Syn over hovedgården Lindskov - senere Lehnskov - i Egense sogn - år 1697

| | | | |
Kort over LehnskovKort over LehnskovSign Johan Clausen af Assens paa veledle og velb Niels Kaas til Hiortholm, hans vegne og sigr Hendrich Rasmussen Kier af Hagendrup, paa høyædle og velb hl: cammer herre Woldemar Christopher von Gabel til Hvidkilde, hans veigne, fremstillede herfor retten de 4re i dag 8te dage vdmelte siunsmend, nemblig Morten Møller i Veystrup mølle, Hans Clausen, muremester i Skierningballe, Jørgen Jespersen i Østerschierning, oc Peder Juel i Eigense, hvilche berettet oc foregaf, at de hafuer veret paa Lindschow, efter udmellelse her af retten, der siunet oc besigtiget dends brøstfeldighed, saavit som høyelig kunde behøfuis, og brøstfeldigt fandtis, foretaget som følger,

Det store huus i lengden 27 fag = 2 loft høit i tømmerverch, kielderne grundmuret runden om, grunden under samme huus befindis her og der brøstfeldig med huller og steenes udfallelse, og med steen og kalch vil forbedris jnden og uden, veggerne i tømmervercket schal endeel speckes med steen oc kalch, dend norderside paa ofuerdeelen er gandsche brøstfeldig med legter og steen, som af nye vil omlegges og gandsche  faae af de gl: legter at vere tienlig, saa eragtes at behøfve vngefehr 250 legter, steenen er mesten deel forraadnet og knap de halfve igien til detz omleggelse at være tienlig, Dend synder side fattis en deel legter oc steen med schielning(?), behøfvis ved spærverchet i hannebielche, loftet er gandsche brøstfeldig oc af nye vil omlegges, kand med gaae foruden de gl: som kand vere tiendlig 20 tylter dehler, trappegangen, til trappen at forferdige behøfvis i tylt dehler, paa de ofuerste verelser i dend østre ende, nemblig i det storre fadebord er vinduerne gandsche brøstfeldig, og med nye glas og bly vil forferdiges.

Rust cammeret vil vinduerne med glas og bly forferdiges.

I det store gieste cammer er 5 vinduer gandsche ude, og af nye vil forferdiges.

I det lille gieste cammer fattis 2 nye vinduer.

Rulle cammerit fattis 2 vinduers buer og 3 vinduer som af nye schal forferdiges med glas og bly

Herremendenis cammer fattis et vindue som af nye vil forferdiges.

Dend lange gang uden for bemelte cammer fattis en vindues bue og et vindue, som af nye vil forferdiges,

Paa secret huset fattis 2 vinduer, som af nye vil forferdiges.

De underste verrelser

I dend østre ende hvorudj fattis i den broget stue en 4re vinduer, som mesten deel af nye med glas og blye vil forferdiges.

Rubech Kaases cammer kaldet, er vinduerne brøstfeldig oc med en deel glas og blye forferdiges

Secret huset ved samme cammer fattis 2 vinduer som af nye vil forferdiges.

J senge cammerit schal vinduerne med nye glas og blye forbedris

Fruerstuen, schal vinduerne med en deel ny glas og blye forferdiges.

I pigernis cammer er 5 vinduer som skal forbedris med bly og glas.

J gangen neder til kychenet er et vindue bortte, og af ny vil forferdiges.

Køchenet er vinduerne brøstfeldig, og vil forbedris med glas og blye, og trej gandsche borte.

Pihlerne under broen til huset, vil med steen og kalch forbedris.

Brøgerhuus lengden 17 fag, hvoraf fattis loft ofuer 9 fag, som er for raadnet og af nye vil omlegges, kand med gaae, foruden de gl: 11 tylt dehler, dend vestre side fattis foedstycher 10 allen, jmellem deystuen oc melchehuset fattis 5½ allen foedstycher.

J deystuen begge vangerne under i skorsteenen schal udhugges oc med nye steen og kalch forferdiges.

Fra deystuen ud til blegehaugen fattis en dør, som af nye skal forferdiges.

Borrestuen, schal vinduerne forbedris med glas og blye

Et lille cammer i borestuen, hvori vinduerne med glas og blye vil forferdiges.

Ladehuusene

Koeladen 28 fag, hvorpaa fattis foedstycher ved dend vestre side 6 allen.  Ved same side schal en stoer deel tag, omlegges som kand behøfvis dertil langhalm 10 trau(er), ved dend østre side fattis foedstøcher 25 allen ofuer 27 fag. Ved samme side schal gandsche af nye taget omlegges, behøfves legter 50 stq til at forbedre,  langhalm kand ej af vished vides hvor meget kand med gaae. Udi samme huus fattis 2 bielcher som er i stycher, og med ny vil jndleggis, paa dend søndre ende fattis en vindskede.

Porthuset med terscheladen og dend gandsche lengde 39 fag, fattis foedstycher ved begge sider til sammen 40 allen. Paa dend østergaul j vindschee som fattis, den norderside ofuer terscheladen er taget gandsche brøstfeldig oc af nye omlegges, legter dertil behøfvis 100 stq, langhalm ej vides hvor meget kand tilgaae, dend sønder side paa samme huus behøfvis ungefehr 100 tagsteen til detz forbedring, gauflen ved dend øster ende schal med steen oc kalch forbedis og vdspechis.

J suine stien i samme huus fattis 3 bielcher og breeder til dend gandsche stj, thi ingen er, och bielcherne forraadnet.

Portten for væd? haugen er gl: oc af nye vil forbedris.

Faare huus lengden 19 fag, hvorpaa fattis, ved dend w side j stolpe af 5 allen. Taget ved dend øster side gandsche brøstfeldig og af nye omlegges kand medgaae til detz omlegning = 50 legter, langhalm ej vides, hvor meget kand medgaae, veggene ved samme side, schal med steen och kalch forbedris, noch fattis 2 spær a 10 allen, 2 hanner bielcher a 12 allen.

Ridestaldhuset er 14 fag fattis ved dend øster side 4re foedrancker til foedstychernes holdelse, dend norder gaufl behøfvis 1 tylt deller at klæde gauflen, og vin ..der, til samme gaul som er forraadnet behøfvis 4 trær a 4 allen. Paa dend vester side fattis foedstøcher tilsammen 18 allen og 4 foedrancher imod foedstøcherne, paa samme huus 4re sverlegter oc 4 steenlegter, som er i stycher og igien schal indschydes, dend sønder gaufl fattis vindscheder, ved dend øster side dertil 2 deeler, til taget at forbedre behøfvis vngefehr 50 tagsteen, veggerne rundt om huset schal her og der forbedris med steen og kalch, vinduerne i stald cammerit og stalden, schal forbedris med glas og blye, saa som de ere brøstfeldige.

Stachit werchet for graufverne er heel brøstfeldig oc forraadnet, af nye vil forferdiges, og ej noget af ded gl: tienlig, behøfvis for vrtehaugen 2de døre som af nye schal forferdiges, og ej noget af ded gl: tienlig saasom ded er forraadnet, jmellem bleghaugen og abildhaugen fattis en dør, som er forraadnet oc af nye schal forferdiges.

Tuette Broen fattis 2 pehler a 5 allen oc nogle fielle, hvilchet saaleedis som forskrefvet staar forne 4re mend for et fult siun ved eed frasagde, og vil vedstaae, og stoed velb hr: cammer herre Gabel, fuldmegtig sign Hendrich Rasmussen Kier, paa velb Biels Kaases vegne, sigr Johan Clausen af Assens, som paa velbemelte deres principallers vegne dette tilstoed, og var hver for sig herefter tingsvidne begierende som og blev sted.