Bygmester Hans Pedersen, Seattle 1864-1933

| | | | | | | | |

Bygmester Hans Pedersen - Stenstrup kirkebog 2.9. 1864Bygmester Hans Pedersen - Stenstrup kirkebog 2.9. 1864Bygmester Hans Pedersen - Dannevirke Onsdag d. 16. maj 1928. (Finn Buch, Kirkeby har henledt min opmærksomhed på, at danske aviser i USA er tilgængelige på "nettet".Arkivleder i Vester Åby, Arne Rasmussen (Sognefoged) gjorde mig for første gang opmærksom på bygmester Hans Pedersen".

 En dansker som "Nordvestens" største bygmester. Bygmester Hans Pedersen, Seattle.
"Pacific Builder and Engineer", Seattle, Wash, USA, bringer en omtale af Hans Pedersen, den over hele nordvesten velkendte danske bygmester. Det hedder bl.a.: "Fra daglønsarbejder til ejer af en bygning, han som arbejder var med til at opføre - bygmesteren af nordvesten. - En mand, der kan opføre alt fra skyskrabere til elektriske kraftstationer. - En hver af disse betegnelser passer paa Hans Pedersen, Seattles geniale bygmester, og dog er ingen betegnelserne tilstrækkelig til at dække omfanget af hans produktivitet. - Hans sukces kan ikke summeres op ved en liste over de anlæg, han har udført, hvor imponerende end listen vil blive.

Hans karriere kan ikke beskrives i ord, ti over alt dette staar mandens personlighed som det bærende i hans ualmindelige præstationer. Endskønt vi ønsker at betragte ham som typisk amerikaner, der arbejder sig fra bunden op til toppen, saa afspejler hans personlighed meget af den gamle verdens visdom. Fysisk er Hans Pedersen lille og kraftigt bygget, det hvide haar kortklippet, mørke øjenbryn og livlige øjne. Han er aaben og ærlig. Hans manerer er tiltalende, og han vinder en ven ved første møde. Hans akcent vidner om ungdommen i Danmark, og at han har rod i den danske muld.

Hans forretningsvenner betegner ham som noget enestaaende i energi, i punktlighed og i evnen til at samle og lede de for hans virksomhed brugelige kræfter til harmonisk samarbejde. Det er disse medfødte gaver, der skabte tillid til navnet Hans Pedersen".

Hertil føjer "D.d. Pioneer" følgende oplysninger: Hans Pedersen er født 2 september 1864 i landsbyen Stenstup, Svendborg amt, Danmark, gik i landsbyens skole, tjente senere bønderne for en løn, der ikke oversteg 70 kroner halvaarlig. Hans hu stod til de fjærne lande i vesten, og knap 20 aar gammel ankom han i april 1884 til Minnesota.

Efter at have arbejdet som murerhaandlanger i Minnesota kom han i 1887 til Seattle paa Stillehavskysten. Den 6. juni 1889 blev Seattle hjemsøgt af en stor ildebrand, og genopbygningen gav ham arbejde her i de følgende 5 aar, hvorefter han et par aar tog til Los Angeles af helbredshensyn. 1897 kom han tilbage til Seattle, men byen var næsten affolket; han fortsatte nord paa til British Columbia og helt op til Alaska; men det gav ikke guld, og han rejste tilbage til Seattle, hvor forholdene nu var bedre. Der kom atter fart i bygningsarbejdet. Hans Pedersen var kommet til kræfter igen, begyndte som murerhaandlanger, og blev formand for den lokale fagforening.

I 1899 paatog Hans Pedersen sig en mindre kontrakt, der blev begyndelsen til hans senere omfattende virksomhed, hvorved han blev en af nordvestens mest kendte mænd. Det efterfølgende er kun en ufuldstændig lister over hans foretagender, men det giver en ide om, hvorfor hans amerikanske venner tillægger ham betegnelsen "enestaaende energi". Blandt Hans Pedersens store arbejder kan nævnes Seattles raadhus, Alberny Hotel, Madison bygningskaré, Alhambra Theater, Northern Bank, Prefontaine bygning, Pantages Theater vandledningerne fra Lake Union til Seattle, jærnbanelinier og staalbroer ved Lake Washington, Public Safety bygning, Eitel bygning, St. Regis Hotel, Arctic Club bygning, Spring Apartment Hotel og Terminal Sales bygning, foruden en del andre store, private og offentlige bygninger i Seattle.

I Tacoma opførte han National Realty bygning (18 etager) og indtil da den højeste bygning i nordvesten. For byen Tacoma byggede han det store vand-reservoir, der i bjærgene samler Nisquallys vand, hvis kraftstationer og ledninger forsyner Tacoma med vand, elektrisk kraft, lys og delvis varme. Det var et millionforetagende, og den eneste, som turde paatage sig det, var Hans Pedersen. Det fortælles, at da statens bygningsenspektør kom tilbage til inspektionen i bjærgene, erklærede han, at byen Tacoma burde rejse Hans Pedersen en statue.

I Olympia (staten Washingtons regeringssæde) byggede Hans Pedersen Justitstemplet og i Portland Public Auditorium. Det er alle kæmpebygninger. Hans Pedersen har desuden bygget og cementeret flere veje og fortove i Seattle end noget andet firma. Dertil kan føjes vandings- og kloakanlæg, havnemoler, broer og viadukter. Da Hans Pedersen i 1912-13 var færdig med at bygge Seattle Chinatown, rejste han til distriktet ved Yakima (østsiden af Cascade Mountains), hvor der var anlagt et overrislingssystem, som ved siden af dets nytte havde den ulempe at foraarsage oversvømmelser. Hans Pedersen paatog sig at løse problemet ved et forsøg paa 12,000 acres land. - Han lod bygge gravemaskine specielt for det formaal, og ved et praktisk anlagt net af dræningsrørledninger og kanaler opnaaedes den ønskede vandregulering. Arbejdet varede et par aar og omfattede ialt ca 50,000 acres.

Dette hindrede dog ikke Hans Pedersen i at udføre andre store arbejder, f.eks. Henry Fords fabriksbygninger i Seattle og en del af et af de største havneanlæg i verden ved Smiths Cove, Puget Sound. Hans Pedersen udførte for de Forenede Staters regering et 64 kvadragmil stort vandingsanlæg ved Sun River i staten Montana. Da verdenskrigen kom, havde Hans Pedersen i entreprise bl.a. et jærnbaneanlæg i staten Washington, moler ved Tellamoah, Oregon, en del af hovedlandevejen langs Columbiafloden, foruden dræningsanlæg, byggeforetagender og vejanlæg. Materialer steg i pris, arbejdskraften blev sparsom og kostbar. Kontrakterne kunne ikke ændres. Det medførte store tab og en truende financiel situation. Men tilliden til Hans Pedersen og en aldrig svigtende energi bar ham over skærene, fordi hans kredit var større end faren ved pengekrisen. Hans Pedersen ræsonnerede som Othello: "At græde for en kval, der er forbi, det atter et at styrte sig deri".

Men under alle disse store forhold bevarede Hans Pedersen sin forkærlighed for landbruget. - Han har en stor landejendom i Whatoom County, en farm ved Snohomish med et par hundrede kreaturer, deraf over 100 malkekøer, er medejer og vicepræsident for United Orchards Co., Wenatchee, Washington, og drev i nogle aar en stor kvæg- og hvedefarm i California. Hans Pedersen siger, at landbruget ikke har været ham en indtægtskilde - men at det er barndomsminderne fra Fyn, som drager ham til muldet. ("Danmarksposten".)

Den Danske Pioneer. 14.9. 1933
En af vore gamle danske forretningsmænd, bygmester Hans Pedersen, døde den 6. ds. i sit hjem på Queen Anne Hill, hvor han boede i et af de mange apartmenthuse, der nu staa som monumenter for ham. Pedersen, der blev 69 aar gl., kom herover som 19-aarig yngling og var først for en tid i Minnesota. Han kom hertil i 1888 og var en af de første til at følge guldtrækket til Alaska. Efter sin tilbagekomst begyndte han her paa egen haand som gipser, hvilket han udvidede til at blive bygningsentrreprenør. Han opførte tilbygninger til County-City bygning og Arctic Club, og før depression var han ejer af 39 apartmenthuse af egen konstruktion. Han var medlem af vor D.B.S. loge, frimurer etc, og efterlader sig sin anden hustru, Doris, samt en maanedgammel datter. Han var broder til mrs. Hans Hansen, mrs Jens Andersen og Ditlev Jensen, Danmark.