i arbejdet før efter krigen.

Stenstrup
Skoleplan 8. febr 1842 - i 1835 blev 2 fag tilbygget skolestuen - Stenstrup sogn trænger til en ny skole med udvidet skolevæsen, hvorom forslag er indsendt til cancelliet - En ny skole bliver til foråret 1845 bygget og indrettet til 2 skolestuer  og en hjælpende lærer antaget - undervisningen i 2 skolestuer med 2 lærere og børnene delte i 4 klasser tog sin begyndelse første i juni 1845
Første læreren ved Stenstrup skole har i efteråret 1848 fået sig en medhjælper beskikket.
27.9. 1856 tillod ministeriet at der oprettedes en pogeskole i Stenstrup for børn under 8 år - 18.8 1856 var der indrettet friskole på Langhøjs Møllegård (Lunde friskole).
1 skole i Stenstrup by med 2 skolestuer og 2 lærere. I 1905 besluttede at ombygge Stenstrup næste sommer. I 1933 lededes gymnastikken af andenlæreren for alle børn både sommer og vinter i det nærliggende Stenstrup forsamlingshus. Desuden en privatskole  og en med den offentlige skole forbunden pogeskole
Skolen på Løgeskov 1882. I 1933 hed lærer ved Løgeskov skole Jørgensen. (Rasmus Anton Jørgensen?)
Sognerådet ansøgte i 1881 om tilladelse til at nedlægge en pogeskole i Stenstrup by hvilket ikke kunne bevilges af ministeriet med mindre at der blev opført en ny skole.
Lærerkraften ved forskolen på Rødmevej var i 1929 frk Gertrud Christine Andersen (45 år).
I 1935 ved visitatsen var frk Mouritzen lærerinde ved begge forskoler - Hundtofte og Stenstrup Marks (Stenbanke) forskoler. De lå tre kvarters gang fra hinanden, den ene øst , den anden vest for Løgeskov skole. Frk. Moutizen underviste tre dage om ugen á 6 timer i hver forskole. Børnene var i alderen fra 7 til 9 á 10 år. I sommerhalvåret underviste hun tillige pigebørnene i håndarbejde i Løgeskov skole.
I 1954-55-56 opføres i Stenstrup en ny moderne centralskole for hele sognet. Løgeskov skole, Hundtofte forskole, Stenstrup marks forskole  (Idag nedbrudt)samt Stenstrup forskole (Rødmevej) nedlægges, og alle kommunes børn samles i den nye centralskole, der skal tages i brug sommeren 1956. I skolen er også bibliotek for hele sognet.
Udv. 1979-80 Erik Steffensen

Lunde
Skoleplan 8 febr 1842 - 1831 blev en ny grundmuret skole opbygget ved Svendborg landevejen i stedet for den gamle, som lå i Lunde by.
1 skole midt i sognet 1/5 mil fra kirken ved Odense Svendborg landevej-I 1905 beslutter sognerådet at reparere skolen. 1 1935 var det endnu de samme skolebygninger som i 1831. Skolens førstelærer Chr. H. Christensen fyldte i juni 1935 70 år - 1. januar samme år havde man fejret hans 40 års jubilæum. Elevtallet rundede de 130 børn. I det nærliggende forsamlingshus udøvede man gymnastik. Skolens andenlærer hed Aggesholm
Skoleinspektør E. Thomsen indberettede 1956 Skoleforholdene i Lunde almindelig 4 klasset landsbyskole med 2 lærere
Lunde skole opført 1960-61 Ove Jørgensen, Bent Hammer

Ollerup
Skoleplan 3. nov 1812 - 1845 hedder det at når undtages at skolestuen ikke har den anordnede  4 alens højde er såvel denne som lærerboligen i anordningsmæssig tilstand
I 1847 hedder det Den gamle skolestuen som er for lille skal kun stå i vinter. Til foråret skal en ny skolestue opføres
Kommuneskole opført 1900, - i 1926 udgjordes lærerkræfterne foruden førstelærer Baltersen af en lærerinde, frk Madsen på 44 år.
ny skole under bygning 1955/56 akitekt E. Mindedal Rasmussen - Poul Willer indtil 1.7. 1972 H.C. Hansen
Friskole, oprettet 1867 ny bygning 1922

Kirkeby
Skoleplan 3. nov 1812 i 1840 er en ny grundmuret skolestue opført - efter en ny skolestues opbyggelse i Kirkeby er en hjælpelærer antagen
27.9. 1856 accepterede ministeriet en privat skole oprettet i.h.t. loven af 2.5. 1855 (Friskoleloven)
I Kirkeby er der oprettet en forskole (pogeskole vist 1896) som er beliggende ved landevejen, lidt øst for hovedskolen
Folkeskolen i Kirkeby ny ombygget 1914 arkitekt Daniel Rasmussen. Ved visitatsen i 1930 var Kirkeby vestre skole "overfyldt af børn", lærerkræfterne var P.B. Jæger (37 år) og frk Nielsen (54 år) (Maren Dorthea Nielsen 47 år?).
Ny folkeskole bygget i Rårud i 1908 arkitekt Daniel Rasmussen. I 1935 var det stadigvæk lærer Joakim Grubbe ved Rårud skole. I 1934 besluttede sognerådet (efter en fugtig udflugt) at bygge en ny gymnastiksal og en boldplads i tilknytning til skolen.
Egebjerg friskole ca 100 børn, opført 1863
Sportsplads uden for Kirkeby hvor en stor ny centralskole skal bygges - Kirkeby skole opført 1962

Øster Skerninge
Skoleplan 3. nov 1812 I årene 1818-19 er en ny skole opbygget
I 1933 holdt hovedskole og forskole til i den bygning opført 1919 beliggende ikke langt fra forsamlingshuset, hvor eleverne havde gymnastik. Førstelærer var Kofoed. Lærerinde i forskolen var fru Jensen.

Hundstrup
Organiseret ved appr. plan af 3. nov 1812 - i 1830 opbyggedes en ny skole og i 1832 et nyt udhus. I 1833 fik skolelærerens våningshus en hovedreparation
De to skoler, drenge og pigeskole, føres i samme bygning med bolig for lærerinden på loftet, mens lærerboligen udgør en særskilt bygning
Først nu er der som tidligere udgave (Trap) meddelt Dobbeltskole og forskole. Den sidste opført 1919; indtil da kun dobbelt skole.
I 1924 hed førstelæreren Jeppe Madsen (56 år) og andenlæreren Søren Borg (22 år) og forskolelærerinden frk Jensine Jensen (32 år)
Ved visitatsen i 1933 var det de samme skolebygninger. Førstelærer Madsen havde haft embedet i 27 år (65 år); 1.9. 1932 ansatte man en ny andenlærer Petersen. I forskolen underviste frk. Jensen.
Hundstrup skole opført 1965

Vester Skerninge
Plan 25. april 1844 - I 1816 tilkøbte sognet sig det hus, hvor skolen er. I de efter 1816 nærmest følgende år have flere hovedreparationer været foretaget - i henhold til canc rescript af 26 oktober 1847 vil en andenlærer blive ansat ved Vester Skerninge skole
I Vester Skerninge sogn haves 1 sogneskole med 2 afdelinger under 2 lærere i byen, hvorved forandring forestår. (1899)
a) Søndermarkens forskole bygget 1872 "Søndermark Biskole" rettere "Forskole" - tidligere fuldstændig skole med en lærer
b) Vester Skerninge forskole (byens forskole) bygget 1898
c) Vester Skerninge hovedskole opført 1906; udvidet 1954-56 udvidet 1976-77 Viggo Rasmussen indtil 1.9. 1972, Preben Rasmussen
d) Vester Skerninge friskole oprettet 1875, udvidet 1925
Ulbølle
Ældste skole brændte 1775 lå Bystævnevej 6
Skoleplan 25. april 1844 - I 1815 blev Ulbølle nuværende skolebygning opført
I Ulbølle sogn findes en hovedskole i Ulbølle by og en biskole på Lillemark for beboerne ved stranden
Ulbølle Centralskole opført 1955 arkitekt Damgaard Hansen elev fra Ulbølle skole - Ulbølle Centralskole blev indviet 7. januar 1956 som den første i rækken af skoler, der vil blive taget i brug i Svendborg amt i 1956. Udvidet 1967