Ryslinge - Danmarks første valgmenighed - præsten Vilhelm Birkedals kollatsbrev 1868

| | | |

Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal - RyslingeValgmenighedspræst Vilhelm Birkedal - Ryslinge Nazarethkirken i RyslingeNazarethkirken i Ryslinge 

Nazarethkirken i RyslingeNazarethkirken i Ryslinge

 Ryslinge Valgmenighed i 150 år se her

 

I august 1868 blev pastor Vilhelm Birkedal indsat i Danmarks første grundtvigske valgmenighed - i henhold til valgmenighedsloven, som var vedtaget i rigsdagen tidligere på året - den 15. maj. Endnu en valgmenighed så dagens lys i 1868, nemlig i Kerteminde. Det kan synes meget beskeden efter al den virak, der var omkring loven. Det kom endda så vidt, at konsejlspræsident grev Frijs, satte regeringens liv på spil for at få loven vedtaget.
Sagen var, at flertallet i Landstinget var indædt modstander af lovforslaget. Men selve baggrunden for lovforslaget, var, at fyringen af Vilhelm Birkedal som sognepræst i Ryslinge, faktisk var på kant med grundloven, så der skulle findes en ordning enten alene for den frimenighed, der var dannet i Ryslinge med Vilhelm Birkedal som præst eller en generel ordning gældende for hele folkekirken.
Hensynet til at finde en acceptabel løsning, har vejet så tungt, at grev Frijs så sig nødsaget til at vride armen om på flertallet i Landstinget. Han kædede derfor anlægget af Esbjerg Havn sammen med vedtagelsen af valgmenighedsloven på den måde, at hvis regeringen måtte gå af, så faldt også anlægsbevillingen til Esbjerg havn.

 

Christian Thorning Engelstoft giør vitterligt, at da hr. majestæt kongen under 1ste ds allernaadigst har stadfæstet hr. Schøller Parelius Vilhelm Birkedal, ridder af Dbd til at være præst for den af ham og medansøgere dannede valgmenighed, som har sin kirke i Ryslinge sogn og han forhen i den hellige treenigheds navn er bleven ordineret til det kirkelige læreembede, saa bevidner jeg herved paa mit embeds vegne, at han er en ret beskikket præst for den nævnte valgmenighed. Og har han i henhold til den af ham i sin tid aflagte ed, dette embede troligen og vel at forestaae i alle dets dele, at forkynde den rene evangeliske lære for ældre og yngre i kirke og huse i overeensstemmelse med den hellige skrift og de symbolske bøger ---------- præsteligt liv.

 

NB: Birkedals afskedsprædiken 1865 findes i Frydendals samlinger på Møntergården.

 

Biskop C.T. EngelstoftBiskop C.T. Engelstoft

Deres høiærværdige hr. provst Jungersen ville den første søndag skee kan behage at indsætte fornævnte hr. S.P.V. Birkedal i det embede, hvortil han nu er stadfæstet, oplæse hs. kgl. majestæts allernaadigste resolution af 1. d. m., hvorved han er stadfæstet og valgmenigheden anerkjendt, samt denne min kollats, tale til hans bedste for menigheden og formane dennes medlemmer til saavel i som udenfor kirken saaledes at omgaaes ham, at han uden sukken henleve sine dage og de uden ansvar for Guds domstol i sin tid kunne bestaae.

J det jeg nu beder samtlige tilhørere i bemeldte valgmenighed, at de velvilligen modtage nævnte velærværdige hr. S.P.V. Birkedal som deres ret beskikkede præst og sjælesørger tilønsker jeg enhver især naade, lykke og velsignelse af Gud fader for medelst sønnen Jesum Christum ved den helligaand.

Odense bispegaard d. 14. aug. 1868 - C.T. Engelstoft

 

Valgmenighedspræst Karl PovlsenValgmenighedspræst Karl Povlsen

I 1883 kom Karl Povlsen som kapellan til Ryslinge Valgmenighed. Og efter Vilhelm Birkedals bortrejse i 1885 fungerede Karl Povlsen som præst i Ryslinge Valgmenighed indtil sin død i 1918.

 

BilagStørrelse
Ryslinge pastorat - Liber Daticus 1865-71.pdf15.75 MB
Biskop Engelstoft kommentarer til Lovforslag om udvidelse af retten til kirkers og kirkegårdes benyttelse 1861-62.pdf23.25 MB
Biskop Engelstoft om lov af 15.5. 1868 om valgmenigheder.pdf22.12 MB
Fyns Stifts Landemode juni 1867.pdf23.09 MB
Fyns Stifts Landemode juni 1867-2.pdf11.77 MB
Danske biskopper - fællesudtalelse om valgmenighedsloven 1868.pdf6.95 MB
Provst Wedel - Kancelliskrivelse ang sværmere som flere steder i stiftet have holdt religiøse forsamlinger 1824.pdf7.41 MB
Klaus Berntsen - Vilhelm Birkedals afskedigelse.pdf14.96 MB
Klaus Berntsen - Vilhelm Birkedals afskedigelse-2.pdf18.08 MB
Foreningen for frihed i folkekirken.pdf18.49 MB
Foreningen for frihed i folkekirken-2.pdf10.34 MB
Christen Kolds arkiv - kirkelige frihedsstridigheder 1856-68.pdf10.19 MB
Minder fra Vilhelm Birkedals hjem.pdf9.22 MB
Afskedsprædiken for Ryslinge menighed af Vilhelm Birkedal. Menighedens afskedigede præst. 1865.pdf21 MB
Karl Povlsen 1883-1908 Ryslinge Valgmenighed - Medlemmerne 1.pdf8.77 MB
Karl Povlsen 1883-1908 Ryslinge Valgmenighed - Medlemmerne 2.pdf21.02 MB
Karl Povlsen 1883-1908 Ryslinge Valgmenighed - Medlemmerne 3.pdf10.86 MB
Karl Povlsen 1883-1908 Ryslinge Valgmenighed - Medlemmerne 4.pdf16.85 MB
Ryslinge Valgmenighed 1914-15 regnskab og medlemmer 1.pdf18.09 MB
Ryslinge Valgmenighed 1914-15 regnskab og medlemmer 2.pdf18.56 MB
Biskop P.Chr_. Kierkegaard bemærkning til Forslag til oprettelse af Frimenigheder inden for Folkekirken af 15.4. 1867.pdf5.68 MB
Biskop P.Chr_. Kierkegaard bemærkning til Forslag til oprettelse af Frimenigheder inden for Folkekirken af 15.4. 1867 transskript.pdf203.63 kB
Friskolelærer Knud Rasmussens utrykte erindringer om Nazarethkirken..pdf133.44 kB

Ryslinge valgmenigheds første dage

  http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/2042

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/980 

Collats for Schøller Parelius Wilhelm Birchedal som sognepræst for Ryslinge menighed, udfærdiget under 30 april 1849. Kaldsbrevets dato 8 febr 1849.