Rantzausholms historie fortalt af magister Peder Lucoppidan

| | | | | | |

Familien LucoppidanFamilien LucoppidanRantzausholm 1590Rantzausholm 1590Rantzausholm 1660Rantzausholm 1660Brahetrolleborg ladegård 1901 (Rekonstruktion af Kaj Lykkes ladegård fra 1655)Brahetrolleborg ladegård 1901 (Rekonstruktion af Kaj Lykkes ladegård fra 1655)Brahetrolleborg set fra ladegårdenBrahetrolleborg set fra ladegårdenEfter reformationen da slige klostere bleve afskaffede, blev dette som andet lagt under kronen. - Hl Henrich Rantzou til Breidenburg etc, kongl. statholder i Holstein, een meget berømmelig, lærd, riig og nafnkundig herre kiøbte dette kloster med tilligende gods af kong Friderich d. 2 for 55000 rdl,  og kaldede det Rantzowholm, vide Genealogiam Rantzovian Witteb. 1586 in 4.Samme hl Henrich Rantzow fød 1526, d 11. martij, døde 1599 d 1. januarij, eyede 18 herresæder, Bredenburg, Brachenburg, Rintelem, Wellingsbuttel, Harsted, Tuschenbech, Rantzovisholm, Wardersbech, Bugken, Melbech, Redingstorp, Ovendorp, Nutsckow, Nuchel, Gronou, .. elnou, Erfrad, og Rantzow. Vide jnscriptionem Monumenti in Epistolis ad H. Rantzovium p. 131. hans frue var Christina von Halle, deris søn iblandt mange fleere hl: Breide Rantzov til Rantzouholm, riigens raad og stattholder i Kiøbenhavn, døde 1618 d 8. maij, var 3 gange gift, 1. med Sophia Rosencrantz og havde med hende Kay Rantzow, Lisbet Sophia, hl Hans Lindenous, Helvig hl Tage Tots til Erichsholm. 2 med Karen Giøe, og ved hende ingen børn, 3 med Christence Wiffert og ved hende een søn Frantz Rantzow.

Hl Breide Rantzows søn ved Sophia Rosenkrantz Key Rantzow til Rantzowholm fik Anna Løkke Hendrichsdaatter, de havde een daatter Sophia Rantzow, som fik Laurids Ulfeld til Egeschow, denne Sophia Rantzow arvede efter sin fader Rantzowholm med meere, men fordi hendes farfaders fader hl Hendrich Rantzow havde forordnet, at de 3 hans gaarde, Bredenbug, Rantzow i Hollsten, og Rantzowholm i Fyen aldtiid skulle blive hos hans børn paa sverdsiden, og ikke med døtterne ved giftermaal komme iblandt andre slegter, haver hendes farbroder Frands Rantzow, hl Breide Rantzows søn ved Christence Viffert talet derpaa og fick det fra hende, men efter hans død arvede hun det igien og meere dertil.

Frandz Rantzow til Rantzovholm hl Breide Rantzow og Christence Vifferts søn, var først stattholder i Dannemarc, blev siden riigens hovmester, var forlovet med frøken Anna Cathina Christ. 4. daatter ved Kirstine Munch, men af een ulyckelig hendelse faldt ud i graven omkring Rosenborg 1632 d 5. nov. og druchnede, hvis død blev høiligen beklaget af alle, som hand var een meget from og oprigtig herre, hans fæstemøe frøken Anna Cathrina sørgede sig til døde, hendes viise findes iblandt Peder Syvs viiser p 780.

Ovenbemelte Sophia Rantzow Laurids Ulfeld arvede saa een broderlod efter sin farbroder Frandz Rantzow, det  er halvdeelen af aldt hans gods, foruden sit eget fædernegods, og derved fick Rantzowholm igien. Hun havde 3 børn ved Laurids Ulfeldt til Eegeskov, som døde alle før hun, siden døde hun af børnekopper i barselseng med sit 3 barn, og hendes moder Anna Løkke arvede hende, og fick aldt ovenbemelte gods, og eftersom Anna Lykke ingen fleere børn havde, kom det aldtsammen efter hendes død til hendes broder Franz Lykke til Giiselfeldt. Frands Lykke til Gisselfeldt og Kochedal arvede og Overgaard efter sin broder Jørgen, og der foruden efter bemelte sin søster Anna Lykke aldt Key Rantzows gods og det halve af Frantz Rantzows gods, som var i Fyen Rantzowholm, Harredslevgaard, Hellerup, Rødkilde og Flintholm og udj Lolland Bremersvold og Kierstrup, i Sælland Svanholm. Efter (?) Elisabeth Broch, Ester Broch og Chrestence Vifferts daatter.

Deres søn Key Lykke til Rantzowholm agted for dend riigeste herre i Dannemark, havde Olegaard Gyldenstierne som var hl Christian Friis til Kragerup hans efterleverske, hand kom i uleilighed og 1661 d 2. sept blev  iblandt andet dømt til at have sit gods forbrudt, hand gik til Skaane, opholdt sig der til 1685 da dronning Sophia Amalia døde, og da hand kom ind igien og levede hos sin frue i Jylland, siden hos sin stive daatter Sophia Amalia Friis, general major Johan Rantzows frue, og efter hendes død hos general major Rantzow, hvor han siden døde.

BrahetrolleborgBrahetrolleborgMagister Peder Jensen LucoppidanMagister Peder Jensen LucoppidanEfterat Rantzowholm saaledes var falden til kongen, giorde kong Friderich d 3 eet mageskifte med frue Birgitta Trolle Manderup Brahes til Torbenfeld som døde 1666 hans efterleverske, hl Niels Trollis daatter, at hand gav hende Rantzowholm for Torbenfeld, som siden blev kaldet Frydendal. Siden blev Birgitta Trolle af Christ. 5 giort til frieherrinde, hand giorde Rantzowholm med 500 tønder hartkorn bøndergods til eet frieherskab, og fick bevilling at lade det kalde Brahetrolleborg, og at testamentere det paa hendes ældste broder hl Corfids Trolle og hans ægte arvinger, hvilket frieherskab efter hendes død bekom hl Corfidz Trollis ældste søn som var Friderich Trolle giort til baron af Christ 5. 1689, een meget gudfrygtig, from og lærd herre, som anvendte stor fliid paa at forfremme Guds ære, stiftede skoler ved alle sine kirker og døde 1701, tog til ægte jomfrue Anna Catharina Walchendorph, Axel Walchendorph til Tisselholt og Helle Sophia Schinckels daatter, de havde ingen børn sammen, hende blev efter hans død bevilget Brendegaard sin livs tiid.

Baroniet blev efter baron Friderich Trollis død bevilget hans broder Niels Trolle, dog under hans farbroders Herlov Trollis inspection og tubela (?)

Saaledes skriver dend lærde og curiøse m. Peder Lucoppidan paa Thaasing derom til min sl fader, og brevet findes i mine giemmer.(*) (Thomas Brodersen Bircherods optegnelser. Det kgl Bibliotek).

(*) Korrektur kommer henad vejen for så vidt angår stednavnene!